หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประเชิญ ยาอุด นักวิชาการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 จัดการแข่งขัน
2 นางสาวปาลิกา คำวรรณ์ นักวิชาการศึกษา จัดการแข่งขัน
3 นางบัววรรณ ยะสุข นักวิชาการศึกษา จัดการแข่งขัน
4 นายชัชชัย ทับทีมอ่อน รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นายสมัย ธนะศรี รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นายชัยวิทย์ ธรรมสละ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นายมงคล สายสูง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นายศราวุธ ศิลท้าว นักวิชาการศึกษา จัดการแข่งขัน
9 นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา จัดการแข่งขัน
10 นางสาวรัชยา จิตอารีย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป น่าน เขต 2 จัดการแข่งขัน
11 นางสาวสุทธิกานต์ ตนภู เจ้าหน้าที่ธุรการลูกเสือ สพป น่าน เขต 2 จัดการแข่งขัน
12 นางสาวนริศรา อิทธิชน เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป น่าน เขต 2 จัดการแข่งขัน
13 นางสาวอรพิน คุณะดอย นักทัพยากรบุคคล สพป น่าน เขต 2 จัดการแข่งขัน
14 นางจีนภา สุทธหลวง เจ้าพนักงานธุรการ สพป น่าน เขต 2 จัดการแข่งขัน
15 นางสาวชนัญธิดา สุทธหลวง เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป น่าน เขต 2 จัดการแข่งขัน
16 นางสาวชัชชฎาวัลล์ ลือยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดการแข่งขัน
17 นายชัยวิทย์ ธรรมสละ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
18 นายมงคล สายสูง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
19 นางราตรี มูลคำ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
20 นายศราวุธ ศิลป์ท้าว นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
21 นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
22 นางบัววรรณ์ ยะสุข นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
23 นางจารุณี จิตธรรม นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
24 นางสาวสุทธิกานต์ ตนภู เจ้าหน้าที่ธุรการลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
25 นายประเชิญ ยาอุด นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
26 นางปริฉัตร ธนะ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
27 นางสาวปาลิกา คำวรรณ์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
28 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
29 นายสาคร คำวัง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
30 นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
31 นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
32 นางพัทธนันท์ พิพิธนวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
33 นางสาวภิญญาพัชญ์ เชื้อจันทร์ยอด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
34 นายปรีชา ภูลำภา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
35 นายสมัย ธนะศรี รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
36 นายชัยวิทย์ ธรรมสละ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
37 นายอนันต์ เลี้ยงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
38 นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
39 นางระเบียบ สิทธิชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
40 นายทินกร อินบรรเลง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
41 นายปรีชา ภูลำภา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
42 นายนิพนธ์ สารถ้อย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
43 นายสมคิด วรรณภพ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
44 นายสมศักดิ์ จันทร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
45 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
46 นายสาคร คำวัง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
47 นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
48 นางสาวภิญญาพัชญ์ เชื้อจันทร์ยอด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
49 นางพัทธนันท์ พิพิธนวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
50 นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
51 นางบัววรรณ์ ยะสุข นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
52 นางปริฉัตร ธนะ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
53 นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
54 นายมานพ ตรัยตรากุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
55 นางสุภาพ รัตนประภา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
56 นายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
57 นางอุไร เปียงใจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
58 นางสาวจงรักษ์ รัตนวิฑูรย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
59 นางชมเดือน คำผัด ครู ร.ร.พระพุทธบาทวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
60 นางสาวเกสร แก้วทิตย์ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านดอนตัน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
61 นางเนตรนริน วีระเชวงกุล ครู ร.ร.สกาดพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
62 นางสาวบุญเรียม สุทธหลวง ครู ร.ร.บ้านร้อง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
63 นายก้าวพารักษ์ ชาวส้าน ครู ร.ร.บ้านสบมาง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
64 นายสมเพ็ชร สิทธิชัย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
65 นายประเชิญ ยาอุด นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
66 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
67 นางนงเยาว์ ศิริรัตน์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
68 นายศราวุฒิ ขันยา ผอ.ร.ร.บ้านน้ำพุร้อน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
69 นายชุมพล วชิรเชษฐ์พงศ์ ช่างไม้ 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
70 นายนิกร รวมสุขนิรันดร ช่างไม้ 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
71 นายสมบูรณ์ คำหว่าง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
72 นายอุดร ปัญญาภู พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
73 นายเกรียงศักดิ์ นิรันรัตน์ พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
74 นายสมเกียรติ จันตระ พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
75 นายสมบูรณ์ อิ่นอ้าย ยาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
76 นายอภัยมณี นาทองทิพย์ ยาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
77 นายประสิทธิ์ ผลรุ่ง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
78 นายสมหมาย ทิพย์จำนงค์ หัวหน้าหมวดยานยนต์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
79 นายอรัญ วิเศษสุข ผอ.ร.ร.บ้านปรางค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
80 นางพรรณี ไตรยสุทธิ์ รอง ผอ.ร.ร.บ้านปรางค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
81 นางสาวนันทรัตน์ สมมุติ รอง ผอ.ร.ร.บ้านปรางค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
82 นายสำอางค์ ใจการณ์ ครู ร.ร.บ้านปรางค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
83 นายนที สุทธหลวง ช่างไม้ 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
84 นายพินิจ อุทุมพร ช่างไม้ 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
85 นายเสถียร คำรังษี ผอ.ร.ร.วรนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
86 นายองค์การ วงค์เรือง รอง ผอ.ร.ร.วรนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
87 นางนัฎรดี พลวัง ครู ร.ร.วรนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
88 นายสมนึก ตาลตา ผอ.ร.ร.บ้านร้อง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
89 นายสุวิทย์ สวนดอกไม้ ครู ร.ร.บ้านร้อง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
90 นายวิชาญ ใบยา ครู ร.ร.บ้านร้อง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
91 นายชิต คำชั่ง ผอ.ร.ร.บ้านปงสนุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
92 นายนิคม เตชนันท์ ครู ร.ร.บ้านปงสนุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
93 นางญานิณท์ งานวิชา ครู ร.ร.บ้านปงสนุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
94 นายมนัส คำชั่่ง ผอ.ร.ร.บ้านนาวงค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
95 นายบุญเรือง เต่าสิงห์แก้ว ครู ร.ร.บ้านนาวงค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
96 นายจรัญ พงศ์ธีรโชติกุล รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
97 นางชลธิชา อุ่นเสียม ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
98 นายมงคล สายสูง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
99 นางธีรกานต์ ธนะ เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
100 นางราตรี มูลคำ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
101 นางสาวปาลิกา คำวรรณ์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
102 นางอารี ปัญญาภู นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
103 นายกุลธวัช อินนา นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
104 นายประเชิญ ยาอุด นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
105 นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
106 นางสาวนันทวัน กันมา นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
107 นางสิริกร แสงเสวตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
108 นางสาวรัชยา จิตอารี เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
109 นางสุกัญญา บางพาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
110 นางจารุณี จิตธรรม นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
111 นางราตรี มูลคำ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
112 นางอังคิณี ไชยศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
113 นางนรารัตน์ มาลาศรี พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
114 นายศราวุธ ศิลป์ท้าว นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
115 นางสาวชัชชฎาวัลล์ ลือยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
116 นางสาวสุทธิกานต์ ตนภู เจ้าหน้าที่ธุรการลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
117 นางบัววรรณ์ ยะสุข นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
118 นางจีนะภา สุทธหลวง เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
119 นางอัณณ์ชลิตา ไชยบวรศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
120 นางปริฉัตร ธนะ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
121 นางสุภารักษ์ บุญทา นักวิเคราะห์นโบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
122 นางอรวรรณ ไชยสมบูรณ์ ครู ร.ร.บ้านนาวงค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
123 นางสาวอรุณรัตน์ สุทธหลวง นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
124 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
125 นางนงเยาว์ ศิริรัตน์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
126 นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
127 นายสาคร คำวัง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
128 นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
129 นายนิสิต สุทธหลวง ผอ.ร.ร.บ้านดอนมูล(แงง) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
130 นางสืบสาย ไชยศิลป์ ครู ร.ร.บ้านปรางค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
131 นางณัฏรดี พลวัง ครู ร.ร.วรนคร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
132 นายวิชาญ ใบยา ครู ร.ร.บ้านร้อง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
133 นายจักวรรดิ ญากรสกุล ครู ร.ร.บ้านสบเป็ด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
134 นายศิริ ไชยช่อฟ้า ครู ร.ร.บ้านปางปุก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
135 นายธนวัฒน์ โนราช ครู ร.ร.ไตรราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
136 นางสาวจุฬาลักษณ์ ใหม่คำ ครู ร.ร.ป่ากลางมิตรภาพที่ 166 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
137 นางสาวผ่องผิว สุทธิ นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
138 นางวราภรณ์ คันทเนตร ครู ร.ร.บ้านนาวงค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
139 นางญานิณท์ งานวิชา ครู ร.ร.บ้านปงสนุก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
140 นายอดุลย์ ทวีชัย รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
141 นางชลธิชา อุ่นเสียม ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
142 นางจินตนา วรรณวัตร นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
143 นางสาวรัตนา หลวงจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
144 นางกฤตยา สำราญทรัพย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
145 นายอนุวัตร ไชยวงค์ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
146 นางจิราภรณ์ สายสูง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
147 นางโสภาร์วดี นาดี นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
148 นางปรานี ฤทธิ์ช่วยรอด นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
149 นางสาวอัณณ์ญาดา กิวัฒนา นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
150 นางเดือนเพ็ญ พึ่งเงิน นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
151 นางสาวอรพิน คุณะดอย นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
152 นางสาวอรุณรัตน์ สุทธหลวง นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
153 นางแคทลียา ปราบริปู นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
154 นางอัณณ์ชลิตา ไชยบวรศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
155 นายอนุชา อินถา เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
156 นายก่อกิต คำผัด นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
157 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายยานยนต์
158 นางนงเยาว์ ศิริรัตน์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายยานยนต์
159 นายสมบูรณ์ คำหว่าง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง คณะกรรมการฝ่ายยานยนต์
160 นายอุดร ปัญญาภู พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายยานยนต์
161 นายเกรียงศักดิ์ นิรันรัตน์ พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายยานยนต์
162 นายสมเกียรติ จันตระ พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายยานยนต์
163 นายประสิทธิ์ ผลรุ่ง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายยานยนต์
164 นายสมหมาย ทิพย์จำนงค์ หัวหน้าหมวดยานยนต์ คณะกรรมการฝ่ายยานยนต์
165 นายชัยวิทย์ ธรรมสละ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายระะบบข้อมูลศูนย์กลางการแข่งขัน
166 นายมงคล สายสูง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายระะบบข้อมูลศูนย์กลางการแข่งขัน
167 นางสาวชัชชฎาวัลล์ ลือยศ นักวิเคราะห์นโบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายระะบบข้อมูลศูนย์กลางการแข่งขัน
168 นางสาวอรุณรัตน์ สุทธหลวง นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายระะบบข้อมูลศูนย์กลางการแข่งขัน
169 นางสาวอรพิน คุณะดอย นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายระะบบข้อมูลศูนย์กลางการแข่งขัน
170 นางจีนะภา สุทธหลวง เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายระะบบข้อมูลศูนย์กลางการแข่งขัน
171 นางนรารัตน์ มาลาศรี พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายระะบบข้อมูลศูนย์กลางการแข่งขัน
172 นายเทอด ไชยวงค์ ครูวิกฤต คณะกรรมการฝ่ายระะบบข้อมูลศูนย์กลางการแข่งขัน
173 นางสาวชนัญชิดา สุทธหลวง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายระะบบข้อมูลศูนย์กลางการแข่งขัน
174 นางวาสนา ณ น่าน เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายระะบบข้อมูลศูนย์กลางการแข่งขัน
175 นางสาวรัชยา จิตอารี เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายระะบบข้อมูลศูนย์กลางการแข่งขัน
176 นางสาวนริศรา อิทธิชน เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายระะบบข้อมูลศูนย์กลางการแข่งขัน
177 นางสาวสุทธิกานต์ ตนภู เจ้าหน้าที่ธุรการลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายระะบบข้อมูลศูนย์กลางการแข่งขัน
178 นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายระะบบข้อมูลศูนย์กลางการแข่งขัน
179 นายบุญนาค ไชยศิลป์ ครู ร.ร.บ้านปรางค์ คณะกรรมการฝ่ายระะบบข้อมูลศูนย์กลางการแข่งขัน
180 นายประเชิญ ยาอุด นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายระะบบข้อมูลศูนย์กลางการแข่งขัน
181 นางสาวปาลิกา คำวรรณ์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายระะบบข้อมูลศูนย์กลางการแข่งขัน
182 นายชัยวิทย์ ธรรมสละ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน
183 นายมงคล สายสูง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน
184 นางราตรี มูลคำ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน
185 นายศราวุธ ศิลป์ท้าว นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน
186 นางปริฉัตร ธนะ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน
187 นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน
188 นางบัววรรณ์ ยะสุข นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน
189 นางสาวปาลิกา คำวรรณ์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน
190 นางสาวอรพิน คุณะดอย นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน
191 นางจารุณี จิตธรรม นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน
192 นางจีนะภา สุทธหลวง เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน
193 นางนรารัตน์ มาลาศรี พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน
194 นายเทอด ไชยวงค์ ครูวิกฤต คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน
195 นางสาวนริศรา อิทธิชน เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน
196 นางทิพวรรณ ยาอุด ครู ร.ร.ภูคาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน
197 นางสาวชนัญชิดา สุทธหลวง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน
198 นางสาวสุทธิกานต์ ตนภู เจ้าหน้าที่ธุรการลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน
199 นายอภัยมณี นาทองทิพย์ ยาม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน
200 นายสมบูรณ์ อิ่นอ้าย ยาม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน
201 นายประเชิญ ยาอุด นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน
202 นายบุญนาค ไชยศิลป์ ครู ร.ร.บ้านปรางค์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน
203 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรองข้อมูลและผลการตัดสินการแข่งขัน
204 นายสมัย ธนะศรี รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรองข้อมูลและผลการตัดสินการแข่งขัน
205 นายสมเพ็ชร สิทธิชัย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล คณะกรรมการฝ่ายรับรองข้อมูลและผลการตัดสินการแข่งขัน
206 นายชัยวิทย์ ธรรมสละ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรองข้อมูลและผลการตัดสินการแข่งขัน
207 นายมงคล สายสูง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรองข้อมูลและผลการตัดสินการแข่งขัน
208 นายประเชิญ ยาอุด นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรองข้อมูลและผลการตัดสินการแข่งขัน
209 นายสมัย ธนะศรี รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
210 นายสมเพ็ชร สิทธิชัย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
211 นายมงคล สายสูง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
212 นายณรงค์ พันหนูเทียน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
213 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
214 นายปรีชา ภูลำภา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
215 นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
216 นายมานพ ตรัยตรากุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
217 นายนิพนธ์ สารถ้อย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
218 นายฤทธิ์ ยานะ ประธานกลุ่มโรงเรียนทักษิณ คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อข้องใจผลการแข่งขัน
219 นายเสกสรร ณ น่าน ประธานกลุ่มโรงเรียนเชียงคานพระพุทธบาท คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อข้องใจผลการแข่งขัน
220 นายประจวบ รัตนแสงภักดี ประธานกลุ่มโรงเรียนปัว 3 คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อข้องใจผลการแข่งขัน
221 นายสง่า สายใจ ประธานกลุ่มโรงเรียนปัว 1 คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อข้องใจผลการแข่งขัน
222 นายอนันต์ ธิคำ ประธานกลุ่มโรงเรียนภูเกลือใต้ คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อข้องใจผลการแข่งขัน
223 ว่าที่ ร.อ.จิรภัทร มหาวงค์ ประธานกลุ่มโรงเรียนขุนน่าน คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อข้องใจผลการแข่งขัน
224 นายมนัส คำชั่่ง ประธานกลุ่มโรงเรียนปัว 2 คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อข้องใจผลการแข่งขัน
225 นายพนม พรหมรักษ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนริม-ป่าคา คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อข้องใจผลการแข่งขัน
226 นายนิกาย อบเชย ประธานกลุ่มโรงเรียนปัว 4 คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อข้องใจผลการแข่งขัน
227 นายสกล โตสุวรรณ ประธานกลุ่มโรงเรียนสองแคว คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อข้องใจผลการแข่งขัน
228 นายเชิดศักดิ์ ไชยโย ประธานกลุ่มโรงเรียนเชียงกลางพญาแก้ว คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อข้องใจผลการแข่งขัน
229 นายไพบูลย์ ไชยโย ประธานกลุ่มโรงเรียนงอบปอน คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อข้องใจผลการแข่งขัน
230 นายธีรพันธุ์ บุญเกิด ประธานกลุ่มโรงเรียนเปือพระธาตุ คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อข้องใจผลการแข่งขัน
231 นายชุมพล วิชา ประธานกลุ่มโรงเรียนผาทอง คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อข้องใจผลการแข่งขัน
232 นายณัฐพล ศาลาคาม ประธานกลุ่มโรงเรียนเฟือยลุง คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อข้องใจผลการแข่งขัน
233 นายนิเวธ ตนะทิพย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนยม-จอมพระ คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อข้องใจผลการแข่งขัน
234 ว่าที่ ร.ต.วิเชียร ถาวงศ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนห้วยโก๋น คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อข้องใจผลการแข่งขัน
235 นายปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ ประธานกลุ่มโรงเรียนพญาเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อข้องใจผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์ 089-952-5938 e-mail/[email protected]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป น่าน เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]