สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสบเป็ด 17 3 3 23 27 8 6 3 41
2 บ้านปรางค์ 14 18 12 44 47 12 6 2 65
3 วรนคร 11 9 1 21 29 3 4 1 36
4 บ้านปงสนุก 11 4 10 25 27 14 6 2 47
5 บ้านนาวงศ์ 10 5 6 21 29 8 7 3 44
6 บ้านสบมาง 9 6 4 19 27 8 4 1 39
7 บ้านบ่อหยวก 8 6 5 19 22 5 5 2 32
8 สกาดพัฒนา 8 3 2 13 18 6 5 3 29
9 สมาคมพยาบาลไทย 8 2 1 11 16 7 8 4 31
10 บ้านไร่ 7 6 3 16 21 5 3 2 29
11 ไตรราษฎร์สามัคคี 7 3 1 11 14 1 2 0 17
12 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง 6 3 4 13 18 3 2 4 23
13 ภูคาวิทยาคม 6 2 2 10 12 7 2 1 21
14 พระพุทธบาทวิทยา 5 2 5 12 20 1 2 3 23
15 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 4 15 5 24 33 4 7 7 44
16 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 4 5 5 14 18 5 3 3 26
17 สองแคว 4 4 0 8 10 5 4 1 19
18 บ้านน้ำรีพัฒนา 4 1 2 7 7 7 1 4 15
19 ไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 3 8 2 13 19 10 4 4 33
20 บ้านห้วยฟอง 3 4 5 12 12 8 5 7 25
21 ชุมชนศิลาแลง 3 4 2 9 12 9 6 3 27
22 บ้านแหน 3 4 1 8 8 9 5 2 22
23 บ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 3 3 5 11 22 5 2 0 29
24 บ้านสบกอน 3 3 4 10 14 7 2 2 23
25 บ้านสว้า 3 3 1 7 11 5 3 1 19
26 แสนทองวิทยา 3 2 3 8 12 6 3 0 21
27 ริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 3 1 0 4 8 2 2 0 12
28 บ้านด่าน 3 0 3 6 9 6 3 3 18
29 บ้านดอนมูล(แงง) 3 0 0 3 3 1 0 1 4
30 มณีพฤกษ์ 2 4 3 9 13 8 1 5 22
31 บ้านน้ำเลียง 2 4 3 9 10 11 4 1 25
32 บ้านน้ำโมงปางสา 2 4 2 8 12 9 4 1 25
33 บรรณโศภิษฐ์ 2 3 3 8 13 4 3 2 20
34 ชุมชนบ้านดอนตัน 2 2 3 7 12 10 3 3 25
35 บ้านผาเวียง 2 2 2 6 5 2 2 0 9
36 บ้านร้อง 2 2 1 5 9 0 0 0 9
37 บ้านน้ำยาว 2 1 1 4 10 2 1 2 13
38 ศรีสระวงค์ 2 1 1 4 5 3 0 1 8
39 บ้านห้วยโก๋น 2 0 2 4 8 8 3 3 19
40 ไตรประชาวิทยา 2 0 2 4 6 3 2 0 11
41 บ้านสบขุ่น 2 0 1 3 5 4 2 0 11
42 บ้านน้ำพุร้อน 2 0 1 3 5 0 0 0 5
43 บ้านดอนแก้ว 2 0 1 3 4 1 0 0 5
44 บ้านหนอง 2 0 1 3 4 1 0 0 5
45 บ้านเสี้ยว 2 0 1 3 3 2 0 0 5
46 เพียงหลวง 7 2 0 0 2 5 0 0 0 5
47 บ้านหนองบัว 2 0 0 2 4 0 0 0 4
48 บ้านเชียงแล-นาทราย 2 0 0 2 3 0 0 1 3
49 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1 5 3 9 9 8 3 2 20
50 บ้านปางแก 1 4 4 9 10 5 2 1 17
51 ชุมชนศิลาเพชร 1 4 0 5 12 4 3 0 19
52 ป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 1 2 2 5 7 2 3 0 12
53 บ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด 1 2 0 3 3 2 3 0 8
54 บ้านทุ่งกวาง 1 1 2 4 6 3 1 0 10
55 พนาสวรรค์ 1 1 2 4 6 1 1 0 8
56 บ้านสบปืน 1 1 1 3 5 9 5 0 19
57 บ้านดอยติ้ว 1 1 1 3 4 3 0 3 7
58 จตุราษฎร์ศึกษา 1 1 0 2 5 1 1 3 7
59 บ้านปางกอม 1 1 0 2 4 2 1 0 7
60 บ้านนาคอก/สาขานาบง 1 1 0 2 2 3 0 0 5
61 ไตรมิตรวิทยา 1 0 3 4 3 2 0 2 5
62 บ้านยู้ 1 0 1 2 4 4 4 2 12
63 บ้านนาฝ่า 1 0 0 1 6 2 0 1 8
64 บ้านน้ำสอด 1 0 0 1 4 3 2 1 9
65 บ้านท่าค้ำ 1 0 0 1 3 1 1 0 5
66 สหราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 2 2 1 0 5
67 บ้านน้ำคา 1 0 0 1 2 2 0 0 4
68 บ้านปางปุก 1 0 0 1 2 0 2 1 4
69 บ้านห้วยทรายขาว 1 0 0 1 1 3 2 0 6
70 บ้านกอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านหนองผุก 0 3 0 3 3 1 3 0 7
72 บ้านตึ้ด 0 2 2 4 3 3 2 1 8
73 บ้านห่างทางหลวง 0 2 0 2 5 0 1 2 6
74 ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 0 2 0 2 4 4 0 1 8
75 บ้านขุนน้ำน่าน 0 2 0 2 3 1 0 2 4
76 จอมแจ้งวิทยาคาร 0 2 0 2 2 3 1 1 6
77 ชุมชนบ้านเฟือยลุง 0 1 2 3 12 6 6 2 24
78 บ้านห้วยท่าง 0 1 2 3 4 4 0 0 8
79 พัฒนานิคมวิทยา 0 1 2 3 3 1 1 0 5
80 บ้านน้ำช้างพัฒนา 0 1 1 2 7 2 2 3 11
81 บ้านสะปัน 0 1 1 2 6 4 1 1 11
82 บ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 0 1 0 1 8 8 4 0 20
83 บ้านน้ำลาด 0 1 0 1 5 0 0 0 5
84 บ้านคัวะ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
85 บ้านปง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
86 บ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
87 บ้านใหม่ 0 1 0 1 2 0 3 0 5
88 บ้านปอน 0 1 0 1 2 0 0 3 2
89 บ้านนาหนุน 2 0 1 0 1 1 2 0 0 3
90 บ้านแพะกลาง 0 1 0 1 1 0 1 2 2
91 ชุมชนบ้านเจดีย์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
92 บ้านน้ำลักใต้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
93 บ้านหนาด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
94 บ้านนาขวาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านสกาดใต้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านพร้าวกลาง 0 0 2 2 5 1 1 0 7
97 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 0 0 2 2 3 1 1 2 5
98 บ้านเปียงซ้อ 0 0 1 1 10 6 8 1 24
99 บ้านถ่อน 0 0 1 1 9 2 2 1 13
100 บ้านผักเฮือก 0 0 1 1 4 2 3 2 9
101 อนุบาลสุภาพ 0 0 1 1 3 9 4 1 16
102 บ้านม่วง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
103 บ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 0 0 1 1 1 4 0 0 5
104 บ้านทุ่งเฮ้า 0 0 1 1 1 2 1 0 4
105 บ้านบวกหญ้า 0 0 1 1 1 1 0 0 2
106 บ้านชี 0 0 1 1 1 0 1 0 2
107 บ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว 0 0 0 0 3 2 1 0 6
108 บ้านดอนแท่น 0 0 0 0 2 3 1 0 6
109 บ้านเกวต 0 0 0 0 2 2 1 0 5
110 บ้านสบหนอง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
111 อนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
112 บ้านขอน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
113 บ้านเหล่าอ้อ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
114 ไตรราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 1 4 1 1 6
115 บ้านดอนสบเปือ 0 0 0 0 1 3 2 1 6
116 บ้านปางหก 0 0 0 0 1 3 0 0 4
117 ไตรคามวิทยา 0 0 0 0 1 2 1 1 4
118 บ้านก๋ง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
119 ธาราบรรพต บ้านสร้อยพร้าว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 บ้านพร้าว 0 0 0 0 1 0 1 1 2
121 บ้านนาฝาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
122 บ้านป่าหัด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
123 บ้านเวียงสอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
124 บ้านน้ำแป่ง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
125 บ้านน้ำอ้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านผาน้ำย้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านส้อเด่น 0 0 0 0 0 4 0 0 4
128 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
129 บ้านน้ำพิ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
130 บ้านปางยาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
131 บ้านสันเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านนาก้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านปางส้าน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 บ้านป่าลาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 บ้านแดนพนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านกิ่วจันทร์ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
137 บ้านสบสาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
139 บ้านน้ำฮาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140 บ้านพาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
141 บ้านสะเกิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
142 บ้านผาสิงห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 บ้านวังว้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 236 208 167 611 912 420 236 142 1,568