งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 013
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สองแคว 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    มิ่งมิตรวิบูลย์
2. เด็กหญิงสาธินี    ปทุมไพโรจน์
3. เด็กหญิงกมลพรรณ    แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงเมธายง    แซ่ท้าว
5. เด็กหญิงจิตวดี    แซ่ว่าง
6. เด็กหญิงอนัญญา    แซ่ท้าว
1. นางนราวรรณ    ด่านผาทอง
2. นางรุจิรา    วรรณวิภูษิต
3. นางวิไล    มะโนแป๊ก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก พญาเหนือ 1. เด็กชายโดม    ใจปิง
2. เด็กชายธนชิต    อักขระ
3. เด็กชายทนงศักดิ์    ใจปิง
4. เด็กหญิงยุพารัตน์    ใจปิง
5. เด็กหญิงธัญสุดา    ใจปิง
6. เด็กหญิงตะวัน    อุดเต็น
1. นางสาวชัญญานุช    มาณกิจ
2. นางปฏิญญา    กาบคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ปัว3 1. เด็กหญิงมลฤชา    ชาวยอง
2. เด็กหญิงโสภิตา    ชาวส้าน
3. เด็กหญิงสุรัสวดี    ใจปิง
4. เด็กหญิงเบญญนุช    อินปา
5. เด็กหญิงสิริพร    อุดอ้าย
6. เด็กชายณัฐพันธุ์    จิตอารี
1. นางสาวสุภาวดี    จิตอารีย์
2. นางสาวหิรัญการ    ปัญญาภู
3. นางสาวอังค์วรา    เพชรดิน
4
4 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา เชียงคานพระพุทธบาท 1. เด็กหญิงพรรณนิภา    แสงสุข
2. เด็กหญิงปุณยาพร    เขียนนา
3. เด็กหญิงพรชนก    สลีอ่อน
4. เด็กชายวรรณรัตน์    ธิติมูล
5. เด็กชายจตุพล    สีสาวงษ์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ    นาวัลย์
1. นางสาวกัลยาวรรณ    มีแสง
2. นางพิทยา    นิลคง
3. นายอำนาจ    แสนแสง
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................