สรุปเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านปรางค์ 45 10 5 2 60
2 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 29 4 7 7 40
3 บ้านนาวงศ์ 27 7 6 3 40
4 บ้านสบเป็ด 26 8 5 3 39
5 วรนคร 24 3 2 1 29
6 บ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 22 5 1 0 28
7 บ้านบ่อหยวก 20 4 5 2 29
8 บ้านไร่ 20 4 3 2 27
9 พระพุทธบาทวิทยา 19 1 2 3 22
10 ไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 16 6 4 4 26
11 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง 16 3 2 4 21
12 สมาคมพยาบาลไทย 15 7 7 4 29
13 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 15 4 3 3 22
14 บ้านสบกอน 14 7 2 2 23
15 บ้านสบมาง 14 6 4 1 24
16 มณีพฤกษ์ 13 8 1 5 22
17 บ้านปงสนุก 12 13 6 2 31
18 แสนทองวิทยา 12 6 3 0 21
19 สกาดพัฒนา 12 5 3 3 20
20 ชุมชนบ้านดอนตัน 11 8 2 3 21
21 ภูคาวิทยาคม 11 6 2 1 19
22 ชุมชนศิลาเพชร 11 4 2 0 17
23 บรรณโศภิษฐ์ 11 3 3 2 17
24 บ้านน้ำโมงปางสา 10 9 4 1 23
25 บ้านเปียงซ้อ 10 6 8 1 24
26 ชุมชนบ้านเฟือยลุง 10 4 6 2 20
27 ไตรราษฎร์สามัคคี 10 1 1 0 12
28 บ้านห้วยฟอง 9 8 4 6 21
29 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 9 8 3 2 20
30 บ้านสว้า 9 4 2 1 15
31 บ้านถ่อน 9 2 2 1 13
32 บ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 8 8 4 0 20
33 บ้านห้วยโก๋น 8 8 3 3 19
34 บ้านด่าน 8 6 3 3 17
35 สองแคว 8 3 3 1 14
36 ชุมชนศิลาแลง 7 8 5 3 20
37 บ้านแหน 7 8 2 2 17
38 บ้านน้ำเลียง 6 8 3 1 17
39 บ้านทุ่งกวาง 6 3 1 0 10
40 บ้านน้ำช้างพัฒนา 6 2 2 3 10
41 บ้านน้ำยาว 6 2 1 2 9
42 บ้านสบปืน 5 9 5 0 19
43 บ้านน้ำรีพัฒนา 5 5 1 4 11
44 บ้านปางแก 5 5 1 1 11
45 บ้านสะปัน 5 4 1 1 10
46 ศรีสระวงค์ 5 3 0 1 8
47 ริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 5 2 2 0 9
48 บ้านนาฝ่า 5 2 0 1 7
49 จตุราษฎร์ศึกษา 5 1 1 3 7
50 เพียงหลวง 7 5 0 0 0 5
51 บ้านร้อง 5 0 0 0 5
52 บ้านสบขุ่น 4 4 1 0 9
53 ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 4 4 0 1 8
54 บ้านห้วยท่าง 4 4 0 0 8
55 บ้านยู้ 4 3 4 2 11
56 ไตรประชาวิทยา 4 3 2 0 9
57 บ้านดอยติ้ว 4 3 0 3 7
58 บ้านผักเฮือก 4 2 3 2 9
59 ป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 4 2 3 0 9
60 บ้านปางกอม 4 2 1 0 7
61 พนาสวรรค์ 4 1 1 0 6
62 บ้านห่างทางหลวง 4 0 1 2 5
63 บ้านหนองบัว 4 0 0 0 4
64 บ้านน้ำพุร้อน 4 0 0 0 4
65 บ้านน้ำลาด 4 0 0 0 4
66 อนุบาลสุภาพ 3 9 4 1 16
67 บ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด 3 2 3 0 8
68 บ้านน้ำสอด 3 2 2 1 7
69 บ้านตึ้ด 3 2 2 1 7
70 บ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว 3 2 1 0 6
71 ไตรมิตรวิทยา 3 2 0 2 5
72 บ้านเสี้ยว 3 2 0 0 5
73 บ้านหนองผุก 3 1 3 0 7
74 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 3 1 1 2 5
75 บ้านท่าค้ำ 3 1 1 0 5
76 พัฒนานิคมวิทยา 3 1 1 0 5
77 บ้านพร้าวกลาง 3 1 1 0 5
78 บ้านดอนมูล(แงง) 3 1 0 1 4
79 บ้านหนอง 3 1 0 0 4
80 บ้านเชียงแล-นาทราย 3 0 0 1 3
81 จอมแจ้งวิทยาคาร 2 3 0 1 5
82 บ้านนาคอก/สาขานาบง 2 3 0 0 5
83 สหราษฎร์บำรุง 2 2 1 0 5
84 บ้านคัวะ 2 2 0 0 4
85 บ้านสบหนอง 2 1 1 0 4
86 อนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ 2 1 1 0 4
87 บ้านขุนน้ำน่าน 2 1 0 2 3
88 บ้านน้ำคา 2 1 0 0 3
89 บ้านดอนแก้ว 2 1 0 0 3
90 บ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) 2 1 0 0 3
91 บ้านขอน 2 1 0 0 3
92 บ้านปอน 2 0 0 3 2
93 บ้านม่วง 2 0 0 0 2
94 ไตรราษฎร์วิทยา 1 4 1 1 6
95 บ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1 4 0 0 5
96 บ้านดอนสบเปือ 1 3 2 1 6
97 ไตรคามวิทยา 1 2 1 1 4
98 บ้านทุ่งเฮ้า 1 2 1 0 4
99 บ้านดอนแท่น 1 2 1 0 4
100 บ้านนาหนุน 2 1 2 0 0 3
101 บ้านปางหก 1 2 0 0 3
102 บ้านห้วยทรายขาว 1 1 2 0 4
103 บ้านผาเวียง 1 1 1 0 3
104 บ้านก๋ง 1 1 1 0 3
105 บ้านบวกหญ้า 1 1 0 0 2
106 ธาราบรรพต บ้านสร้อยพร้าว 1 1 0 0 2
107 บ้านปง 1 1 0 0 2
108 บ้านเกวต 1 1 0 0 2
109 บ้านเหล่าอ้อ 1 1 0 0 2
110 บ้านใหม่ 1 0 3 0 4
111 บ้านปางปุก 1 0 1 1 2
112 บ้านพร้าว 1 0 1 1 2
113 บ้านชี 1 0 1 0 2
114 บ้านนาฝาง 1 0 1 0 2
115 บ้านเวียงสอง 1 0 1 0 2
116 บ้านน้ำแป่ง 1 0 0 1 1
117 บ้านน้ำลักใต้ 1 0 0 0 1
118 บ้านหนาด 1 0 0 0 1
119 บ้านนาขวาง 1 0 0 0 1
120 บ้านสกาดใต้ 1 0 0 0 1
121 บ้านน้ำอ้อ 1 0 0 0 1
122 บ้านผาน้ำย้อย 1 0 0 0 1
123 บ้านส้อเด่น 0 4 0 0 4
124 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 0 3 0 1 3
125 บ้านน้ำพิ 0 3 0 0 3
126 บ้านปางยาง 0 2 0 0 2
127 บ้านนาก้อ 0 1 0 0 1
128 บ้านปางส้าน 0 1 0 0 1
129 บ้านป่าลาน 0 1 0 0 1
130 บ้านสันเจริญ 0 1 0 0 1
131 บ้านแดนพนา 0 1 0 0 1
132 บ้านกิ่วจันทร์ 0 0 3 0 3
133 บ้านแพะกลาง 0 0 1 2 1
134 บ้านสบสาย 0 0 1 0 1
135 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 0 0 0 3 0
136 ชุมชนบ้านเจดีย์ 0 0 0 1 0
137 บ้านน้ำฮาว 0 0 0 1 0
138 บ้านพาน 0 0 0 1 0
139 บ้านสะเกิน 0 0 0 1 0
140 บ้านผาสิงห์ 0 0 0 0 0
รวม 767 380 209 141 1,497