งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 001
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเพียงหลวง 7 งอบ ปอน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    นาเพ็ญ
2. เด็กหญิงชัญญา    แปงคำใส
3. เด็กหญิงญัฐฐินันท์    แปงคำใส
1. นางสายรุ้ง    ติ๊บขัน
2. นายเบญจพล    ติ๊บขัน
5
2 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว ภูเกลือใต้ 1. เด็กชายพงศกร    แก้วก้อน
2. เด็กชายชินกร    ใหม่วงค์
3. เด็กหญิงสิดาพร    วรรณชน
1. นายนิยม    จิณะไชย
2. นายประทีป    ธนะ
5
3 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน พญาเหนือ 1. เด็กชายเฉลิม    อุ่นถิ่น
2. เด็กชายชลิตวรรณ    อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงกมลพรรณ    อุดเต็น
1. ว่าที่ร้อยตรีพลวัฒน์    สุทธไชย
2. นายสิงห์คาน    โนราช
5
4 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ ขุนน่าน 1. เด็กชายสมหมาย    ใจปิง
2. เด็กชายสิทธิพล    คำยัน
3. เด็กชายคมสันต์    แปงอุด
1. นางสาวจิรัชยา    เจริญมณี
2. นายผดุงศักดิ์    จิรนันทนุกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ สองแคว 1. เด็กชายวทัญญู    ก้อนสีลา
2. เด็กหญิงนิรมล    คำลือ
3. เด็กหญิงปาริชาติ    ผาหลัก
1. นายบรรยงค์    อินต๊ะ
2. นางอนุรักษ์    ทายา
6 โรงเรียนสกาดพัฒนา ปัว3 1. เด็กชายสุริยา    รกไพร
2. เด็กชายกรวิทย์    รกไพร
3. เด็กชายธีรภัทร    รกไพร
1. นายกำแหง    ดีอุ่น
2. นายเทวินทร์    ศรีบุญเรือง
8
7 โรงเรียนพนาสวรรค์ ปัว4 1. เด็กชายธนกฤต    จอมจันทร์
2. เด็กชายศรจักร    จอมจันทร์
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    ทาแปง
1. นายบรรจง    ไชยบุญเรือง
2. นายอดุลย์    โนราช
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน ผาทอง 1. เด็กชายวรทัต    แซ่จ๋าว
2. เด็กชายสุรวิชญ์    ลีหกุล
3. เด็กหญิงรอยพิมพ์    แซ่ลี
1. นางประกอบ    วิหก
2. นายประธาน    บริสุทธิ์
4
9 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) ยมจอมพระ 1. เด็กชายเจษวัฒน์    ไชยชุมพล
2. เด็กชายตะวัน    ตนะทิพย์
3. เด็กหญิงฐนิชา    หรั่งสาคร
1. นางอารี    ตนะทิพย์
12
10 โรงเรียนบ้านขอน ปัว1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    พันชน
2. เด็กชายรณกร    ชมศรีภา
3. เด็กชายภูริช    พันชน
1. นายสุชาติ    กะรัตน์
2. นายอุทัย    ทะสอน
9
11 โรงเรียนบ้านสบขุ่น ริม-ป่าคา 1. เด็กชายวุฒิชัย    ศรีวงศ์
2. เด็กชายณัฐพล    กิตต๊ะ
3. เด็กชายคมสัน    ขันทอง
1. นางปริศนา    ปันกัน
2. นายลิขิต    กิตต๊ะ
10
12 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา เชียงคานพระพุทธบาท 1. เด็กชายศักดิ์พนธ์    สลีอ่อน
2. เด็กชายภูวดล    แก้วลาไลย์
3. เด็กชายฉัตรมงคล    มีแสงนิล
1. นายธวัช    ตระกูลสันติไมตรี
2. นายมนตรี    ขนิษฐ์น้อย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
13 โรงเรียนบ้านเสี้ยว ปัว2 1. เด็กชายณัฐพล    ยังทน
2. เด็กชายกันตภณ    อุดอ้าย
3. เด็กชายนพรัตน์    จันทร์เครือ
1. นายนายสง่า    จิตอารี
2. นายวิรัตน์    ไชยศิลป์
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................