งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 003
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง พญาเหนือ 1. เด็กชายหยัด    ใจปิง
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    ใจปิง
3. เด็กชายวรวุฒิ    ใจปิง
1. นายวัลลภ    ใจปิง
2. นายสมศักดิ์    ขาเหล็ก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา ขุนน่าน 1. เด็กชายธีรภัทร    ก่อกิจเจริญ
2. เด็กชายดุสิต    แปงอุด
3. เด็กชายทิราวุฒิ    ดามเจริญภิรมย์
1. นางสาวสิริธร    แปงอุด
2. นายสุบิน    แสนคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านผาเวียง ปัว4 1. เด็กหญิงวิราสินี    วรรณชน
2. เด็กหญิงศรีวิลัย    ภูคาพิทักษ์
3. เด็กหญิงสาทิกา    วรรณชน
1. นางนันท์สินี    หลักคำ
2. นายพงษ์นรินทร์    อินทนนท์
4
4 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ ผาทอง 1. เด็กหญิงลักขณา    ศรัทธาอนันต์
2. เด็กหญิงยลดา    เหลืองตรงกิจ
3. เด็กหญิงอรัญญา    เหลืองตรงกิจ
1. นายกรไกร    จิณะไชย
2. นางนภาพร    เจริญผล
5 โรงเรียนบ้านสบขุ่น ริม-ป่าคา 1. เด็กหญิงนุชรดี    แซ่เล้า
2. เด็กหญิงอรอุมา    โสชารี
3. เด็กหญิงพรชิตา    ธรรมลังกา
1. นางสาวนิศากร    ใจเฉลียว
2. นายลิขิต    กิตต๊ะ
5
6 โรงเรียนบ้านหนอง เชียงกลางพญาแก้ว 1. เด็กชายวีระพล    บุญวัน
2. เด็กชายกรวีร์    แลตรง
3. เด็กหญิงเสาวดี    บุญวัน
1. นางสาวพิมลพรรณ    ไชยวงค์
2. นายเสกสรรค์    ปัญญาฟู
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................