งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 027
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด สองแคว 1. เด็กหญิงกัลยา    แซ่เติ๋น
2. เด็กชายเจษฎา    สุขเจริญ
3. เด็กหญิงปวีณา    รักษา
1. นางสาวนัยนา    อุทธิคม
2. นางสาวิตรี    ภิมาลย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ปัว2 1. นายปริญญา    กันยะ
2. เด็กหญิงนวรัตน์    ยะแสง
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ไชยชนะ
1. นางสาวปนัดดา    อุ่นใจ
2. นางศุภวรรณ    สุภา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................