สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงธิดารักษ์   สะตะ
 
1. นางดารารัตน์   กาบปินะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงศิวนาถ  คันทะมูล
 
1. นายธิติวัฒน์  ขันหลวง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะปัน 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  รุ่งภพนพคุณ
 
1. นางสาวสุวเพ็ญ  ยศพัฒน์ไวรัลย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 1. เด็กหญิงปวีณา  สุวรรณ
 
1. นางฐิติมา   ไชยวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านถ่อน 1. เด็กชายณภัทร  ประสานวงศ์
 
1. นางสุภาพ  อินต๊ะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงวรางคณา   นันทะขว้าง
 
1. นางมะลิ  ฝีปากเพราะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1. เด็กชายณัฐชนน  แพรศรีนวล
 
1. นางวนิดา  ราชภัณฑ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงนิชาภา  จัตวานิล
 
1. นางจิรัฐยา  บุญเดช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 1. เด็กชายนนชณัฐ  เขียวสมบัติ
 
1. นางสาวธนาภรณ์  ทะสี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาคอก/สาขานาบง 1. เด็กชายภควัต  อุปจักร์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ไชยบุญเรือง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงรุจิรา  อินไชย
 
1. นางสุริพร  หิรัญกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แวงวรรณ
 
1. นางสาวเกษร  คันทมูล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    รัตนเสถียร
 
1. นางสาวสุพรรณี  คำแคว่น
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 12 โรงเรียนสองแคว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   เหล็กกล้า
 
1. นางชนัญกานห์  ลุนพงษ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  อินทะรังษี
 
1. นางอำนวยสุข  คำรังษี
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กหญิงปนิตตา  บุญกลาง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ทนันชัย
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงโมริยาห์  ศักดา
 
1. นางวาทินี  เมธีวีรวัฒน์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นถิ่น
 
1. นางนรีรัตน์  งึ้มนันใจ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงธิญาดา   ผกายทอง
 
1. นางสาคร  อิ่นมีกุล
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคว 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศิริมงคล
 
1. นายชาตรี  ระลึก
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงนภสร  ขันทะสอน
 
1. นางนางวีรวรรณ  ชนปภาวิชญ์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงศุภสุตา  อินทะรังษี
 
1. นางนิยะดา  นันทสว่าง
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 1. เด็กชายศักรินทร์  ศิลาอ่อน
 
1. นางพัฒนา  พิทักษ์สันติ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงนภัสสร  อินทรส
 
1. นางสุริยา  ยศมงคล
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงภัคจิตรา   กิ่งเกษ
 
1. นางสาวมัลลิกา  ไชยศิลป์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงนิตย์รดี  วิชัยยา
 
1. นางปิ่นปินัทธ์  วงศ์สวัสดิ์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปางหก 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  หอมดอก
 
1. นายนิรันดร์  มงคล
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปางยาง 1. เด็กหญิงพักตร์พิมล  พนะสัน
 
1. นางสารภี  มูลจะคำ
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ   1. นางจินตนา   หมื่นคำเรือง
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 1. เด็กหญิงธนัชพร   ชัยชนะ
 
1. นางสาวนิยาภรณ์  ยาตรา
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเวียงสอง 1. เด็กหญิงชัญญานุช  แสงโพธิ์ดา
 
1. นางสาวกรรณิกา   ณ น่าน
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงรัตนา  วงศ์วีระชาติ
 
1. นางอุไร  พุฒหมื่น
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงประพิชญา  ยะยม
 
1. นางกฤษดา  ตนะทิพย์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   หลวงฟอง
 
1. นางวีนา   ไชยยงค์
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กหญิงธันยาพร  อนุจร
 
1. นางสาวจิรัชยา  เจริญมณี
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายภัควัท  จันทรา
 
1. นางสบูรัตน์  จันทรา
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 18 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  สายแก้ว
 
1. นางนัทธมน  คำครุฑ
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อักขระ
 
1. นางทิพวรรณ  เจ๊ะวงค์
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กหญิงธิดาพร  คงพิริยะนันท์
 
1. นายยุทธภัณฑ์  จันทร์คำเรืองกุล
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  บรรลือ
 
1. นางสาวศรีเรือน  จิตอารีย์
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กชายทวัลยวัฒน์  อินตา
 
1. นางทัศนาภรณ์  ดอกเกี๋ยง
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กหญิงรติมา  ไชยสาร
 
1. นางเบญจมาศ  หาญสงคราม
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สันติการุณย์
 
1. นางอุไร  พุฒหมื่น
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงเรณุกา  กันยะ
 
1. นางคนึงนิตย์  เขียวสมบัติ
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงธนาพร  จ๋อมจันทร์
 
1. นางวีรวรรณ  ชนปภาวิชญ์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ใจจง
 
1. นางสาวิตรี  ภิมาลย์
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงอทิติยา  หาญแท้
 
1. นางสาวอนงค์พรรณ  รกไพร
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กชายอนุรักษ์  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวอุรารัตน์  ตันกุระ
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กชายกษิดิศ  เสารางทอย
 
1. นางธนัชญา  ทะนะวัน
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. นางสาวณัฐธิดา   ขอคำ
 
1. นางณัฐณิชา   ธรรมราช
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพงษ์  หอมดอก
 
1. นางศุภลักษณ์  จิณะสิทธิ์
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  คำแคว่น
 
1. นายประภาส  จันทรา
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงสุนิษา  ท้าวคาม
 
1. นางศิริเพ็ญ  ไชยกลาง
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 16 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. นางสาวนริศา  ทรงศิริเลิศ
 
1. นายสุมิตร  ไชยบุญเรือง
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงรัตนสินธุ์   อู่งามสินธุ์
 
1. นางบานเย็น  คำแฮ
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงบงกชพร  คำวงค์
 
1. นางวาทินี  เมธีวีรวัฒน์
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางกอม 1. เด็กหญิงกวิสรา  เทพกอม
 
1. นางสาวพรพิมล  ยอดแก้ว
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงปวีณา  ทนะวัง
 
1. นางศุณีวรรณ   อุดอ้าย
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 1. เด็กหญิงธนพร  อุปจักร์
 
1. นางสาวพัชรา  ธรรมกุล
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ยากับ
 
1. นายอุธาน  โคตรภักดี
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านถ่อน 1. เด็กหญิงสิตานันท์  มังคละ
 
1. นางสุภาพ  อินต๊ะ
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ฮังคำ
 
1. นายสาธิน  ปวนคำมา
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงพรรณวนา   ดีสุ
 
1. นางสัมพรรณ์   ไชยโย
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ศิริรัตน์
 
1. นางศรีธรณ์  พิมพ์ทอง
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงนัทธรัตน์  แสนสุข
 
1. นางประภาทิพย์  ทับทิม
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสบหนอง 1. เด็กหญิงธีรนาฎ  คำหว่าง
 
1. นายสิรวิทย์  เกียรติสิริถาวร
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจิตราวดี  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวปัทมา  ฟ้าสาร
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  มีสมเพิ่ม
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ทนันชัย
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ธรรมศิริ
 
1. นางสาวสุพรรณี  คำแคว่น
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงปุณยาพร  พลอยเจริญสิริ
 
1. นางจิรัฐยา  บุญเดช
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงวรารัตน์  สีท้าว
 
1. นางศิริพร  นิจพิพัฒน์พงศ์
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กชายยศธร   ท้าวธนกุล
 
1. นางวศพร   พิมพ์มาศ
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แปงอุด
 
1. นางสาวฑาริการ์  สงวนศักดิ์
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยู้ 1. เด็กหญิงเมธปิยา  เทพกัน
 
1. นางสาวสุเมธี  ศิริ
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงธัญชนก   อินทนนท์
 
1. นางสาวศรีเรือน  จิตอารีย์
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงกฤตยา  นันท์ชัย
 
1. นางณัฐกานต์  คำภีระ
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 1. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ปัญญาภู
 
1. นางอรนันท์   สิทธิชัย
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กหญิงณิชากร  ศิริพันธ์ุ
 
1. นายชัยพงษ์  วิสุทธิ์อัมพร
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงทิพย์พราวพรรณ  กมลสุจริตพันธ์
 
1. นางยุวดี  คันธะเรศย์
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงภารดี  ไชยสงคราม
 
1. นางมณีลักษณ์  บ่อคำ
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1. เด็กหญิงนราวดี   แสงสว่าง
 
1. นางทัศนีย์   จันทโคตร
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. เด็กหญิงกชมน  ยศอาลัย
 
1. นางนิตยา  เมธีเสริมสกุล
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงกรกานต์   กำทอง
 
1. นางวีนา   ไชยยงค์
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 1. เด็กหญิงปรารถนา  มหัทธนโชติกุล
 
1. นางประไพพรรณ   พุ่มพงษ์
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 1. เด็กหญิงวริษา  เตชนันท์
 
1. นางสาวนิยาภรณ์  ยาตรา
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สมบูรณ์
 
1. นางจาริยา  ตนะทิพย์
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 1. เด็กชายธนภัทร  อุปจักร์
 
1. นางสาวพัชรา  ธรรมกุล
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านปางกอม 1. เด็กหญิงวริศรา  ปะละสี
 
1. นายปวริศ  จิณะ
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ใจปิง
 
1. นายอนุสาร  ไชยวุฒิ
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสันเจริญ 1. เด็กหญิงบุศลิน   อสิพงษ์
 
1. นายขวัญศึก  เมฆอากาศ
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวภัทรวดี  คำลือ
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงพีรดา  จิตอารีย์
 
1. นางวีรวรรณ  ชนปภาวิชญ์
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   คติปัญญา
 
1. นางบานเย็น  คำแฮ
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงชานิยา  อินทำ
 
1. นางสาวศรีเรือน  จิตอารีย์
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงปุณยาพร  รกไพร
 
1. นางสาวอนงค์พรรณ  รกไพร
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสว้า 1. นายสนั่น  ใจปิง
 
1. นางสาวนงนุช  ล้อธรรมมา
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. นางสาวนิตยา  แซ่โซ้ง
 
1. นายสุมิตร  ไชยบุญเรือง
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด 1. เด็กหญิงอภิสรา  ชาวริม
 
1. นางสาวิตรี  ภิมาลย์
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กหญิงพัทธิพร  เทพปัญญา
 
1. นายวีระชาติ  โนราช
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวละมัย  พงษ์สุวรรณ
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แซ่ลี
 
1. นางอุไร  พุฒหมื่น
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงจิรชยา  ปาคำ
 
1. นางสาวจำปา  สุฤทธิ์
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา    
104 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคว 1. เด็กหญิงปิรัญชญา  ลำคำ
 
1. นางชนัญกานห์  ลุนพงษ์
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายนาถวัฒน์  แสงรัตน์
 
1. นางอำพร  คำแดง
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผักเฮือก 1. เด็กหญิงปานรวี  ปวกพรมมา
 
1. นางสาวมาลี  ลำนัย
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงมีบุญญา  หัวนา
 
1. นางอรพรรณ  อินทะรังษี
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงสุลินพร  ตนะทิพย์
 
1. นางรุ่งนภา  นวลแปง
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง 6 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 1. เด็กชายพิชาภพ   จิตอารี
 
1. นางอรพิน   ช่างเงิน
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงสาธิดา  เขื่อนเมือง
 
1. นางสาวสุรารักษ์  พนะสันต์
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ราชพลีสิงห์
 
1. นางละมัย  ตาลตา
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงนฤภร  ไชยปาละ
 
1. นางพวงพยอม  คันทะ
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กหญิงมรกต  แซ่ท้าว
 
1. นางรัตนาพร  ไชยศิลป์
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงอารยา  ทิปกะ
 
1. นางเสาวลักษณ์  รัตนวรากร
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ไชยสลี
 
1. นางสุรีพร  หิรัญกุล
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กหญิงวิภาวดี  เรืองตระกูลชัย
 
1. นางมนิษิณี  นันวงค์
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงรักษิณา   มะโน
 
1. นางพัชราภรณ์   อำไพ
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดอนแท่น 1. เด็กหญิงปิยะทิพย์   ธิติมูล
 
1. นางประนอม  ยศอาลัย
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านคัวะ 1. เด็กหญิงธนพร  ตันเป็ง
 
1. นางลำเพียร  เมฆอากาศ
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงนารี  แซ่หลอ
 
1. นางสาวปัทมา  ฟ้าสาร
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 18 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กหญิงชไมพร  แปงอุด
 
1. นางสาวนภาพร  มงคลชัย
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคว 1. เด็กหญิงวรรณกานต์   สลีอ่อน
 
1. นายฉัตรชัย  แก้วหลวง
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายสันติสุข  ภูคาพิทักษ์พงศ์
 
1. นางพิกุล  สุทธหลวง
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  แซ่ซ้ง
 
1. นางประไพพรรณ  พุ่มพงษ์
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ตนะทิพย์
 
1. นางยุวดี  คันธะเรศย์
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านก๋ง 1. เด็กหญิงพิชญา  เขยตุ้ย
 
1. นางสาวทิวาพร  พรมโกน
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทีระฆัง
 
1. นางนิยะดา  นันทสว่าง
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว 1. เด็กหญิงนัทธฤดี  ขาเหล้ก
 
1. นางสาววรินทร์  คำเขิน
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงสิริวิมล  น้อยมนตรี
 
1. นางจงจินต์  เชื้อเมืองพาน
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ธรรมศิริ
 
1. นางสุภาณินี  ป้องคำรด
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงชนิสรา  อินตา
 
1. นางณัฐกานต์  คำภีระ
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 1. เด็กหญิงเกวลิน  ไชยโย
 
1. นางพัฒนา  พิทักษ์สันติ
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายเจียรนัย  แก้วโก
 
1. นางอำพร  คำแดง
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กหญิงชนิดา  เทพจันตา
 
1. นางสาวสุจิตรา  วรินทร์
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงรัชนีพร  อินสุด
 
1. นางอำนวย  วงศ์บุญญานุวัฒน์
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านส้อเด่น 1. เด็กหญิงวรัญญา  ระลึก
 
1. นางวิไลลักษณ์  ขอนพวง
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กหญิงณัฏณิชา  เปาป่า
 
1. นางรัตนาพร  ไชยศิลป์
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  อินปา
 
1. นางสุภาพร  มาประกอบ
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 18 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงนภาพร  กุณะรินทร์
 
1. นางสาววราภรณ์  สลีอ่อน
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงแพรวระพี  ธีราโชติ
 
1. นางสาวอนงค์พรรณ  รกไพร
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. นายศักย์ศรณ์  ขอคำ
 
1. นางณัฐณิชา   ธรรมราช
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงสงกรานต์  เสารางทอย
 
1. นางสาวพิกุล  พรหมเมศร์
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 1. เด็กหญิงอนันทิตา  จิตอารี
 
1. นางจิรัฐิติกาล  ไชยธวัช
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กหญิงกิติยา  กิตินันท์
 
1. นางเบญจมาศ  หาญสงคราม
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  อินปา
 
1. นายนิรันดร์  ตันกุระ
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กหญิงนงเยาว์  อุ่นถิ่น
 
1. นางละมัย  พงษ์สุวรรณ
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สรัสชนา
 
1. นางอุไร  พุฒหมื่น
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงศิริกานดา  ตันกุระ
 
1. นางวีรวรรณ  ชนปภาวิชญ์
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ใจแก้ว
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  รัตนประภา
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชาอุ่น
 
1. นางคนึงนิตย์  เขียวสมบัติ
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงดวงใจ  สว่างยิ่งเจริญ
 
1. นายสุมิตร  ไชยบุญเรือง
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงตรีชฎา  ไชยสลี
 
1. นางศิริเพ็ญ  ไชยกลาง
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินปา
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  จิตอารี
3. เด็กหญิงภาวิณี  อินปา
 
1. นางสาวปารวี  กุศล
2. นายนิรันดร์  ตันกุระ
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงจิรัชญา  รินฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัทพิชชา  เสือเพช็ร
 
1. นางนิตยา  พุ่มทอง
2. นางวิไลวรรณ  ปลาสุวรรณ์
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงธนพร  กาบนันทา
2. เด็กหญิงบุญสิตา  กุณรินทร์
 
1. นางบุษบา  โพธิรินทร์
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ธรรมศิริ
2. เด็กชายชินวัตร  แสนรัตน์
 
1. นางสุภาณินี  ป้องคำรด
2. นายประหยัด  ลำน้อย
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  พลเล็ก
2. เด็กหญิงแสงระวี  จิตตรง
 
1. นางนวลสวาท  ไชยช่อฟ้า
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาฝ่า 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ปัญญาวงศ์
2. เด็กหญิงสุมาลี  เขียวนิล
 
1. นางกรุณา  เทแก้ว
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายภาสวีร์  ธีรศิรปัญญา
2. เด็กหญิงอัยยาดา   มโนวงค์
 
1. นางสาวจีระภา  สุดใจ
2. นางอำเพียร  จึงตระกูล
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แนวดี
2. เด็กหญิงศศิธร  เมธาธีรกุล
 
1. นางวีรวรรณ  ชนปภาวิชญ์
2. นางพูนสุข  ศรีอุทวงศ์
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1. เด็กชายคัตวทฤษ  คันทะลือ
2. เด็กหญิงชลีกร  กาญจะแสน
 
1. นางทัศนีย์   จันทโคตร
2. นางสาวศศิมล   กาบิล
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศิริ
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คำหว่าง
 
1. นายบุญยัง  คำยวง
2. นางนุชนาฏ  วิทยา
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว 1. เด็กหญิงปิยะมินท์  ขาเหล็ก
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บัวสอน
 
1. นางสาววรินทร์  คำเขิน
2. นางอรพินท์  มณีธร
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงภัทรพร  สอนลา
2. เด็กหญิงศิริพร  มีบุญ
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นางสาวจำปา  สุฤทธิ์
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงนิรมล  คำลือ
2. เด็กหญิงภัคจีรา  วงค์ราษฎร์
 
1. นายวรเชษฐ  วงค์กันตา
2. นายบรรยงค์  อินต๊ะ
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 1. เด็กหญิงชนิดาภรณ์  ขันหลวง
2. เด็กหญิงนรีกานต์  ปันอิน
 
1. นางกรานต์ชนก  อภิชัย
2. นางพิมผกา  สถิตย์ศิลาธรรม
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านน้ำสอด 1. เด็กชายธฤต  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวทัศนีย์   เจนจิจะ
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ฐานะ
2. เด็กหญิงอัญชุลี  ท้าวคาม
 
1. นางจาริยา  ตนะทิพย์
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงอภิรดี  สระคำ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ละม่อม
 
1. นางมณีลักษณ์  บ่อคำ
2. นางรัตน์ชุดา  กันกา
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  จิตอารี
2. นางสาวภัทราพร   บัวอิ่น
 
1. นายประหยัด  ลำน้อย
2. นางสุภาณินี  ป้องคำรด
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงจันทลักษณ์  แก่นตะนุ
2. เด็กหญิงวชิรา  มาตรรักชาติ
 
1. นางวีรวรรณ  ชนปภาวิชญ์
2. นางพัชนีย์  จิตอารีย์
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เขตกัน
2. เด็กหญิงตติยา  ชราชิต
 
1. นางสาวจำปา  สุฤทธิ์
2. นางสลีลา  เตชนันท์
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กหญิงชิดชนก  แปงอุด
2. เด็กหญิงวันนิสา  อักขระ
 
1. นางสาวจิรัชยา  เจริญมณี
2. นางสาวสุธาลินี  แปงอุด
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงบุษยรัตน์  เปาป่า
2. เด็กหญิงสุชาดา  อินสองใจ
 
1. นางบานเย็น  คำแฮ
2. นางรัตนากรณ์  คฤหานนท์
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เสารางทอย
2. เด็กหญิงญวิษฐา  แก้วแดง
 
1. นางสาวพิกุล  พรหมเมศร์
2. นางธนัชญา  ทะนะวัน
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. นางสาวพชรพรรณ  เสณาคำ
2. นางสาวพีชานิการ์  นวเฉลิม
 
1. นายวีระชาติ  โนราช
2. นางรัตนา  เหมืองหม้อ
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงจิดาภา  กุลลาว
2. เด็กหญิงพสุุดา  มีบุญ
 
1. นางพวงทอง  แสงวรรณธีระ
2. นางภัทรวดี  โฆษวิฑิตกุล
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. นางสาวสุวนันท์  พนะสันต์
2. นางสาวอำพร  รกไพร
 
1. นางสาวอนงค์พรรณ  รกไพร
2. นางภัทรวดี  ทีฆาวงค์
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. นางสาวกรรณิการ์  เตชนันท์
2. เด็กชายพิทักษ์  วงศ์ไทย
 
1. นางทัศนาภรณ์  ดอกเกี๋ยง
2. นายเธียร  คำเขียว
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  ชาติปราโมทย์
2. เด็กหญิงวรัชยา   ปงอุดทา
 
1. นายสุมิตร  ไชยบุญเรือง
2. นางสาวนริศรา  ฟูใจ
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กชายชวกร  ศรีเริญ
 
1. นางรัชนีกร  โตสุวรรณ
 
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงยอดขวัญ  ใบยา
 
1. นางพรรณี  ขันแก้วหล้า
 
183 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายศุภศักดิ์  สุทะ
 
1. นางวาสนา  ปินตา
 
184 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงภานิศา   คำหว่าง
 
1. นางนิลวรรณ   พงศ์ธีรโชติกุล
 
185 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสองแคว 1. เด็กชายกิตติธัช  พาณิชรัตน์
 
1. นายฉัตรชัย   แก้วหลวง
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรพร  เขียนนา
 
1. นายทองพูน  นิลคง
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านสว้า 1. เด็กหญิงเขมจิรา  คัคนนันท์
 
1. นายประจักษ์  จันทร์ต๊ะ
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวสุพัตรา  แสนนิทา
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  วงวาท
 
1. นางพวงพยอม  คันทะ
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายยุทธการ  ยะแสง
 
1. นางสาวกมลชนก  ไชยศิลป์
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กหญิงสุชานันท์  อุตส่าห์การ
 
1. นางนวลจันทร์   สุทธิ
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กหญิงภนิดา  อินต๊ะแก้ว
 
1. นางสาวอรพรรณ   กันศร
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายรณกร  ปิงยศ
 
1. นายสบาย  วงศ์รักชาติ
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ขาเหล็ก
 
1. นายสาคร  ทิพย์ปัญญา
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 1. เด็กหญิงปัญญดา  สุทธิแสน
 
1. นางรุจิรา  ผลรุ่ง
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 16 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1. เด็กชายอรัญญู  ท่วมอ้น
 
1. นางแสงมอญ  ทัศนไทย
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กหญิงนราวัลย์  ศิลป์ท้าว
 
1. นางณิชานันท์  ไชยปรุง
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กชายณัฐฌาธินาจ   พรมภิระ
 
1. นางสาวพิชามญชุ์   ปัญญาภู
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายคณิศร  ถานะวุฒิพงศ์
 
1. นางลัดดา  วีรวงค์
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กชายชนาธิป  ศรีเริญ
 
1. นายณรงค์ชัย  นิลคง
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กชายภูวนาถ   มีบุญ
 
1. นางจารุนันท์   อิ่นอ้าย
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายทิชานนท์  ประเสริฐสังข์
 
1. นายสมัย  พุฒหมื่น
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านยู้ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ไชยสลี
 
1. นายนิวัฒน์  ปะทิ
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง) 1. เด็กชายจิรเมธ  ถาวร
 
1. นายทัศน์  ปานเรือง
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายชินภัทร  ปันอิน
 
1. นายอมรินทร์  สีหบรรพต
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1. เด็กชายบรรณวัชร   วงษ์ภูธร
 
1. นางลำพิน  ฮุ่งหวล
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านปางปุก 1. เด็กหญิงคนึงกานต์  ปุกคาม
 
1. นางสาวจงกล  แก้วโก
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขาเหล็ก
 
1. นายชัยวัฒน์  อุปจักร์
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านปอน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สายพันธ์
 
1. นายประยงค์  แสงศิริโรจน์
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กหญิงกนกพร  จันดำ
 
1. นางสาวอรพรรณ   กันศร
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านตึ้ด 1. เด็กหญิงกนกพร  ขันทะสีมา
 
1. นางรุ่งทิวา   กิ่งก้าน
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 1. เด็กหญิงรดา  แซ่ผ่าน
 
1. นางพิชญ์สินี  มีเล้
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กชายถิรเจตน์   อิ่นอ้าย
 
1. นายสมพงษ์  มีบุญ
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กชายธนกฤต  รกไพร
 
1. นางนภสร  บุญสิงห์
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กชายดรัสวิน  ช่างพูด
 
1. นายสว่าง  ปินตา
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายศราวุธ  อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวศิวิพรรณ  คำวัง
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. นายศุภวิชญ์   อุดนัน
 
1. นางอรวรรณ  จันขันธ์
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. นายประกฤษฎิ์  สหวรรธนะ
 
1. นางสาวเบญญาดา  แก้วคงดี
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกาญจนา  ธัญญะ
 
1. นายสังวาลย์  ทาทอง
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. นางสาวกรรณิการ์  ไชยคำ
 
1. นางสาวกาญจนา  คำเขียว
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. นางสาวสุภาพร  ใจปิง
 
1. นางสาวศิริพร  เขื่อนอ้น
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงภัทราวดี  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวสุนิสา  ณ น่าน
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กหญิงวิวาห์  แปงอุด
 
1. นายจำรูญ  ชัยสาร
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงปรารถนา  แวววิเชียรรัศมี
 
1. นางรุจิรา  วรรณวิภูษิต
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายวิศรุต  ขันไชย
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
226 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงนัยนา  แสนทรงสิริ
2. เด็กหญิงรวีนิภา  สุทธหลวง
3. เด็กหญิงเมธาวี  มูลคำ
 
1. นางนัฏรดี  พลวัง
2. นางสาวกรรณิกา  คำอั้น
 
227 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อินทะรังษี
2. เด็กหญิงภานรินทร์  เดชเมือง
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  คำรังษี
 
1. นางจงจิตร  จิณเสน
2. นายบรรจง  จิณเสน
 
228 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ยศอาลัย
2. เด็กหญิงญาณิศา  ไทยภักดี
3. เด็กหญิงพัฒนวดี  ธิติมูล
 
1. นายณรงค์ชัย  นิลคง
2. นางละอองดาว  ธรรมจักร์
 
229 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาฝาง 1. เด็กหญิงกชพร  อุ่นเครือ
2. เด็กชายจักรพงษ์  จิณะเสน
3. เด็กชายวัฒนพงษ์  จินดาสวัสดิ์
 
1. นางกิ่งกาญจน์  เนตรทิพย์
2. นายดำเนิน  พึ่งเงิน
 
230 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านน้ำพิ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ตันกาบ
2. เด็กชายวุฒินันท์  ตันกาบ
3. เด็กชายศุภวิทย์  ศิริคาม
 
1. นายคมสัน  ชัยรักษา
2. นางสาวศรีคาร  แสนแขก
 
231 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านยู้ 1. เด็กหญิงจีรภัทร์  เทพกัน
2. เด็กหญิงนวนันท์  เทพกัน
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  วิชา
 
1. นางสาวสุเมธี  ศิริ
2. นายนิวัฒน์  ปะทิ
 
232 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. นายบุณยกร  อินทะรังษี
2. เด็กหญิงรินรดา  พานิช
3. นางสาววิลาวัลย์  เปาป่า
 
1. นางจงจิตร  จิณเสน
2. นายบรรจง  จิณเสน
 
233 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กิตินันท์
2. เด็กหญิงภัทรินญา  สุภาวรารัตน์
3. เด็กหญิงสิริภัทร  ธัญญะ
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
2. นางสาวมัลติกา  ยะแสง
 
234 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายจีรยุทธ์  ท้าวบุญญาภินิกุล
2. เด็กหญิงชฎาพร  แซ่ม้า
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ภักดี
 
1. นายวรภัทร  ธนะวัง
2. นางสาวทิวาวรรณ  ตันกุระ
 
235 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  สุทธหลวง
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปะทิ
3. เด็กหญิงภิรมณ  หนูเอียด
 
1. นางลัดดา  วีรวงค์
2. นางดรุณี  พิพิธภักดี
 
236 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 1. เด็กหญิงปวีณา  สุมทุม
2. เด็กชายภูวิวัฒน์  สุมทุม
3. เด็กชายวรเมธ  สุมทุม
 
1. นายทิวากร  จิตอารี
2. นางสาวสุดหล้า  อุทุมพร
 
237 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตึ้ด 1. เด็กหญิงนวพร  ไชยยนต์
2. เด็กหญิงปรียา  กาบปินะ
3. เด็กหญิงศุภกานต์  สิทธิยศ
 
1. นายพัฒน์  ขันทะสีมา
2. นางรุ่งทิวา  กิ่งก้าน
 
238 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กชายทัตพงศ์  วงค์หาร
2. เด็กหญิงธัชพรรณ  ธนะขว้าง
3. เด็กชายปฎิมากรณ์  ธนะขว้าง
 
1. นางกัญชพร  เกี้ยวกลาง
 
239 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  อินชูใจ
2. นายยุพารัตน์  ท้าวคาม
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ลำน้อย
 
1. นายจีระพงษ์  คำแสน
2. นางสุนันท์  คำแสน
 
240 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  สุวรรณดี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ปิงธิ
3. เด็กหญิงสิรินาถ  ศรีมาเหล็ก
 
1. นายณรงค์ชัย  นิลคง
2. นางอำพล  พงษ์ขัน
 
241 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านสว้า 1. เด็กหญิงกาญจนา  ใจปิง
2. เด็กหญิงจารุณี  อักขระ
3. เด็กหญิงชินันพร  อักขระ
 
1. นายประจักษ์  จันทร์ต๊ะ
2. นางสาวเลิศลักษณ์  จันต๊ะยอด
 
242 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 1. เด็กชายกรวิชญ์  แข็งแรง
2. เด็กหญิงประภัสสร  แฮ้วมา
3. เด็กหญิงพรรพษา  มหายศ
 
1. นายอรุณ  กลางหมู่
2. นายจักราช  ดีคำาวค์
 
243 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 1. เด็กชายปรัชญา  เปรมประวัติ
2. เด็กหญิงพิมพ์สิริ  คำยันต์
3. เด็กหญิงเนตรชนก  อุปจักร์
 
1. นางสาวรัตนา  พรมเกษา
2. นายจักรกฤษณ์  อุปจักร์
 
244 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด 1. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงอารียา  นิ่มสำลี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีราช
 
1. นายหัตถชัย  หล้าคำมูล
 
245 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงณิชา  ศิริคาม
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  สุมทุม
3. เด็กหญิงศิรดา  ศิริคาม
 
1. นายเทวินทร์  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวชุลีกร  กะรัตน์
 
246 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แปงอุด
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  วันต๊ะ
3. เด็กหญิงนภัทรธิชา  ท้าวคาม
 
1. นายจีระพงษ์  คำแสน
2. นางสุนันท์  คำแสน
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กชายภูริณัฐ  ปรังฤทธิ์
2. เด็กชายยศผไท  ไชยอ้าย
 
1. นางเทียมจิต  หาญยุทธ
2. นางสาวละอองดาว  ทีฆาวงค์
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายชยธร  ปันแปง
2. เด็กหญิงรวิภัทร  ศิวานนท์
 
1. นางลัดดา  วีรวงค์
2. นางสาวเบญญาดา  แก้วคงดี
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กชายฌานวัฒน์  ธรรมสอน
2. เด็กชายวชิราวุธ  สุนทร
 
1. นางกัญชพร  เกี้ยวกลาง
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านนาฝาง 1. เด็กหญิงณัฐวดี  จิตอารี
2. เด็กชายพัชรพงษ์  จินดาสวัสดิ์
 
1. นางกิ่งกาญจน์  เนตรทิพย์
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กชายนธี  แซ่ท้าว
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ศิลป์ท้าว
 
1. นางสาวอภิญญา  ซอระสี
2. นางรุจิรา  วรรณวิภูษิต
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายรัชนิลกาลน์  นิลคง
2. เด็กชายอดิเทพ  นิลคง
 
1. นางรัชกร  เรือนติ๊บ
2. นายมนตรี  ขนิษฐ์น้อย
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  เฆมแสน
2. เด็กหญิงสริญญา  คำชั่ง
 
1. นายนิคม  เตชนันท์
2. นายสังวาลย์  ทาทอง
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 1. เด็กหญิงชุติมน  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงนภาลัย  แซ่เล้า
 
1. นางสาวกัญจน์รัชต์  เกษมวิรุฬห์กร
2. นางสาววรีรักษ์  แซ่รี
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เกี้ยวเก้า
2. เด็กชายธวัชชัย  นิลคง
 
1. นางรัชกร  เรือนติ๊บ
2. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แปงอุด
2. เด็กหญิงมยุรา  แปงอุด
 
1. นายจำรูญ  ชัยสาร
2. นางสาวมนธิชา  พิศจาร
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. นายปฏิวัตร  สีทอง
2. นายปิยังกูร  มางิ้ว
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  ปัญญาภู
2. นายวรพล  พรวชิรวิทย์
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  อนัญญาวงศ์
 
1. นางจุไรรัตน์  อนัญญาวงศ์
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายปวัตร  ยั่งยืน
 
1. นางวิไลลักษณ์  งามล้ำ
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายเกื้อกูล  เตชนันท์
 
1. นางคำแหวน  ลัทธกาญจน์
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กชายกิตตินันท์  อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  ปัญญาภู
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านสว้า 1. เด็กชายเกริกไกรวัล  ไทยใหม่
 
1. นายณัฐวุฒิ  รักไทย
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กชายภูริณัฐ  ภานุศุภวิมล
 
1. นางอำนวยสุข  คำรังษี
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงปาลิตา  หล้าตุ้ย
 
1. นางเพชร  สุฤทธิ์
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 1. เด็กชายพงศภัค  คมแหลม
 
1. นางสาวรัตนา  พรมเกษา
 
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 1. เด็กชายธนภัทร  รัตนะประภา
 
1. นายสงวนศักดิ์  เขื่อนแก้ว
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนสองแคว 1. เด็กชายวัชรวิทย์  สลัดใด
 
1. นายฉัตรชัย   แก้วหลวง
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงทิวาณี  บุญเกิด
 
1. นางรัชนีกร  โตสุวรรณ
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กชายมงคลศักดิ์  วงศ์วาท
 
1. นางปัทมา  ศิริพันธุ์
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1. เด็กชายพชร  พรมปา
 
1. นายสมัคร  แสงวรรณธีระ
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กชายชัยยะศึก   คำวงค์
 
1. นางนิลวรรณ   พงศ์ธีรโชติกุล
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านยู้ 1. เด็กชายพัชรพล  อินนรา
 
1. นางสาวสุเมธี  ศิริ
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายพิสิษฐ์  แซ่ว่าง
 
1. นายวัฒนศักดิ์  เทพเสน
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านเชียงแล-นาทราย 1. เด็กชายวิศรุต  สมยศ
 
1. นางสิริรำไพ  เนตรวีระ
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เตชนันท์
 
1. นางคำแหวน  ลัทธกาญจน์
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กชายพัฒนะ   แสงอรุณ
 
1. นางจารุนันท์   อิ่นอ้าย
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายโยธิน  นันต๊ะเสน
 
1. นางวันเพ็ญ  สิทธิ์ขุนทด
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายพีระพล  อุดนัน
 
1. นายสบาย  วงศ์รักชาติ
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสว้า 1. เด็กชายพงศ์ภีระ  ขันหลวง
 
1. นายณัฐวุฒิ  รักไทย
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  จันต๊ะ
 
1. นางเนตรนภา  ขนิษฐ์น้อย
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 1. เด็กชายกีรติ  ขาเหล็ก
 
1. นายชัยวัฒน์  อุปจักร์
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  คำแสง
 
1. นายสว่าง  ปินตา
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านปางปุก 1. เด็กชายสรวิศ  ดวงใจ
 
1. นางสาวจงกล  แก้วโก
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดอนแท่น 1. เด็กหญิงอัจฉรียา   มาระวิชัย
 
1. นางสุพรรณี  อินทำ
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านยู้ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  จิณกับ
 
1. นางสาวสุเมธี  ศิริ
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  ใบยา
 
1. นางอัมพัน  ปาละ
 
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 13 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กชายธนะวัตร  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวพรรณิดา  ชาวส้าน
 
288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงญาณินท์  อินสองใจ
 
1. นายณรงค์ชัย  นิลคง
 
289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 15 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไชยโย
 
1. นางสาวนฤมล  ขันแปง
 
290 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยะแสง
 
1. นายสงวนศักดิ์  เขื่อนแก้ว
 
291 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  บัวเหล็ก
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  ปัญญาภู
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านแพะกลาง 1. เด็กชายณัฐนันท์  โสมทับ
 
1. นางชฎาพร  คำทอง
 
293 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายรัชฎา  ทาชมภู
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กชายเดวิท  ขอคำ
 
1. นางสาวกาญจนา  คำเขียว
 
295 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กชายผดุงพงษ์  เนตรใส
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ทายะ
 
296 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายเจษฎา  สายแปง
 
1. นางอรวรรณ  จันขันธ์
 
297 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายนครินทร์  มีบุญ
 
1. นายสังวาลย์  ทาทอง
 
298 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  วรชน
 
1. นางจุฑามณี  คำโน
 
299 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แปงอุด
 
1. นายจำรูญ  ชัยสาร
 
300 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายเปียว  ใจปิง
 
1. นายอมรินทร์  สีหบรรพต
 
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กชายสุชาติ  บัวเหล็ก
 
1. นายเดชา  ปิงยศ
 
302 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายทัศสุรินทร์  จิตอารีย์
 
1. นางสาวเบญญาดา  แก้วคงดี
 
303 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กชายพงศธร   หอมดอก
 
1. นายสมพงษ์  มีบุญ
 
304 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 12 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กหญิงศรีสุดา  จิรนันทนุกุล
 
1. นายอดุลย์เดช  กรงทอง
 
305 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 13 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่ท้าว
 
1. นางรุจิรา  วรรณวิภูษิต
 
306 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายบุญรักษ์  นุ่มสุวรรณ
 
1. นายวรภัทร  ธนะวัง
 
307 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 1. เด็กหญิงเมตตา  บูรพา
 
1. นางสาวนันทญา  บุญเทพ
 
308 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. นายปิยังกูร  มางิ้ว
 
1. นายวรพล  พรวชิรวิทย์
 
309 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายสุวัชชัย  เทใหม่
 
1. นายชาญยุทธ  อุปละ
 
310 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   อินตะเหล็ก
2. เด็กชายตรัสตรัย   คันทะลือ
3. เด็กหญิงปวัณรัตน์   ปิงยศ
 
1. นายสุทัศน์   จูหว้า
2. นางเสาวลักษณ์   จูหว้า
 
311 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงจีราวรรณ   มะจินะ
2. เด็กหญิงณัฐวดี   กะมะโน
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์   อำไพ
 
1. นางอรุณนาถ   ทิพย์อุปถัมภ์
 
312 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายดนัยกฤษ  ใจวงค์
2. เด็กหญิงปลื้มฤทัย  ไชยเรียน
3. เด็กชายอัครวิชญ์  อุตรชน
 
1. นางอารี  วัชรธรรมรักษ์
2. นางวิภาวี   สารถ้อย
 
313 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปันกัน
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ทะนะวัน
3. เด็กหญิงศรัญญา  คำเขียว
 
1. นางณัฐกานต์  คำภีระ
2. นางสาวเกศรา  หลวงทะ
 
314 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กชายณัฐชนนท์  กันยะ
2. เด็กหญิงสุพิชชา  อินทนนท์
3. เด็กชายอนุชิต  กิจลือเลิศ
 
1. นางละอองดาว  ธรรมจักร์
2. นางสาวภิญญาภรณ์   อินสองใจ
 
315 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ชุยรัมย์
2. เด็กชายวิษธร  สุรินทร์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  บัวอิ่น
 
1. นายใหม่  ธนะวงศ์
2. นายเฉลียว  ธนะขว้าง
 
316 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนพงษ์  จันทะรอด
2. เด็กชายพีรวิทย์  พุฒหมื่น
3. เด็กชายอานนท์   สิทธิกัน
 
1. นางผ่องศรี   ภุคา
2. นางสาวอนุสรา  วงษ์ทอง
 
317 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 8 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 1. เด็กหญิงปณัฐชา  บริบูรณ์ลาภ
2. เด็กหญิงภัทราวดี  จิตอารี
3. เด็กหญิงอภิสรา  หารินทชาติ
 
1. นางอุบล  แปงเครื่อง
2. นายไตรรัตน์  อินไทย
 
318 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแพะกลาง 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พานิช
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  คุ้มวงษ์
3. เด็กชายมงคล  จันดี
 
1. นางสาววันทิพย์  จิตอารี
2. นางชฎาพร  คำทอง
 
319 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงกันยนา  ใจปิง
2. เด็กหญิงศุภาภรณ์  อาสา
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ใจปิง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ใจปิง
2. นางสาวณัฐณิชา  ทิพย์โพธิ์
 
320 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านพาน 1. เด็กหญิงจิตสุภา  เตชนันท์
2. เด็กหญิงพัชรียา  ไชยยะ
3. เด็กหญิงรัชต์ธร  คันทะมูล
 
1. นางปิยนุช  พุฒหมื่น
 
321 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านสะเกิน 1. เด็กหญิงรัญชิดา  คนตรง
2. เด็กหญิงอนุชศา  นามช้างน้อย
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ขันทัง
 
1. นางสาวศรีจันทร์  สีสัน
2. นางสาวพัชรี  วงศ์ใหญ่
 
322 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กชายธัญยชนก  แช่มเอี่ยม
2. เด็กหญิงภัทรสิริ  กลิ่นเชตุ
3. เด็กหญิงวิไล  จันภิรมย์
 
1. นางสาวพิทยา  จินะชัย
2. นายธนากร  เสาสิริ
 
323 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. นางสาวกฤชรัตน์  วงศ์ม่าน
2. นายธันธิวา  เจริญพงษ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  ธรรมศิริ
 
1. นางปาณิศา  ไชยสลี
2. นายเสกสรร  ลำคำ
 
324 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กชายพงษ์เพชร  โนจิต
2. เด็กชายศุภกิตต์  ธรรมศิริ
3. นางสาวสุภาวิตา  ใบยา
 
1. นายนาเคนทร์  ใบยา
2. นางปราณี  สมมุติ
 
325 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงพวงผกา  ไชยยา
2. เด็กหญิงวิชญาพร  ธัญญะ
3. เด็กชายเดชาธร  โนจิตร
 
1. นางญาณินท์  งานวิชา
2. นางวิภารัตน์  ปาคำ
 
326 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายพรชัย  บุญวัน
2. เด็กชายรวิกันต์  จันทร์จวง
3. เด็กหญิงรวิวรรณ  อุตรชน
 
1. นางสาวพีชาณิกา  ยาปัน
2. นางวิภาวี   สารถ้อย
 
327 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 1. นางสาวปภัสรา  อรรคพงษ์
2. เด็กชายศิริศักดิ์  จิตอารี
3. นางสาวสุภิสรา  จิตอารี
 
1. นางอุบล  แปงเครื่อง
2. นายไตรรัตน์  อินไทย
 
328 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สายแปง
2. เด็กชายสิริศักดิ์  หาภา
3. เด็กชายอภิวัฒน์  คงคา
 
1. นายวนัฐพงษ์  จิณะไชย
 
329 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายธนากร  ยะแสง
2. เด็กชายนพดล  กันยะ
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ธัญญะ
 
1. นางรมณีย์  จันทร์สุข
2. นางอรวรรณ  ไชยสมบูรณ์
 
330 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงธัญสุดา  ทิวรัถยาสิริ
2. เด็กชายบุญชู  มิ่งมิตรวิบูลย์
3. เด็กชายสุรวุธ  แซ่ย่าง
 
1. นางแสงเดือน  ปัญญามงคล
2. นางชุติกาญจน์  จำเริญกิจไพศาล
 
331 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  พนะสัน
2. เด็กหญิงลักษณวลัย  อินปา
3. เด็กหญิงสาวิตรี  คำฟอง
 
1. นางนฤม  ขัติยะ
2. นางสาวสุนิสา  ณน่าน
 
332 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด 1. เด็กหญิงณัฐธิมา   ภิรมสูงเนิน
2. เด็กหญิงยุพินญา  จันโท
3. เด็กหญิงวันวิสา  ตระกลศักดา
 
1. นายวิทยา  ปันโน
 
333 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. นางสาวกุลสตรี  อุ่นเรือน
2. นางสาวกุสุมา  ดวงขัน
3. เด็กชายนพดล  พนะสัน
 
1. นางปิ่นทิพย์  หาญยุทธ
2. นายชำนาญ  ชาวแหลง
 
334 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. นางสาวลำภู  บัวเหล็ก
2. นางสาวสุวนันท์  อุ่นถิ่น
3. นางสาวแอนนา  ใจปิง
 
1. นางสาวปรัชญาดา  ลำคำ
2. นางสาววนิดา  มาไกล
 
335 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบขุ่น 1. เด็กหญิงพิมพ์วดี  คะนองมาก
2. เด็กหญิงพิยดา  กุณาลบ
3. เด็กชายเพชรรัตน์   ธรรมศิริ
 
1. นางปรานอม  จินะสาม
2. นางสาวกานต์พิชชา  ใหม่กุละ
 
336 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายชาญวิทย์  ลือยศ
2. เด็กชายฐิติพงศ์  โวทาน
3. เด็กชายวรปรัชญ์  รื่นเนตร
 
1. นายยุทธนา  ไพรสีทา
2. นายอิทธิพล  โพจา
 
337 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงนิตยกานต์  รกไพร
2. เด็กหญิงพิชญา  รกไพร
3. เด็กหญิงสุกุลยา  รกไพร
 
1. นางดอกปิ่น  สมศรี
2. นายวิภารัตน์  จันต๊ะวัน
 
338 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงทักษพร   เมืองเล็น
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มนต์วิเศษ
3. เด็กชายธีรเดชา    คฤหานนท์
 
1. นางภัททิรา   ธนะขว้าง
2. นางรัตดาวรรณ   คณิตชยานันท์
 
339 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงกัญญเกียรติ  อุปจักร์
2. เด็กหญิงณัฐชญา  สุขสอน
3. เด็กหญิงโชติกา  สาหลัง
 
1. นางศุภาวดี  อินธิจักร
2. นางสาวสุรารักษ์  พนะสันต์
 
340 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเกวต 1. เด็กหญิงทาริกา  ศิริคาม
2. เด็กหญิงนภาพร  บุญตัน
3. เด็กชายอดิชัย  ศิริคาม
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  ตามัย
2. นางสาวศรัญญา  ตาริน
 
341 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กชายกฤต  ทิวรัถยาสิริ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วนาสุวดี
3. เด็กหญิงดารัณ  ปทุมไพโรจน์
 
1. นางแสงเดือน  ปัญญามงคล
2. นางสาวอภิญญา  ซอระสี
 
342 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 1. เด็กชายกวินภพ  ไชยหาญ
2. เด็กชายภาวัต  ปักไธสง
3. เด็กชายศักดิธัช  นันศิริ
 
1. นางสาวกฤษดาภรณ์  อินต๊ะนัย
2. นางครองสิน  นันต๊ะเสน
 
343 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กชายณัฐวี  กำเนิดมงคล
2. เด็กหญิงดวงมณี  แซ่ท้าว.
3. เด็กชายนลธวัช  กล้าพิทักษ์
 
1. นายอดุลย์เดช  กรงทอง
2. นางเปรุวรรณ  กรงทอง
 
344 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  เขื่อนเมือง
2. เด็กหญิงชญาดา  ใจปิง
3. เด็กหญิงมนัชญา  บุญอินทร์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ทิพย์โพธิ์
2. นางสาวพวงผกา  หลบภัย
 
345 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กชายณฐดนัย  ปัญญานันท์
2. เด็กชายนรภัทร  ธรรมศิริ
3. เด็กชายนันทพงศ์  คงสิงห์
 
1. นางกชพร  ดีมากมี
2. นางปาณิศา  ไชยสลี
 
346 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สอนสุภาพ
2. เด็กชายดนุภพ  สมเครื่อง
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  ยะแสง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ต๊อดแก้ว
 
347 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงกฤษณา  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงนัทรมน  เกียรติสงคราม
3. เด็กหญิงวรัญญา  ขอดเตชะ
 
1. นางสาวศิริกานต์  บังเมฆ
2. นางลำดวน  คำแคว่น
 
348 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชนี  อินปา
2. เด็กหญิงศิริพร  ณ ชน
3. เด็กหญิงสุภาพร  อินปา
 
1. นางสาววิภาดา  ทาราทิพย์
2. นายภิญโญ  นันต๊ะเสน
 
349 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. นางสาวพรพรรณ  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  คีรีธีระกุล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ท้าว
 
1. นายอดุลย์เดช  กรงทอง
2. นางเปรุวรรณ  กรงทอง
 
350 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. นายนราทิพย์  หาญแท้
2. นางสาวสรัลพร  รกไพร
3. นางสาวอโนทัย  รกไพร
 
1. นายเทวินทร์  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวรัสมี  ธนะวัง
 
351 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. นางสาวลำภู  บัวเหล็ก
2. นางสาวสุวนันท์  อุ่นถิ่น
3. นางสาวแอนนา  ใจปิง
 
1. นายอภิรุณ  คำตั๋น
2. นางสาววนิดา  มาไกล
 
352 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกชพร  ปาละ
2. เด็กหญิงปิยะพร  ประณต
3. เด็กหญิงศรุตา  ไชยยา
 
1. นางญาณินท์  งานวิชา
2. นางวิภารัตน์  ปาคำ
 
353 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงจิตรา  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงศุภากร  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงสุชานรี  แซ่ย่าง
 
1. นางแสงเดือน  ปัญญามงคล
2. นางชุติกาญจน์  จำเริญกิจไพศาล
 
354 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงนิภา  ใจปิง
2. เด็กหญิงรัชนีกร  จากอง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีวงค์
 
1. นางสาวพวงผกา  หลบภัย
2. นางสาวณัฐณิชา  ทิพย์โพธิ์
 
355 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงนิราวัลย์  นครศรี
2. เด็กหญิงปัทมวัลย์  เสารางทอย
3. เด็กหญิงเวนิกา  เสารางทอย
 
1. ว่าที่ร้อยโทกฤษณะพงษ์  ปิงยศ
2. นางสุภาชาติ  วรณัฐนันท์
 
356 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใจปิง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  สุทธเขต
3. เด็กหญิงวรรณภรณ์  คำแคว่น
 
1. นางลำดวน  คำแคว่น
2. นางสาวศิริกานต์  บังเมฆ
 
357 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1. เด็กหญิงมาลี  แซ่จ๊ะ
2. เด็กหญิงศศิศรา  อรินทร์
3. เด็กชายเดชาธร  ใหม่น้อย
 
1. นางเข็มทอง  คดง้วน
2. นางรุ่งอรุณ  คีรีสัตยกุล
 
358 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงชนิดาภา  พลแดง
2. เด็กหญิงภิรดา  มุขเพ็ชร
3. เด็กหญิงสิริภัสสร  แดงสี
 
1. นายสมโพธิ  โพธิรังสิยากร
 
359 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายจีระศักดิ์   ปันคำ
2. เด็กชายนนทพัทธ์  พันธ์โน
3. เด็กชายปรเวศน์   เมืองเล็น
 
1. นางสุวพร  อุปาละ
2. นางสาวจารุวรรณ  ทองลิ้ม
 
360 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  สุทธหลวง
2. เด็กหญิงปวีณา  จิตอารี
3. เด็กชายสุุรศักดิ์  ชัยมงคล
 
1. นางจุฬาลักษณ์  จิตอารี
2. นายนิพจน์  ป้อมทองแดง
 
361 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 1. เด็กชายธนทรัพย์  จริยประทุมพร
2. เด็กหญิงวาสนา  ทวีทรัพย์
3. เด็กชายเรืองวุฒิ  โนราช
 
1. นางสาวภนิดา  เตชา
2. นางวิไลวรรณ  มั่งคั่ง
 
362 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กหญิงพีรดา  วงศ์ยังประเสริฐ
2. เด็กหญิงรินรดา  ทิวานันท์
3. เด็กหญิงสุภัสสร  กิติรุ่งรวี
 
1. นางกัญญาภัทร  ปรารมภ์
2. นางจันทร์จิรา  ไชยศิลป์
 
363 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิตา  อินปา
2. เด็กชายสุทธิกานต์  อินปา
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  อินปา
 
1. นายภิญโญ  นันต๊ะเสน
2. นางสาวรุ่งนภา  หาญยุทธ
 
364 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ 1. เด็กหญิงกรวิภา   กวางทอง
2. เด็กหญิงกรองพร  ลีคำ
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แปงอุด
 
1. นางสาวจินตนาภรณ์  มูลฐี
2. นางสาวสุธาสินี  ร่อนทอง
 
365 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปอน 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  สาลี
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  ภิวงค์
3. เด็กหญิงอภิชญา  กุลวาไชย
 
1. นายประยงค์  แสงศิริโรจน์
2. นายกล้าณรงค์  วงศ์สุวรรณ
 
366 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงตรีสุคนธ์   วงศารัตน์
3. เด็กชายภาณุพงษ์   ภัทรปิยกุล
 
1. นายชนะชัย   จิณะเสน
2. นายพีรพงษ์   จันทร์ประกอบ
 
367 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จอมจันทร์
2. เด็กชายสุกิจ  อินปา
3. เด็กหญิงเจนนิสา  จ๋อมจันทร์
 
1. นายภิญโญ  นันต๊ะเสน
2. นางสาวรุ่งนภา  หาญยุทธ
 
368 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงช่อผกา  สมรรถวัฒน์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  แซ่ม้า
 
1. นางเยาวลักษณ์  ยะกับ
2. นางกรรณิการ์  ขยันดี
 
369 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กหญิงกันย์สิริ  สุฤทธิ์
2. เด็กหญิงธัญธาดา  เวียงแก้ว
3. เด็กหญิงบุญยานุช  สุขประเสริฐ
 
1. นายวิรัตน์  เนตรวีระ
2. นางพัชรี  ท่วมอ้น
 
370 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำยันต์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  อุ่นใจ
3. เด็กหญิงรินรฎา  เพตะกร
 
1. นางสาวภิญญาภรณ์  อินสองใจ
2. นางละอองดาว  ธรรมจักร์
 
371 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงนลินรดา  พิเคราะห์
2. เด็กหญิงภัทริณี  มิ่งปรีชา
3. เด็กหญิงสุชานันท์  คดง้วน
 
1. นางอารี  วัชรธรรมรักษ์
2. นางเรณู  คำเทพ
 
372 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงกชกร  ลือยศ
2. เด็กชายธนกร  คำแดง
3. เด็กชายนนทพัทธ์  โวทาน
 
1. นางนันทิกานต์  ไชยชนะ
2. นางสาวสุพัตรา  แสนนิทา
 
373 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายพีรวัฒน์  ปามะ
2. เด็กชายวีรภัทร  หมื่นเทพ
3. เด็กชายวุฒิไกร  มีบุญ
 
1. นางอรวรรณ  ไชยสมบูรณ์
2. นางรมณีย์  จันทร์สุข
 
374 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กหญิงดวงมณี  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงดวงฤดี  กำธรศิริพานิช
3. เด็กหญิงฝนทิพย์  แซ่ท้าว
 
1. นางเปรุวรรณ  กรงทอง
2. นางคัชรีญา  ใจเดช
 
375 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสะปัน 1. เด็กชายธีรกานต์  โนใจ
2. เด็กชายศักรินทร์  พุทธิธาดากุล
3. เด็กชายสมชาย  ใจปิง
 
1. นางสาวปัณพร  เย็นใจมา
2. นายสุรชาติ  อุปจักร์
 
376 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กชายอนุรักษ์  เมฆแสน
2. เด็กหญิงเกตน์นิภา  บัวเหล็ก
3. เด็กหญิงเพ็ญ  บัวเหล็ก
 
1. นางสาวปรัชญาดา  ลำคำ
2. นายอภิรุณ  คำตั๋น
 
377 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงชุตินันท์  อินเสียร
2. เด็กชายธนประเสริฐ  ชินาวงษ์
3. เด็กหญิงเมธาพร  เสาว์ปัญญา
 
1. นางสาวละอองดาว  ทีฆาวงค์
2. นางยุพเรศ  ไชยอ้าย
 
378 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสบขุ่น 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ธรรมลังกา
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ธรรมศิริ
3. เด็กหญิงเจษฏาภรณ์  อนันท์
 
1. นางปรานอม  จินะสาม
2. นางสาวมยุรี  ฑีฆาวงศ์
 
379 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. นางสาวชลดา  ไชยปิง
2. นางสาวภาวินี  สกุลทองพัฒนา
3. นางสาวอัจฉรา  ขอคำ
 
1. นายวิรัตน์  เนตรวีระ
2. นางพัชรี  ท่วมอ้น
 
380 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. นางสาวภัทรพรรณ  บัวอิ่น
2. นางสาวศศิธร  ธรรมศิริ
3. นายสิทธิพล  ยะแสง
 
1. นางกชพร  ดีมากมี
2. นายเสกสรร  ลำคำ
 
381 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงพรชิตา  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงเกสรา  อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวรัตนาภร  ภัทรกุลดุษฎี
2. นางสาวอัจฉรา  บุญเทพ
 
382 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยช่อฟ้า
2. เด็กหญิงรมรวินย์  ใจทิศ
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทานัน
 
1. นายนาเคนทร์  ใบยา
2. นางปราณี  สมมุติ
 
383 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงธนพร  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงศุริพร  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงสุจารี  ฤทธิ์พายัพ
 
1. นางแสงเดือน  ปัญญามงคล
2. นางวาสนา  นันทเสน
 
384 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  อนุวงศ์ประพันธ์
2. เด็กหญิงฤดีมาศ  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงสายพิณ  จิรนันทนุกุล
 
1. นายอดุลย์เดช  กรงทอง
2. นางเปรุวรรณ  กรงทอง
 
385 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทวีไชย
2. เด็กหญิงพิยดา  ทวีไชย
3. เด็กหญิงสุพรรณี  กิตินันท์
 
1. นางรมณีย์  จันทร์สุข
2. นางอรวรรณ  ไชยสมบูรณ์
 
386 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. นายวิสิทธิ์  พิทักษ์อนันตกุล
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่ม้า
 
1. นายชนะภัย  วรกมลธรรม
2. นางสาวพรรณิดา  ชาวส้าน
 
387 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กหญิงจุุฑากาญน์  แสนท้าว
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  แซ่ม้า
 
1. นายภูเมธ  ช่างเหล็ก
2. นายทนงศักดิ์  สุทธหลวง
 
388 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายนันทฉัตร  สุธรรมมา
2. เด็กชายพงศ์อนันต์  มางิ้ว
 
1. นางสุวพร  อุปละ
2. นางสาวจารุวรรณ  ทองลิ้ม
 
389 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงจิราภา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงพนิตสุภา  ชนาวัฒนานนท์
 
1. นางปรานอม  อินบรรเลง
2. นางจุฬาลักษณ์  จิตอารี
 
390 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 1. เด็กหญิงสิริกร  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงโสภา  แปงอุด
 
1. นายยศพชรพิชญ์  คำชนะ
2. นายชีวิน  หน่อแก้ว
 
391 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชานนท์  สมจารย์
2. เด็กหญิงอรพิมล  ไชยชลี
 
1. นางผ่องศรี   ภุคา
2. นางสาวอนุสรา  วงษ์ทอง
 
392 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70.33 เงิน 5 โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร   วรรณศักดิ์เจริญ
2. เด็กหญิงวิภารัตน์   ทรงเจริญกล
 
1. นายประกอบ  ฑีฆาวงศ์
2. นางรุ่งอรุณ  คีรีสัตยกุล
 
393 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปอน 1. เด็กชายปฏิพล  มะโหฬาร
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เนตรทิพย์
 
1. นายประยงค์  แสงศิริโรจน์
2. นางรุ้งตะวัน  รัตนพิทักษ์สกุล
 
394 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านผาเวียง    
395 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กชายรุ่งรดิษฐ์  มาแพง
2. เด็กชายวิชัยยุทธ  อินคำ
 
1. นายเืทวา  ศิริวิไลซ์
2. นายพสธร  ชูชื่น
 
396 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 81.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 1. เด็กชายเจตษฎากร  เหลืองตรงกิจ
2. เด็กชายเฉลิมชัย  กันสำโรง
 
1. นางชุมพร  จันทร์ปุนะ
2. นางวัจนา  ญาณกรสกุล
 
397 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 76.28 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายนาวิน  สุทธิแสน
2. เด็กชายศักรินทร์  กันยะ
 
1. นางทักษกานต์  เสฏฐวุฒิพงศ์
 
398 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 68.19 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายกฤษฎา  อินปา
2. เด็กชายสิทธา  อินปา
 
1. นายจักรกริช  จิตมโนวรรณ
2. นายพงษ์นรินทร์  อินทนนท์
 
399 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 68.17 ทองแดง 5 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายคมสันต์  ทิพย์ม่อม
2. เด็กชายวัชพล  ปายสาร
 
1. นายทองพูน  นิลคง
2. นางรัตน์ชุดา  กันกา
 
400 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 62.45 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านสบขุ่น 1. เด็กชายนนทพัทธ์   จิตต๊ะ
2. เด็กชายวัชรพล   ธรรมลังกา
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  ใหม่กุละ
2. นางปรานอม  จินะสาม
 
401 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 61.8 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กชายพลธกฤต  คลังระหัด
2. เด็กชายวรวิทย์  ดีอิ่นคำ
 
1. นายวีระชาติ  โนราช
2. นางรัตนา  เหมืองหม้อ
 
402 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 59.36 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 1. เด็กชายจิตรนาถ  อักขระ
2. เด็กชายอโณทัย  ปันอิน
 
1. นายสมปอง  แก้วระดี
2. นางกรานต์ชนก  อภิชัย
 
403 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 54.32 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านนาฝ่า 1. เด็กชายอนุชา  ตนะทิพย์
2. เด็กชายไทยรัฐ  สุทธิแสน
 
1. นายวุฒิชัย  สุทธิแสน
2. นายวุฒิชัย  สุทธิแสน
 
404 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 50.9 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านปอน 1. เด็กชายธีระพงษ์  อินปัน
2. เด็กชายพสธร  มีสา
 
1. นายกล้าณรงค์  วงศ์สุวรรณ
2. นายประดิษฐ์  วงศ์สุวรรณ
 
405 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 50.42 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่เล้า
2. เด็กชายอนุพงษ์  สหโสภากุล
 
1. นางพิทยาภรณ์  วัฒนะ
2. นายประเวศ  โทสุรินทร์
 
406 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 50.1 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายสมพงษ์  ใจปิง
2. เด็กชายอนิวัฒน์  มูลทากรม
 
1. นางนฤมล  ขัติยะ
2. นายสมชาย  กะรัตน์
 
407 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 46.12 เข้าร่วม 13 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 1. เด็กชายถิรพล  บุญอิน
2. เด็กชายธัชพล  บุญอิน
 
1. นางสาวพิศมร  สลีอ่อน
2. นางสาวธัญวรรณ  เชื้ออ้วน
 
408 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44.25 เข้าร่วม 14 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายภูวนัย  จากอง
2. เด็กชายวรปรัชญ์  อนุจร
 
1. นางสาวเพ็ญสิริ  กะรัตน์
2. นายทรรศนะ  ชาวส้าน
 
409 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40.06 เข้าร่วม 15 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายชยานันท์  รำลึก
2. เด็กชายภูวนัย  สิทธิ
 
1. นางสาวสายสุดา  แสงรัตน์
2. นางจำรูญรัตน์  ธรรมสมบัติ
 
410 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 33.18 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 1. เด็กชายกฤตธี  ตันกุละ
2. เด็กชายก้องกิดากร  ยศอาลัย
 
1. นางสาวภนิดา  เตชา
 
411 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 30.15 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านน้ำสอด 1. เด็กชายวิทวัส  แซ่ท้าว
2. เด็กชายสาธิต  แซ่ท้าว
 
1. นายบุญธรรม  บุญลาภังค์
2. นายปิยพล  ยศศิริพันธุ์
 
412 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 29.11 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กชายสิทธินนท์  ดำดง
2. เด็กชายสิรภพ  บันเทิง
 
1. นายพานุ  รัตนพิทักษ์สกุล
2. นางสุภาชาติ  วรนัฐนันท์
 
413 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 7 1. เด็กชายพงศธร  แปงคำใส
2. เด็กหญิงอนัญญา  อินทะรังษี
 
1. นายเบญจพล   ติ๊บขัน
2. นางสายรุ้ง  ติ๊บขัน
 
414 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 1. เด็กชายประวัติศาสตร์  ใจปิง
2. เด็กชายวิชนัน  คำวรรณ
 
1. นางกรานต์ชนก  อภิชัย
2. นายสมปอง  แก้วระดี
 
415 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายภราดร  การินทร์
2. เด็กชายภูวดล  อิ่นมีกุล
 
1. นายไพฑูรย์  ณ น่าน
2. นางสาวสายสุดา  แสงรัตน์
 
416 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กชายณัฐพล  ใจปิง
2. เด็กชายพุทธชาติ  ปทุมไพโรจน์
 
1. นายบุญชู  วรรณญาพร
2. นายยุทธนา  สุนทร
 
417 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว 1. เด็กชายกิตติคุณ  ขาเหล้ก
2. เด็กชายไกรภพ  ยอดออน
 
1. นายนิยม  จิณะไชย
2. นางสาวไพลิน  ปินตา
 
418 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาก้อ 1. เด็กชายชนะชัย  ชะเต
2. เด็กชายธีระทัศน์  วังสาร
 
1. นายวิรัตน์  ใจการณ์
 
419 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กชายนครินทร์  วุฒิไชย
2. เด็กชายรวิภาส  คำแสน
 
1. นางยุพเรศ  ไชยอ้าย
2. นายวรวุฒิ  อุ่มมี
 
420 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแพะกลาง 1. เด็กชายพงษ์เจริญ  เปาป่า
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  ตันกาบ
 
1. นางสาววันทิพย์  จิตอารี
2. นางชฎาพร  คำทอง
 
421 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กชายพิชญ์พงษ์  ตนะทิพย์
2. เด็กชายอนุชิต  แซ่ว่าง
 
1. นางสัจพร  โอบอ้อม
2. นายสมโพธิ  โพธิรังสิยากร
 
422 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. เด็กชายนนท์ธเทพ  ตานยวง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์ธนะ
 
1. นายประดิษฐ์  สุทธิแสน
2. นายวุฒิไกร  กาบปินะ
 
423 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤษนัย  พนะสันต์
2. เด็กชายดนุพล  ณ ชน
 
1. นางนิลัดดา  รัตนแสงภักดี
2. นายอนุรักษ์  ระวังการ
 
424 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  คีรีสันติกุล
2. เด็กชายณัฐนนท์  พันชน
 
1. นายเฉลิมพล  กวาวสิบสอง
2. นางสาวสุวิมล  ลือยศ
 
425 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 13 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เขยตุ้ย
2. เด็กชายบัณฑิต  ไชยปรุง
 
1. นายศรศักดิ์  เขื่อนอ้น
 
426 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กชายศุภสิน  กุลสิทธิ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เครือผัด
 
1. นายเทวา  ศิริวิไลซ์
2. นายพสธร  ชูชื่น
 
427 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 1. เด็กชายก้องภพ   ธนะขว้าง
2. เด็กชายก้องเมฆิน   รัตนคช
 
1. นายใหม่  ธนะวงศ์
2. นายเฉลียว  ธนะขว้าง
 
428 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 1. เด็กชายกฤษดา  แซ่เฮ้อ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  แซ่โซ้ง
 
1. นางพิทยาภรณ์  วัฒนะ
2. นางอำนวย  บุญทวี
 
429 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปางหก 1. เด็กชายธนวัฒน์  หอมดอก
2. เด็กชายอนุสรณ์  หอมดอก
 
1. นางสาวสุมาลี  หอมดอก
2. นายฉัตรชัย   วรณัฐนันท์
 
430 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 7 1. เด็กชายบงกช  แปงคำใส
2. เด็กชายสมชาย  แปงคำใส
 
1. นายเบญจพล   ติ๊บขัน
2. นางสายรุ้ง  ติ๊บขัน
 
431 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กชายยศวัฒน์  พุทธิมาโน
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  บุปผา
 
1. นางสัจพร  โอบอ้อม
2. นายสิงห์ชัย  ทะสี
 
432 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายชยันยุทธ  พิศจาร
2. เด็กชายราเมศวร์  ศิริวัฒน์อุดม
 
1. นายจำรูญ  สุยะ
2. นายมานนท์  จันทร์เจียม
 
433 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กชายพงศธร  สินสมบัติ
2. เด็กชายมนัสวิน  ไชยอ้าย
 
1. นางยุพเรศ  ไชยอ้าย
2. นายวรวุฒิ  อุ่มมี
 
434 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กชายธนกฤต  เสียงหวาน
2. เด็กชายปริวัฒน์  มหัสพันธ์
 
1. นายจตุรงค์  แสงสุข
 
435 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กชายฉัตรชัย  แซ่ท้าว
2. เด็กชายชาติชาย  แซ่ท้าว
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
2. นายบุญชู  วรรณญาพร
 
436 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายธาราวุฒิ  ไชยชิน
2. เด็กชายอนัน  อุ่นเรือน
 
1. นายทรรศนะ  ชาวส้าน
2. นางสาวเพ็ญสิริ  กะรัตน์
 
437 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านชี 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  พลอยเลิศ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สุขทะเล
 
1. นายมานพ  ขยายเสียง
2. นายชิตพล  แคแดง
 
438 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 9 โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อูปต๊ะ
2. เด็กชายพัชรพล  ธรรมศิริ
 
1. นายเสกสรร  ลำคำ
2. นางสาวพรรักษา  ปานหล้า
 
439 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 10 โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  สิงห์ธนะ
2. เด็กชายอติชาติ   สิงห์ธนะ
 
1. นางสาวเตือนจิตร  ธัญญะ
2. นายวิหล่ำ  ตันชูชีพ
 
440 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 1. เด็กชายศุทธวัต  อักขระ
2. เด็กชายอานนท์  ปันอิน
 
1. นางนภาพร  บุตรา
2. นายสมปอง  แก้วระดี
 
441 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กชายธนกร  อุปรีพร้อม
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  บุญแท่ง
 
1. นายสุรินทร์  ตนะทิพย์
 
442 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญเทพ
2. เด็กชายมนัญชัย  ตนาวรรณ
 
1. นางนฤมล  ขัติยะ
2. นายวีระ  จันต๊ะวงค์
 
443 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนาด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ศิริรัตน์
2. เด็กชายภูริ  รักษา
 
1. นายปรีชา  ก๋าแก้ว
2. นายเอนก  ปัญญาภู
 
444 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กชายนิติธร  เครือผัด
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ธิมิตร
 
1. นายเทวา  ศิริวิไลซ์
2. นายพสธร  ชูชื่น
 
445 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 1. เด็กชายประเสริฐ  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่โซ้ง
 
1. นางพิทยาภรณ์  วัฒนะ
2. นางวรีลักษณ์  โทสุรินทร์
 
446 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ฝั้นหมื่น
2. เด็กชายพงษ์เทพ  แสนสี
 
1. นายเทวา  ศิริวิไลซ์
2. นายพสธร  ชูชื่น
 
447 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. นายวัน  กำเนิดมงคล
2. นายแสนสุข  กีรตินันทกุล
 
1. นายชนะภัย  วรกมลธรรม
2. นายชัชวาล  เวทำ
 
448 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กชายชวลิต  แปงอุด
2. เด็กชายพรศักดิ์  แปงอุด
 
1. นายจำรูญ  ชัยสาร
2. นายกิตติศักดิ์  มูลเขียน
 
449 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72.08 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายวรวิทย์  แซ่ว่าง
2. เด็กชายอนุพงษ์  แซ่ว่าง
 
1. นายพิชาติ  กันทะ
2. นายสันชัย  ศิริลักษณ์
 
450 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67.03 ทองแดง 5 โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กชายกรวุฒิ  ธรรมศิริ
2. เด็กชายจิณณวัตร  ธรรมศิริ
 
1. นางปาณิศา  ไชยสลี
2. นายเสกสรร  ลำคำ
 
451 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.04 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายวีรโชติ  บุญอิน
2. เด็กชายศุภวิช  แกว่นกระสิกาน
 
1. นายจำรูญ  สุยะ
2. นายมานนท์  จันทร์เจียม
 
452 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.98 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายธวัชชัย  อุดอ้าย
2. เด็กชายเดชิษฐ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางนฤมล  ขัติยะ
2. นางสาวอังค์วรา  เพชรดิน
 
453 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62.96 ทองแดง 8 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ศิลป์ท้าว
2. เด็กหญิงศรณี  แซ่ย่าง
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
2. นายบุญชู  วรรณญาพร
 
454 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61.96 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด 1. เด็กชายศุภวิชญ์   แสงจันทร์
2. เด็กชายเอกพล  ใจดี
 
1. นายวิทยา  ปันโน
 
455 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61.08 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. นายรุ่งสุริยา  บัวเหล็ก
2. นายสมศักดิ์  บัวเหล็ก
 
1. นายอภิรุณ  คำตั๋น
2. นางสาวปรัชญาดา  ลำคำ
 
456 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.93 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายนิพิท  ใจปิง
2. เด็กชายพงษ์เทพ  อักขระ
 
1. นางสาวดารารัตน์  กิติยะ
2. นางปฐกรณ์  สุขเสนา
 
457 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.76 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กชายรัฐภูมิ  อุ่มมี
2. เด็กชายสถาพร  ศรัทธาอนันต์
 
1. นายฉัตร์ชัย  เนตรวีระ
2. นางปิ่นทิพย์  หาญยุทธ
 
458 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.01 ทองแดง 13 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รกไพร
2. เด็กชายประพันธ์  รกไพร
 
1. นายวิทยา  ชนะจิตต์
2. นายสัณหรัฐ  ปิมปา
 
459 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายวรวิทย์  แซ่ว่าง
2. เด็กชายอนุพงษ์  แซ่ว่าง
 
1. นายพิชาติ  กันทะ
2. นางนปภัช  ภัคนันทพร
 
460 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กชายธีรพงษ์  แพงลา
2. เด็กชายอาทิตย์  เพชรฉาย
 
1. นายเทวา  ศิริวิไลซ์
2. นายพสธร  ชูชื่น
 
461 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายยงยุทธ  ใจปิง
2. เด็กชายสุนทร  ใจปิง
 
1. นางสาวดารารัตน์  กิติยะ
2. นางปฐกรณ์  สุขเสนา
 
462 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85.95 ทอง 4 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. นายชูชาติ  กีรตินันทกุล
2. นายประกาศิต  คงพิริยะนันท์
 
1. นายชนะภัย  วรกมลธรรม
2. นายชัชวาล  เวทำ
 
463 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายธงชัย  วงค์คำมา
2. เด็กชายภัทรพล  บุญอินทร์
 
1. นายมานนท์  จันทร์เจียม
2. นายจำรูญ  สุยะ
 
464 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 6 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กชายดนัย  แซ่ย่าง
2. นายสุวรรณ  ใจปิง
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
2. นายบุญชู  วรรณญาพร
 
465 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76.26 เงิน 7 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 1. เด็กชายจิรพันธ์  เพชรศิริ
2. นายรัชพล  จิตอารี
 
1. นางอุบล  แปงเครื่อง
2. นายจำรูญ  ใจการ
 
466 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74.47 เงิน 8 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กชายปาลทัต  แปงอุด
2. เด็กชายเจษฎา  ใจปิง
 
1. นายกิตติศักดิ์  มูลเขียน
2. นายนพดล  สิทธิ
 
467 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74.44 เงิน 9 โรงเรียนบ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด 1. เด็กชายอิทธิกร  รักษา
2. เด็กชายเจษฎา  พานิพัฒน์
 
1. นายวิทยา  ปันโน
 
468 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70.34 เงิน 10 โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กชายวรากร  โนจิตร
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  กันทะ
 
1. นางปาณิศา  ไชยสลี
2. นายเจริญศักดิ์  เชียงหนุ้น
 
469 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64.51 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายชยานันท์  ชาวส้าน
2. เด็กชายสันติ  จันทร์เต็บ
 
1. นางนฤมล  ขัติยะ
2. นายวิชิต  เกษรมาลา
 
470 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64.38 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กชายธนากร  แซ่ท้าว
2. เด็กชายอรุณ  แซ่ย่าง
 
1. นายฉัตร์ชัย  เนตรวีระ
2. นางปิ่นทิพย์  หาญยุทธ
 
471 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.1 ทองแดง 13 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กชายศุภกิตติ์  เสือชม
2. เด็กชายไชยกร  จิรกรรัตน์
 
1. นายวิทยา  ชนะจิตต์
2. นายสัณหณัฐ  ปิมปา
 
472 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.02 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  บัวเหล็ก
2. เด็กชายไชยโย  เมคลาลักษณ์
 
1. นายอภิรุณ  คำตั๋น
2. นางสาวปรัชญาดา  ลำคำ
 
473 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงณิชาพัชร  จุมพลศรี
2. เด็กหญิงนิสาชล  สมจารย์
3. เด็กหญิงปุณยานุช  ประดิษฐ
4. เด็กหญิงพีรยากร  คำเขียว
5. เด็กหญิงอนันตญา  ขัดแก้ว
 
1. นางสาวเกศรา  หลวงทะ
2. นางสาวบุณฑริกา  ทะสี
 
474 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พนะสันต์
2. เด็กหญิงภัครมัย  ปุราตะโน
3. เด็กหญิงรจนา  ศิริคาม
4. เด็กหญิงสุตาภัทร  เสือชม
5. เด็กหญิงเกวลิน  รกไพร
 
1. นายกำแหง  ดีอุ่น
2. นางวิภรัตน์  จันต๊ะวัน
 
475 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  นนทะโคตร์
2. เด็กหญิงทักษพร  พิมโกทา
3. เด็กหญิงนรีกานต์  ไชยยะ
4. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  เสมอใจ
5. เด็กหญิงวาสินี  ชาวยอง
 
1. นายสุวรรณ   วงศ์ดาว
2. นางจงจินต์  เชื้อเมืองพาน
 
476 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงธัญชนก  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงนันธิพัฒน์  อุ่นถิ่น
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ไชประพันธ์
5. เด็กหญิงสุธิมา  อุ่นถิ่น
 
1. นายเอกชัย  ชุมศรี
2. นางสาวพิลาวรรณ  หอระดี
 
477 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กหญิงประภาวรินทร์  นารัตน์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไขขุนทด
3. เด็กหญิงศิรดา  คำมินทร์
4. เด็กหญิงอรทัย  กองแสน
5. เด็กหญิงเบญญาภา  แปงเหมือน
 
1. นางดรุณี  พรหมรักษ์
2. นางพิศมร  ปริกเพชร
 
478 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำทองสุข
2. เด็กหญิงจันทกานต์  บริคุต
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  คำรังษี
4. เด็กหญิงวรวลัญช์  มานะกิจ
5. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์ทร
 
1. นางประภาทิพย์  ทับทิม
2. นายสฤษดิ์ธิชัย  จักร์แก้ว
 
479 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงกฤษณา  แสงคำกุล
2. เด็กหญิงณัฏฐิณี  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงนงนภัส  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงภูมิใจ  มหันตชัย
5. เด็กหญิงสิรภัทร  วันทนียสกุลชัย
 
1. นายนิยม  ไพรสวัสดิ์
2. นางสาวปัทมา  ฟ้าสาร
 
480 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงค์คำ
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงค์คำ
3. เด็กหญิงจิดาภา  ทองสุข
4. เด็กหญิงจุทาทิพย์  โลราช
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำเขียว
 
1. นางปิ่นปินัทธ์  วงศ์สวัสดิ์
2. นางณัฐกานต์  คำภีระ
 
481 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงฐนิชา  รัตนจันทร์
2. เด็กหญิงธนัชชา  หน่อน้อย
3. เด็กหญิงธัญสุดา  พรมวังขวา
4. เด็กหญิงนิรัชพร  สุขสอน
5. เด็กหญิงอินทิรา  เสมอใจ
 
1. นายสุวรรณ  วงศ์ดาว
2. นางจงจินต์  เชื้อเมืองพาน
 
482 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกุลนิดา  พลจร
2. เด็กหญิงญาณิศา  จิตอารี
3. เด็กหญิงนันทิชา  นันทศีล
4. เด็กหญิงวรรณิดา  อิทธิรงค์
5. เด็กหญิงสิริภาดา  นันทะวงศ์
 
1. นางสาวจีระภา  สุดใจ
2. นางบุญประภา  รัตนะประภา
 
483 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงภัทรวดี  คงพิริยะนันท์
3. เด็กหญิงลลิตา  แปงอุด
4. เด็กหญิงสุชาดา  หอมดอก
5. เด็กหญิงอาทิตยา  กล้าพิทักษ์
 
1. นายนพรัตน์  จิตอารี
2. นางสาวณหทัย  ไชยวุฒิ
 
484 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงกนกพร  บัวเหล็ก
2. เด็กหญิงกีรณา  บัวเหล็ก
3. เด็กหญิงนันทิชา  อุ่นถิ่น
4. เด็กหญิงเกตน์นิภา  บัวเหล็ก
5. เด็กหญิงเพ็ญ  บัวเหล็ก
 
1. นางสาวพิลาวรรณ  หอระดี
2. นายเอกชัย  ชุมศรี
 
485 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนสองแคว 1. เด็กหญิงชมพูนุท  หาญกันฑ์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์   ระลึก
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เต็มสิริมงคล
4. เด็กหญิงภาวินี  ซิลเติล
5. เด็กชายวิชยุตม์  ทองสุข
 
1. นายจำลอง  ไชยยา
2. นายฉัตรชัย   แก้วหลวง
 
486 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงกรกนก  เตชะวายุภักดี
2. เด็กหญิงพนิดา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงลิ้นจี่  หาญวิบูลย์รักษ์
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ยังเจริญทวีกุล
5. เด็กหญิงเทพธิดา   วันทนียสกุลชัย
 
1. นายนิยม  ไพรสวัสดิ์
2. นางสาวปัทมา  ฟ้าสาร
 
487 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสะปัน 1. เด็กหญิงกรวิภา  ใจปิง
2. เด็กหญิงชุมพร  ใจปิง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินสุด
4. เด็กหญิงทิพย์จันทร์  ใจปิง
5. เด็กหญิงศิริมาศ  ใจปิง
 
1. นางสาววิลาสินี  สุวรรณ
2. นางสาวจุรีรัตน์  กันยะ
 
488 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  จิณะไชย
2. เด็กหญิงชลธิชา  เสาร์ไชย
3. เด็กหญิงธนพร  กมล
4. เด็กหญิงธัญญิการ์  สักลอ
5. เด็กหญิงภีรณัฐ  วัชรางกูร
 
1. นางภาสิกา  ศักดารักษ์
2. นางนัทธมน  คำครุฑ
 
489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุทำแปง
2. เด็กหญิงธัญจิรา  สุทำแปง
3. เด็กหญิงปนัดดา  ใจกล้า
4. เด็กหญิงอภิชญา  ภัคดีอนันต์
5. เด็กหญิงอรอนงค์  สุทำแปง
 
1. นางดรุณี  พรหมรักษ์
2. นางพิศมร  ปริกเพชร
 
490 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญอิน
2. เด็กหญิงจามจุรี  บุญอิน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญอิน
4. เด็กหญิงนวินดา  กะจันต๊ะ
5. เด็กหญิงมณีมณฑ์  บุญอิน
 
1. นายอนิรุจน์  ชาวส้าน
2. นางสาวพิมนภัทร์  กรรณรัตน์ศรีมา
 
491 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกรุณา  จิตอารี
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  จิตอารี
3. เด็กหญิงนลินี  ยศศรี
4. เด็กหญิงพิชญดา  ศิริ
5. เด็กหญิงรัศมินันท์  จันต๊ะวงศ์
 
1. นางวีรวรรณ  ชนปภาวิชญ์
2. นางพัชนีย์  จิตอารีย์
 
492 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จากนอก
2. นางสาวกิตติยา  โกศิริ
3. เด็กหญิงจรรยาพร  มูลคำ
4. เด็กหญิงนรีกานต์  อุดนัน
5. เด็กหญิงบุญธิดา  ตาลสิทธิ์
 
1. นายบัญชา  นรินทร์
2. นางพวงทอง  แสงวรรณธีระ
 
493 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงกมลพันธ์  บัวเหล็ก
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  อุ่นถิ่น
3. นางสาวนาตยา  บัวเหล็ก
4. นางสาวลำภู  บัวเหล็ก
5. นางสาวแอนนา  ใจปิง
 
1. นายเอกชัย  ชุมศรี
2. นางสาวพิลาวรรณ  หอระดี
 
494 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โชติอัศววงค์
2. เด็กหญิงดรุณี  คงพิริยะนันท์
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  กีรตินันทกุล
4. เด็กหญิงปานนัดดา  คงพิริยะนันท์
5. เด็กหญิงสุรินดา  แซ่ท้าว
 
1. นายนพรัตน์  จิตอารี
2. นางสาวชนานันท์  เอกภูธร
 
495 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. นางสาวจิรนันท์  รกไพร
2. นางสาวนันทิกานต์   จันทะแสง
3. เด็กหญิงปิยะมาศ  รกไพร
4. นางสาวพัชรินทร์   รกไพร
5. นางสาวอารีวรรณ   รุจิจารีพลกุล
 
1. นางสาวระวีวรรณ  แสนแสน
2. นางสาวอนงค์พรรณ  รกไพร
 
496 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงปลิดา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงพินเพชร  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงวนิดา  คีรีธีรกุล
4. เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แซ่โซ้ง
 
1. นางอุไร  พุฒหมื่น
2. นายนิยม  ไพรสวัสดิ์
 
497 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กชายพรมนัส  แผ่นทอง
2. เด็กหญิงรัตติกาล  อินต๊ะกัน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีหากิจ
4. เด็กหญิงอพิชญา  ฤทธิ์คำ
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ปัญญาภู
 
1. นายพินิจ  พรหมรักษ์
2. นายนิพนธ์  ขันแก้วหล้า
 
498 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงจิตธนา  คชแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  สลีอ่อน
3. เด็กหญิงศศิธร  จิรางค์กูล
4. เด็กหญิงสุธิดา  ทาวัน
5. เด็กหญิงอธิชา  ชาวแหลง
 
1. นางประภาทิพย์  ทับทิม
2. นางปิยฉัตร  สุทธหลวง
 
499 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองแคว 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  เขียวไทย
2. เด็กหญิงปาเจรา   แสนสองสี
3. เด็กหญิงปิรัญชญา  ลำคำ
4. เด็กชายรัฐภูมิ   สุฤทธิ์
5. เด็กชายวงศธร   ทะนิต๊ะ
 
1. นายจำลอง  ไชยยา
2. นายฉัตรชัย   แก้วหลวง
 
500 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่จ๋าว
2. เด็กชายนพวิทย์  ตระกูลพิทักษ์กิจ
3. เด็กชายวัฒนา  แซ่เติ๋น
4. เด็กหญิงสาลิกา  แซ่เตฺิ๋น
5. เด็กหญิงอรจิรา  แซ่เติ๋น
 
1. นางนารีรัตน์  คำบญเรือง
2. นางสุขิตา  คำเขื่อน
 
501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเวียงสอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กล่ำคลองตัน
2. เด็กหญิงปริยากร  กลัดคำ
3. เด็กหญิงปิยะพร  สมศักดิ์
4. เด็กหญิงวรรณิษา  พรมตา
5. เด็กหญิงโอลิสษา  โทปุรินทร์
 
1. นางสาวอนัญญา  กรีแก้ว
2. นางสาวนันทินี   นิลคง
 
502 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1. เด็กหญิงญาณิศา  โนจันทร์
2. เด็กหญิงณัฏฐนรี  ขัตติจิตร
3. เด็กหญิงผกามาศ   คำพา
4. เด็กชายวีรภัทร   กิวัฒนา
5. เด็กหญิงสุวิชาดา   มะโนบุตร
 
1. นางสาวศศิมล   กาบิล
2. นางสาวศิขรินทร์ธร   จันต๊ะวงค์
 
503 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กชายกฤษฎา  รกไพร
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา   สุมทุม
3. เด็กหญิงธนาภรณ์   รกไพร
4. เด็กหญิงนิจวรีย์  เพชรทวีเดช
5. เด็กหญิงปิยดา   สวัสดิรักษ์
 
1. นางดอกปิ่น   สมศรี
2. นางวิภารัตน์   จันต๊ะวัน
 
504 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงชนิตา  สุทาทัต
2. เด็กหญิงรวิสรา  ไชยและ
3. เด็กหญิงสุชานาถ  อินต๊ะนาม
4. เด็กหญิงสุภัสสร  ใจปิง
5. เด็กหญิงแสงระวี  ขันไชย
 
1. นายศักดิ์ณรินทร์  อินทำ
2. นางวิภารักษ์  สะตะ
 
505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองแคว 1. เด็กชายคุณานนท์  ช่วยทอง
2. เด็กหญิงธัญจิรา  ธะนะสาร
3. เด็กหญิงปานระพี  ปุกคาม
4. เด็กหญิงวรรณกานต์   สลีอ่อน
5. เด็กหญิงศิริกุล  แซ่จ๋าว
 
1. นายจำลอง  ไชยยา
2. นายฉัตรชัย   แก้วหลวง
 
506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กชายชัชนันท์  มุขเพชร
2. เด็กชายนันทภพ  คงสิงห์
3. เด็กหญิงปพิชญา  จิณชิต
4. เด็กชายพีระวิชญ์  ศิลากุล
5. เด็กหญิงสกุลทิพย์  โคตะมะ
 
1. นายพินิจ  ตนะทิพย์
2. นางสาวพรรักษา  ปานหล้า
 
507 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.14 เงิน 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงชลินทรา  คลุ้มครอง
2. เด็กชายธนวัฒน์  นันตาเสน
3. เด็กหญิงธนัชชา  ร่อนทอง
4. เด็กหญิงพัชรินดา  ครยก
5. เด็กหญิงศรีภัณย์  ยางงาม
 
1. นางพวงพยอม  คันทะ
2. นางบัวรมย์  นาชัยเวียง
 
508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.14 เงิน 5 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชากร  อินปา
2. เด็กหญิงดาลาวลี  อินปา
3. เด็กหญิงนิรชา  อินปา
4. เด็กหญิงสาวินี  อินปา
5. เด็กชายเจษฎา  รกไพร
 
1. นายราชานนท์  ต๊ะวิไชย
2. นางขนิษฐา  ทนะวัง
 
509 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.65 เงิน 6 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงจารุภร  วัลลังกา
2. เด็กหญิงบุษกร  บุตรพงศกร
3. เด็กหญิงวริษา  คณาภิวัฒน์
4. เด็กหญิงวรุณพร  ไชยมงคล
5. เด็กหญิงสุชานันท์  นวลศิริกุล
 
1. นางวรวรรณ   จันตระ
2. นายเสถียร  คำรังษี
 
510 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิง-  -
2. เด็กหญิงทัศนพร  ทองสม
3. เด็กชายภัทรดนัย  คำศรีใส
4. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ไชยสลี
5. เด็กชายวันพิชิต  ต๊ะก๋อง
 
1. นางรัตนา  จิณะชิต
2. นางนัทธมน  คำครุฑ
 
511 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงชลดา   ขอดแก้ว
2. เด็กชายฤทธิไกร   รกไพร
3. เด็กชายวัชรีพร   ลิวงษา
4. เด็กชายสัญชัย  นะมูล
5. เด็กหญิงเปรมิกา   กลางสุวรรณ
 
1. นางภัทรวดี   ทีฆาวงค์
2. นางสาวระวีวรรณ   แสนแสน
 
512 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  อินปา
2. เด็กหญิงภาวิดา  อินปา
3. เด็กหญิงมันทนา  อินปา
4. เด็กชายสิทธิกร  อินปา
5. เด็กชายอนุชิต  ยอดออน
 
1. นายสิทธิพล  พรมมินทร์
2. นางศุภลักษณ์  จิณะสิทธ์
 
513 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงจิรภา  เทพจันตา
2. เด็กหญิงธัญญ์วริดา  พิสิษฐ์คงนุ่ม
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  เกลี้ยงสี
4. เด็กชายสมพร  คำรังษี
5. เด็กหญิงสุพิชญา  คำรังษี
 
1. นางพัชรนันทร์  วิสุทธิ์อัมพร
2. นางกัลยาณี  ใจแก้ว
 
514 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยะแสง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  กันยะ
3. เด็กหญิงชลธิชา  ฉ่ำเกตุ
4. เด็กหญิงชัชนันท์  ศิริรัตน์
5. เด็กหญิงสุทธิตา  มาอินทร์
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  เจียวก๊ก
2. นางสาวสุทธิกานต์  แปงเขียว
 
515 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ยืนยงกุล
2. เด็กหญิงดวงจิต  จิตต์ราวงศ์
3. เด็กหญิงนิตยา  แซ่ว่าง
4. เด็กชายสมชาย  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  วันทนียสกุลชัย
 
1. นายจักรวรรดิ์  ญาณกรสกุล
2. นายศตวรรษ  หาญต๊ะ
 
516 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. นางสาวจุรีรัตน์  คำเทพ
2. เด็กหญิงประภัสสร  อินทะรังษี
3. เด็กชายปัญญาวัติ  อินทะรังษี
4. เด็กชายวราวุฒิ  สุขสันต์
5. เด็กชายศาสวัติ  อินทะรังษี
 
1. นางบัวรมย์  นาชัยเวียง
2. นายสมศักดิ์  จิตตรง
 
517 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตอารี
2. เด็กชายคมกฤช  เปี่ยมเอม
3. เด็กหญิงจิตรา  คล่องบุญจิต
4. เด็กชายชยากร  วงศ์พิทักษ์ไพร
5. เด็กชายภัทรครินทร์  ช่างเหล็ก
 
1. นายอำนาจ  สารเทพ
2. นายสฤษดิ์ธิชัย  จักร์แก้ว
 
518 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญคำป๊อก
2. เด็กหญิงปริญญา  มาอินทร์
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  ยากอง
4. เด็กหญิงรัชนก  จันต๊ะเปา
5. เด็กหญิงอัญญารัตน์  แวงวรรณ
 
1. นายประสาท  พุฒหมื่น
2. นายนิเทศ  จันตระ
 
519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายจิรายุ   คูจะนา
2. เด็กหญิงณัฐสิณี   จริยอภิมวิทย์
3. เด็กหญิงพลอยชยา  ปัญญาภู
4. เด็กหญิงภคพร   สวนบัว
5. เด็กหญิงรุ่งฟ้า   ปัญญาภู
 
1. นายอำนาจ  สารเทพ
2. นายสมชาย  เอกขระ
 
520 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกษตรสังข์
2. เด็กชายนันทภพ  โทปุรินทร์
3. เด็กชายน่านฟ้า  หอมดอก
4. เด็กหญิงวิภาดา  หอมดอก
5. เด็กหญิงสุลิสา  หอมดอก
 
1. นางเกวลิน  จันต๊ะ
2. นางสุชานันท์  เพียรวิฑูร
 
521 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงชบาไพร  แซ่ย่าง
2. เด็กชายชยุต  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงนิราวรรณ  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงสุจิตรา  วงศ์วีระชาติ
5. เด็กชายอภิวัฒน์  แซ่ย่าง
 
1. นายจักรวรรดิ์  ญาณกรสกุล
 
522 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กชายชนานันท์  เขื่อนธะนะ
2. เด็กหญิงชลธี  อินทำ
3. เด็กชายชลภูมิ  ต๊ะวิไชย
4. เด็กชายณนนท์  สุทธหลวง
5. เด็กชายธนกร  ปันคำ
6. เด็กชายธนิศ  ฑีฆาวงค์
7. เด็กชายธันวา  จิตอารี
8. เด็กชายนนทวัฒน์  วิจิตรวาริน
9. เด็กชายปรนัย  ศิริรัตน์
10. เด็กชายปรัญชัย  กะรัตน์
11. เด็กหญิงปริยากร  ณ น่าน
12. เด็กชายพชรกร  กันแก้ว
13. เด็กหญิงรัตนมณี  ระวังการ
14. เด็กชายวรพัฒน์   ถุงคำ
15. เด็กชายวัชรศักดิ์  ชาวส้าน
16. เด็กชายศุภโชค  พรมพล
17. เด็กหญิงสรินธร  ชาวงิ้ว
18. เด็กชายสืบสกุล  งามสวย
19. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์สุ
20. เด็กชายอัฒฌาวัฒน์  บางพาน
 
1. นายสุวิทย์  สวนดอกไม้
2. นายทิวากร  ทันเที่ยง
3. นายวิศรุต  ศิริรัตน์
4. นางสาวกชพร  ขันทะสีมา
5. นางอัญมณี   ระวังการ
 
523 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคา 1. เด็กหญิงพิมมณฑา  ยะปัญญา
 
1. นางวราภรณ์  คงศรีศักดิ์
 
524 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคัวะ 1. เด็กหญิงถิรมน  อุ่นใจ
 
1. นางลำเพียร  เมฆอากาศ
 
525 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1. เด็กหญิงรัตน์เกล้า  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวอภิญญา   ไชยยา
 
526 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทร์เหลือง
 
1. นางสาวเกษรินทร์  ประอาจ
 
527 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กหญิงอรพรรณ์  นำสุข
 
1. นางชลาศัย  จิณะสิทธิ์
 
528 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงแพรวา   สุวรรณรัตน์
 
1. นางปิยฉัตร  สุทธหลวง
 
529 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เตชนันท์
 
1. นางคำแหวน  ลัทธกาญจน์
 
530 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  อ่ำปรางค์
 
1. นางจินดาภรณ์  กุณา
 
531 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.33 ทอง 9 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิง ธมนวรรณ   จักรไพศาล
 
1. นางสุรีย์วัล  โลกคำลือ
 
532 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กหญิงกิตติชัญญา  เทียมคำ
 
1. นางปาริชาต  ภูมิอรัญ
 
533 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไชยอ้าย
 
1. นายประสิทธิ์  ปรังฤทธิ์
 
534 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงวรินทิพย์  คำยาน
 
1. นางสาวกฤษณา  นาคอ้าย
 
535 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสะปัน 1. เด็กชายวีรวัฒน์  อินสุด
 
1. นางสาววิลาสินี  สุวรรณ
 
536 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.33 เงิน 14 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงวิชญาดา  การกล้า
 
1. นางวาสนา  ถาวงศ์
 
537 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงสุธิมา  อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวจันทิรา  เครือใจ
 
538 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1. เด็กหญิงเขมินทรา  อาชาธนกุล
 
1. นางสาวภทพร   ห่วงประชากิจ
 
539 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาคอก/สาขานาบง 1. เด็กหญิงณฐินี  แก้วป้องปก
 
1. นางรัตติกาล  อินธรรม
 
540 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตต์  เสารางทอย
 
1. นางสุรีย์วัล  โลกคำลือ
 
541 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.32 ทอง 4 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์  อินทร์เรือง
 
1. นางวรวรรณ   จันตระ
 
542 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.66 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ตาแก้ว
 
1. นายประสิทธิ์  ปรังฤทธิ์
 
543 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.65 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ส่องสี
 
1. นายณัฐพล  ศาลาคาม
 
544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.29 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงปณิดา  เปาป่า
 
1. นางณัฐกฤตา  ประภาพรรณพิไล
 
545 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.31 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคัวะ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทีวะรัตน์
 
1. นางชนม์นิภา  จาตุประยูร
 
546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.32 เงิน 9 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ร่วมทวี
 
1. นางวาสนา  ถาวงศ์
 
547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.64 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสว้า 1. เด็กชายภูดินันท์  คำลือ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  หอยสังข์
 
548 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 53.32 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงชัชนก  การด่วน
 
1. นางวราภรณ์  คันธเนตร
 
549 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสะปัน 1. เด็กหญิงนิตย์รดี  โนใจ
 
1. นางสาววิลาสีนี  สุวรรณ
 
550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กชายชาคริต  เสมาทอง
 
1. นางเยาวลักษณ์  คำวัง
 
551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงวรนุช  บัวเหล็ก
 
1. นางสาววีณา  วงศ์กุลบริรักษ์
 
552 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว้า 1. เด็กชายธนภัทร  อินสุด
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  หอยสังข์
 
553 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงชนาธิป  จิตอารี
 
1. นายวิชิต  เกษรมาลา
 
554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายศรเทพ  ไชยหาญ
 
1. นายอริยะวิทย์  พิศจาร
 
555 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายกายสิทธิ์  วชิรธนกิจ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วคำไสย
 
1. นางมุกดา  กาแก้ว
2. นายองค์การ  วงค์เรือง
 
556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงณกมล  เขื่อนธนะ
2. เด็กชายวงศ์วรัณ  จันต๊ะวงค์
 
1. นางวีรวรรณ  ชนปภาวิชญ์
2. นางประไพ  กะรัตน์
 
557 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติมา  สลีอ่อน
2. เด็กชายธีรพันธ์  สีท้าว
 
1. นางชมเดือน  คำผัด
2. นายอำนาจ  แสนแสง
 
558 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเชียงแล-นาทราย 1. เด็กหญิงนราทิพย์   ธนะขว้าง
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ถุงเสน
 
1. นางปราณี  ธนะวงค์
2. นางณัฏฐณิชา  คำยะอุ่น
 
559 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 1. เด็กชายปภังกร  บุญเทพ
2. เด็กชายรมิตา   เกสรสุวรรณ์
 
1. นางกัลยา  ทองสันท์
2. นางชลชภัชชา  กวานแสง
 
560 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสบหนอง 1. เด็กหญิงกานต์พิชา  ธนะ
2. เด็กชายกิตตินันท์  ยอดแก้ว
 
1. นางนงนุช  เลี้ยงเพ็ชร
2. นางวันพร  เล็กพานิช
 
561 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กหญิงปรางค์ระพี  อุ่นถิ่น
2. เด็กชายปิยพงศ์  อุ่นถิ่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนพฤทธิ์  ต่อวาส
2. นางอรสา  มะโนรส
 
562 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  จรรยาวิศิฏฐ์
2. เด็กชายนนทพัทธ์  กาละสอด
 
1. นางปาริชาต  ภูมิอรัญ
2. นางณัฏฐ์นรี  ไชยนันทน์
 
563 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายปฏิวัฒน์  มีบุญ
2. เด็กหญิงสกลสุภา  ปัญญโรจน์
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  เจียวก๊ก
2. นางสาวสุทธิกานต์  แปงเขียว
 
564 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปอน 1. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  หอมดอก
2. เด็กชายสุทธิภัทร  เนตรทิพย์
 
1. นางรุ้งตะวัน  รัตนพิทักษ์สกุล
2. นางศิริมาศ  วงศ์สุวรรณ
 
565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หน่อท้าว
2. เด็กชายณัฐเศรษฐ์   ยะปัญญา
 
1. นางสาวสายสมร  สิงห์ธนะ
2. นายประเสริฐ  คำแฮ
 
566 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 12 โรงเรียนพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วรรณชน
2. เด็กชายวีระศักดิ์  จอมจันทร์
 
1. นายเก้าศักดิ์ดา  อ่องคำ
2. นางสาววารุณี  อุทธิยา
 
567 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 1. เด็กหญิงณัฐธิชา   บุญถึง
2. เด็กชายนวพล  ลำคำ
 
1. นายยงยุทธ  บุญตัน
2. นางสาวจุฑามาศ  เตชนันท์
 
568 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กชายภัทรภูมิ  ภิรบรรณ
2. เด็กหญิงรังสิมา  ทับเกษม
 
1. นางนภัทร  วงศ์ใหญ์
2. นางอำนวย  วงศ์บุญญานุวัฒน์
 
569 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 14 โรงเรียนสองแคว 1. เด็กชายวงศธร   ทะนิต๊ะ
2. เด็กหญิงศราสิณี   คัฒมารศรี
 
1. นายจำลอง  ไชยยา
2. นางดาวัลย์  ลำทา
 
570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงจารุมน  บุญอินทร์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ปิงจันดี
 
1. นายชาญศิลป์  จตุนาม
2. นางสาวศิริกานต์  บังเมฆ
 
571 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 17 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เสาร์ไชย
2. เด็กชายภาคิน  เมืองพุทธา
 
1. นางวาสนา  ถาวงศ์
 
572 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กชายกิตติกวินท์   มังคลาด
2. เด็กหญิงศุภิสรา   ลิ้มสุวรรณ
 
1. นางสัมพรรณ์   ไชยโย
2. นางพัชราภรณ์   อำไพ
 
573 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  แปงอุด
2. เด็กชายเฉลิมชัย  แปงอุด
 
1. นางสาวทัดดาว   แปงอุด
2. นางสาวจีรัชญ์ณา  เทพกอม
 
574 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงภัทธิรา  จิณะเสน
2. เด็กชายเอกภพ  เนตรทิพย์
 
 
575 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงกชกร  อะทะจา
2. เด็กชายณัฐชนน  พิทักษ์พิมพ์เจริญ
 
1. นางเบญจมาศ  ทับทิมอ่อน
2. นายเสถียร  คำรังษี
 
576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กชายชนะศึก   คำวงค์
2. เด็กหญิงศุกัญญาภัค   พรมมา
 
1. นางสัมพรรณ์   ไชยโย
2. นางพัชราภรณ์   อำไพ
 
577 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.5 ทอง 4 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายภูวดล  คำบุญเรือง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ใบยา
 
1. นางรัตนา  จิณะชิต
2. นาย-  -
 
578 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.2 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นากเจียม
2. เด็กชายหวั่งลอง  เจิ่น
 
1. นางปาริชาต  ภูมิอรัญ
2. นางณัฏฐ์นรี  ไชยนันทน์
 
579 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาฝ่า 1. เด็กหญิงณัฐิดา  ศรีชาติ
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ชวาเขต
 
1. นางถนอมศรี  นันท์ชัย
 
580 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.98 ทอง 7 โรงเรียนธาราบรรพต บ้านสร้อยพร้าว 1. เด็กหญิงนฤภร  เพตะกร
2. เด็กชายภานุวัฒน์  วงษา
 
1. นางสาหร่าย  สิงห์ธนะ
2. ว่าที่ร้อยตรีสาคร  สุวรรณโภค
 
581 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.67 ทอง 8 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1. เด็กชายชูเกียรติ  ศิริวัฒนโยธิน
2. เด็กหญิงณัฐชยา  จันทรักษ์
 
1. นายทวิน  มั่นเหมาะ
2. นางสาวทวิพร  อินต๊ะนัย
 
582 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.83 ทอง 9 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นิลคง
2. เด็กชายสิทธิชัย  ละม่อม
 
1. นายอำนาจ  แสนแสง
2. นางชมเดือน  คำผัด
 
583 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) 1. เด็กหญิงถิรดา  สารธิ
2. เด็กชายพงศ์ปณต  ไชยภิวงศ์
 
1. นางมันทนา  ไชยเชิด
2. นางสาวสุภารัตน์  นาคอ้าย
 
584 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงมัทยา  จอมหล้า
2. เด็กชายยอดอาทิตย์  ใจปิง
 
1. นางนภัทร  วงศ์ใหญ์
2. นางอำนวย  วงศ์บุญญานุวัฒน์
 
585 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.33 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กหญิงวรรณภา  ปลอบโยน
2. เด็กชายศุภวิชญ์  คณะทิพย์
 
1. นางทับทิม  ใบยา
2. พระครูทศพร  กฺลยาณสิริ
 
586 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.67 ทอง 13 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  เรืองรูจี
2. เด็กชายสรธัญ  ธัญญะ
 
1. นายวิสุทธิ์  มังคลานันท์
2. นางดวงสมร  แสนสองสี
 
587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.67 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายปนัดดา  ปัทมกุล
2. เด็กชายศักดิ์รินทร์  วงศ์กระโซ่
 
1. นายชาญศิลป์  จตุนาม
2. นางสาวศิริกานต์  บังเมฆ
 
588 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.33 เงิน 15 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงอัญชิสา  แซ่ว้าง
2. เด็กชายไชยภพ  ท้าวสุวรรณกุล
 
1. นางสาวสุภาพร  คำชั่ง
2. นางพวงพยอม  สุปัน
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74.83 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงวรรณภา  แซ่คำ
2. เด็กชายวีระศักดิ์  แซ่ซ้อง
 
1. นางนิภา  ริเป๊ก
2. นางศนิกานต์  เขตบุญไสย
 
590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68.48 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงตะวัน  กลับแฟง
2. เด็กชายธนภัทร  ฮังคำ
 
1. นางจาริยา  ตนะทิพย์
2. นางกานต์พิชชา  พรมรังกา
 
591 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63.83 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 1. เด็กชายปุญญพัฒน์    โลราช
2. เด็กหญิงวราลี  เตชนันท์
 
1. นางกัลยา  ทองสันท์
2. นางสาวนิยาภรณ์  ยาตรา
 
592 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 61.33 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แปงอุด
2. เด็กหญิงดรุณี  แปงอุด
 
1. นายประพันธุ์  สมันจิตร์
2. นางจินตนา  สิงคะปะ
 
593 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายวิศรุต  สดทะวงค์
2. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วโก
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  เจียวก๊ก
2. นางสาวสุทธิกานต์  แปงเขียว
 
594 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  กล้าพิทักษ์
2. เด็กหญิงโชติกา  กล้าพิทักษ์
 
1. นางสาวนิชานาถ  ทาเป๊ก
2. นางสุณิสา  จันต๊ะวงค์
 
595 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายราชันย์  ปันวัง
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แปงอุด
 
1. นางสาวฑาริการ์  สงวนศักดิ์
2. นายเดชรินทร์  อินพรม
 
596 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายรณชัย  ไฮคำ
2. เด็กชายสรินทิพย์  นิลคง
 
1. นายอำนาจ  แสนแสง
2. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
 
597 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงจันทร์แรม  แสงบุตร
2. เด็กชายธีรศักดิ์  แสนหวี
 
1. นายวิสันต์  เนตรวีระ
2. นางสุรีย์วัล  โลกคำลือ
 
598 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายปณุพงษ์  คำจันทร์
2. เด็กหญิงไพลิน  เตชนันท์
 
1. นายสฤษดิ์ธิชัย  จักร์แก้ว
2. นางพิกุล  รัตนแสงภักดี
 
599 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายณัฐนนท์  ไชยโย
2. เด็กหญิงสุทธิกา  บุญเทพ
 
1. นางพัชนีย์  จิตอารีย์
2. นางวีรวรรณ  ชนปภาวิชญ์
 
600 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุ่นถิ่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนพฤทธิ์  ต่อวาส
2. นางสาวอรสา  มะโนรส
 
601 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงผลิดา  เอี่ยมเทพ
2. เด็กชายศิรชัช  กอกัน
 
1. นายจำนงค์  กะมะโน
2. นางจินตนา  วังแสง
 
602 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 1. เด็กชายธวัชชัย  ณ ชน
2. เด็กหญิงบุษกร  มาทัน
 
1. นายประพันธ์ุ  สมันจิตร์
2. นายศัตยา  แสนทรงสิริ
 
603 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กหญิงณัฐนรี  อุทธิยา
2. เด็กชายนำโชค  ใจหล้า
 
1. นางทับทิม  ใบยา
2. พระครูทศพร  กฺลยาณสิริ
 
604 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. นางสาวกิติกา  อักขระ
2. นายบังเอิญ  ใจปิง
 
1. นางสาวธัญชนก  ปันอิน
2. นางสาวอรนงค์  อักขระ
 
605 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ใจปิง
2. เด็กชายอัครศาสตร์  หอมดอก
 
1. นายจำรูญ  ชัยสาร
2. นางนลิน  ไชยโยง
 
606 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายภูชิชญ์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงวทันยา  ตั้งเธียรภัค
 
1. นางอุไร  พุฒหมื่น
2. นางนปภัช  ภัคนันทพร
 
607 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แซ่ท้าว
2. เด็กชายสมชาติ  กิตติรุ่งอรุณ
 
1. นายวรวุฒิ  โชติฐิติธรรม
2. นายอัฒฑ์กร  อาชาบุญญาวิศิษฎ์
 
608 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. นางสาวสนธยา  บัวเหล็ก
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  บัวเหล็ก
 
1. นางสาววีณา  วงค์กุลบริรักษ์
2. นายอภิรุณ  คำตั๋น
 
609 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายถิรวิทย์  แสนพะวัง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จิตบุญ
 
1. นางสุภาพ  สิทธิวัง
2. นางเตือนใจ  โนสุ
 
610 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. นางสาวนิศามณี  บุตรมี
2. นายอานนท์  หลวงยศ
 
1. นางณัฐณิชา   ธรรมราช
2. นางวันทนา  ธรรมราช
 
611 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงวิไลภรณ์  ศิริคาม
2. เด็กชายอนันตศักดิ์  พัฒนชัยกุล
 
1. นางสาวระวีวรรณ  แสนแสน
2. นางสาวอนงค์พรรณ  รกไพร
 
612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กหญิงทติยา  จันทร์เพ็ญ
2. เด็กชายสมคิด  ใจหล้า
 
1. นางสุภาพร  มาประกอบ
2. นางสาวทับทิม  โนจิตร
 
613 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายธนดล  ใจปิง
2. เด็กหญิงศลิษา  เทพจันตา
 
1. นางสาวศิริกานต์  บังเมฆ
2. นายมานนท์  จันทร์เจียม
 
614 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงแล-นาทราย 1. เด็กหญิงกฤษติญากรณ์  ภาพติ๊บ
2. เด็กหญิงกันต์พิชชา  กาวิรส
3. เด็กหญิงกิติยากร  ธนะขว้าง
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สิงขรณ์
5. เด็กหญิงธนันญา  ทนะวงศ์
6. เด็กหญิงนรีกานต์  ฝายนันทะ
7. เด็กหญิงนันทิกานต์  ถุงเสน
8. เด็กหญิงพรรัมภา  ปวงสุข
9. เด็กหญิงวรพรรณ  พูลสวัสดิ์
10. เด็กหญิงวรัญญา  ขันแปง
 
1. พระคงศักดิ์  โสภณปัญโญ
2. นางสุจิตราภรณ์  ทนะขว้าง
3. นางณัฏฐณิชา  คำยะอุ่น
 
615 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกรุณา  จิตอารี
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ต๊อดแก้ว
3. เด็กหญิงญาราภรณ์  บุญเทพ
4. เด็กหญิงธีรนาฏ  อุดอ้าย
5. เด็กหญิงนภสร  ขันทะสอน
6. เด็กหญิงนิฌานัน  พวงสายจันทร์
7. เด็กหญิงวรรณดี  เทียนรุ่งสวัสดิ์
8. เด็กหญิงวิลาสินี  บุญเทพ
9. เด็กหญิงสุพิชชา  ด้วงหวา
10. เด็กหญิงอลิชา  มาตรรักชาติ
 
1. นางสุลักขณา  พรหมรักษ์
2. นางสาวกฤษณา  วงศ์คม
 
616 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 1. เด็กหญิงชุติมา  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงธนาวดี  ศักดิ์สิรพันธ์
3. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่เฮ้อ
4. เด็กหญิงปิยะนุช  แซ่เฮ้อ
5. เด็กหญิงมานี  แซ่เฮ้อ
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  กิตตินภาพงษ์
7. เด็กหญิงสุวิญญา  แซ่เฮ้อ
8. เด็กหญิงสุุนิตา  พีรพงษ์กุล
9. เด็กหญิงหทัยชนก  แซ่เฮ้อ
10. เด็กหญิงเมธาพร  เล่าสัจจะสกุล
 
1. นางธวัลรัตน์  ทะนิต๊ะ
2. นายศักดิ์ชัย  หมั่นดี
 
617 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงชลธิชา   ซ้อนพุฒ
2. เด็กหญิงณรีรัตน์   กุณรินทร์
3. เด็กหญิงณัฐพรรณ   หลวงขัน
4. เด็กหญิงประภารัตน์   สมแสง
5. เด็กหญิงปริชญา   เวียงเก่า
6. เด็กหญิงปวันรัตน์   พรมมา
7. เด็กหญิงพชรพร   ศิริคำวงค์
8. เด็กหญิงมณฑกานต์   กันธุระ
9. เด็กหญิงรังสิมันต์   ตนะวรรณ
10. เด็กหญิงวิภาดา   พรมมา
 
1. นางพัชราภรณ์   อำไพ
2. นายเสน่ห์  วรสันติวงศ์
 
618 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านถ่อน 1. เด็กหญิงกนกวลี  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชาวยอง
3. เด็กหญิงจิดาภา  โอบอ้อม
4. เด็กหญิงจิรประภา  ถาวงศ์
5. เด็กหญิงนันท์นลิน  มังคละ
6. เด็กหญิงนิชนันท์  ตนะทิพย์
7. เด็กหญิงมนัสนก  อิ่นอ้าย
8. เด็กหญิงวาสนา  ถาวงศ์
9. เด็กหญิงสุพรรษา  ตนะทิพย์
10. เด็กหญิงเพชรมณี  อูปต๊ะ
 
1. นายปิยะ  ถาวงศ์
2. นางชูจิต  มหานิล
 
619 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญใจ  อินปา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ปรียนันท์
3. เด็กหญิงปาลินี  ทาแปง
4. เด็กหญิงปิ่นมณี  อินปา
5. เด็กหญิงพรสินี  อินปา
6. เด็กหญิงภาวิดา  อินปา
7. เด็กหญิงวาสนา  ทาแปง
8. เด็กหญิงอังคณา  อินปา
9. เด็กหญิงเขมิกา  อินปา
10. เด็กหญิงเดือน  สุมทุม
 
1. นายสิทธิพล  พรมมินทร์
2. นางทิพวรรณ  ยาอุด
 
620 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงกรกนก  เปาป่า
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  เปาป่า
3. เด็กหญิงพรธิชา  ดวงแก้ว
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  เปาป่า
5. เด็กหญิงภิญญามาศ  เปาป่า
6. เด็กหญิงวาทินี  แสงสว่าง
7. เด็กหญิงอรทัย  ดงแก้วมณี
8. เด็กหญิงอรพรรณ  หอมดอก
9. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ไม้หลั่น
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมเสพสัก
 
1. นางปาริชาติ  อินทะรังษี
2. พระจีระพรรณ  อริยวํโส
 
621 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงกมลชนก  จีนใหม่
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทพาขันธ์
3. เด็กหญิงชนกนันท์  ชาวส้าน
4. เด็กชายณัฐนันท์  คันทะมูล
5. เด็กหญิงปภัสรา  วุฒิไชย
6. เด็กหญิงปาริชาติ  นาคอ้าย
7. เด็กหญิงพรไพลิน  ปรังฤทธิ์
8. เด็กชายพลกฤต  ไชยอ้าย
9. เด็กหญิงศุภิสรา  คำแสน
10. เด็กชายสุทธวีร์  ลาโพธิ์
 
1. นายสุวรรณ  วงศ์ดาว
2. นางอัญชา  ปรังฤทธิ์
 
622 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงกชกร  ศักดิ์ศิริ
2. เด็กหญิงชินันพร  อุทธสี
3. เด็กหญิงดาวัลวดี  ใจปิง
4. เด็กหญิงพร้อมฝน  พิศจาร
5. เด็กหญิงพัชรมน  บุญอินทร์
6. เด็กหญิงวรวรรณ  เกิดม่วง
7. เด็กหญิงวิมลสิริ  กาติ้ง
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ใจปิง
9. เด็กหญิงอรวรรณ  ลำนัย
10. เด็กหญิงอาภาพร  บุญอินทร์
 
1. นายอริยะวิทย์  พิศจาร
2. นายวิทยา  มหายศนันท์
 
623 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1. เด็กชายกันตพล  ขระสุ
2. เด็กหญิงกานต์สินี  ไชยศิลป์
3. เด็กหญิงขจีนุช  สนชัย
4. เด็กหญิงชลธิชา  วังแสง
5. เด็กหญิงนงนภัส  สุขสถาน
6. เด็กชายพสิษฐ์  จันทบุรี
7. เด็กชายพัสกร  ธัญญะ
8. เด็กหญิงพุธิตา  เตชะนันท์
9. เด็กหญิงวิชญาดา  วารี
10. เด็กหญิงวิมลสิริ  ตนภู
 
1. นายศุภชัย  พรหมศิริ
2. นางสุกัญญา  ตนภู
 
624 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ตระกูลพิทักษ์กิจ
2. เด็กหญิงกรวรรณ  ตระกูลพิทักษ์กิจ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ตระกูลพิทักษ์กิจ
4. เด็กหญิงธนพร  เหลืองตรงกิจ
5. เด็กหญิงธัญกร  ตระกูลพิทักษ์กิจ
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ตระกูลพิทักษ์กิจ
7. เด็กหญิงปวันรัตน์  ตระกูลพิทักษ์กิจ
8. เด็กหญิงปิยาอร  ตระกูลพิทักษ์กิจ
9. เด็กหญิงรดา  แซ่ผ่าน
10. เด็กหญิงเอมิตรา  ตระกูลพิทักษ์กิจ
 
1. นายเสนาะ  อะทะ
2. นายเอนก  ระลึก
 
625 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มณีวรณ์
2. เด็กหญิงจันทมณี  กิตติยังกุล
3. เด็กหญิงทรงภรณ์  สุมทุม
4. เด็กหญิงธนธรณ์  ฑีฆาวงค์
5. เด็กหญิงธาราทิพย์  จารุศิลากุล
6. เด็กหญิงนุชวรา  แก้วเทพ
7. เด็กหญิงปริชมน  พราพงษ์
8. เด็กหญิงปาริฉัตร  ต๊ะแก้ว
9. เด็กหญิงภรนภัส  เนตรทิพย์
10. เด็กหญิงสาวินี  แซ่โซ้ง
 
1. นางวรวรรณ   จันตระ
2. นายสุรัติ  คำเรือง
 
626 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงจิตวรรณ  ใจปิง
2. เด็กชายชญาวัต  อินปา
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  ใจปิง
4. เด็กชายระพี  อินสุด
5. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ใจปิง
6. เด็กหญิงลดาวัลย์  ใจปิง
7. เด็กหญิงลลิตา  ใจปิง
8. เด็กชายศราวุธ  ใจปิง
9. เด็กหญิงศุภภากานต์  ใจปิง
10. เด็กหญิงอัญฉนา  ใจปิง
 
1. นายสมศักดิ์  ขาเหล็ก
2. นายณัฐภัทร  อุปจักร์
 
627 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปทุมไพโรจน์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  วชิรนารายณ์
3. เด็กหญิงชญานิษฐ์  วิศรุตเวสสะภู
4. เด็กหญิงชมพูนุช  แซ่ท้าว
5. เด็กหญิงชุติฆณฑน์  แซ่ท้าว
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปทุมไพโรจน์
7. เด็กหญิงดาราพร  วิวัฒนาวิไล
8. เด็กหญิงนภาพร  แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงวาสนา  แซ่ท้าว
10. เด็กหญิงวิภาวดี  ปทุมไพโรจน์
11. เด็กหญิงศรัณย์พร  วิศรุตเวสสะภู
12. เด็กหญิงสงกรานต์  เวียงแก
13. เด็กหญิงสิรินดา  วิศรุตเวสสะภู
14. เด็กหญิงสุวรรณา  วิวัฒนาวิไล
15. เด็กหญิงโชคอำนวย  สวรรค์เวียงแก
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
2. นายอภิสิทธิ์  ปะละสี
3. นางระนอง  ทองสุข
4. นางรุจิรา  วรรณวิภูษิต
 
628 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  บุญเทพ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  จิตอารี
3. เด็กหญิงณัฐชา  เขียวคำ
4. เด็กหญิงนภสร  ขันทะสอน
5. เด็กหญิงนิฌานันท์  พวงสายจันทร์
6. เด็กชายนิธิค  พรหถานา
7. เด็กหญิงปนัดดา  อาชาบุญญฤทธฺิ์
8. เด็กหญิงปราณี  หอมดอก
9. เด็กหญิงพิชมญชุ์  อาชาบุญญฤทธฺิ์
10. เด็กหญิงวรรณดี  เทียนรุ่งสวัสดิ์
11. เด็กหญิงวรรณภา  กิตติรุ่งรวี
12. เด็กหญิงวรรณา  ใจปิง
13. เด็กหญิงวิลาสินี  บุญเทพ
14. เด็กหญิงสุพิชชา  ด้วงหวา
15. เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวหิรัญญการ  ปัญญาภู
2. นางสาวสุภาวดี  จิตอารี
3. นางสาวอังค์วรา  เพชรดิน
4. นางสาวสุนิสา  ณ น่าน
 
629 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 1. เด็กหญิงชนากานต์  จำเริญดี
2. เด็กชายธนชาติ  เกี๋ยงคำ
3. เด็กหญิงธัญญาพร  ศรียา
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุต๋า
5. เด็กชายนนทพัทธ์  คำยันต์
6. เด็กหญิงปนัดดา  ฝีปากเพราะ
7. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ยะปวง
8. เด็กชายพีรพล  ยะปัน
9. เด็กชายพีรวิชญ์  พูลสวัสดิ์
10. เด็กชายภานุกร  หมื่นราษฎร์
11. เด็กชายวุฒินันท์  ขันหลวง
12. เด็กชายศิริพงษ์  ไชยนาหนุน
13. เด็กชายอนุกุล  รกไพร
14. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญเกิด
15. เด็กชายเอกนรินทร์  ภูมิลา
 
1. นายฉัตรชัย  แสนพะวัง
2. นางพัชราภรณ์  ปินทิพย์
3. นางสาวจุฑามาศ  ต๊อดแก้ว
4. นายกชนันท์  กิระชัย
 
630 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงนลพรรณ  ศิลป์ท้าว
2. เด็กหญิงนันท์สินี  ปทุมไพโรจน์
3. เด็กหญิงบุษบา  แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงปนัดดา  ฤทธิ์พายัพ
5. เด็กหญิงปนัสยา  แซ่ท้าว
6. เด็กหญิงประภาน  ศิลป์ท้าว
7. เด็กหญิงพิณภา  สวรรค์เวียงแก
8. เด็กหญิงภาวินี  แซ่ท้าว
9. เด็กหญิงมณี  แซ่ท้าว
10. เด็กหญิงสาธินี  ปทุมไพโรจน์
11. เด็กหญิงสุมาลี  แซ่ท้าว
12. เด็กหญิงสุรีลักษณ์  พงษ์ไตรภพ
13. เด็กหญิงเซ้ง  แซ่ท้าว
14. เด็กหญิงเมธาวี  เทียนรุ่งยอดภู
15. เด็กหญิงเมมิกา  สวรรค์เวียงแก
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
2. นายอภิสิทธิ์  ปะละสี
3. นางสาวอภิญญา  ซอระสี
4. นางสาวอุรารัตน์  ตันกุระ
 
631 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุทธิมา
2. เด็กหญิงจันทลักษณ์  แก่นตะนุ
3. เด็กหญิงจิตสุภา  บุญเทพ
4. เด็กหญิงจีระพรรณ   แซ่ซ่ง
5. เด็กชายณัฐพันธ์  จิตอารี
6. เด็กหญิงธนาพร  จ๋อมจันทร์
7. เด็กหญิงนก  ใจปิง
8. เด็กหญิงนรมน  บุญอิน
9. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุมทุม
10. เด็กหญิงพชรภรณ์  แซ่ท้าว
11. เด็กหญิงพีรดา  จิตอารีย์
12. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สุมทุม
13. เด็กหญิงวชิรา  มาตรรักชาติ
14. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แซ่เฮ้อ
15. เด็กหญิงอรวี  แซ่กือ
 
1. นางสาวหิรัญญการ  ปัญญาภู
2. นางสาวอังค์วรา  เพชรดิน
3. สิบเอกสุภาวดี  จิตอารี
4. นางสาวสุนิสา  ณ น่าน
 
632 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อินไชย
2. เด็กหญิงพิชยา  อินยา
 
1. นายไสว  พรหมปัญญา
2. นายอารยะ  ชูพงศ์
 
633 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1. เด็กชายจตุรวิชญ์  อ้นแก้
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  จันฟุ่น
 
1. นางพรรณทอง  สิริกาญจนขจี
2. นางอุบล  กุลสิทธิ์
 
634 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ล้านมา
2. เด็กชายภัทรดนัย   เมืองวงค์
 
1. นายจักราวุฒิ  สุวรรณ
2. นายภาณุพันธ์  จิตอารีย์
 
635 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  นิลคง
2. เด็กหญิงโศภิตา  สุโรพันธ์
 
1. นางมณีลักษณ์  บ่อคำ
2. นางปาริชาต  ขยายเสียง
 
636 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 1. เด็กชายสราวุธ  ปาละ
2. เด็กชายอภินันท์  ปัญญาภู
 
1. นายเชาว์  สุฤทธิ์
2. นางอรนันท์   สิทธิชัย
 
637 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านยู้ 1. เด็กหญิงปวิตตรา  ควรคิด
2. เด็กหญิงอารยา  จิณะกับ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพชร  ก๋าวงศ์
2. นายไสว  ตนะทิพย์
 
638 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านน้ำคา 1. เด็กหญิงปวีณา  เทพอาจ
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ    ภิวงค์
 
1. นางพกาวดี  ชัยธรรมวัฒน์
2. นางพจนีย์  ทาทอง
 
639 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กชายกิตติภพ  ฮังคำ
2. เด็กหญิงสุรารักษ์  หอมดอกพลอย
 
1. นายอดิศักดิื  บุญวรรณ
2. นางปาริชาติ  คำนวน
 
640 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำแสน
2. เด็กหญิงเบญญาภา  หน่อไชย
 
1. นายไพชยนต์  ศิริแก้ว
2. นางสาวนภษร  ติละ
 
641 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านน้ำสอด 1. เด็กหญิงมาลินื  อรุณศิงขริน
2. เด็กชายอภิชาติ  ปทุมไพโรจน์
 
1. นายอุทัย  รัตนกันทา
2. นายบุญธรรม  บุญลาภังค์
 
642 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนสองแคว 1. เด็กหญิงณัฐนารี  ปะละสี
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทองสุข
 
1. นายพันธ์ยศ   ศรีนเรศพงษ์
2. นางอรพินท์  สีโสภา
 
643 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 1. เด็กหญิงกรทิพย์  หาญต๊ะ
2. เด็กหญิงภัทราพร  โนราช
 
1. นางอรวรรณ  ทวีศักดิ์
 
644 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงจันทมณี  จอมหล้า
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  เขื่อนเมือง
 
1. นายอุเทน  เขื่อนเมือง
2. นายอนุสาร  ไชยวุฒิ
 
645 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 1. เด็กหญิงอารยา  ศักดิ์คำ
2. เด็กหญิงเบญจพร  เขยตุ้ย
 
1. นางสาวกรรณิกา  พรหมเหรียญชัย
2. นางสาวมาริษา  พิมพ์ทอง
 
646 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ 1. เด็กหญิงญานิกา  แปงอุด
2. เด็กชายพงศ์เทพ  แปงอุด
 
1. นางสาวจีรัชญ์ณา  เทพกอม
2. นางสาวทัดดาว   แปงอุด
 
647 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 1. เด็กหญิงพรธีรา  ขาเหล็ก
2. เด็กหญิงพิมพิกา  ขาเหล็ก
 
1. นายจิระพันธ์  นุกาศ
2. นางสาวฝนทิพย์  ลำน้อย
 
648 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว้า 1. เด็กหญิงนิตยา  ใจปิง
2. นางสาวสุนิษา  ไทยใหม่
 
1. นายจีรยุทธ  คำสูง
2. นางสาวเลิศลักษณ์  จันต๊ะยอด
 
649 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาวิษา  อินปา
2. เด็กหญิงนภัสสร  อินปา
 
1. นายเสกสรร  จิตอารี
2. นายกฤษณพณ  ศุภชัยวัฒน์
 
650 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ฮังคำ
2. เด็กหญิงผกามาศ  อินปัญญา
 
1. นายอดิศักดิื  บุญวรรณ
2. นางปาริชาติ  คำนวน
 
651 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  สุเดช
2. เด็กชายธนกฤต  วิชา
 
1. นายวีระเดช  เตชะนันท์
2. นางสาวเกษร  แก้วทิตย์
 
652 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงจิราภา  อ่อนโพธา
2. เด็กหญิงอารยา  อุปนันท์
 
1. นายรุ่งรัตน์   คำพับ
2. นางอรวรรณ  ไชยสมบูรณ์
 
653 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงวีรยา  วุฒิพงศ์ตระกูล
2. เด็กหญิงเจนจิรา  อินปา
 
1. นายชำนาญ  ชาวแหลง
2. นางปิ่นทิพย์  หาญยุทธ
 
654 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงชลธิดา  ปาคำ
2. เด็กหญิงทิวาวรรณ  สุฤทธิ์
 
1. นางญาณินท์  งานวิชา
2. นายพรเทพ  ศรีหร่าย
 
655 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ปะมะ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อะทะ
 
1. นายสมเพชร  ใบยา
 
656 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกรณิการ์  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงอรวี  แซ่กือ
 
1. นางสาวหิรัญญการ  ปัญญาภู
2. นายวีระ  จันต๊ะวงค์
 
657 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. นายธีรพันธ์  คำรังษี
2. นางสาวอโณทัย   ศิริทองแท้
 
1. นายปัญญาพล  แสงชัย
2. นางกิตติพร  อินทำ
 
658 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กหญิงวิณี  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงเขมฤทัย  อุ่นถิ่น
 
1. นายจารุกิตติ์  สุวรรณ
2. นายวีรณัฐ  ทนะวัง
 
659 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงจินดา  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  คำแคว่น
 
1. นายวิทยา  มหายศนันท์
2. นายอริยะวิทย์  พิศจาร
 
660 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 13 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงนุชนาถ  พนะสัน
2. เด็กหญิงปัญญาพร  รกไพร
 
1. นายชัชวาลย์  งานคำอ้าย
2. นางสาวรัสมี  ธนะวัง
 
661 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. นางสาวสนธยา  อุ่นถิ่น
2. นางสาวสุวนันท์  อุ่นถิ่น
 
1. นายกฤตณ์  ปัทถาพงษ์
2. นางสาวปรัชญาดา  ลำคำ
 
662 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กชายตระการ  คงพิริยะนันท์
2. เด็กชายทรงพล  แซ่ท้าว
 
1. นายนพรัตน์  จิตอารี
2. นายวีรศักดิ์   อิ่นอ้าย
 
663 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงชนกานต์  ย่านส่งคุณ
2. เด็กหญิงพิชาวีร์  แซ่ลี
 
1. นายจักราวุฒิ  สุวรรณ
2. นายภาณุพันธ์  จิตอารีย์
 
664 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงพรธีรา  มูลจะคำ
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
665 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ลำทา
 
1. นายพงษ์เทพ  คำพุฒ
 
666 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1. เด็กชายสิทธินนท์  ธีรสุนทรานันท์
 
1. นางปราณี  หารต๊ะ
 
667 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ 1. เด็กชายคุ้มเกล้า  ปะระมะ
 
1. นางวิไลวรรณ  ขัดขจร
 
668 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กหญิงธนัชชา  สกุลทองพัฒนา
 
1. นางชลาศัย  จิณะสิทธิ์
 
669 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กชายชวิศ  ไชยกันทะ
 
1. นายสมพงษ์  วัดคำ
 
670 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  หาญยุทธ
 
1. นางสุพันธ์  จิตรชนะ
 
671 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ทองเปรียง
 
1. นางอำพร  อุทุมพร
 
672 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กชายโภคิน  ทองพลับ
 
1. นายสมัคร  ขันหลวง
 
673 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กชายพงศ์ณรินทร์   รัตนชาติวิเชียร
 
1. นางนิศากร   มูลคำ
 
674 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  อินปา
 
1. นางสาวเจมจิรา  จันต๊ะวงค์
 
675 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงนงนภัส  สุทำแปง
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
676 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายศตวรรษ  กาบนันทา
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
677 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงศศิธร  เมธาธีรกุล
 
1. นายพงษ์เทพ  คำพุฒ
 
678 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  คำแสน
 
1. นางปราณี  หารต๊ะ
 
679 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงนันนภา  มาดย์เถื่อน
 
1. นางสุธามาศ  ขัติศรี
 
680 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หน่อท้าว
 
1. นางอำพล  พงษ์ขัน
 
681 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 1. เด็กชายวรฤทธิ์  โสมะมี
 
1. นางอรนันท์   สิทธิชัย
 
682 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงสืบพงษ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายสมัคร  ขันหลวง
 
683 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว 1. เด็กหญิงไพรินทร์  ยอดออน
 
1. นางสาวไพลิน  ปินตา
 
684 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ขัติยศ
 
1. นางสาวจารึก  ลำเลา
 
685 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กชายพีรฉัตร  ธิมิตร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ปานต๊ะระษี
 
686 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงราวดี  แซ่ว่าง
 
1. นางบุญนาค  กาบคำ
 
687 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  กุลนิวาต
 
1. นายสมพงษ์  วัดคำ
 
688 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านผาเวียง    
689 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงสุปรียา  เทพจันตา
 
1. นายสมศักดิ์  จิตตรง
 
690 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงพิทยาทาดา  จักรอะโน
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
691 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงลัดดา  แซ่ท้าว
 
1. นายพงษ์เทพ   คำพุฒ
 
692 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงชลฤทัย   รางแดง
 
1. นางนิศากร   มูลคำ
 
693 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงอนัญญา  กาติ้ง
 
1. นางสาวกฤษณา  นาคอ้าย
 
694 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 1. เด็กหญิงนภาพร  สหโสภากุล
 
1. นายสมเจต  บุญทวี
 
695 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง 4 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายวีรกานต์  วงค์สัตยพาณิชย์
 
1. นายวุฒิชัย  ธนะขว้าง
 
696 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงนิศาชล  อินทะรังษี
 
1. นางพวงพยอม  คันทะ
 
697 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายวรนาถ  แซ่ฟ้า
 
1. นายพงษ์เทพ  คำพุฒ
 
698 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1. เด็กหญิงพีรดา   คันทะลือ
 
1. นางรินท์ปรียา   สิริภควัฒน์กุล
 
699 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงวรินทร  อุดเต็น
 
1. นางสาวอรนงค์  อักขระ
 
700 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 9 โรงเรียนสองแคว 1. เด็กหญิงถิรดา   แซ่จ๋าว
 
1. นายสุจริต  คำจิตร
 
701 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  ชราพก
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
702 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 11 โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  กันทะ
 
1. นายเหรียญทอง  คำวัง
 
703 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายดรันภพ  ไชยยา
 
1. นางศรีวรรณา  ศรีหร่าย
 
704 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กหญิงเบศญา  หอมดอก
 
1. นายชยกร  บุญมา
 
705 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านน้ำพิ 1. เด็กหญิงอนุธิดา  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นางอุราลักษณ์  ผาหลัก
 
706 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1. เด็กชายสรชัช  ขุนไกร
 
1. นางปราณี  หารต๊ะ
 
707 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 16 โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ยศอาลัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหัทยา  ก้อนคำ
 
708 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อินณรงค์
 
1. นายปรเมษฐ์  จิตรโชติ
 
709 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    จิณะชัย
 
1. นางกัลยา  ทองสันท์
 
710 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐนนท์  หน่อปัน
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
711 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาขวาง 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ใจมงคล
 
1. นายฉันทวัต  แก้วเสมอตา
 
712 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สุทธการ
 
1. นางอำพล  พงษ์ขัน
 
713 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กชายรัตนชาติ  ระวังการ
 
1. นางอัญมณี   ระวังการ
 
714 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงสุดาชนก  กำธรเสถียร
 
1. นายพงษ์เทพ  คำพุฒ
 
715 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่ท้าว
 
1. นายจักรภาณุ  วีระวงค์
 
716 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงอัยลดา  แวงดา
 
1. นางละมัย  เนตรวีระ
 
717 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายสหธร  ยะใหม่วงค์
 
1. นายวุฒิชัย  ธนะขว้าง
 
718 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 1. เด็กชายชินวัฒน์  ไชยอินทร์
 
1. นายนิรันด์  นาอิ่น
 
719 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มีบุญ
 
1. นางศรีวรรณา  ศรีหร่าย
 
720 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ฤทัยวัฒนานนท์
 
1. นายปรเมษฐ์  จิตรโชติ
 
721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 1. เด็กหญิงจินนา  แซ่จ๊ะ
 
1. นายสมเจต  บุญทวี
 
722 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านยู้ 1. เด็กหญิงณัฐฐา  อธิลา
 
1. นายไสว  ตนะทิพย์
 
723 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนสองแคว 1. เด็กหญิงชญานิศ  แซ่ชิ้น
 
1. นายสุจริต  คำจิตร
 
724 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กชายนันทนัช  เปาป่า
 
1. นายราชนพ  ลำภู
 
725 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แสงจันทร์
 
1. นายสมพงษ์  วัดคำ
 
726 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงวรณีนุช  ตาลสิทธิ์
 
1. นายสมัคร  ขันหลวง
 
727 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงเกตธิดา  อินปา
 
1. นางสาวภัควรัตน์  จันทร์เปี้ย
 
728 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุนิษา  หม่อมฤทธิ์
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
729 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงพชรภรณ์  คติปัญญา
 
1. นายพงษ์เทพ   คำพุฒ
 
730 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. นางสาวชญานิศ  ภูริอนันท์ตระกูล
 
1. นายจักรภาณุ  วีระวงค์
 
731 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กชายวีรินทร์  อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวมลฤทัย  สมสี
 
732 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กหญิงปรีชญา  บัวบาน
 
1. นายพสธร  ชูชื่น
 
733 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายทักษิณาวัต  กิตติสว่างวงศ์
 
1. นายอำนาจ  สารเทพ
 
734 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กชายปรีชา  อินปัญญา
 
1. นายวทัญญู  ปัญญาภู
 
735 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายนิชานาถ  หลักคำ
 
1. นายพงษ์เทพ   คำพุฒ
 
736 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงเจตปรียา  ปันชุน
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
737 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายรณกร  มีบุญ
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
738 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สุขศิริ
 
1. นายอำนาจ  สารเทพ
 
739 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปรานปรีญา  จักรอะโน
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
740 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายดิศานุวัฒน์  วรจันทร์เพ็ญศรี
 
1. นายพงษ์เทพ   คำพุฒ
 
741 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  ร้อยชิน
 
1. นางสาววีณา  วงค์กุลบริรักษ์
 
742 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภูเท็ง
 
1. นางสุธามาศ  ขัติศรี
 
743 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กหญิงเสาวณี  แซ่ท้าว
 
1. นายจักรภาณุ  วีระวงค์
 
744 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงวิรัญญา  เทียนรุ่งยอดภู
 
1. นางวิไล  มะโนแป๊ก
2. นางรพีพรรณ  พันชน
 
745 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงภัทรภร  ุถนอมสงัด
2. เด็กหญิงยมล  แซ่เติ๋น
 
1. นายนพรัตน์  จูมปา
2. นางวนิดา  จูมปา
 
746 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงชญานิน  วงค์คำ
2. เด็กหญิงภัคนันท์  ปันอิน
 
1. นายชวน  อินต๊ะ
2. นางสายหยุด  อินต๊ะ
 
747 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ 1. เด็กหญิงพฤหัส  หน่อคำ
2. เด็กชายสราวุฒิ  สุทธไชย
 
1. นางปิลันธนี  สากล
2. นางสุนี  ทานัน
 
748 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ขาเหล็ก
2. เด็กหญิงบุษกร  พนะสัน
 
1. นางละมัย  กระบิล
2. นางอรพินท์  มณีธร
 
749 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปารวี  อักขระ
2. เด็กหญิงมาริษา  อักขระ
 
1. นางกนกพร  ไชยบุญเรือง
2. นางปราณี  สัตตคุณากร
 
750 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 7 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กชายจิรเมธ  อินปา
2. เด็กชายชวิน  ยอดออน
 
1. นางคัชรีญา  ใจเดช
2. นายวราวุฒิ  มายะ
 
751 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงวรัชนก   ยะปัญญา
2. เด็กหญิงเกศญาดา   ชวาเขต
 
1. นางนิศากร   มูลคำ
 
752 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำสิวง
2. เด็กชายอภิชาติ  ไชยศิลป์
 
1. นางวไลพร  ปานเรือง
2. นางรัตติยา  พลทิพย์
 
753 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ใจมาบุตร
2. เด็กหญิงวรัญชลี  สุนทร
 
1. นางอรนันท์  สิทธิชัย
2. นางศรีธรณ์  พิมพ์ทอง
 
754 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงนิภาพร  บัวเหล็ก
2. เด็กหญิงศศิลักษณ์  อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวจันทิรา  เครือใจ
2. นางสาวปรัชญาดา  ลำคำ
 
755 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กชายณัฐชนน  สมยา
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  ตามัย
 
1. นายสมพงษ์  วัดคำ
2. นางสุชาดา  พิสมร
 
756 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ยืนยงกุล
2. เด็กหญิงฤทัยวรรณ  เฉลิมบุญฤทธิ์
 
1. นางบุญนาค  กาบคำ
 
757 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงวรรณวลี  หอมดอก
2. เด็กชายวันเฉลิม  หอมดอก
 
1. นางสาวจิรัฐติกานต์  พรมคำ
2. นางสาวชยาภรณ์  คำตุ้ย
 
758 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองผุก 1. เด็กหญิงชูกมล  ตะโกสี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยวุฒิ
 
1. นางกรกช  กองคำ
 
759 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านถ่อน 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  ฑีฆาวงศ์
2. เด็กหญิงศิริลักษญ์  จันศิริ
 
1. นางชูจิต  มหานิล
2. นางสาวสมร  สุภาแก้ว
 
760 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 61 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านตึ้ด 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์   ขันทะสีมา
2. เด็กชายศรัณภัทร   ขันทะสีมา
 
1. ส.ต.ท.สุรพงษ์  ไตรจินดา
2. นางกมลวรรณ  พรมมีเดช
 
761 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษา
2. เด็กหญิงอังค์วรา  ไชยสลี
 
1. นางพรรณิการ์  ไพรสวัสดิ์
2. นางนงนภัส  เข็มอนุสุข
 
762 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงธีราพร  ใจปิง
2. เด็กหญิงศุภธิดา  บุญอินทร์
 
1. นายประภาส  จันทรา
2. นางสบูรัตน์  จันทรา
 
763 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สกลโอฬาร
2. เด็กหญิงแสงเดือน  กล้าพิทักษ์
 
1. นายนพรัตน์  จูมปา
2. นางวนิดา  จูมปา
 
764 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงภัทราพร   ไตรจินดา
2. เด็กชายโอชิษฐ์   ยาวิไชย
 
1. นางนิศากร   มูลคำ
 
765 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  เพชรแกมแก้ว
2. เด็กหญิงศศิธร   ฑีฆาวงค์
 
1. นางอัญมณี   ระวังการ
2. นางสาวกชพร  ขันทะสีมา
 
766 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงปฎิมา  วงค์คำ
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ส่างคำ
 
1. นายชวน  อินต๊ะ
2. นายสมาน  จิณะไชย
 
767 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธไชย
2. เด็กหญิงพุทธินันท์  สุทธไชย
 
1. นางสาวสุนีวรรณ  แก้วภิรมณ์
2. นางจงรักษ์  จันทร์ทอง
 
768 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแดนพนา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญเทพ
2. เด็กหญิงอัญธิกา  พนะสัน
 
1. นายสาคร  สะสม
2. นายเย็น  ปัญญาภู
 
769 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กหญิงวีระพร  จิรนันทนุกุล
2. เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่ท้าว
 
1. นายวราวุฒิ  มายะ
2. นางคัชรีญา  ใจเดช
 
770 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ปัญโญ
2. เด็กหญิงมณฑิตา  คำยันต์
 
1. นางสาวทับทิม  โนจิตร
2. นางสาวอมรรัตน์  ปานต๊ะระษี
 
771 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนสองแคว 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  ธงหิมะ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่เติ๋น
 
1. นายสุจริต  คำจิตร
2. นางชญาณินท์  จันต๊ะ
 
772 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านถ่อน 1. เด็กชายธณัช  มหานิล
2. เด็กชายเจตฐวุฒิ  โสดา
 
1. นางสาวสมร  สุภาแก้ว
2. นางวัฒนา  คำวัง
 
773 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  หอมดอก
2. เด็กหญิงกอแก้ว  หอมดอก
 
1. นายวิทยา  ใจแก้ว
2. นางสาวจินตนา  ปันคำ
 
774 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ไชยปรุง
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  บัวอิ่น
 
1. นายนิรันด์  นาอิ่น
2. นางสาวสุพรรณี  คำแคว่น
 
775 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1. เด็กหญิงชมพูนุช   จิตเทพ
2. เด็กหญิงพิรดา   นรินทร์
 
1. นางเสาวลักษณ์   จูหว้า
2. นางสาววาสิตา  เมฆสายรุ้ง
 
776 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กหญิงชัญญานุช  สมยา
2. เด็กหญิงนภสร  ต๊ะแก้ว
 
1. นายสมพงษ์  วัดคำ
2. นางสุชาดา  พิสมร
 
777 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. นางสาวบุนลา  วรกิจพาณิชย์
2. นางสาวสร้อย  มาศกิตติวงศ์
 
1. นายนพรัตน์  จูมปา
2. นางวนิดา  จูมปา
 
778 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงกฤษณา  ใจปิง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ใจปิง
 
1. นายประภาส  จันทรา
2. นางสบูรัตน์  จันทรา
 
779 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ใจทิศ
2. เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์  ทานัน
 
1. นางพรรณิการ์  ไพรสวัสดิ์
2. นางโสภิดา  ปรารมภ์
 
780 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กหญิงจันทรวรรณ  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงศิรินธร  กรวยสวัสดิ์
 
1. นางสาวรัตนาภร  ภัทรกุลดุษฎี
2. นางสาวพรพรรณ  ป้อมคำ
 
781 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมนิมิตร
2. เด็กชายวิกรม  อุดนัน
 
1. นายรัตน์  จันทโคตร
2. นางสาวนภษร  ติละ
 
782 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กหญิงบัวกมล  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงสายชล  คงพิริยะนันท์
 
1. นางสุกัญญา  กันอินทร์
2. นายอดุลย์เดช  กรงทอง
 
783 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. นายภานุพงศ์  โลราช
2. นายวุฒิชัย  โกสา
 
1. นางอำนวย  นันท์ชัย
 
784 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายกรกช  ภาเภา
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
785 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายมณีวรรณ   กิตติภิรมสันต์
 
1. นายพงษ์เทพ  คำพุฒ
 
786 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสว้า 1. นายทวีวัฒน์  ใจปิง
 
1. นายคณากร  พรหมรักษ์
 
787 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. นางสาวกรณิศ  แซ่โซ้ง
 
1. นายอำนาจ  สารเทพ
 
788 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  คำมี
 
1. นายอนุชา  ตาแก้ว
 
789 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  จิรรุ่งโรจน์สกุล
 
1. นายปรเมษฐ์  จิตรโชติ
 
790 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กชายวชิระ  อินทร์คำ
 
1. นายทวีทรัพย์  โท๊ะยะ
 
791 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงนภัสวันท์  กันธุระ
2. เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์  สว่างเมฆ
3. เด็กหญิงพีรยา  วชิราธนกิจ
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
2. นายนิพจน์  ป้อมทองแดง
 
792 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  ปิงยศ
2. เด็กชายภานุพงศ์  อุดอ้าย
3. เด็กชายวิชชากร  ยศสูงเนิน
 
1. นางอรนันท์   สิทธิชัย
2. นางศรีธรณ์  พิมพ์ทอง
 
793 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายธิติวุฒิ  นิลคง
2. เด็กชายสินธุนันทน์  นิลคง
3. เด็กชายเอกวิทย์  ละม่อม
 
1. นางชมเดือน  คำผัด
2. นางศิริพร  นิจพิพัฒน์พงศ์
 
794 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนเพียงหลวง 7 1. เด็กหญิงธนาวดี  แปงคำใส
2. เด็กหญิงพิชญาภา   แปงคำใส
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  มีบุญ
 
1. นายเบญจพล   ติ๊บขัน
2. นางสายรุ้ง  ติ๊บขัน
 
795 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปางกอม 1. เด็กชายปรัญชัย  ดำดง
2. เด็กชายภูมิพัทธื  เสารางทอย
3. เด็กชายเตวิชญ์  ทดคำใส
 
1. นางสาวพรพิมล  ยอดแก้ว
2. นางกาญจนา  ศรีละครเลิศ
 
796 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงณัชยา  เสนนันตา
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  กาญจะแสน
3. เด็กชายวทันยู  ติละ
 
1. นางนภาพร  สิงหาราช
2. นางจิรัฐยา  บุญเดช
 
797 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  แปงอุด
2. เด็กชายฐิติพันธ์  บุญสงเคราะห์
3. เด็กชายธนานุวัฒน์  เตชนันท์
 
1. นางสาวสุพรรณี  คำแคว่น
2. นายนิรันด์  นาอิ่น
 
798 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 1. เด็กหญิงชัชฎานันทร์  พรมรักษา
2. เด็กหญิงธนพร  สิงห์ธนะ
3. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยวุฒิ
 
1. นางจีวนัน  ไชยโย
2. นางจินตนา  หมื่นคำเรือง
 
799 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  คำแคว่น
2. เด็กหญิงธนัชญา  ใจทา
3. เด็กหญิงปิยะมน  บุญอินทร์
 
1. นายชาญศิลป์  จตุนาม
2. นางสาวศิริกานต์  บังเมฆ
 
800 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านถ่อน 1. เด็กชายธีรนัย  หาญยุทธ
2. เด็กชายนันทเดช  ศรีบุญมี
3. เด็กชายยศพร  ตนะทิพย์
 
1. นางชูจิต  มหานิล
2. นายปิติพงษ์  ปิติจะ
 
801 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสบขุ่น 1. เด็กชายชัชวาล  ธรรมลังกา
2. เด็กชายชัยวัฒน์  คำรศ
3. เด็กชายอรรถกรณ์  จันทรธิมา
 
1. นางปริศนา  ปันกัน
2. นางสาวปาณิสรา  แก้วปัญญา
 
802 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  แปงอุด
2. เด็กชายน้ำพุ  กองหล้า
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  แปงอุด
 
1. นายจำรูญ  ชัยสาร
2. นางนลิน  ไชยโยง
 
803 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงณิชารีย์  โลราช
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  อนุรักษ์
 
1. นางสาวสมาพร  อินต๊ะกัน
2. นางสาวเกศรา  หลวงทะ
 
804 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางกอม 1. เด็กหญิงชัชนานันท์  เทพกอม
2. เด็กหญิงชาลิสา  เปาป่า
3. เด็กชายธันยาบูรณ์  ทองสุข
 
1. นางสาวพรพิมล  ยอดแก้ว
2. นางสุดธิดา  เทพกอม
 
805 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แดนโพธิ์
2. เด็กหญิงพิชญา  ใหม่น้อย
3. เด็กชายรุ่งอรุณ  การุณยรัต
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
2. นายนิพจน์  ป้อมทองแดง
 
806 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  ภูผา
3. เด็กชายพงศ์วรินทร์  สาระไชย
 
1. นายเฑียร  ธีรศิรปัญญา
2. นางอรนันท์   สิทธิชัย
 
807 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนเพียงหลวง 7 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   อยู่นาน
2. เด็กชายพงศธร  พันธ์วิสุทธิพงศ์
3. เด็กชายวุฒิพงศ์   แปงคำใส
 
1. นายเบญจพล   ติ๊บขัน
2. นางสายรุ้ง  ติ๊บขัน
 
808 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  นาวัลย์
2. เด็กหญิงชญานี  สลีอ่อน
3. เด็กหญิงนิพัทธรา  นิลคง
 
1. นางชมเดือน  คำผัด
2. นางมณีลักษณ์  บ่อคำ
 
809 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ปะทิ
2. เด็กหญิงนภาภัทร  ท้าวฮ้าย
3. เด็กหญิงศศิโสม  ภูพาดแร่
 
1. นายไสว  พรหมปัญญา
2. นางพิกุล  จิณสิทธิ์
 
810 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 1. เด็กหญิงนฤตปรียา  ลำทา
2. เด็กหญิงวิไลพร  จิตตรง
3. เด็กหญิงศิริมาศ  โนราช
 
1. นางจีวนัน  ไชยโย
2. นางจินตนา  หมื่นคำเรือง
 
811 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนอง 1. เด็กชายนพพล  บุญวัน
2. เด็กชายสิริศักดิ์  บุญวัน
3. เด็กหญิงสุภาลักษณ์  บุญวัน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ไชยศิลป์
2. นายสัญชัย  อินสองใจ
 
812 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 1. เด็กชายชญานนท์  ฑีฆาวงค์
2. เด็กชายธนาธิป  ไชยหาญ
3. เด็กชายปรเมศ  อรินทร์
 
1. นางสาวศศิธร  คำผล
 
813 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กชายชัยโมชญ์  แปงอุด
2. เด็กหญิงณฐพรรณ  แปงอุด
3. เด็กหญิงศดานันท์  ใจปิง
 
1. นายจำรูญ  ชัยสาร
2. นางนลิน  ไชยโยง
 
814 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คำแคว่น
2. เด็กชายปิยังกุล  ขาเหล็ก
3. เด็กหญิงวรรณิดา  ใจปิง
 
1. นายชาญศิลป์  จตุนาม
2. นางสาวศิริกานต์  บังเมฆ
 
815 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาฝ่า 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  พรมโกน
2. เด็กชายศุภกิตต์  ธิปั้นแก้ว
3. เด็กชายอดิเทพ  สุทธิแสน
 
1. นายวุฒิชัย  สุทธิแสน
2. นางดวงนภา  กรุณาดวงจิตร
 
816 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กชายยุทธการ  แก้วพูล
2. เด็กชายสัญญา  ขอคำ
3. เด็กชายอนุชา  ไชยสุข
 
1. นางจินตนา  จันทร์ไตร
2. นายเสวียน  ไชยช่อฟ้า
 
817 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 1. เด็กชายธีร์ดนัย  เพราะพืช
2. เด็กชายปฏิภาณ    บุญเทพ
3. เด็กชายปรมินทร์   หาญยุทธ
 
1. นายนิรันด์  นาอิ่น
2. นางปวีณา  บัวอิ่น
 
818 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กหญิงฐิติยา  พรมเกษา
2. เด็กหญิงนภัสสร  วรพิมพงษ์
3. เด็กหญิงศิริปัญญา  ขันทะสอน
 
1. นายสมพงษ์  วัดคำ
2. นางทรงพร  อินสองใจ
 
819 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กชายพงศกร  บัวเหล็ก
2. เด็กหญิงเบียบ  ปันอิน
3. เด็กชายไตรภพ  อุ่นถิ่น
 
1. นายอัชฎาวุฒิ  เขียนนา
2. นางสาววีณา  วงค์กุลบริรักษ์
 
820 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสว้า 1. นายจีรศักดิ์  จอมหล้า
2. นายวีระพงษ์  จอมหล้า
3. นายเสริมชัย  ใจปิง
 
1. นายคณากร  พรหมรักษ์
2. นายธนาคาร  แก้วโก
 
821 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กชายสงกรานต์  หอมดอก
2. เด็กหญิงสานฝัน  แปงอุด
3. เด็กหญิงหน่อย  แปงอุด
 
1. นายจำรูญ  ชัยสาร
2. นางนลิน  ไชยโยง
 
822 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายกฤตนัย  อุดนัน
2. เด็กชายจารุเกียรติ  ไชยหาญ
3. เด็กชายนวลพ  จิตตมล
 
1. นายรัตน์  จันทโคตร
2. นางสาวนภษร  ติละ
 
823 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. นายประเทือง  รักทิม
2. เด็กชายสถาพร  โมธรรม
3. เด็กชายเพชร  เครือตา
 
1. นางอำนวย  นันท์ชัย
 
824 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายณัฐดนนท์  ใบยา
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
 
825 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองศรี
 
1. นายถวิล  พุฒหมื่น
 
826 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสี้ยว 1. เด็กหญิงวิภามาศ  กันธุระ
 
1. นางเครือวรรณ์  สุขสว่าง
 
827 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสี้ยว 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กะรัตน์
 
1. นางเครือวรรณ์  สุขสว่าง
 
828 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง) 1. เด็กชายชุมพล  ตนภู
 
1. นายนิเทศ  จันตระ
 
829 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสี้ยว 1. เด็กหญิงภรัทรา  กะรัตน์
 
1. นางเครือวรรณ์  สุขสว่าง
 
830 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงมาลิดา  ยืนยงกุล
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
831 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรินรดา  คุ้มรักษา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  จันต๊ะวงค์
 
832 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกมลเนตร  พงษ์ขัน
 
1. นายสนิท  อินทำ
 
833 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัชชา  เขื่อนแก้ว
 
1. นายถวิล  พุฒหมื่น
 
834 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองผุก 1. เด็กหญิงนิภาพร  ดีแก้ว
 
1. นางสมพรรณ  ก้อนคำ
 
835 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กชายศุภวิชย์  หอมดอก
 
1. นายราชนพ  ลำภู
 
836 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
837 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงยุดี  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
838 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองผุก 1. เด็กหญิงรัตนกร  สุวรรณประดิษฐ์
 
1. นางสมพรรณ  ก้อนคำ
 
839 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 1. เด็กหญิงอัมรินทร์  ไชยฤทธิ์
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วคงดี
 
840 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงธัญยพร  จักรอะโน
 
1. นายสนิท  อินทำ
 
841 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 5 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรินยุพา  อนุจร
 
1. นางสาวศิริวรรณ  จันต๊ะวงค์
 
842 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กชายจักรกริช  หอมดอก
 
1. นายราชนพ  ลำภู
 
843 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
844 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เฉลิมบุญฤทธิ์
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
845 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองผุก 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สิทธิการ
 
1. นางสมพรรณ  ก้อนคำ
 
846 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงสุวรรณี  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
847 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ว่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
848 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองผุก 1. เด็กหญิงจิราพร  หล้าปวงคำ
 
1. นางสมพรรณ  ก้อนคำ
 
849 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงศุภานิช  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
850 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายกล้าหาญ  แซ่โซ้ง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
851 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กหญิงสโรชา  ปานเงิน
 
1. นางสาวสมฤดี  อินตาใจ
 
852 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  สิงห์ชัย
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วคงดี
 
853 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเสี้ยว 1. เด็กหญิงณัฐชยา  กันธุระ
 
1. นางเครือวรรณ์  สุขสว่าง
 
854 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กชายนันทกร  หอมดอก
 
1. นายราชนพ  ลำภู
 
855 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองผุก 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  สลีอ่อน
 
1. นางสมพรรณ  ก้อนคำ
 
856 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายเทิดศักดิ์  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
857 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน    
858 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงพิมพิศา  แซ่ว่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
859 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กหญิงจิตทิวา  ศรีฉ่ำ
 
1. นายราชนพ  ลำภู
 
860 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองผุก 1. เด็กหญิงจิราพร  หล้าปวงคำ
 
1. นางสมพรรณ  ก้อนคำ
 
861 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
862 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่ย่าง
2. เด็กชายชานนท์  แซ่ว่าง
3. นายพงษ์ธารินทร์  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ย่าง
5. เด็กชายรุ่งอรุณ  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงศุภานิช  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงสุวรรณี  แซ่ย่าง
8. เด็กชายเทิดศักดิ์  แซ่ย่าง
9. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
2. นางสาวสุพิชฌาย์  พรมมี
3. นายวัฒนศักดิ์  เทพเสน
 
863 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายกล้าหาญ  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงกุลสินี  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่ย่าง
4. เด็กชายชานนท์  แซ่ว่าง
5. เด็กชายณัฐภูมิ  ยืนยงกุล
6. เด็กชายทนงศักดิ์  แซ่ว่าง
7. เด็กชายธรรมนูญ  แซ่ย่าง
8. เด็กชายนิเทศ  แซ่โซ้ง
9. นายพงษ์ธารินทร์  แซ่ว่าง
10. เด็กชายพิสิฐ  แซ่ย่าง
11. เด็กหญิงภัคธิศรา  ยืนยงกุล
12. เด็กชายภานุวัฒน์  เฉลิมบุญฤทธิ์
13. เด็กหญิงมาลิดา  ยืนยงกุล
14. เด็กหญิงยุดี  แซ่ย่าง
15. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ย่าง
16. เด็กชายรุ่งอรุณ  แซ่ย่าง
17. เด็กหญิงศุภานิช  แซ่ย่าง
18. เด็กหญิงสุวรรณี  ยืนยงกุล
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่ว่าง
20. เด็กชายเทิดศักดิ์  แซ่ย่าง
21. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
2. นายนิยม  ไพรสวัสดิ์
3. นายเพชร  คำครุฑ
4. นางพัชรินทร์  จักรอะโน
5. นายพิชาติ  กันทะ
6. นายสันชัย  ศิริลักษณ์
 
864 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เกี้ยวเก้า
 
1. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
 
865 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายธันฐภัทร์  มีบุญ
 
1. นางวิภารัตน์  ปาคำ
 
866 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ปัญญาภู
 
1. นายพินิจ  พรหมรักษ์
 
867 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กชายกรณินทร์  อุ่นถิ่น
 
1. นายบรรจง  กิ่งแก้ว
 
868 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
869 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์  พงศ์ไตรภพ
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
870 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  อินต๊ะกัน
 
1. นายพินิจ  พรหมรักษ์
 
871 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงสาลินี  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
872 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นนทต์ทะกานต์
 
1. นายสมศักดิ์  จิตตรง
 
873 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงปิยะณัฐ  สุทธะ
 
1. นายเธียร  คำเขียว
 
874 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. นางสาวเทพธิดา  ใจปิง
 
1. นายโกศล  ตามะทะ
 
875 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 1. นางสาววรรณประภา  เครือผัด
 
1. นายสุรวุฑ  เสรีนวกุล
 
876 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กหญิงเข็มอัปสรณ์  หอมดอก
 
1. นางสาวศิริภัชรพร  ใบยา
 
877 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  หอมดอก
 
1. นายนพดล  สิทธิ
 
878 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงศุภิกา  แปงอุด
 
1. นายเดชรินทร์  อินพรม
 
879 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กหญิงสุลินธา  อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวรัตนาภร  ภัทรกุลดุษฎี
 
880 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยยะ
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
 
881 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ไชยยา
 
1. นางวิภารัตน์  ปาคำ
 
882 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  เสารางทอย
 
1. นายยอดรัก  วรรณศักดิ์เจริญ
 
883 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายกิตติธัช  ทะนิต๊ะ
 
1. นายประสิทธิ์  บูรณศรี
 
884 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะปัน 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  วิวัฒน์ดงพญา
 
1. นายวรนัย  ไชยมงคล
 
885 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กชายศุภโชค  สีมาเหล็ก
 
1. นางวนิดา  สวนแก้ว
 
886 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายกษิส์เดช  ปามะ
 
1. นางศุภวรรณ  สุภา
 
887 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านถ่อน 1. เด็กชายกรวิทย์  แก้วเทพ
 
1. นางสุภาพ  อินต๊ะ
 
888 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 1. เด็กชายภิญโญ  แซ่เล้า
 
1. นางจุไรรัตน์  อนัญญาวงศ์
 
889 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กชายปราโมทย์  อุ่นถิ่น
 
1. นายบรรจง  กิ่งแก้ว
 
890 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายชัยณรงค์  ศิริคาม
 
1. นายสุรัติ  คำเรือง
 
891 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปางกอม 1. เด็กชายกิตติกานต์  ทนะวงศ์
 
1. นายโยธิน  ปะละสี
 
892 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายศรายุทธ  ยอดออน
 
1. นางจารุณีย์  อินต๊ะแสน
 
893 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตึ้ด 1. เด็กชายธนนันท์   ขันทะสีมา
 
1. ส.ต.ท.สุรพงษ์  ไตรจินดา
 
894 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กชายธวัชชัย  อินปัญญา
 
1. นายนนทภัทร  มะโน
 
895 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 1. เด็กชายวรเมธ  ศิริคาม
 
1. นายอุเทน  มังคละ
 
896 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กชายวิทวัส  รุ่งจิรสวัสดิ์
 
1. นางสุชานันท์  เพียรวิฑูร
 
897 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาคอก/สาขานาบง 1. เด็กชายกฤตย์  ใจปิง
 
1. นายธวัช  เผ่าต๊ะไชย
 
898 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงเปรมสินี  ปทุมไพโรจน์
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
899 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  แนวดี
 
1. นางพูนสุข  ศรีอุทธวงศ์
 
900 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กหญิงอภัสรา  ท้าวบุญญาภินิกุล
 
1. นายพยัคฆ์  ยอดแก้ว
 
901 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1. เด็กหญิงพรหมพร   บุปผาดา
 
1. นายอารมภ์   นรินทร์
 
902 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสะปัน 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  เจริญวงค์
 
1. นายวรนัย  ไชยมงคล
 
903 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงอินทิรา  อินสองใจ
 
1. นายกิติชัย  สวนแก้ว
 
904 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงพิมพิศา  แซ่ว่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
905 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงรวมรลิน  ทะนุ
 
1. นางฉัตรสิณีย์  เหล่านสุนทรียา
 
906 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านถ่อน 1. เด็กหญิงอริสา  หาญยุทธ
 
1. นางสุภาพ  อินต๊ะ
 
907 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงปรียาพร   คงเลิศนิรันดร์
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
 
908 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงกันยาพร  ส่องสี
 
1. นางวนิดา  สวนแก้ว
 
909 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนอง 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  บุญวัน
 
1. นางสุธาวัลย์  กรณ์เกียรติภัทร
 
910 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กหญิงนันทิยา  อุ่นถิ่น
 
1. นายบรรจง  กิ่งแก้ว
 
911 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงชมพูนุท  อินทะรังษี
 
1. นายสมศักดิ์  จิตตรง
 
912 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  ใจปิง
 
1. นายชาญศิลป์  จตุนาม
 
913 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงอรนิดา  ยะแสง
 
1. นางศุภวรรณ  สุภา
 
914 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงธีรนาถ  ยาวิละ
 
1. นายจีรเดช  เตชะนันท์
 
915 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 18 โรงเรียนบ้านปางหก 1. เด็กหญิงจิดาภา  ดีวรรณา
 
1. นางแสงเดือน  อูปแก้ว
 
916 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ปัญญาดี
 
1. นางฉัตรสิณีย์  เหล่าสุนทรียา
 
917 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายนันทกร  อินปา
 
1. นายจรูญ  ทาราทิพย์
 
918 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตึ้ด 1. เด็กชายอนันต์   ขันทะสีมา
 
1. ส.ต.ท.สุรพงษ์  ไตรจินดา
 
919 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กชายอนุศิษฐ์  เสารางทอย
 
1. นายยอดรัก  วรรณศักดิ์เจริญ
 
920 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายสิทธิลักษณ์  ชาวแหลง
 
1. นายสุรัติ  คำเรือง
 
921 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กชายวงศพัทธ์  หอมดอก
 
1. นางสาวกัลยา  เจนจิจะ
 
922 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านถ่อน 1. เด็กชายฉัตรินทร์   พรหมพา
 
1. นางสุภาพ  อินต๊ะ
 
923 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านน้ำสอด 1. เด็กชายชนวีร์  แซ่ท้าว
 
1. นายสงวน  คำผล
 
924 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1. เด็กชายพัชรพงษ์  มาดี
 
1. นางจันทร์หอม  ตนภู
 
925 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 1. เด็กชายชิติพันธ์  รัตนภัทร
 
1. นางสาวมาริษา   พิมพ์ทอง
 
926 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กชายรณชัย  อินจินดา
 
1. นายจตุรงค์  แสงสุข
 
927 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1. เด็กชายศุภวิทชญ  พุฒปี้
 
1. นางแสงมอญ  ทัศนไทย
 
928 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กชายศุภโชค  สีมาเหล็ก
 
1. นางวนิดา  สวนแก้ว
 
929 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงกันยาพร  ส่องสี
 
1. นางวนิดา  สวนแก้ว
 
930 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงนาราดา   ศิริรัตน์
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
 
931 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1. เด็กหญิงวลัยพร  วังโพธิ์
 
1. นางจันทร์หอม  ตนภู
 
932 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงภทรพรรณ  สุภา
 
1. นางฉัตรสิณีย์  เหล่าสุนทรียา
 
933 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  หอมดอก
 
1. นางสาวบุษณีย์  บึงกา
 
934 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงศันสนีย์  ผลสิน
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
935 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปางยาง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อินปา
 
1. นายภิรมย์  เสรีนวกุล
 
936 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ทรายแหลมทอง
 
1. นางจารุณีย์  อินต๊ะแสน
 
937 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านตึ้ด 1. เด็กหญิงนฤมล  ยะโส
 
1. ส.ต.ท.สุรพงษ์  ไตรจินดา
 
938 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาคอก/สาขานาบง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พิศจารย์
 
1. นางสำเนียง  ทองไชย
 
939 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  แซ่เฮ้อ
 
1. นางจุไรรัตน์  อนัญญาวงศ์
 
940 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 12 โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงปรียานุช  บัวอิ่น
 
1. นายเหรียญทอง  คำวัง
 
941 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านน้ำสอด 1. เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่ท้าว
 
1. นายสงวน  คำผล
 
942 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ฐานะ
 
1. นางจาริยา  ตนะทิพย์
 
943 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านถ่อน   1. นางสุภาพ  อินต๊ะ
 
944 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. นายนฤเบศ  มีสา
 
1. นางสาวศิริภัชรพร  ใบยา
 
945 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กชายอิทธิพงษ์  คมเพชรสง่า
 
1. นางเยาวลักษณ์   คำวัง
 
946 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายธนาธิป  บุริมิตร
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
947 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ปัญญาภู
 
1. นายพินิจ  พรหมรักษ์
 
948 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กหญิงพัชริดา  ทานัน
 
1. นางเยาวลักษณ์   คำวัง
 
949 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงสาธิตา  มีบุญ
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
950 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงนันทิพร  นฤคนธ์
 
1. นางศุภวรรณ  สุภา
 
951 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 1. เด็กหญิงศันศนีย์  แปงอุด
 
1. นางสาวนันทญา  บุญเทพ
 
952 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย   1. นายยุทธนา  สุนทร
 
953 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - - โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงเทียนหอม  วิจิตรบัญชา
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
 
954 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  อินต๊ะกัน
 
1. นายพินิจ  พรหมรักษ์
 
955 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงสงกรานต์  เสารางทอย
 
1. นายยอดรัก  วรรณศักดิ์เจริญ
 
956 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกันตินันท์  พนะสันต์
 
1. นางนิภาพร  สูงสิริยศ
 
957 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองแคว 1. เด็กชายวิชยุตม์  ทองสุข
 
1. นางฉวีวรรณ  สวนจักร์
 
958 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กชายนวดล   การโสภา
 
1. นางรัตดาวรรณ   คณิตชยานันท์
 
959 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 73.1 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายธนกร  สลีอ่อน
 
1. นางนิตยา  พุ่มทอง
 
960 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 66.5 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กชายจีรเมษ  หอมดอก
 
1. นางเกวลิน  จันต๊ะ
 
961 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงจิตรานันท์   สิงคะปะ
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
 
962 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  ไทยใหญ่
 
1. นายก้าวพารักษ์  ชาวส้าน
 
963 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวมาริษา   พิมพ์ทอง
 
964 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  อุ่นถิ่น
 
1. นางอรจิรา  กองดี
 
965 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  จิณะตา
 
1. นายอนุชา  ตาแก้ว
 
966 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสะปัน 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  ใจปิง
 
1. นางสาวนันทิกา  ลำทา
 
967 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กหญิงกนกพร  หอมดอก
 
1. นางสาวสุจิตรา  วรินทร์
 
968 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงภัทรวดี   แปงอุด
 
1. นางรัตนากรณ์   คฤหานนท์
 
969 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองผุก 1. เด็กหญิงจิราพร  หล้าปวงคำ
 
1. นางสมพรรณ  ก้อนคำ
 
970 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านถ่อน 1. เด็กหญิงพรรณพิรีย์  มหาวงศ์
 
1. นางสุภาพ  อินต๊ะ
 
971 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านตึ้ด 1. เด็กหญิงนวพร  ไชยยนต์
 
1. ส.ต.ท.สุรพงษ์  ไตรจินดา
 
972 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญญาภู
 
1. นายพินิจ  พรหมรักษ์
 
973 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายวรเชษฐ์  โกศิริ
 
1. นายอนุชา  ตาแก้ว
 
974 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เสารางทอย
 
1. นายยอดรัก  วรรณศักดิ์เจริญ
 
975 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงชัชชฎาวัลล์  ชิลคีรี
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
 
976 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงสุชานุช  ใจปิง
 
1. นายเดชรินทร์  อินพรม
 
977 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแหน 1. นางสาวธัญญรัตน์  กันยะ
 
1. นางโสภิดา  ปรารมภ์
 
978 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสว้า 1. เด็กหญิงพัชราพร  กุลจารุไพศาล
 
1. นายฐิตินาถ  มงคล
 
979 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงนภาพร  ใจปิง
 
1. นายโกศล  ตามะทะ
 
980 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงพีรดา  จิตอารี
 
1. นางสาวอังค์วรา  เพชรดิน
 
981 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงจารุพัฒน์  มีบุญ
 
1. นายพรเทพ  ศรีหร่าย
 
982 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีหากิจ
 
1. นายพินิจ  พรหมรักษ์
 
983 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย   1. นายภิญโญ  สนธิ
 
984 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สรัสชนา
 
1. นายนิยม  ไพรสวัสดิ์
 
985 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กชายอิทธิพงษ์  คมเพชรสง่า
 
1. นางเยาวลักษณ์   คำวัง
 
986 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กชายพลกฤต  แคแดง
 
1. นางสาวศิริรััตน์  ทนันชัย
 
987 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ปัญญาภู
 
1. นายนิพนธ์  ขันแก้วหล้า
 
988 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงพนิตนาฏ  นันวงค์
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
 
989 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กหญิงอโนมา  พรมไทยสงค์
 
1. นางสาวกาญจนา  คำเขียว
 
990 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงสุพรรณ  แซ่ย่าง
 
1. นายนิยม  ไพรสวัสดิ์
 
991 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. นางสาวภานุมาส  ใจปิง
 
1. นายโกศล  ตามะทะ
 
992 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กหญิงพัชริดา  ทานัน
 
1. นางเยาวลักษณ์   คำวัง
 
993 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงศิริกานดา  ตันกุระ
 
1. นางสาวอังค์วรา  เพชรดิน
 
994 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงกุหลาบ  อุ่นถิ่น
 
1. นายเดชรินทร์  อินพรม
 
995 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 1. เด็กหญิงศันศนีย์  แปงอุด
 
1. นางสาวนันทญา  บุญเทพ
 
996 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย   1. นายยุทธนา  สุนทร
 
997 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  อินต๊ะกัน
 
1. นายนิพนธ์  ขันแก้วหล้า
 
998 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายพิสัย  ไชยวงศ์
 
1. นางเกวริน  ทองอยู่
 
999 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กชายศัตบรรณ  สมจารย์
 
1. นายเธียร  คำเขียว
 
1000 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายภูมิพันธ์  จันทร์งาม
 
1. นางรัตน์ชุดา  กันกา
 
1001 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันบุบผา
 
1. นางพวงมาลา  ไชยสลี
 
1002 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กชายศิริวิชญ์  หงส์ทอง
 
1. นางฉัตรสิณีย์  เหล่าสุนทรียา
 
1003 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายชีวัธนัย  แซ่โซ้ง
 
1. นายสุรัติ  คำเรือง
 
1004 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 1. เด็กชายสายฟ้า  อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวนารีรัตน์  การัตน์
 
1005 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กชายธิเบต  ใจปิง
 
1. นายธงชัย  เขยตุ้ย
 
1006 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านน้ำสอด 1. เด็กชายพีรนัส  แซ่ว่าง
 
1. นายสงวน  คำผล
 
1007 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กชายวงศพัทธ์  หอมดอก
 
1. นางสุชานันท์  เพียรวิฑูร
 
1008 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กชายพสกร  สิงห์ธนะ
 
1. นางวนิดา  สวนแก้ว
 
1009 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านผาเวียง    
1010 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายกล้าหาญ  แซ่โซ้ง
 
1. นายนิยม  ไพรสวัสดิ์
 
1011 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคอก/สาขานาบง 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ใจปิง
 
1. นายสุวรรณ   นนปินะ
 
1012 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงณิชา  ศิลป์ท้าว
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
1013 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตึ้ด 1. เด็กหญิงภัทรรัตน์   ไตรจินดา
 
1. ส.ต.ท.สุรพงษ์  ไตรจินดา
 
1014 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงพรวลัย  แก้วโก๋
 
1. นางวิภารัตน์  ปาคำ
 
1015 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.3 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงชญานิศ  ฝีปากเพราะ
 
1. นางวนิดา  สวนแก้ว
 
1016 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงวรัญญา    แสนอ่อน
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
 
1017 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  เตชนันท์
 
1. นายเหรียญทอง  คำวัง
 
1018 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80.7 ทอง 8 โรงเรียนบ้านถ่อน 1. เด็กหญิงปิยธิดา  รอดสาตรา
 
1. นางสุภาพ  อินต๊ะ
 
1019 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80.7 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้ำสอด 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  แซ่ว่าง
 
1. นายสงวน  คำผล
 
1020 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงวรนุช  อินปา
 
1. นางชลธิชา  สุเมธวรรณ
 
1021 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78.7 เงิน 11 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงรุุจิรา  อุดมลาภ
 
1. นางฉัตรสิณีย์  เหล่าสุนทรียา
 
1022 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงกุรุพินท์  ปาละ
 
1. นายเธียร  คำเขียว
 
1023 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงฐิติมา  มะศักดิ์
 
1. นายโกศล  ตามะทะ
 
1024 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 76.3 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงละอองดาว  หาญยุทธ
 
1. นายสยาม  แซ่โซ้ง
 
1025 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 75.7 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กหญิงอริสา  อุ่นถิ่น
 
1. นายบรรจง  กิ่งแก้ว
 
1026 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74.7 เงิน 16 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กหญิงอารดา  อินต๊ะแก้ว
 
1. นางรัตนา  เหมืองหม้อ
 
1027 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ด่านขุนทด
 
1. นางจาริยา  ตนะทิพย์
 
1028 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ด้วงหวา
 
1. นางเกวริน  ทองอยู่
 
1029 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงกมลพันธ์  บัวเหล็ก
2. เด็กหญิงกานดา  บัวเหล็ก
3. เด็กหญิงจันจิรา  ปันอิน
4. เด็กหญิงจินตนา  อุ่นถิ่น
5. เด็กชายชนแดน  บัวเหล็ก
6. เด็กหญิงชวัลรัตน์  อุ่นถิ่น
7. เด็กชายณรงฤทธิ์  ร้อยชิน
8. เด็กชายณัฐพงษ์  ไม้จำปี
9. เด็กหญิงดวงกมล  บัวเหล็ก
10. เด็กหญิงนงนุช  บัวเหล็ก
11. เด็กหญิงนันทิยา  ปันอิน
12. เด็กหญิงนาตยา  บัวเหล็ก
13. เด็กชายปฏิวัติ  สีทอง
14. เด็กชายประทิน  บัวเหล็ก
15. เด็กชายปิยังกูร  มางิ้ว
16. เด็กชายปิยากร  มางิ้ว
17. เด็กชายพงษ์เทพ  บัวเหล็ก
18. เด็กหญิงรัตติกาล  บัวเหล็ก
19. เด็กหญิงรินรดา  บัวเหล็ก
20. เด็กชายรุ่งสุริยา  บัวเหล็ก
21. เด็กหญิงลัย  อักขระ
22. เด็กหญิงลำภู  บัวเหล็ก
23. เด็กหญิงวรกานต์  อุ่นถิ่น
24. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บัวเหล็ก
25. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชิดธิชัยพร
26. เด็กหญิงวิลาสิณี  บัวเหล็ก
27. เด็กหญิงสนธยา  อุ่นถิ่น
28. เด็กชายสมพล  บัวเหล็ก
29. เด็กชายสมศักดิ์  บัวเหล็ก
30. เด็กหญิงสุวนันท์  อุ่นถิ่น
31. เด็กหญิงอาทิตยา  บัวเหล็ก
32. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวเหล็ก
33. เด็กหญิงเดือนดารา  บัวเหล็ก
34. เด็กชายเอกรัตน์  บัวเหล็ก
35. เด็กหญิงแอนนา  ใจปิง
36. เด็กชายไชยโย  เมคลารักษ์
37. เด็กชายไตรภพ  อุ่นถิ่น
 
1. นายเอกชัย  ชุมศรี
2. นางสาววนัสนันท์  สนโต
3. นางสาวพิชามญชุ์  ปัญญาภู
4. นางนรีรัตน์  งึ้มนันท์ใจ
5. นางสาวปรัชญาดา  ลำคำ
6. นางฐิติญารัตน์  วงศ์ปัญญา
7. นายวรพล  พรวชิรวิทย์
8. นางสาวจันทิรา  เครือใจ
 
1030 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. นางสาวคำคอย  ใจปิง
2. เด็กหญิงดวงเด่น  ใจปิง
3. เด็กชายทนงศักดิ์  ใจปิง
4. เด็กหญิงนภาพร  ใจปิง
5. เด็กหญิงนันทนา  ใจปิง
6. เด็กหญิงพลอย  ใจปิง
7. เด็กหญิงพิมพลอย  ใจปิง
8. เด็กหญิงภานุมาส  ใจปิง
9. เด็กหญิงมาลิวัลย์  อักขระ
10. เด็กชายยงยุทธ  ใจปิง
11. เด็กหญิงรัตติกาล  อักขระ
12. เด็กหญิงลดาพร  ใจปิง
13. เด็กหญิงลัดดา  ใจปิง
14. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  ใจปิง
15. เด็กชายวัชนชัย  อักขระ
16. เด็กหญิงวิภาดา  ใจปิง
17. เด็กชายสมพร  ใจปิง
18. เด็กชายสมเกียรติ  ใจปิง
19. เด็กหญิงสาวิณี  อักขระ
20. เด็กชายสุนทร  ใจปิง
21. เด็กหญิงสุภาดา  ใจปิง
22. เด็กหญิงสุภาพร  ใจปิง
23. เด็กชายสุรพงษ์  ใจปิง
24. เด็กหญิงอริสรา  อักขระ
25. เด็กหญิงอรุณี  ใจปิง
26. เด็กหญิงอังคณา   ใจปิง
27. เด็กหญิงเดือน  ใจปิง
28. เด็กหญิงเทพธิดา  ใจปิง
29. เด็กหญิงเสาวณี  ใจปิง
30. เด็กหญิงเอมอร  ใจปิง
31. เด็กหญิงแอนนา  ใจปิง
32. เด็กหญิงโอ๋  ใจปิง
33. เด็กชายไชยยา  ใจปิง
 
1. นายโกศล  ตามะทะ
2. นางสาววรรณภา  อาทิตย์
 
1031 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงกชมน  สวนสิงห์
2. เด็กหญิงญาดา  สุวรรณพงค์
3. เด็กชายนครินทร์  ปาละ
4. เด็กชายนัทธ์พสิษฐ์  วงค์ม่าน
5. เด็กชายปิยภัทร  อินไชย
6. เด็กหญิงสมิดา  พรมปัญญา
7. เด็กชายสหรัฐ  ชนะเกษม
8. เด็กหญิงอนันตญา  นันทเสน
9. เด็กหญิงเปรมนัสญา  สุริพล
10. เด็กชายเสกข์ศิลป์  อินทะยศ
 
1. นางฉัตรสิณีย์  เหล่าสุนทรียา
2. นางเนตรนภา  ขนิษฐ์น้อย
3. นายสมโพธิ  โพธิรังสิยากร
 
1032 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายกลวัชร  หวังวิชา
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เมืองพรวน
3. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  วังแสง
4. เด็กชายนรวิชญ์  ไชยสลี
5. เด็กหญิงปภาภรณ์  โพฐิติกุล
6. เด็กชายพนธกร  ยันสาคร
7. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  สุขพูล
8. เด็กหญิงวทินันท์  กิตติพนิตนันท์
9. เด็กชายศุภกิตติ์  เบ็ญชา
10. เด็กชายเปรมเมษา  รัตนะประภา
 
1. นางลอองรัตน์  สุวรรณ์วิโชติ
2. นางสาววิมาลา  จิณเสน
3. นายอำนาจ  สารเทพ
 
1033 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงนภาพร  ใจปิง
2. เด็กหญิงนันทนา  ใจปิง
3. เด็กหญิงลดาพร  ใจปิง
4. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  ใจปิง
5. เด็กหญิงสุภาดา  ใจปิง
6. เด็กหญิงเทพธิดา  ใจปิง
 
1. นางวาสนา  มีบุญ
2. นางพรทิพย์  ยาวิไชย
3. นางสาววรรณภา  อาทิตย์
4. นางณัฐธินียา  ปราบสงบ
 
1034 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกชกร  จิตอารี
2. เด็กหญิงจิดาภา  คีรีสัตยกุล
3. เด็กหญิงภัทรวดี  สอนใจ
4. เด็กหญิงมณี  แซ่เฮ้อ
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เขมโภาวัฒน์
6. เด็กหญิงโสภีรักษ์  แซ่ย่าง
 
1. นางลอองรัตน์  สุวรรณ์วิโชติ
2. นางฉลวย  อนุเคราะห์
3. นายอำนาจ   สารเทพ
4. นายสมชาย  เอกขระ
 
1035 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงฉันทพิชชา  จันเนย
2. เด็กหญิงชมพูนุช  จุ้ยกระยาง
3. เด็กหญิงบงกชกร  กองโชค
4. เด็กหญิงบัวรัณฑิตา  นาดี
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  หาญยุทธ
6. เด็กหญิงวรรณิดา  ไชยศิลป์
 
1. นางลอองรัตน์  สุวรรณ์วิโชติ
2. นางสาวจีระภา  สุดใจ
3. นายอำนาจ  สารเทพ
4. นางสาววรินดา  สุทธหลวง
 
1036 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  อุดเต็น
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  อักขระ
3. เด็กหญิงประภัสสร  อักขระ
4. เด็กหญิงมาลิวัลย์  อักขระ
5. เด็กหญิงละอองดาว  อุดเต็น
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ทองบุตร
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  กุลจารุภัสสร
8. เด็กหญิงอมรกาญจน์  สิงห์ถิ่น
9. เด็กหญิงอรุณี  ใจปิง
10. เด็กหญิงอักษราภัค  อุดเต็น
 
1. นางสาววรรณภา  อาทิตย์
2. นางวาสนา  มีบุญ
3. นางปฐกรณ์  สุขเสนา
4. นางณัฐธินียา  ปราบสงบ
5. นางสาวศิริพร  เขื่อนอ้น
 
1037 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าค้ำ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  สุทธไชย
2. เด็กหญิงจิราธร  กรีเรียน
3. เด็กชายชินวัฒน์  ศรีผาวงค์
4. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เปรมศิริ
5. เด็กชายณัฐภัทร  ต๊ะยศ
6. เด็กหญิงดาเรศ   เพ็ชรภา
7. เด็กหญิงตมิสา  วงค์ม่าน
8. เด็กหญิงนฤมล  ไชยสาร
9. เด็กชายพชรพล  ทรวงหิรัญ
10. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทัดเจริญ
11. เด็กหญิงรสสุคนธ์  วันควร
12. เด็กหญิงรัศมีพรรณ  มหาวงศนันท์
13. เด็กหญิงลักษมี  โสล้อมค้อ
14. เด็กหญิงอภิสรา  วิยา
15. เด็กหญิงอังศนา  วงค์ม่าน
16. เด็กหญิงอันธิวา  ธรรมจักร
 
1. นางอนงค์  มะโนวรรณ
2. นางธัญชนก  วงค์ม่าน
3. นางสุดาพร  ลือชา
4. นางจงรักษ์  จันทร์ทอง
5. นางสาวชมพูนุช  ไชยสลี
 
1038 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกัญชพร  ลือยศ
2. เด็กหญิงดุสิตา  บุญตัน
3. เด็กหญิงนาราภัทร  วงศ์สายสม
4. เด็กหญิงนิพาดา  วรรณสมพร
5. เด็กหญิงปพิชญา  ธรรมขันธ์
6. เด็กหญิงปภาวิน  พันชน
7. เด็กหญิงปราณปริยา  ปะเกียน
8. เด็กหญิงภัทรพร  ทิปกะ
9. เด็กหญิงรัชนีกร  คงสุวรรณ
10. เด็กหญิงวรัทยา  บางจู
11. เด็กหญิงสุชาวดี  วังสาร
12. เด็กหญิงสุตภาวี  ฮั่นตระกูล
 
1. นางลอองรัตน์  สุวรรณ์วิโชติ
2. นายอำนาจ  สารเทพ
3. นางสาววนิดา  ใจจุมปู
4. นางสาววัทนพร  พรหมโชติ
 
1039 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงจารุกร  ใจปิง
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  วงศ์ป้อง
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ใจปิง
4. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ใจปิง
5. เด็กหญิงแหม่ม  ใจปิง
 
1. นายเดชรินทร์  อินพรม
2. นางสาวพวงผกา  หลบภัย
 
1040 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายจักรภัทร  ใจปิง
2. เด็กชายวรวุฒิ  อักขระ
 
1. นายสมพงษ์  เลิศประเสริฐ
2. นายอดิสร  อินสาร
 
1041 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงพิมผกา   จันดี
 
1. นางวาสนา   ปานเงิน
 
1042 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ใจสุข
 
1. นางปาริชาต  ขยายเสียง
 
1043 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงสุวรรณ์
 
1. นางสุภาภรณ์  ภิราญคำ
 
1044 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงวิชญาพร  บุญเป็ง
 
1. นางจุรีรักษ์  กาญจนจันทร์
 
1045 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์   ทีฆาวงค์
 
1. นางโสภา   ตนะทิพย์
 
1046 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 1. เด็กชายภูเบศร์   กองกุณะ
 
1. นางชลชภัชชา  กวานแสง
 
1047 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กชายอธิราช  คำคง
 
1. นายสมคิด  คำคง
 
1048 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไชยวงค์
 
1. นางจินตนา  วังแสง
 
1049 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 73 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กชายฐิติภูมิ  ใจปิง
 
1. นางสาวเกษสุดา  วัดคำ
 
1050 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านยู้ 1. เด็กหญิงทิฆัมพร   ปะทิ
 
1. นางวินุช  รัตนพิสิษฐ์ไพศาล
 
1051 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงธิตยากร  ศิริแก้ว
 
1. นางพัชรีภรณ์  ลาดแก้ว
 
1052 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านสะปัน 1. เด็กหญิงรติมา  ใจปิง
 
1. นางสาววิรัญชนา  ขาคำ
 
1053 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงวืไลพร  ทีฆาวงค์
 
1. นางหทัยวรรณ  ไชยเสน
 
1054 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ยะแสง
 
1. นางสาวปนัดดา  อุ่นใจ
 
1055 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงสุธิมา  อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวอาทิมา  นาระทะ
 
1056 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงวลีพร  หนองหงอก
 
1. นางสุภาภรณ์  ภิราญคำ
 
1057 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กชายกิตติธัช  เสมอใจ
 
1. นางหทัยววรณ  ไชยเสน
 
1058 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กชายภานรินทร์  อินชูใจ
 
1. นางพิกุล  วัดคำ
 
1059 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  สุโรพันธ์
 
1. นางรจนา  ขันทะสีมา
 
1060 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 1. เด็กหญิงฐิตาสิริ  ไชยปรุง
 
1. นายนิรันด์  นาอิ่น
 
1061 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายพงศ์พล   หัวหน้า
 
1. Mr.Jason  Sanglir
 
1062 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงรินลดี  ปันโทธุ
 
1. นางณัฐกฤตา  ประภาพรรณพิไล
 
1063 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงรุจิรา  รินฤทธิ์
 
1. นางวิไลวรรณ  ปลาสุวรรณ์
 
1064 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  มานะศรีสกุล
 
1. นายยอดรัก  วรรณศักดิ์เจริญ
 
1065 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านยู้ 1. เด็กชายสันติพงศ์  จิณกับ
 
1. นางวินุช  รัตนพิสิษฐ์ไพศาล
 
1066 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงเบญญาภา  กาบนันทา
 
1. นางจินตนา  วังแสง
 
1067 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 1. เด็กชายธีระศักดิ์  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาววรีรักษ์  แซ่รี
 
1068 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายกีรติ  กิตินันท์
 
1. นางสาวปนัดดา  อุ่นใจ
 
1069 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงนันทิชา  อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวอาทิมา  นาระทะ
 
1070 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงเมขลา  สมมีชัย
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ไชยมงคล
 
1071 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 1. เด็กหญิงอมรกานต์  เพชรศิลาชัย
 
1. นางสาวมาริษา   พิมพ์ทอง
 
1072 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำยวง
 
1. นางพิทยา  นิลคง
 
1073 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายวีระพงศ์  แซ่หาญ
 
1. นางพัชรินทร์  จักรอะโน
 
1074 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงเมตตา  สัตยบัณฑิต
 
1. Mr.Jason  Sanglir
 
1075 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. นางสาวปวีณ์นุช  คำวัง
 
1. นางวศินี  ขอดเตชะ
 
1076 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กชายกิติพัชร  เกตุแก้ว
 
1. นางอำนวย  นันท์ชัย
 
1077 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กหญิงสาลินี  อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวพรพรรณ  ป้อมคำ
 
1078 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  คำอ้วน
 
1. นางพรศรี  กระหมุดความ
 
1079 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายศรายุทธ  ธรรมศิริ
 
1. นางสาวปนัดดา  อุ่นใจ
 
1080 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี   สืบอ้าย
 
1. นางสุดารัตน์  นรินทร์
 
1081 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงปุณญาวีร์   โนแก้ว
 
1. นางวาสนา   ปานเงิน
 
1082 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสิรวิชญ์  นิวัฒน์เมธา
 
1. นางสาวอนุสรา  วงษ์ทอง
 
1083 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงชยุตรา  ชวาเขต
 
1. นางปาริชาต  ขยายเสียง
 
1084 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) 1. เด็กชายวชิรวัชร์  ไชยอ้าย
 
1. นางบุญเจือ  สุทธิพงษ์
 
1085 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านสบหนอง 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ยอดแก้ว
 
1. นายฉัตรมงคลชัย  การินทร์
 
1086 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1. เด็กชายธีรนันท์   ช่างเหล็ก
 
1. นางโสภา  ตนะทิพย์
 
1087 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงมนทกานต์  วิวัฒนาวิไล
 
1. นางวิไล  มะโนแป๊ก
 
1088 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 17.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายศุภณัฐ  งานวิชา
 
1. นายอภิสิทธิ์  มหันตชัย
 
1089 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านถ่อน 1. เด็กหญิงศวิตา  ยานันท์
 
1. นางสาวสมร  สุภาแก้ว
 
1090 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 1. เด็กหญิงชีวาพร  กล้าณรงเชาว
 
1. นางสาวพัชรา  ธรรมกุล
 
1091 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศักดาศรี
 
1. นางสาวเกษสุดา  วัดคำ
 
1092 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 2.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงภัทราพร  เทพจันตา
 
1. นางพิกุล  อินทะรังษี
 
1093 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 2.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กหญิงภัคจิรา  คำถา
 
1. นางณัฐชยา  ทินบุตร
 
1094 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 2.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ 1. เด็กหญิงกรวลัย  รุ่งเรือง
 
1. นางดวงฤทัย  ยะตุ้ย
 
1095 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านสะปัน 1. เด็กหญิงวนัชพร  ใจปิง
 
1. นางสาวนันทิกา  ลำทา
 
1096 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   จันต๊ะวงศ์
 
1. นางวาสนา   ปานเงิน
 
1097 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1. เด็กหญิงอธิชา   ปาโน
 
1. นางจุฑามาศ  เฟยลุง
 
1098 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ธรรมสละ
 
1. นางสาวชนัตดา  สุปัน
 
1099 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อุปจักร์
 
1. นางสาวขวััญจิตร  ไชยมงคล
 
1100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กชายกฤษฎิ์พศิน  ฆะปัญญา
 
1. นางมาลี  อุ่นจันทร์
 
1101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงศุภรดา   อิ่นอ้าย
 
1. นางสาวทัยวรรณ   สุทธการ
 
1102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กหญิงอภิสรา  งามสมกลิ่น
 
1. นางเบญจวรรณ  สุทธหลวง
 
1103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 87.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  มีบุญ
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
1104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  ดำดง
 
1. นางรจนา  ขันทะสีมา
 
1105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 82.5 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  วงษ์ก่อ
 
1. นางสาวสุพัตรา  แสนนิทา
 
1106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 82.5 ทอง 10 โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงเพชราพร  กล่ำฟอง
 
1. นางสาวปริยา  ธนะขว้าง
 
1107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 72.5 เงิน 12 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  บุญต่าง
 
1. นางจงดี  มหานิล
 
1108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 1. เด็กหญิงนภัสกร  จิรพรชิต
 
1. นางชนาทิพย์  ทีฆาวงค์
 
1109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  โนราช
 
1. นายเติมศักดิ์  กุณา
 
1110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านปอน 1. เด็กชายปิยชนน์  มีสา
 
1. นายกล้าณรงค์  วงศ์สุวรรณ
 
1111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 7.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 1. เด็กหญิงปิยพร  สารีคำ
 
1. นางสาวพัชรา  ธรรมกุล
 
1112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์   1. นายยอดรัก  วรรณศักดิ์เจริญ
 
1113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  แหวนหลวง
 
1. นางขนิษฐา  ใบยา
 
1114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่ 1. นางสาวสุชาดา  เพชรดี
 
1. นายบัญชา  นรินทร์
 
1115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงสงกรานต์   โทปุรินทร์
 
1. นางรัตนากรณ์   คฤหานนท์
 
1116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไชยชนะ
 
1. นางศุภวรรณ  สุภา
 
1117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. นางสาวนิรัชพร  มีบุญ
 
1. นางอำนวย  นันท์ชัย
 
1118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงภัคจิรา  เตชนันท์
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
1119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  หงษ์ศิริ
 
1. นางมลฤดี  อินปา
 
1120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 7 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. นางสาวอรุณวรรณ  ทาแปง
 
1. นางทิพวรรณ  ยาอุด
 
1121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กหญิงเกษร  อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวมยุรี  กิตตินภาพงษ์
 
1122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงเปมิกา  คงอยู่
 
1. นางสาวอังค์วรา  เพชรดิน
 
1123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 1. เด็กหญิงทิพานัน  แปงอุด
 
1. นางชนาทิพย์  ทีฆาวงค์
 
1124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กหญิงราตรี  แสงเพชร
 
1. นางณัฐชยา  ทินบุตร
 
1125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 1. เด็กหญิงนิรมล  จิตอารีย์
 
1. นางสาวจิตติมา  คำมุง
 
1126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายสมพร  ใจปิง
 
1. นายนคเรศ  สุขเสนา
 
1127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. นางสาวลำดวน  จิรนันทนุกล
 
1. นางคัชรีญา  ใจเดช
 
1128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกนกชล  อุดมพันธ์
 
1. นางสืบสาย  ไชยศิลป์
 
1129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กหญิงโชติกา  ทุ่งโปร่ง
 
1. นางสิริพร  ไชยยะ
 
1130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. นางสาวแอนนา  ใจปิง
 
1. นางสาวอาทิมา  นาระทะ
 
1131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1. เด็กหญิงวันวิสา  สมมุติ
 
1. นางวัชราภรณ์  สวนทะ
 
1132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงพลอยธิดา  อิ่นคำ
 
1. นายบัญชา  นรินทร์
 
1133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงรมณียา   นรินทร์
 
1. นางบุญประภา  รัตนะประภา
 
1134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงชยาธร  หมั่นดี
 
1. นางมาลี  อุ่นจันทร์
 
1135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กชายปิติกร  ปัญญามงคล
 
1. นางวิไล  มะโนแป๊ก
 
1136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กหญิงนัทธมน  หอมดอก
 
1. นางพิกุล  วัดคำ
 
1137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงศิครินทร์  สุรินทร์เลิศ
 
1. นางรังษี  ปินตา
 
1138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ถิรพิบูลย์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ป้อมคำ
 
1139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทรงเจริญกุล
 
1. นางนิภาพร  สูงสิริยศ
 
1140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  อินทิวงค์
 
1. นางมลฤดี  อินปา
 
1141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านส้อเด่น 1. เด็กหญิงอักษิกา  ใจยาว
 
1. นางสาวนิศารัตน์  สนธิโพธิ์
 
1142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านก๋ง 1. เด็กชายชัชวาลย์  พูลเพิ่ม
 
1. นายวริทธิ์นันท์  คำภิโล
 
1143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสว้า 1. เด็กหญิงดุษฎา  ภูผึ้ง
 
1. นายกฤษฎา  ธัญญะ
 
1144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำลาด    
1145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กหญิงโชติกา  ทุ่งโปร่ง
 
1. นางสิริพร  ไชยยะ
 
1146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กหญิงวรกมล  แปงอุด
 
1. นางสาวนันทิยา  จันต๊ะวงค์
 
1147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ธรรมศิริ
 
1. นางขนิษฐา  ใบยา
 
1148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 1. นางสาวพรธิวัช  จิรพรชิต
 
1. นางชนาทิพย์  ทีฆาวงค์
 
1149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงเกื้อกูล  แซ่โซ้ง
 
1. Mr.Jason  Sanglir
 
1150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กหญิงจารุณี  บุญนิยม
 
1. นางสาวพรพรรณ  ป้อมคำ
 
1151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ยะแสง
 
1. นางสาวอลิสา  เชื้อวงศ์
 
1152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงอัยยิกาวีร์  อินจอหอ
 
1. นางสาวนทสรวง  ศิริวัฒนานุกุล
 
1153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. นางสาวเพลินจิต  อนุวงศ์ประพันธ์
 
1. นางคัชรีญา  ใจเดช
 
1154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. นางสาวลำภู  บัวเหล็ก
 
1. นางสาวเจนจิรา  คำรังษี
 
1155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กหญิงชญาณี  เลิกการ
 
1. นางวศินี  ขอดเตชะ
 
1156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กหญิงมณีสุข  ขอคำ
 
1. นางมลฤดี  อินปา
 
1157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน    
1158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กชายสิรวิชญ์   มะโน
 
1. นางสาวทัยวรรณ   สุทธการ
 
1159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงสิริยากร  มุขเพ็ชร
 
1. นางมาลี  อุ่นจันทร์
 
1160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายเมธัส   ธนามี
 
1. นางสืบสาย  ไชยศิลป์
 
1161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1. เด็กชายกาจพล  ดวงแก้ว
 
1. นายเย็น  คีรีสัตยกุล
 
1162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  อินปา
 
1. นางวิไลพร  อยู่เชื้อ
 
1163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1. เด็กหญิงไปรยา  สุวรรณศิลา
 
1. นางสาวรัตนา  ขวัญวารี
 
1164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  อินทะรังษี
 
1. นางพิกุล  อินทะรังษี
 
1165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กชายชยานันท์  ถุงเสน
 
1. นางพิกุล  วัดคำ
 
1166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านยู้ 1. เด็กหญิงสุชานาฏ  มโนทัย
 
1. นางวินุช  รัตนพิสิษฐ์ไพศาล
 
1167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสืบสาย  ไชยศิลป์
 
1168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. นายศิริชัย  เทียนรุ่งอรุณ
 
1. นางสาวนทสรวง  ศิริวัฒนานุกุล
 
1169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กหญิงโชติกา  ทุ่งโปร่ง
 
1. นางสิริพร  ไชยยะ
 
1170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. นายธนโชติ  สุมทุม
2. นางสาวนุชนาถ   รกไพร
3. เด็กหญิงปิยะดา   ธนวัฒน์ไชย
4. เด็กหญิงปิยะธิดา   จินดาสวัสดิ์
5. เด็กหญิงศศิกานต์   จิตอารี
 
1. นางกฤตพร  ใบยา
2. นางสาวรัสมี  ธนะวัง
 
1171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสว้า 1. นางสาวกัลยา  แซ่ว่าง
2. นางสาวชญาณี  อักขระ
3. เด็กหญิงนงนุช  แซ่ลี
4. เด็กหญิงวรัญพร  ใจปิง
5. เด็กหญิงวิจิตรา  อักขระ
 
1. นายกฤษฎา  ธัญญะ
2. นางสาวธันย์ชนก  ศรีประสม
 
1172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กหญิงนิตยา  ขอคำ
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  ไชยทิพย์
3. เด็กหญิงวรัญญา  ช้างอิน
4. เด็กหญิงสุมาลิน  อินทิวงค์
5. เด็กหญิงโสพิศตา  รุ้งเจริญชัย
 
1. นางมลฤดี  อินปา
2. นางประครองศรี  ปรารมภ์
 
1173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงนภัสสร  กันยะ
 
1. นางสาวกรวิกา  แก้วโก
 
1174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ท้าวบุญญาภินิกุล
 
1. นางสาวทัศวรรณ  นันต๊ะสุยะ
 
1175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงญาณี  แซ่ท้าว
 
1. นางสาววัทนพร  พรหมโชติ
 
1176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงยุวดี  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  ใบยา
 
1177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กหญิงอินทิรา  แซ่จ้าว
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  ใบยา
 
1178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงธนภร   หล่อวัฒนา
 
1. นางสาววัทนพร  พรหมโชติ
 
1179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 1. เด็กหญิงภาวัชญาฐิ์  กลับมา
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  ใบยา
 
1180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวทัศวรรณ  นันต๊ะสุยะ
 
1181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  มูลมอญ
 
1. MissXING  QIQI
 
1182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านยู้ 1. เด็กหญิงสิริภัทร  ปะทิ
 
1. นางยุพิน  รัตนพิกุล
 
1183 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนพนาสวรรค์ 1. เด็กชายสิทธินนท์  ฑีฆาวงค์
 
1. นางสาวภัควรัตน์  จันทร์เปี้ย
 
1184 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงประภาพรรณ   ตันกาบ
2. เด็กชายสันติ   แซ่ท้าว
 
1. นางรัตนากรณ์   คฤหานนท์
2. นางวาสนา  ปานเงิน
 
1185 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 68.18 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  กีรตินันทกุล
2. นางสาวนวพรรษ  แซ่โซ้ง
 
1. นางคัชรีญา  ใจเดช
2. นายสุริยันต์  กาญจนพงศ์ทวี
 
1186 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงมณี  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงสุมาลี  แซ่ท้าว
 
1. นายธนกฤต  ปินตาสาย
2. นางวิไล  มะโนแป๊ก
 
1187 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงพฤทธิ์ติพร   พิทักษ์สันติ
2. เด็กหญิงอรณิชา   ใหม่ยะ
 
1. นางสาวทัยวรรณ   สุทธการ
 
1188 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เนตรทิพย์
2. เด็กชายพีรวิชญ์   จิตระวงศ์
 
1. นางวิลาวัณย์  คำรังษี
2. นางสุดารัตน์  นรินทร์
 
1189 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงชินาภา  รัชตโสตถิ์
2. เด็กหญิงอรรถวดี  ช่างเงิน
 
1. นางมาลี  อุ่นจันทร์
2. นางสุภาภรณ์  ภิราญคำ
 
1190 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านส้อเด่น 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  หน่อท้าว
2. เด็กหญิงวรัญญา  อนุภาพ
 
1. นายอภิชาติ  ก่อเกิด
2. นางสาวนิศารัตน์  สนธิโพธิ์
 
1191 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  กลางเนิน
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  ปรางแก้ว
 
1. นางสมศรี  ธรรมราช
2. นางอัณณ์ญาดา  สุเกตุ
 
1192 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กชายปิยังกูร  ทิขัติ
2. เด็กหญิงรินลดา  ทิศหล้า
 
1. นางสาวพิมพรรณ  เขื่อนขันธ์
2. นางหทัยวรรณ  ไชยเสน
 
1193 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทุ่งโปร่ง
2. เด็กหญิงศศิรา  ไชยสลี
 
1. นางนงนภัส  เข็มอนุสุข
 
1194 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  วันชนะ
2. เด็กหญิงดารารัตน์  ร่อนทอง
 
1. นางพิกุล  อินทะรังษี
2. นายสมคิด  คำคง
 
1195 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงประทุมพร  กำเหนิดมงคล
2. เด็กหญิงวรรณดี  เทียนรุ่งสวัสดิ์
 
1. นายสมศักดฺิ์  พรหมรักษ์
 
1196 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังขโห
2. เด็กหญิงปาลินี  ตันกาบ
 
1. นางพิกุล  วัดคำ
 
1197 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านยู้ 1. เด็กชายกฤตภาส  เทพกัน
2. เด็กชายปรมี  ปาละ
 
1. นางวินุช  รัตนพิสิษฐ์ไพศาล
 
1198 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงอรวรรณ  นันทศีล
2. เด็กหญิงโชติกา  แซ่ย่าง
 
1. นายธนกฤต  ปินตาสาย
2. นายบุญชู  วรรณญาพร
 
1199 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กชายณัฐดนัย  นามนาเมือง
2. เด็กชายฟิสิกส์  หลวงทะ
 
1. นางณัฐกานต์  คำภีระ
2. นางปิ่นปินัทธ์  วงศ์สวัสดิ์
 
1200 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสอด 1. เด็กชายกฤตภาส  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงปวริสา  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ภูริบริรักษ์
4. เด็กหญิงวีนัส  แก้วกระจ่าง
5. เด็กชายสว่างวงค์  แซ่ท้าว
6. เด็กชายเมธิชัย  แซ่ท้าว
 
1. นายชัยณรงค์  ธรรมสละ
2. นายปิยพล  ยศศิริพันธ์ุ
3. นางอรุณี  ยศศิริพันธ์ุ
 
1201 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กชายชาญณรงค์  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงฐานิกา  เผยศิริ
3. เด็กชายประสิทธิื  ทองปอน
4. เด็กชายปิติภัทร  ท้าวคาม
5. เด็กชายพีรพัฒน์  ท้าวคาม
6. เด็กชายเอกชัย  อินปัญญา
 
1. นายอดิศักดิื  บุญวรรณ
2. นายสาธิน  ปวนคำมา
3. นางจาริยา  ตนะทิพย์
 
1202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กชายกมลโรจน์  แสงบุตร
2. เด็กชายปฏิพล  เสารางทอย
3. เด็กชายปวริศร  เสารางทอย
4. เด็กชายฤทธิเดช  สีดาลาด
5. เด็กชายวรินทร  เสารางทอย
6. เด็กชายสุรบดินทร์  เสารางทอย
 
1. นายสังเวียน  วงค์คำ
2. นายเสนาะ  จันเครือ
3. นายกฤษณะ  ศรีชัย
 
1203 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 1. เด็กชายการัณยภาส  ลำนัย
2. เด็กชายธนากร  ชินพรวอ
3. เด็กชายธวัชชัย  ใจปิง
4. เด็กชายนันทนัช  มณีไวย
5. เด็กชายปราชญ์รวิช  อุปจักร์
6. เด็กชายพงศกร  สุขแดง
 
1. นายจักรกฤษณ์  อุปจักร์
2. นางสาวพัชรา  ธรรมกุล
3. นายมาลี  ลำนัย
 
1204 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กชายฐิตินันท์  ศรีใจวงค์
2. เด็กชายต่อศักดิ์  เทพเสนาวงค์
3. เด็กชายธนดล  เพ็ชรปา
4. เด็กชายภูลิพัฒน์  ชูเลิศธนินธร
5. เด็กชายยศพนธ์  ธรรมศิริ
6. เด็กชายวัชรพงศ์   ธนะขว้าง
 
1. นายวินัย  ธรรมจักร
2. นายสมชาย  นันทเสน
3. นายเจริญศักดิ์  เชียงหนุ้น
 
1205 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงกาญจนารัตน์  ใจปิง
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แปงอุด
3. เด็กชายภานุศักดิ์  อุ่นถิ่น
4. เด็กชายมิตรติชัย  ใจปิง
5. เด็กชายวิรากร  ใจปิง
6. เด็กชายศรัญ  ใจปิง
 
1. นายกรวัฒน์  โนพิยะ
2. นายรัฐวิชญ์  สารเทพ
 
1206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์   วันต๊ะ
2. เด็กชายภานุวัฒน์   หล้าตุ้ย
3. เด็กชายยศวัฒน์   บุญเทพ
4. เด็กชายรัฐภูมิ   สง่างามสกุล
5. เด็กชายวรรธนะ   ขอดแก้ว
6. เด็กชายสาริน   คำพับ
 
1. นายจักราวุฒิ  สุวรรณ
2. นายสมบูรณ์  สุขสว่าง
3. นายภาณุพันธ์  จิตอารีย์
 
1207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กชายกันตินันท์  วัชรอมรกุล
2. เด็กชายธีรเทพ  ชาวยอง
3. เด็กชายสุทธิพงศ์  ขัติวงค์
4. เด็กชายสุทธิพงษ์  แข็งแรง
5. เด็กชายอนุชิต  มณีอินทร์
6. เด็กชายเควินวัน  อรินทร์
 
1. นายสำราญ  ปันแสน
2. นายวรวุฒิ  อุ่มมี
 
1208 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 1. เด็กชายณัฐพล  คีรีสัตยกุล
2. เด็กชายต่อศักดิ์  การุณยรัต
3. เด็กชายทินภัทร  แซ่วื่อ
4. เด็กชายบุรธัช  แซ่รี
5. เด็กชายพัทรพล  แสนยาเจริญกุล
6. เด็กชายไตรศักดิ์  คีรีสันติกุล
 
1. นางสาวจรีภา  สิทธิพรสวรรค์
2. นางธมลวรรณ  พิบูลย์ผล
3. นางสาวกรรณิกา  พรหมเหรียญชัย
 
1209 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายกรวีร์  มางิ้ว
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  ขำคมเขตต์
3. เด็กหญิงบงกชรัตน์  การินทร์
4. เด็กชายปิยชนม์  กองแสง
5. เด็กชายยศกร  ดวงธรรม
6. เด็กหญิงรอยพิมพ์  คำเคลื่อน
 
1. นางอนงค์กุล  คีรีชื่นชม
 
1210 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  ทะก๋า
2. เด็กหญิงชัชชฎานันทร์  ชวนันทรัช
3. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ผ่าน
4. เด็กหญิงนลินทิพย์  จิณะไชย
5. เด็กหญิงลักษมณ  ศฤงคาร
6. เด็กหญิงสถิรกานต์  อุทุมพร
 
1. นางกัญญาวีย์  จิณะไชย
2. นายเฉลิมศักดิ์  อุ่นอกพันธ์
3. นายไชยพร  อินเป็ง
 
1211 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงกมุทพร  เชียงหนุ้น
2. เด็กชายชาญวิทย์  ขัดคำ
3. เด็กชายฐิติคุณ  ขจรโมทย์
4. เด็กหญิงณัฐนรี  สุทธิแสน
5. เด็กหญิงปพิชญา  พรมวังขวา
6. เด็กชายพรพิพัฒน์  อิ่มเพ็ง
 
1. นางจีรันดา  ยากับ
2. นายวิเชียร  นันต๊ะ
3. นางนิวาลย์  ตนะทิพย์
 
1212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายปริญญา   วารี
2. เด็กชายปองพล   สีสมสัก
3. เด็กชายพลพล   ทาสมบูรณ์
4. เด็กชายอัษฏาวุฒิ   อินสองใจ
5. เด็กชายเก่งกล้า   รางแดง
6. เด็กชายโชติพงษ์   อินสองใจ
 
1. นายกิติชัย  สวนแก้ว
2. นางสาววรรณกร  อยู่สุ่น
 
1213 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  สอนลาว
2. เด็กหญิงประภาวี  จอมหล้า
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  จอมหล้า
4. เด็กชายอานนท์  อุ่นถิ่น
5. เด็กชายแสนนิรัน  ใจปิง
6. เด็กชายไ่ตรภพ  จอมหล้า
 
1. นายสมฤทธิ์  ปัญญาภู
2. นายวนิจ  อุปจักร์
3. นายอนุสาร  ไชยวุฒิ
 
1214 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงแล-นาทราย 1. เด็กชายฉัตรดนัย  ไชยขันธ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ใบยา
3. เด็กชายนันทพงศ์  ทนะขว้าง
4. เด็กชายวายุภักต์  ทนะขว้าง
5. เด็กชายเจษฎาพร  บุญเสน
6. เด็กชายเพชรบุระ  ทิพย์มาลา
 
1. นายอดุลย์  ประทุม
2. นางสาวรัชดาพร  ก๋าอิน
3. นางณัฏฐณิชา  คำยะอุ่น
 
1215 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กชายชาญวิทย์  คำรังษี
2. เด็กชายณัฐนนท์  เทพจันตา
3. เด็กชายปรเมศ  อินทะรังษี
4. เด็กชายปิติกร  อินทะรังษี
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีคำ
6. เด็กชายเชษฐวิทย์  ไชยปาละ
 
1. นายสมศักดิ์  จิตตรง
2. นายปัญญาพล  แสงชัย
3. นายสมคิด  คำคง
 
1216 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กชายธีรสิทธิ์   กาบแก้ว
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   ครูไชย
3. เด็กชายภาคภูมิ   ศิลป์ท้าว
4. เด็กชายภูวดล  ศิลป์ท้าว
5. เด็กชายศุภกิต   ไชยบุญเรือง
6. เด็กชายอาทิตย์   สินกุล
 
1. นายสุทน  คำรังษี
2. นายพีรพงษ์  จันทร์ประกอบ
3. นายทวี  ธิขวัญ
 
1217 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขอคำ
2. เด็กชายธนาเทพ  ใจดี
3. เด็กชายนันทวัฒน์  เถยศิริ
4. เด็กชายอดิศร  ขอคำ
5. เด็กชายอภิลักษณ์  ราชโสภา
6. เด็กชายเจษฏา  บุญเทียม
 
1. นายสมัย  ปินตา
2. นายหน่อคำ  ตันทอง
 
1218 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กชายณัฐภาส  สินทมครบุรี
2. เด็กหญิงดารินทร์  ใจปิง
3. เด็กชายธีรภัทร  ทองใบ
4. เด็กชายวงศกร  จอมหล้า
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ใจปิง
6. เด็กหญิงแสงดาว  ใจปิง
 
1. นายสมฤทธิ์  ปัญญาภู
2. นายวนิจ  อุปจักร์
3. นายอนุสาร  ไชยวุฒิ
 
1219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านปางกอม 1. เด็กชายกันตินันท์  นันต๊ะสุยะ
2. เด็กชายกิตติพงษ์  สุขรัมย์
3. เด็กชายจิรพงศ์  แสนหวี
4. เด็กชายดนุสรณ์  ยอดสน
5. เด็กชายนรพนธ์  พรมตอง
6. เด็กชายอติวัณณ์  เสารางทอย
 
1. นายโยธิน  ปะละสี
2. นายทองอินทร์  นันต๊ะสุยะ
 
1220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  กันยะ
2. เด็กชายบวรภัค  ยะแสง
3. เด็กชายวราวุฒิ  กิตินันท์
4. เด็กชายวราวุฒิ  มีบุญ
5. เด็กชายวีระเทพ  มีบุญ
6. เด็กชายสรวิชญ์  มีบุญ
 
1. นายอดิศร  ไชยขันธ์
2. นายบุญเรือง  เต่าสิงห์แก้ว
3. นายสถิตย์  ไชยสลี
 
1221 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  วิหก
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  คำชั่ง
3. เด็กชายณัฐภัทร  สมมุติ
4. เด็กชายนนทพัทธ์  บางจู
5. เด็กชายนวัตกร  เหล่ารื่น
6. เด็กชายรัชชานนท์  วีรวงค์
 
1. นางปราณี  สุวัฒนา
2. นายอำนาจ  สารเทพ
3. นายสฤษดิ์ธิชัย  จักร์แก้ว
 
1222 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายจักรรินทร์   พิมพา
2. เด็กชายณัฐพนธ์   ขันทะสีมา
3. เด็กชายณัฐวัฒน์    แสนสว่าง
4. เด็กชายธนพงษ์   วารี
5. เด็กชายอนุภพ   อินสองใจ
6. เด็กชายอาทิตย์   เชื้อเทศ
 
1. นายกิติชัย  สวนแก้ว
2. นางนงค์นุช  แคแดง
 
1223 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1. เด็กชายปธานิน  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายพีรพล  แซ่ซ้ง
3. เด็กชายศราวุธ  ใหม่น้อย
4. เด็กชายสมชาย  แซ่โซ้ง
5. เด็กชายสุธินันท์  วิวัฒนาวิไล
6. เด็กชายสุวิชา  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวภทพร   ห่วงประชากิจ
2. นางสาวอภิญญา   ไชยยา
3. นายสมพร   หลวงเป็ง
 
1224 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กชายธนกฤต  อบเชย
2. เด็กชายธีรเดช  ปัญบุญมา
3. เด็กชายภัทรวุฒิ  คำรัตน์
4. เด็กชายวิชาฤทธิ์  พิชวงค์
5. เด็กชายศตวรรษ  แก้วหลวง
6. เด็กชายศักดินนท์  ศริทะจินต์
 
1. นายสำราญ  ปันแสน
2. นายวรวุฒิ  อุ่มมี
 
1225 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 1. เด็กชายชูศักดิ์  ชัยชนะ
2. เด็กชายประกฤติ  พิศจารย์
3. เด็กชายปิยวัฒน์  อุปจักร์
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  อุปจักร์
5. เด็กชายสุรพล  แก้วเมืองมูล
6. เด็กชายสุวัฒน์  บุญอินทร์
 
1. นายจักรกฤษณ์  อุปจักร์
2. นางสาวรัตนา  พรมเกษา
 
1226 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายกิตติชัย  แปงอุด
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  คงขวัญสมบูรณ์
3. เด็กชายชัชพงษ์  ใจปิง
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ใจปิง
5. เด็กชายธวัช  ใจปิง
6. เด็กชายวันเฉลิม  ใจปิง
7. เด็กชายวิชา  ใจปิง
8. เด็กชายสมเกียรติ  ใจปิง
 
1. นายกรวัฒน์  โนพิยะ
2. นายรัฐวิชญ์  สารเทพ
 
1227 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายชิติพัทธ์  กีรติเมธาวิน
2. เด็กชายธีรสิทธิ์  คีรีธีรกุล
3. เด็กชายภาณุ  มิ่งมิตรวิบูลย์
4. เด็กชายสุดธนิต  แซ่ม้า
5. เด็กชายสุรชัย  แซ่โซ้ง
6. เด็กชายเกียรติพงษ์  คีรีธีรกุล
7. เด็กชายเจตชฎา  พิมพล
8. เด็กชายเทพทัด  แซ่ม้า
 
1. ว่าที่ร้อยโทสำอางค์  ใจการณ์
2. นางปราณี  สุวัฒนา
3. นายจักราวุฒิ  สุวรรณ
 
1228 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงกมลพันธ์  บัวเหล็ก
2. เด็กหญิงจินตนา  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงชวัลรัตน์  บัวเหล็ก
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ร้อยชิน
5. เด็กหญิงนันทิยา  ปันอิน
6. เด็กหญิงนาตยา  บัวเหล็ก
7. เด็กหญิงลำภู  บัวเหล็ก
8. เด็กหญิงวิลาสินี  บัวเหล็ก
9. เด็กหญิงสนธยา  อุ่นถิ่น
10. เด็กชายเอกรัตน์  บัวเหล็ก
 
1. นางสาววนัสนันท์  สนโต
2. นางสาวพิชามญชุ์  ปัญญาภู
3. นายวรพล  พรวชิรวิทย์
 
1229 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงญาณินท์  อินสองใจ
2. เด็กหญิงธารารัตน์  ระลึก
3. เด็กหญิงนันทนัท  ณ น่าน
4. เด็กหญิงภานุมาศ  สุทธการ
5. เด็กหญิงมัณฑนา  คงธนเศรษฐ์
6. เด็กหญิงวรินทร  บุญอินทร์
7. เด็กหญิงสุพิชญา  อินทนนท์
8. เด็กหญิงสุพิชญาย์  ศรีสถาน
9. เด็กชายเจษฎา  สุวรรณโภค
10. เด็กชายเมืองแมน  เวทำ
 
1. นายธีรพันธุ์  บุญเกิด
2. นางจำนงจิต  บุญเกิด
3. นายณรงค์ชัย  นิลคง
 
1230 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จิตอารี
2. เด็กชายธนดล  จิตอารีย์
3. เด็กชายธีรภัทร  จิตอารี
4. เด็กหญิงนันทิชา  มีชนะ
5. เด็กหญิงบุปผา  สุวรรณ
6. เด็กชายภัทราวุธ  แฮดวิชัย
7. เด็กชายยุทธพิชัย  อุ่นเครือ
 
1. นายสมบูรณ์  ดีอุ่น
2. นางสุชาดา  เทพอาจ
3. นางจิรัฐิติกาล  ไชยธวัช
 
1231 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. นางสาวกานต์มณี  ใจแก้ว
2. เด็กชายคุณาสิน  รัถยาวิภาสกุล
3. นางสาวธัญญาเรศ   จิตรอารี
4. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อินต๊ะจักร
5. เด็กหญิงปริญญา  คำวัง
 
1. นายสมเกียรติ  แซ่โคว้
2. นางสาวจริยาภรณ์  รัตนประภา
 
1232 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ขัติยะ
2. เด็กหญิงญาณภัทร  สาลี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เปาป่า
4. เด็กหญิงวรรณิษา  วงค์คำช้าง
5. เด็กชายศุภณัฐ  ใบยา
 
1. นายสมศักดิ์  จิตตรง
2. นายธนากร  เสาศิริ
 
1233 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงณฐมนวรรณ  สอนตระกูล
2. เด็กหญิงณิศรา  ต๊ะแก้ว
3. เด็กหญิงอารียา  พิสุทธิ์ธนาสาร
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
2. นายนิพจน์  ป้อมทองแดง
 
1234 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กชายธนวัฒน์  จิตอารีย์
2. เด็กชายมนัญชัย  ขันทะสีมา
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  ขุลิลัง
 
1. นางนิยะดา  นันทสว่าง
2. นางกัลยาณี  ใจแก้ว
 
1235 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงภาคีนี  มีบุญ
2. เด็กหญิงวิชญาดา  นันภิวงค์
3. เด็กหญิงสุพิชชา   ทิพย์คำ
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นางพิศมัย  ท้าวบุญเรือง
 
1236 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กชายกวินธร  วรขัตร์
2. เด็กหญิงอลิศยา  ลำน้อย
3. เด็กชายเจษฎา  กันยะ
 
1. นางนงนภัส  เข็มอนุสุข
2. นางพรรณิการ์  ไพรสวัสดิ์
 
1237 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงนราทิพย์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงราตรี  แซ่ท้าว
 
1. นางสุรีรัตน์  ใชเด็ช
2. นางสาวอุรารัตน์  ตันกุระ
 
1238 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงกฤติพร  นามติ๊บ
2. เด็กหญิงชุติมันต์  ยอดหล้า
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ธนะขว้าง
 
1. นางยุวดี  คันธะเรศย์
 
1239 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กหญิงนัทยา  สว่างวงค์
2. เด็กหญิงพกาวรรณ  ธรรมขัน
3. เด็กหญิงสุดาวดี  เสณาคำ
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  รัตนประภา
2. นางสาวศิริรัตน์  ทนันชัย
 
1240 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1. เด็กหญิงชลีกาล   กาญจะแสน
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   มีกล่ำ
3. เด็กชายมั่นคง  นรินทร์
 
1. นางทัศนีย์   จันทโคตร
2. นางลำพิน  ฮุ่งหวล
 
1241 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กชายกฤษณชัย   การินทร์
2. เด็กหญิงณฤทัย   จันทะรังษี
3. เด็กหญิงธันย์ชนก   ทะโปน
 
1. นางรัชนี  สองคำชุม
2. นางนิศากร   มูลคำ
 
1242 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านก๋ง 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ราชแก้ว
2. เด็กชายสิทธิชาติ  ปะทิ
3. เด็กชายอภิรักษ์  สารธิ
 
1. นางสาวทิวาพร  พรมโกน
2. นายวริทธิ์นันท์  คำภิโล
 
1243 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสะปัน 1. เด็กหญิงชนากานต์  ใจปิง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ไทยใหม่
3. เด็กหญิงพลอยพรรณ  สมเหมาะ
 
1. นางสาววิรัญชนา  ขาคำ
2. นายเสน่ห์  นันธิสิงห์
 
1244 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านน้ำพิ 1. เด็กหญิงกณิการ์  สมหวัง
2. เด็กหญิงณัฐิกา  หอมดอก
3. เด็กหญิงศุภากานต์  ตันกาบ
 
1. นางอุราลักษณ์  ผาหลัก
2. นางกัลยา  โชติทรงธรรม
 
1245 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 1. เด็กชายธนกฤต  กิมคำ
2. เด็กหญิงประทานพร  จุนทการบัณฑิต
3. เด็กหญิงเกวศร  แซ่รี
 
1. นายสาคร  พูลสุข
2. นายเกษตร  เนตรทิพย์
 
1246 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 14 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 1. เด็กหญิงดวงกมล  บุญอิน
2. เด็กหญิงพรไพลิน  บุญอิน
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  บุญอิน
 
1. นายพงษ์ภัทร์  โพธิเลิศ
2. นางสาวชรินญา  เสนนันตา
 
1247 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายณุชากร  มีบุญ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  มีบุญ
3. เด็กหญิงอุมาวดี  มีบุญ
 
1. นางสาวจำปา  สุฤทธิ์
2. นางสลีลา  เตชนันท์
 
1248 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสว้า 1. นางสาวกัญญารัตน์  อุดเต็น
2. นางสาวธัญญากร  อุดเต็น
3. นางสาวพิมพ์ราภัช  ขันหลวง
 
1. นายคณากร  พรหมรักษ์
2. นางสาวนงนุช  ล้อธรรมมา
 
1249 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. นางสาวทิพรัตน์  ธรรมสอน
2. นางสาวพรรณิการ์  เทพปัญญา
3. นางสาวพิราภรณ์  เสารองทอย
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  รัตนประภา
2. นายนรินทร์  ขันทกันชัย
 
1250 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ํธัญญะ
2. เด็กหญิงกานดา  กิตินันท์
3. เด็กชายวิศรุต  คำวัง
 
1. นางคนึงนิตย์  เขียวสมบัติ
2. นายอดิศร  ไชยขันธ์
 
1251 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจันธิดา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงนริชา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงบานเย็น  แซ่ย่าง
 
1. นางุอุไร  พุฒหมื่น
 
1252 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กหญิงลินดา  หอมดอก
2. เด็กชายสุทธินนท์  อุทธิยา
3. เด็กหญิงอรทัย  ใจปิง
 
1. นางสาวจิรัชยา  เจริญมณี
2. นางสาวสุธาลินี  แปงอุด
 
1253 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงชัญญา  คำดี
2. เด็กหญิงพัชรี  แสนก๋า
3. เด็กหญิงสุภิตรา  เสารางทอย
 
1. นางธนัชญา  ทะนะวัน
2. นางสาวพิกุล  พรหมเมศร์
 
1254 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กหญิงนารี  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงสุปราณี  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ใจปิง
 
1. นางละมัย  พงษ์สุวรรณ
2. นางสาวจามจุรี  รัตนวงค์
 
1255 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงธัญสินี  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงสุพัตรา  จิรนันทนุกุล
 
1. นางกรรณิการ์  ขยันดี
2. นางคัชรีญา  เอกขระ
 
1256 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงกมลเนตร  วิศรุตภูษิต
2. เด็กหญิงภาวิดา  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงรำพึง  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวอุรารัตน์  ตันกุระ
2. นางสุรีรัตน์  ใชเด็ช
 
1257 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงกานติมา  แก้วโก
2. เด็กหญิงชลธิชา  มาอินทร์
3. เด็กชายนภัสรพี   สุทธิแสน
 
1. นางคนึงนิตย์  เขียวสมบัติ
2. นายอดิศร  ไชยขันธ์
 
1258 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อดทน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยะวงค์
3. เด็กหญิงอชิรญา  เสารางทอย
 
1. นายพานุ  รัตนพิทักษ์สกุล
2. นายธนกิจ  ปานเรือง
 
1259 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงธนวรรณ   ทองโพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงธนาภรณ์   ธนะเสน
3. เด็กหญิงนพรดา   ลิ้มสุวรรณ
 
1. นางรัชนี  สองคำชุม
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยยะ
 
1260 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  กุณน๊ะ
2. เด็กหญิงศศิมา  ปารมภ์
3. เด็กหญิงสุนันทา  มีบุญ
 
1. นางคนึงนิตย์  เขียวสมบัติ
2. นายอดิศร  ไชยขันธ์
 
1261 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  เสารางทอย
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เสารางทอย
3. เด็กหญิงเอื้ออารีย์  เทพกอม
 
1. นายธนกิจ  ปานเรือง
2. นายพานุ  รัตนพิทักษ์สกุล
 
1262 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงนิภาพรรณ  วันควร
 
1. นางศุภวรรณ  สุภา
2. นางสาวปนัดดา  อุ่นใจ
 
1263 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายสมพร  ใจปิง
2. เด็กหญิงอรุณี  ใจปิง
 
1. นายนคเรศ  สุขเสนา
2. นางปฐกรณ์  สุขเสนา
 
1264 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. นางสาวณัฐนิชา  คำรังษี
2. นางสาวอิสราพร  เทพจันตา
 
1. นายสมคิด  คำคง
2. นางพิกุล  อินทะรังษี
 
1265 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. นางสาวกาญจนา  แซ่ย่าง
2. นางสาวปรีดาภรณ์  กีรตินันทกุล
 
1. นางคัชรีญา  ใจเดช
2. นางเปรุวรรณ  กรงทอง
 
1266 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงจิรชยา  ปาคำ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  เตชนันท์
 
1. นายอภิสิทธิ์  มหันตชัย
2. นางสลีลา  เตชนันท์
 
1267 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กิตินันท์
2. เด็กหญิงมาริสา  มีบุญ
 
1. นางศุภวรรณ  สุภา
2. นางสาวปนัดดา  อุ่นใจ
 
1268 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายกุวินภพ  สายแปง
2. เด็กหญิงกุัญญาพัชร  อุดเต็น
 
1. นายนคเรศ  สุขเสนา
2. นางปฐกรณ์  สุขเสนา
 
1269 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงนันทิชา  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงเกตน์นิภา  บัวเหล็ก
 
1. นางสาวอาทิมา  นาระทะ
2. นางสาวเจนจิรา  คำรังษี
 
1270 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงสาวิณี  อักขระ
2. นางสาวสุภาพร  ใจปิง
 
1. นายอมรินทร์  สีหบรรพต
2. นางสาวศิริพร  เขื่อนอ้น
 
1271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงภัทรินญา  สุภาวรารัตน์
2. เด็กหญิงสิริภัทร  ธัญญะ
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
2. นางสาวมัลติกา  ยะแสง
 
1272 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. นายปิยังกูร  มางิ้ว
2. นางสาวแอนนา  ใจปิง
 
1. นายวรพล  พรวชิรวิทย์
2. นางสาวพิชามญชุ์  ปัญญาภู
 
1273 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. นางสาวสุวรรณา  กล้าพิทักษ์
2. นางสาวอัมพร  กีรตินันทกุล
 
1. นายอดุลย์เดช  กรงทอง
2. นางเปรุวรรณ  กรงทอง
 
1274 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายจารุกิตต์  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงวิชชุดา  รินโพคา
 
1. นายเจนณรงค์  ไชยสว่าง
2. นางสาวสุรีย์  เทพกัน
 
1275 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายชินภัทร  ปันอิน
2. เด็กชายสุรชัย  อักขระ
 
1. นายอมรินทร์  สีหบรรพต
2. นางสาวศิริพร  เขื่อนอ้น
 
1276 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายจิรยุทธ  กิตินันท์
2. เด็กชายธนาธาน  ก้านขวา
 
1. นายบุญเรือง  เต่าสิงห์แก้ว
2. นางกมลชนก  จิตอารี
 
1277 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กชายชนาธิป  ศรีเริญ
2. เด็กชายชวกร  ศรีเริญ
 
1. นายณรงค์ชัย  นิลคง
 
1278 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กชายสิทธิชัย  อุ่นถิ่น
2. เด็กชายอนุรักษ์  เมฆแสน
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  ปัญญาภู
2. นางสาววนัสนันท์  สนโต
 
1279 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงปภาวี  หอมดอก
2. เด็กชายวัชระ  หอมดอก
 
1. นางสาวพิมพารัตน์  ลำทา
2. นางสาวชยาภรณ์  คำตุ้ย
 
1280 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำคา 1. เด็กหญิงนฤชา  ศรียา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พึ่งรอด
 
1. นายมิตร  อินทำ
2. นางปิยพร  พัฒนพรหม
 
1281 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายธนวินท์  บุญอินทร์
2. เด็กชายอนุรักษ์  บุญอินทร์
 
1. นายเจนณรงค์  ไชยสว่าง
2. นางสาวสุรีย์  เทพกัน
 
1282 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  กุณน๊ะ
2. เด็กหญิงศศิมา  ปารมภ์
 
1. นางคนึงนิตย์  เขียวสมบัติ
2. นายอดิศร  ไชยขันธ์
 
1283 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงบุตรธิดา  ใจปิง
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  สิงห์ถิ่น
 
1. นางวาสนา  มีบุญ
2. นางทิพวรรณ  เจ๊ะวงค์
 
1284 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาอินทร์
2. เด็กหญิงธนัชชา  คำเขื่อน
 
1. นางคนึงนิตย์  เขียวสมบัติ
2. นายอดิศร  ไชยขันธ์
 
1285 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อักขระ
2. เด็กหญิงราตรี  อักขระ
 
1. นางวาสนา  มีบุญ
2. นางทิพวรรณ  เจ๊ะวงค์
 
1286 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชี 1. เด็กหญิงดรุณี  บุญวัน
2. เด็กชายปิตพล  เทใหม่
 
1. นางสุภาพร  คำแก่น
2. นางสาวเหมือนนภา  เตชนันท์
 
1287 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำคา 1. เด็กชายธนภูมิ  แดงแสน
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ภิวงค์
 
1. นางสรินยา  ปันแปง
2. นางวราภรณ์  คงศรีศักดิ์
 
1288 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  เมฆแสน
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
1289 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงชไมภรณ์  อักขระ
 
1. นางศิริพร  เขื่อนอ้น
 
1290 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง) 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ยากอง
 
1. นายทัศน์  ปานเรือง
 
1291 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 1. เด็กชายกรินทร์  บุญอิน
 
1. นางสาวธัญวรรณ  เชื้ออ้วน
 
1292 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงญาณินท์  อินสองใจ
 
1. นายณรงค์ชัย  นิลคง
 
1293 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 1. เด็กหญิงวิมลยา  ใจปิง
 
1. นางพินผกา  สถิตย์ศิลาธรรม
 
1294 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กหญิงปราณปรียา  เครือทิพย์
 
1. นางสาวอรพรรณ   กันศร
 
1295 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โนจันทร์
2. เด็กชายชัชโชติ  กาบิล
 
1. นายภาคภูมิ  แบ่งทิศ
2. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
 
1296 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กชายปิยพงษ์   ศรีคำ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   ภัทรปิยกุล
 
1. นายชนะชัย   จิณะเสน
2. นายสมพงษ์  มีบุญ
 
1297 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กชายสันติสุข  กีรตินันทกุล
2. นายสุริยา  อนุวงศ์ประพันธ์
 
1. นายจักรภาณู  วีระวงค์
2. นางสาวนิชานาถ  ทาเป๊ก
 
1298 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กชายชิติภัทธ์  เทพจันตา
2. เด็กชายอิทธิพล  รัตนะภา
 
1. นางบัวรมย์  นาชัยเวียง
2. นางกิตติพร  อินทำ
 
1299 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พนะสันต์
2. เด็กหญิงบูณยาพร  พนะสันต์
 
1. นายวิทยา  ชนะจิตต์
2. นายสัณหณัฐ  ปิมปา
 
1300 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายกรวิก  สุมทุม
2. เด็กหญิงจิตสุภา  บุญเทพ
 
1. นายวีระ  จันต๊ะวงศ์
2. นายวิชิต  เกษรมาลา
 
1301 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กชายวรมน  เสารางทอย
2. เด็กหญิงศิริมล  เสารางทอย
 
1. นางสาวศรัญญา  ทิขัติ
 
1302 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กชายชยากร  อุ่นถิ่น
2. เด็กชายพงศกร  บัวเหล็ก
 
1. นางสาววนัสนันท์  สนโต
2. นางสาวพิชามญชุ์  ปัญญาภู
 
1303 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายพสุมนต์  ธิตะปัญ
2. เด็กชายศักดิภัทร  ขันหลวง
 
1. นายประทีป  คำตัน
2. นางนันทนา  สิทธิไชยนุกูล
 
1304 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายภานุวิชญ์  กุ๊กไชย
2. เด็กหญิงอพิชญา  หน่อไชย
 
1. นายภาคภูมิ  แบ่งทิศ
2. นางกัลยา  ศรีใจใส
 
1305 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายอนันตสิทธิ์  ยะแสง
2. เด็กชายอรรถพล  เพื่อนจันทร์
 
1. นายสมัคร  เนตรทิพย์
2. นางสาววรินดา  ทรัพย์มามูล
 
1306 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  แก้วพชรพิสุทธิ์
2. เด็กหญิงอริสา  พาหุลรัตน์
 
1. นายชูชาติ  อุ่นจันทร์
 
1307 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปางปุก 1. เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ปุกคาม
2. เด็กชายราเมศวร์  ระลึก
 
1. นายศิริ  ไชยช่อฟ้า
2. นางจินตนา  ไชยช่อฟ้า
 
1308 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1. เด็กหญิงนาขวัญ  คำแสน
2. เด็กหญิงอุมากร  สลีอ่อน
 
1. นางสาวิตรี  สุทธิแสน
 
1309 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กหญิงกนกวลัย  ละขะไพ
2. เด็กหญิงมัตฑิกา  ล้อมเมตตา
 
1. นายบดินทร์  ทาราทิพย์
2. นายวิศรุต  ศิริรัตน์
 
1310 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเกวต 1. เด็กชายประสิทธิ์   ศิริคาม
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ศิริคาม
 
1. นางสาวศรัญญา  ตาริน
2. นางสาวมณฑาทิพย์  ตามัย
 
1311 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กหญิงฐิตารรีย์  เลิศกิจบวร
2. เด็กหญิงพัชรพร  สมสวัสดิ์
 
1. นายรุ่งโรจน์  ริเป๊ก
2. นางณัฐณิชา  ธรรมราช
 
1312 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 10 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 1. เด็กหญิงปิยะนุช   แสนคำแพ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  วงค์ยังประเสริฐ
 
1. นางนุจิรา  สุภา
2. นายกรธนวัฒน์   วังแสง
 
1313 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  สมศักดิ์
2. เด็กชายอนุชา  สุรินก้อน
 
1. นายสมศักดิ์  สุทธการ
 
1314 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 12 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  คำหว่าง
2. เด็กชายวรภพ  สุพรม
 
1. นายสุเมศ  สรรพช่าง
2. นางสาวรัตนา  ขวัญวารี
 
1315 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 1. เด็กชายกฤษดา  บุญอิน
2. เด็กชายไกรวิชญ์  บุญอิน
 
1. นายศุภชัย  กวาวสาย
2. นางสาวธัญวรรณ  เชื้ออ้วน
 
1316 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงฐิติพร   ไชยมงคล
2. เด็กชายธนบดี   เหมืองใจมา
 
1. นายชนะชัย   จิณะเสน
2. นางดารารัตน์  กาบปินะ
 
1317 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หอมดอก
2. เด็กชายอลงกรณ์  กลิ่นจันทร์
 
1. นายชยกร  บุญมา
2. นางพิกุล  กลิ่นจันทร์
 
1318 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านตึ้ด 1. เด็กชายธนาธิป   ขันทะสีมา
2. เด็กชายศาสตรพล   ขันทะสีมา
 
1. นายพัฒน์  ขันทะสีมา
2. นางกมลวรรณ  พรมมีเดช
 
1319 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กชายดนัยกานต์  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงภวิกา  อักขระ
 
1. นางสาวมลฤทัย  สมสี
2. นายกิติพงษ์  พันธุลี
 
1320 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงกุลจิรา  เกษตรสังข์
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  อินปัญญา
3. เด็กหญิงพรพิมล  ฮังคำ
 
1. นายนนทภัทร  มะโน
2. นางวิมลรัตน์  ทักษิณ
 
1321 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กชายกัมพล  อินปา
2. เด็กชายศุภชัย  ขันปาลี
 
1. นายสุวิจักขณ์  ลองราช
2. นายสงคราม  มโนการ
 
1322 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  พรมจักร
2. นายทศพร  อินทะรังษี
 
1. นางบัวรมย์  นาชัยเวียง
2. นายธนากร  เสาศิริ
 
1323 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ยะแสง
2. เด็กชายคมสัน  ทันยะ
 
1. นายสมัคร  เนตรทิพย์
2. นางสาววรินดา  ทรัพย์มามูล
 
1324 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายภูริวัตร  แซ่ม้า
2. นายเสถียรพงษ์  แซ่ว่าง
 
1. นายจักรวรรดิ์  ญาณกรสกุล
 
1325 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กุ๊กไชย
2. นายนัฐพัฒน์  จาคำมา
 
1. นายภาคภูมิ  แบ่งทิศ
2. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
 
1326 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงบุษบา  แซ่ย่าง
2. นางสาวมีนา  แซ่ย่าง
 
1. นายจักรวรรดิ์  ญาณกรสกุล
 
1327 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โน๊ตสุภา
2. เด็กชายสัตยา  บัวกล้า
 
1. นายประทีป  คำตัน
2. นางนันทนา  สิทธิไชยนุกูล
 
1328 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายธีรภัทร  อุดอ้าย
2. เด็กชายศุภสิน  ชาวส้าน
 
1. นายวีระ  จันต๊ะวงศ์
2. นายสมชาย  กะรัตน์
 
1329 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วโก๋
2. เด็กชายไชยวัฒน์  โพติยะ
 
1. นายสังวาลย์  ทาอง
 
1330 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. นางสาวกาญจนา  แซ่ตั้ง
2. นางสาวเบญญาภา  แก้วโก๋
 
1. นายรุ่งโรจน์  ริเป๊ก
 
1331 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายภูริณัฐ  สายแปง
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ไชยพงษ์
 
1. นายภาคภูมิ  แบ่งทิศ
2. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
 
1332 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายจิรภัทร  สมเงิน
2. เด็กหญิงพลอยลดา   คำคณา
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางวนิดา  ใจจุมปู
 
1333 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กชายทีรชัย  อุทธิยา
2. เด็กชายเอกชัย  แปงอุด
 
1. นายจารุวัฒน์  อรินทร์
2. นายสมภพ  ทองสุข
 
1334 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กชายธเนศ  ตลาดโอสถ
2. เด็กชายอภินันท์  เหล็กเพ็ชร
 
1. นายชูชาติ  อุ่นจันทร์
 
1335 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กชายกฤษดา  กาญจนเรืองวัฒน์
2. เด็กชายอนันยศ  ศิลป์ท้าว
 
1. นายทนงศักดิ์  สุทธหลวง
2. นายอำนาจ  ไทยป้อม
 
1336 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงธีรมนัสภรณ์   นวนศรี
2. เด็กหญิงวริดา  รกไพร
 
1. นายสัณหณัฐ   ปิมปา
2. นายชัชวาลย์   งานคำอ้าย
 
1337 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. นายประสงค์  จันแสนตอ
2. นายวชิระ  มิ่งมิตรวิบูลย์
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสาววรรณิภา  ธรรมศิลป์
 
1338 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กชายชยุต  แปงอุด
2. เด็กชายยุรนันท์  แปงอุด
 
1. นายจารุวัฒน์  อรินทร์
2. นายสมภพ  ทองสุข
 
1339 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายภานุพงษ์  อุดนัน
2. เด็กชายอรรถพล  จองคำ
 
1. นายภาคภูมิ  แบ่งทิศ
2. นางกัลยา  ศรีใจใส
 
1340 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงสหทัย  สายแปง
2. เด็กหญิงเกศฎา  ธรรมสละ
 
1. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
2. นางลำเภา  อินทะรังษี
 
1341 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กชายธรรมเทพ   อินทำ
2. เด็กชายนภัทร   สุฤทธิ์
 
1. นายไพโรจน์  แสงรัตน์
 
1342 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ใจปิง
2. เด็กชายภูชิต  อักขระ
 
1. นายประทีป  คำตัน
2. นางนันทนา  สิทธิไชยนุกูล
 
1343 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายจิรพัฒน์  มินทร
2. เด็กหญิงพัชรพร  ถาวรพจน์
 
1. นายเฉลิมพล  กวาวสิบสอง
2. นางสาวสุวิมล  ลือยศ
 
1344 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  จิรนันทนุกุล
2. เด็กชายอภิชาติ  กำเนิดมงคล
 
1. นายวีรศักดิ์   อิ่นอ้าย
2. นางสาวชนานันท์  เอกภูธร
 
1345 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงชลดา  ปาคำ
2. เด็กชายวรเชษฐ์  มีบุญ
 
1. นายสังวาลย์  ทาทอง
2. นางคำแหวน  ลัทธกาญจน์
 
1346 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 1. เด็กชายณฐพงศ์   ไชยสลี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ปัญญาวงค์
 
1. นายสงวนศักดิ์  เขื่อนแก้ว
2. นางสาวนิยาภรณ์  ยาตรา
 
1347 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กชายจิรภาส  กันทะเขียว
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ขอคำ
 
1. นายรุ่งโรจน์  ริเป๊ก
 
1348 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงพรกนก  สุทธิแสน
2. เด็กหญิงหนึ่งนภา  ศรีนารินทร์
 
1. นายชูชาติ  อุ่นจันทร์
 
1349 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กชายมาโนชญ์  แปงอุด
2. เด็กชายวีระ  แปงอุด
 
1. นายสมภพ  ทองสุข
2. นายจารุวัฒน์  อรินทร์
 
1350 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1. เด็กชายกันต์ธีร์   หาญยุทธ
2. เด็กชายพชร  ทีฆาวงค์
 
1. นายเย็น  คีรีสัตยกุล
2. นางเข็มทอง  คดง้วน
 
1351 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กชายวณัฐพงษ์  พิสุทธิศักดิ์สกุล
2. เด็กชายศุภวัฒน์  ฮังคำ
 
1. นายชยกร  บุญมา
2. นางบุษณีย์  บึงกา
 
1352 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กชายธิติวุฒิ  อุ่นเกษ
2. เด็กชายนิติธร  รัตนะ
 
1. นายจตุรงค์  แสงสุข
 
1353 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายชัยอาญา  รูนันท์
2. เด็กชายอภินัทธ์  ยอดวาฤทธิ์
 
1. นายมานนท์  จันทร์เจียม
2. นายจำรูญ  สุยะ
 
1354 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงเอนธิรา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวณัฐพร  ยินดี
2. นางรุจิรา  วรรณวิภูษิต
 
1355 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แปงอุด
2. เด็กชายมนตรี  อุ่นถิ่น
 
1. นายสมภพ  ทองสุข
2. นายจารุวัฒน์  อรินทร์
 
1356 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายกิตติโชติ  ปัญญาขัน
2. เด็กชายพงศกร  ชื่นสร้อย
 
1. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
2. นางลำเภา  อินทะรังษี
 
1357 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายสุยะกุล  ใจปิง
2. นายสุรพงษ์  ใจปิง
 
1. นายประทีป  คำตัน
2. นางนันทนา  สิทธิไชยนุกูล
 
1358 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กชายจรัญ  ใจหล้า
2. เด็กชายถกลกฤษณ์   เครือทิพย์
 
1. นางสาวเธียราภรณ์  ตนะทิพย์
2. นางรัชนีพร  จันทมาศ
 
1359 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายจักรภัทร  ไชยหาญ
2. เด็กชายเศรษฐธร  คำแคว่น
 
1. นายมานนท์  จันทร์เจียม
2. นายจำรูญ  สุยะ
 
1360 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กชายปิยากร  มางิ้ว
2. นายเอกรัตน์  บัวเหล็ก
 
1. นางสาววนัสนันท์  สนโต
2. นางสาวพิชามญชุ์  ปัญญาภู
 
1361 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กชายวิฑูน  อ่อนคำ
2. เด็กชายสมบูรณ์  คำชั่ง
 
1. นายเจริญศักดิ์  เชียงหนุ้น
2. นางสาวปริยา  ธนะขว้าง
 
1362 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินทอง
2. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์เฉลิม
 
1. นายสมัคร  เนตรทิพย์
2. นางสาววรินดา  ทรัพย์มามูล
 
1363 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  หอมดอก
2. นางสาวสุทินา  กาวรรณ์
 
1. นายรุ่งโรจน์  ริเป๊ก
 
1364 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงธัญลินี  เมฆแสน
2. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  กันยะ
 
1. นายสังวาลย์  ทาทอง
 
1365 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กชายประทีป  อุ่นถิ่น
2. เด็กชายสมจิตร  อุ่นถิ่น
 
1. นายกิติพงษ์  พันธุลี
2. นางสาวมลฤทัย  สมสี
 
1366 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กหญิงดารณี  อินคำ
2. เด็กหญิงสุชานารถ  แสงธรรม
 
1. นางสาวณัฐชุดา  เงินวงใน
2. นางสุภาพร  มาประกอบ
 
1367 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงชุติวรรณ  รกไพร
2. เด็กหญิงพิชญานิน  สกุลกฤตโภคิน
 
1. นายวิทยา  ชนะจิตต์
2. นายสัณหณัฐ  ปิมปา
 
1368 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  มากโพธิ์
2. เด็กชายศักดิ์กวี  วิหคเหิน
 
1. นายวีระ  จันต๊ะวงศ์
2. นางสาวหิรัญญการณ์  ปัญญาภู
 
1369 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 1. เด็กชายณัชพล  ใจปิง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  บัวแสน
 
1. นายวชิรพงษ์  ละม่อม
2. นางวัชรีภรณ์  ละม่อม
 
1370 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กหญิงจารุเนตร  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงดวงพร  แซ่ท้าว
 
1. นายจักรภาณุ  วีระวงค์
2. นางสาวนิชานาถ  ทาเป๊ก
 
1371 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ทรงเจริญกุล
2. เด็กชายชนายุต  ปรีชารัตนวงศ์
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางวนิดา  ใจจุมปู
 
1372 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  แสงด้วง
2. เด็กหญิงปาริดา  รางแดง
 
1. นายเฉลิมพล  กวาวสิบสอง
2. นายองค์การ  วงค์เรือง
 
1373 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายทศภักดิ์  แปงยะ
2. เด็กชายปณญทรัพย์  อ้นติ่ง
 
1. นายภาคภูมิ  แบ่งทิศ
2. นางกัลยา  ศรีใจใส
 
1374 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบขุ่น 1. เด็กชายภานุวิชญ์  กิตต๊ะ
2. เด็กหญิงวริศรา  สุปินะ
 
1. นางสาวมยุรี  ฑีฆาวงศ์
2. นางสาวปาณิสรา  แก้วปัญญา
 
1375 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  หอมทอง
2. เด็กชายวรวิช  เสารางทอย
 
1. นางสาวศรัญญา  ทิขัติ
2. นายเสนาะ  จันเครือ
 
1376 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กชายรัชชนนท์   ขอดเตชะ
2. เด็กชายวชิรเมษฐ์   พัชระแสงกาญจน์
 
1. นายไพโรจน์  แสงรัตน์
 
1377 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ขอคำ
2. เด็กหญิงจิรภัทร  โทบุตร
 
1. นายรุ่งโรจน์  ริเป๊ก
 
1378 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  อุ่นถิ่น
2. เด็กชายพีรวัส  อุ่นถิ่น
 
1. นายกิติพงษ์  พันธุลี
2. นางสาวมลฤทัย  สมสี
 
1379 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1. เด็กชายกฤตภาส  สงวนบุญ
2. เด็กชายฐิติศักดิ์   ยาวิไชย
 
1. นางสาวรัตนา  ขวัญวารี
2. นายสุเมศ  สรรพช่าง
 
1380 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กชายคณานนท์   จิตรกว้าง
2. เด็กชายวุฒิภัทร   สอนใจ
 
1. นายชนะชัย   จิณะเสน
2. นางรัตดาวรรณ   คณิตชยานันท์
 
1381 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายนนทวัฒน์  กาวิชา
2. เด็กชายสงกรานต์  ชาวส้าน
 
1. นายวีระ  จันต๊ะวงค์
2. นางสาวสุนิสา  ณ น่าน
 
1382 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสว้า 1. เด็กหญิงมนต์นภา  อักขระ
2. เด็กชายอิสยาห์  ใจแอ้ม
 
1. นางวิไลวรรณ  ปันศิริ
2. นางชุติกาญจน์  สุวรรณ
 
1383 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนธาราบรรพต บ้านสร้อยพร้าว 1. เด็กชายธนันชัย  มโนกาศ
2. เด็กชายพีรณัฐ  วังแสง
 
1. นางสาวสุพัตรา  กลัดคำ
2. นายประทีป  ไชยโย
 
1384 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1. เด็กชายณภัทร  ใจสุภาพ
2. เด็กชายเกียรตินาคิน  มีทุน
 
1. นางชนิดาภา  นิลคง
 
1385 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  เขียวมูล
2. เด็กหญิงธัญยชนก  อินทะรังษี
 
1. นางบัวรมย์  นาชัยเวียง
2. นางสาวพิทยา  จินะชัย
 
1386 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาคอก/สาขานาบง 1. เด็กชายอานัน  พิศจารย์
2. เด็กชายเกษม  พิศจารย์
 
1. นายสุวรรณ   นนปินะ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กองคำ
 
1387 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กหญิงกิตติมา  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงจิราภา  หอมดอก
 
1. นายชยกร  บุญมา
2. นางหทยา  เตชนันท์
 
1388 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านนาฝ่า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุนแหวน
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ขุนแหวน
 
1. นายวุฒิชัย  สุทธิแสน
 
1389 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. นายยุทธการ  วรรณา
2. นายอลงกต  อินปา
 
1. นายสุวิจักขณ์  ลองราช
2. นายเสกสรร  จิตอารี
 
1390 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายกิตติโชติ  ปัญญาขัน
2. เด็กชายชัชโชติ  กาบิล
 
1. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
2. นางลำเภา  อินทะรังษี
 
1391 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงจันทกานต์  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงชไมพร  อุ่นถิ่น
 
1. นายชวิน  หน่อแก้ว
2. นายธนภูมิ  ฝีปากเพราะ
 
1392 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงยุวดี  แซ่โซ้ง
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสาววัทนพร  พรหมโชติ
 
1393 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์  อุดพรม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กุ๊กไชย
 
1. นายภาคภูมิ  แบ่งทิศ
2. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
 
1394 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายชญตว์  วงค์ไชย
2. เด็กชายฐากร  ใจพล
 
1. นายไชยพร  อินเป็ง
2. นายประทิน  วงค์ไชย
 
1395 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงนันทิชา  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงเมธาพร  ไม้จำปี
 
1. นางสาววนัสนันท์   สนโต
2. นางสาวพิชามญชุ์  ปัญญาภู
 
1396 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  เขียวปัญญา
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กลิ่นหอม
 
1. นางบัวรมย์  นาชัยเวียง
2. นางกัลยาณี  ใจแก้ว
 
1397 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายพลากร  ช่างเหล็ก
2. เด็กชายเขมรินทร์  โกศิริ
 
1. นายเฉลิมพล  กวาวสิบสอง
2. นางสาวสุวิมล  ลือยศ
 
1398 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กชายกฤษติพัฒน์   ทองกลั่น
2. เด็กชายพัชรพงษ์   ศรีวิชัย
 
1. นายชนะชัย   จิณะเสน
2. นายพีรพงษ์   จันทร์ประกอบ
 
1399 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงญาณี  เสารางทอย
2. เด็กชายเด็กชายปุรเชษฐ์  ทิพย์หมึก
 
1. นางสาวศรัญญา  ทิขัติ
 
1400 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่เฮ่อ
2. เด็กชายสริดนัย  เด็ดดวง
 
1. นายวีระ  จันต๊ะวงค์
2. นายสมชาย  กะรัตน์
 
1401 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  มีเล้
2. เด็กชายพศุตม์บดี  คำเมือง
3. เด็กชายพีรวิทย์  ไชยศิลป์
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสาววิมาลา  จิณเสน
 
1402 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กชายรตินันท์  ท้าวคาม
2. เด็กชายอานนท์  โทปุรินทร์
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  หอมดอกพลอย
 
1. นายมงคล  ตุ่นใจ
2. นางศุภวรรณ  จันทร์คำเรือง
 
1403 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กชายกฤษณะ   วิริยะพันธ์
2. เด็กชายจิรสิน   แซ่เล้า
3. เด็กหญิงชนิกานต์   ซื่อตรงบูชา
 
1. นายฉัตร์ชัย  เนตรวีระ
2. นายเกรียงไกร  สิทธิวุฒิ
 
1404 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กชายปรวัฒน์  รกไพร
2. นายภูรวัฒน์  รกไพร
3. เด็กชายสรวิทย์  รกไพร
 
1. นายชัชวาลย์  งานคำอ้าย
2. นายเทวินทร์  ศรีบุญเรือง
 
1405 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. นายจิรายุทธ  นันวงค์
2. นายณัฐวัตร  คำโคดสูง
3. เด็กชายปริญญา  มูลคำ
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสาววรรณิภา  ธรรมศิลป์
 
1406 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาสวรรค์ 1. เด็กชายธนกฤต  จอมจันทร์
2. เด็กชายศรจักร  จอมจันทร์
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ทาแปง
 
1. นายอดุลย์  โนราช
2. นายบรรจง  ไชยบุญเรือง
 
1407 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กชายคมสันต์  แปงอุด
2. เด็กชายสมหมาย  ใจปิง
3. เด็กชายสิทธิพล  คำยัน
 
1. นายผดุงศักดิ์  จิรนันทนุกุล
2. นางสาวจิรัชยา  เจริญมณี
 
1408 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  มีแสงนิล
2. เด็กชายภูวดล  แก้วลาไลย์
3. เด็กชายศักดิ์พนธ์  สลีอ่อน
 
1. นายมนตรี  ขนิษฐ์น้อย
2. นายธวัช  ตระกูลสันติไมตรี
 
1409 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 1. เด็กหญิงรอยพิมพ์  แซ่ลี
2. เด็กชายวรทัต  แซ่จ๋าว
3. เด็กชายสุรวิชญ์  ลีหกุล
 
1. นายประธาน  บริสุทธิ์
2. นางประกอบ  วิหก
 
1410 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนเพียงหลวง 7 1. เด็กหญิงชัญญา  แปงคำใส
2. เด็กหญิงญัฐฐินันท์   แปงคำใส
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   นาเพ็ญ
 
1. นายเบญจพล   ติ๊บขัน
2. นางสายรุ้ง  ติ๊บขัน
 
1411 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว 1. เด็กชายชินกร  ใหม่วงค์
2. เด็กชายพงศกร  แก้วก้อน
3. เด็กหญิงสิดาพร  วรรณชน
 
1. นายประทีป  ธนะ
2. นายนิยม  จิณะไชย
 
1412 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  อุดเต็น
2. เด็กชายชลิตวรรณ  อุ่นถิ่น
3. เด็กชายเฉลิม  อุ่นถิ่น
 
1. นายสิงห์คาน  โนราช
2. ว่าที่ร้อยตรีพลวัฒน์  สุทธไชย
 
1413 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81.5 ทอง 8 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กชายกรวิทย์  รกไพร
2. เด็กชายธีรภัทร  รกไพร
3. เด็กชายสุริยา  รกไพร
 
1. นายเทวินทร์  ศรีบุญเรือง
2. นายกำแหง  ดีอุ่น
 
1414 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขอน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันชน
2. เด็กชายภูริช  พันชน
3. เด็กชายรณกร  ชมศรีภา
 
1. นายสุชาติ  กะรัตน์
2. นายอุทัย  ทะสอน
 
1415 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสบขุ่น 1. เด็กชายคมสัน  ขันทอง
2. เด็กชายณัฐพล  กิตต๊ะ
3. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีวงศ์
 
1. นางปริศนา  ปันกัน
2. นายลิขิต  กิตต๊ะ
 
1416 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเสี้ยว 1. เด็กชายกันตภณ  อุดอ้าย
2. เด็กชายณัฐพล  ยังทน
3. เด็กชายนพรัตน์  จันทร์เครือ
 
1. นายนายสง่า   จิตอารี
2. นายวิรัตน์  ไชยศิลป์
 
1417 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78.5 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1. เด็กหญิงฐนิชา  หรั่งสาคร
2. เด็กชายตะวัน  ตนะทิพย์
3. เด็กชายเจษวัฒน์  ไชยชุมพล
 
1. นางอารี  ตนะทิพย์
 
1418 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 1. เด็กหญิงนิรมล  คำลือ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ผาหลัก
3. เด็กชายวทัญญู  ก้อนสีลา
 
1. นางอนุรักษ์  ทายา
2. นายบรรยงค์  อินต๊ะ
 
1419 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. นายธวัช  อักขระ
2. นายสมเกียรติ  ใจปิง
3. นายสุบรรณ  ใจปิง
 
1. นายอดิสร  อินสาร
2. นายสมพงษ์  เลิศประเสริฐ
 
1420 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กชายจีระศักดิ์   แปงอุด
2. เด็กชายวัชระ  บุญตั๋ว
3. เด็กชายวิศรุต  แปงอุด
 
1. นายอานนท์  กองหล้า
2. นายผดุงศักดิ์  จิรนันทนุกุล
 
1421 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่ 1. นายจิณณวัตร  ฉัตรแก้ว
2. นายภูวนันท์  ไชยตัน
3. นายเกียรติศักดิ์  โนจันทร์
 
1. นายสบาย  วงศ์รักชาติ
2. นางอรวรรณ  จันขันธ์
 
1422 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แซ่ผ่าน
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปาติกานต์
3. เด็กชายเอกราช  แซ่ลี
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์  แข็งแรง
2. นายประทีป  ภิมาลย์
 
1423 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กหญิงกฤตติกา  เนียมทอง
2. เด็กหญิงศุภานันท์  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เตียมคำ
 
1. นางวันทนา  ธรรมลังกา
2. นางณัฐณิชา   ธรรมราช
 
1424 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ศรีใจอินทร์
2. นายราเชนทร์  ชาวแพร่
3. เด็กชายศุรกิจ  สุทธิปัญญา
 
1. นายวีระชาติ  โนราช
2. นายนรินทร์  ขันทกันชัย
 
1425 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 1. นายกมลพันธุ์  แปงอุด
2. เด็กชายชัชพงษ์  บุญมา
3. นายพีรพงษ์  แปงอุด
 
1. นายวชิรพงษ์  ละม่อม
2. นางสาวชาลิสา  ปั้นกิจวานิชเจริญ
 
1426 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. นางสาวชฎาพร  ยอดออน
2. นางสาวยลดา  โซ้งตระกูลวัฒนา
3. นางสาวสุมาลี  แซ่ท้าว
 
1. นางจุฑามาศ  เปียงใจ
2. นางสาวพจมาน  ยศอาลัย
 
1427 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กชายณัฐ  รกไพร
2. เด็กชายศราวุธ  สุมทุม
3. เด็กชายสุทธิเกียรติ  รกไพร
 
1. นายเทวินทร์  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวรัสมี  ธนะวัง
 
1428 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กชายนภัทรสินธ์  มุเพ็ช
2. เด็กชายรุ่งอนันต์  ทาเป็ก
3. เด็กชายสุวสันต์  วงค์สาร
 
1. นางบำเพ็ญ  ริกันต์
2. นางพรรณิการ์  ไพรสวัสดิ์
 
1429 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายธิติวุฒิ  บุตรวงษ์
2. เด็กชายพัชรพล  นิลคง
3. เด็กชายยุทธนา  เปียงใจ
 
1. นายพงษสุรีย์  จันทร์ประกอบ
2. นางพิทยา  นิลคง
 
1430 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนอง 1. เด็กชายกรวีร์  แลตรง
2. เด็กชายวีระพล  บุญวัน
3. เด็กหญิงเสาวดี  บุญวัน
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  ไชยวงค์
2. นายเสกสรรค์  ปัญญาฟู
 
1431 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ใจปิง
2. เด็กชายวรวุฒิ  ใจปิง
3. เด็กชายหยัด  ใจปิง
 
1. นายวัลลภ  ใจปิง
2. นายสมศักดิ์  ขาเหล็ก
 
1432 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 1. เด็กชายดุสิต  แปงอุด
2. เด็กชายทิราวุฒิ  ดามเจริญภิรมย์
3. เด็กชายธีรภัทร  ก่อกิจเจริญ
 
1. นางสาวสิริธร  แปงอุด
2. นายสุบิน  แสนคำ
 
1433 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงวิราสินี  วรรณชน
2. เด็กหญิงศรีวิลัย  ภูคาพิทักษ์
3. เด็กหญิงสาทิกา  วรรณชน
 
1. นางนันท์สินี   หลักคำ
2. นายพงษ์นรินทร์  อินทนนท์
 
1434 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสบขุ่น 1. เด็กหญิงนุชรดี  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงพรชิตา  ธรรมลังกา
3. เด็กหญิงอรอุมา  โสชารี
 
1. นางสาวนิศากร  ใจเฉลียว
2. นายลิขิต  กิตต๊ะ
 
1435 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 1. เด็กหญิงยลดา  เหลืองตรงกิจ
2. เด็กหญิงลักขณา   ศรัทธาอนันต์
3. เด็กหญิงอรัญญา  เหลืองตรงกิจ
 
1. นายกรไกร  จิณะไชย
2. นางนภาพร  เจริญผล
 
1436 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญอิน
2. นางสาวจิตรกัญญา  บุญอิน
3. เด็กหญิงเจนนิสา  พิศจารย์
 
1. นายมานนท์  จันทร์เจียม
2. นายจำรูญ  สุยะ
 
1437 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงดวงกมล  บัวเหล็ก
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บัวเหล็ก
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวเหล็ก
 
1. นางสาวปรัชญาดา  ลำคำ
2. นายอภิรุณ  คำตั๋น
 
1438 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74.96 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  อินปา
2. เด็กชายพงษ์พันธ์  ไชยะ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  มูลคำ
 
1. นายเสกสรร  จิตอารี
2. นางสาวจิราภรณ์  แปงอุด
 
1439 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝ่า 1. เด็กหญิงชนกานต์  ยอดสุภา
2. เด็กหญิงณิชนันทร์  ปะทิ
3. เด็กหญิงธนันท์ญา  อะทะวงศ์
4. เด็กหญิงปนัสยา  สุทธิแสน
5. เด็กหญิงลินลาวดี  สุทธิแสน
6. เด็กหญิงวาทิกานต์  พรมโกน
 
1. นางดวงนภา  กรุณาดวงจิตร
2. นางกรุณา  เทแก้ว
3. นายเฉลิม  อินทะนะ
 
1440 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงกนิษฐา  โสดาวิชิต
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  รินเสน
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  สายบุญสา
4. เด็กหญิงทิวาพร  พรวชิรวิทย์
5. เด็กหญิงสุธีมา  ทรงอภิวัฒน์กุล
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ธรรมชัย
 
1. นางปรานอม  อินบรรเลง
2. นายพีรวุฒิ  แสนนิทา
3. นายเสถียร  คำรังษี
 
1441 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงนภสร  ทาแปง
2. เด็กหญิงปภาวี  วรรณชน
3. เด็กหญิงปิยะมาศ  หอมดอก
4. เด็กหญิงวรรณภา  อินปา
5. เด็กหญิงวาสนา  อินปา
6. เด็กหญิงศุภวรรณ  อินปา
 
1. นางทัศนีย์  นันทะน้อย
2. นางนฤมล  ธงชัย
3. นางชลธิชา  สุเมธวรรณ
 
1442 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสบหนอง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สารใจ
2. เด็กหญิงญดาพร  เขื่อนแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐฎณิชา  ยอดสาร
4. เด็กหญิงนิธาวัลย์  มังคละ
5. เด็กหญิงพัทธ์วรรณ  กันตา
6. เด็กชายยุรนันท์   หนองแก้ว
 
1. นางนงนุช  เลี้ยงเพ็ชร
2. นางวันพร  เล็กพานิช
3. นายฐิติเชาว์  ปินตา
 
1443 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จิตอารี
2. เด็กหญิงณัฐชา  เขียวคำ
3. เด็กชายนิธิค  พรมถานา
4. เด็กหญิงปนัดดา  กำธรเสถียร
5. เด็กหญิงปรานี  หอมดอก
 
1. นางสาวหิรัญญการ  ปัญญาภู
2. นางพัชนีย์  จิตอารีย์
3. นางสาวภัทราวดี  จิตอารีย์
 
1444 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงถวนันท์  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงธมอวรรณ  บัวเหล็ก
3. เด็กหญิงพรรณริดา  บัวเหล็ก
4. เด็กหญิงวรนุช  บัวเหล็ก
5. เด็กหญิงสิริยากร  บัวเหล็ก
6. เด็กหญิงสุภารัตน์  บัวเหล็ก
 
1. นายอัชฎาวุฒิ  เขียนนา
2. นางสาววีณา  วงค์กุลบริรักษ์
3. นางสาวพิลาวรรณ  หอระดี
 
1445 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายจตุพล  สีสาวงษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาวัลย์
3. เด็กหญิงปุณยาพร  เขียนนา
4. เด็กหญิงพรชนก  สลีอ่อน
5. เด็กหญิงพรรณนิภา  แสงสุข
6. เด็กชายวรรณรัตน์  ธิติมูล
 
1. นายอำนาจ  แสนแสง
2. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
3. นางพิทยา  นิลคง
 
1446 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงจิตวดี  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  มิ่งมิตรวิบูลย์
4. เด็กหญิงสาธินี  ปทุมไพโรจน์
5. เด็กหญิงอนัญญา  แซ่ท้าว
6. เด็กหญิงเมธายง  แซ่ท้าว
 
1. นางนราวรรณ  ด่านผาทอง
2. นางรุจิรา  วรรณวิภูษิต
3. นางวิไล  มะโนแป๊ก
 
1447 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงตะวัน  อุดเต็น
2. เด็กชายทนงศักดิ์  ใจปิง
3. เด็กชายธนชิต  อักขระ
4. เด็กหญิงธัญสุดา  ใจปิง
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  ใจปิง
6. เด็กชายโดม  ใจปิง
 
1. นางปฏิญญา  กาบคำ
2. นางสาวชัญญานุช  มาณกิจ
 
1448 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายณัฐพันธุ์  จิตอารี
2. เด็กหญิงมลฤชา  ชาวยอง
3. เด็กหญิงสิริพร  อุดอ้าย
4. เด็กหญิงสุรัสวดี  ใจปิง
5. เด็กหญิงเบญญนุช  อินปา
6. เด็กหญิงโสภิตา  ชาวส้าน
 
1. นางสาวหิรัญการ  ปัญญาภู
2. นางสาวสุภาวดี  จิตอารีย์
3. นางสาวอังค์วรา  เพชรดิน
 
1449 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สังวันนา
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  คุณกานต์
3. เด็กชายภัทรพล  โทนอ๊อด
 
1. นางสาวรัสมี  ธนะวัง
2. นายเทวินทร์  ศรีบุญเรือง
 
1450 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  สุวรรณ
2. เด็กหญิงวิรัญชนา  ขาเหล็ก
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ขาเหล็ก
 
1. นางพุทธชาติ  วัฒนาสกุลไทย
2. นางสาวอุมาพร  ขาเหล็ก
 
1451 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วโก๋
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ตนภู
3. เด็กหญิงทิยดา  วังแสง
 
1. นางนงเยาว์  ทองทิพย์
2. นายศุภชัย  พรหมศิริ
 
1452 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงบุญยานุช  สอนลาว
2. เด็กชายศราวุธ  สมณะ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจปิง
 
1. นางนภัทร  วงศ์ใหญ์
2. นายศุภาวดี  อินธิศักดิ์
 
1453 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงกรพิณ  แซ่เต็น
2. เด็กหญิงอารยา  พลจร
3. เด็กหญิงแพรวา  แสนนิทา
 
1. นางปรานอม  อินบรรเลง
2. นายธิติวัฒน์  ขันหลวง
 
1454 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตสุภา  อินปา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ล้านมา
3. เด็กหญิงอรินยา  อินปา
 
1. นายราชานนท์  ต๊ะวิไชย
2. นางขนิษฐา  ทนะวัง
 
1455 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กชายทรงธรรม  สมพรม
2. เด็กหญิงพลอยพรรณ  แปงอุด
3. เด็กชายวัชรพล  หอมดอก
 
1. นางสาวชยาภรณ์  คำตุ้ย
2. นางสาวจิรัฐติกานต์  พรมคำ
 
1456 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. เด็กหญิงชุดาภา  วรรณราชู
2. เด็กหญิงนภัสสร  สิงห์ธนะ
3. เด็กหญิงอริสรา  จักอะโน
 
1. นางปราณี  สมสว่าง
2. นางวิชายา  ผลคำ
 
1457 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กหญิงกิติมา  กวีศุภเกียรติ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงเลิศพานิช
3. เด็กหญิงณัฐพร  อาชาบุญญาวิศิษฏ์
 
1. นายทนงศักดิ์  สุทธหลวง
2. นายภูเมธ  ช่างเหล็ก
 
1458 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านสบสาย 1. เด็กชายธนพล  แสนอิน
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สารเทพ
3. เด็กหญิงพรยมล  อินธิยา
 
1. นางสาลินี  ไชยยง
2. นางนิลาวรรณ  วิชา
 
1459 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  ปรารมภ์
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  ภักดีนอก
3. เด็กชายอภิรักษ์  อินไชย
 
1. นางสาวเครือจิตร  ริเป๊ก
2. นายเกรียงศักดิ์  เขื่อนอุ่น
 
1460 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงน้ำฝน   แซ่เฮ้อ
2. เด็กชายปัญญา   แสงทวีคีรีกุล
3. เด็กหญิงพนิตพร   แซ่โซ้ง
 
1. นายจิระเมศร์  พิพัฒน์คงถาวร
2. นางมัลลิกา  ไชยศิลป์
 
1461 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 1. เด็กหญิงจันทิมา  แปงยะ
2. เด็กหญิงผกาวรรณ  เตชนันท์
3. เด็กหญิงวรรณชนก  ตันกุระ
 
1. นายเฑียร  ธีรศิรปัญญา
2. นางอรนันท์   สิทธิชัย
 
1462 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงธิติมา  เขื่อนเป็ก
2. เด็กหญิงพัชรีพร  บุญอินทร์
3. เด็กหญิงลีลาวดี  พิศจาร
 
1. นายประภาส  จันทรา
2. นางสบูรัตน์  จันทรา
 
1463 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาฝ่า 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปะทิ
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  สุทธิแสน
3. เด็กชายพีรภาส  ใจสุข
 
1. นายวุฒิชัย  สุทธิแสน
 
1464 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายกฤษณะ  พิกัน
2. เด็กชายอธิชาติ  เปาป่า
3. เด็กชายอภิชาติ  เปาป่า
 
1. นายสถิตย์  ร่อนทอง
 
1465 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1. เด็กชายจักรชัย   แสนนันตา
2. เด็กชายอนุชิต  พรมนิมิตร
3. เด็กชายเด่นภูมิ   ไชยตัน
 
1. นายธีรยุทธ   กันทะเสน
2. นายอารมภ์   นรินทร์
 
1466 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กชายธีรดล  วุฒิพงศ์ตระกูล
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  สถาพรจิต
3. เด็กชายสุพรรณ  วรกิจพาณิชย์
 
1. นายหาญ  จินดาสวัสดิ์
2. นางปิ่นทิพย์  หาญยุทธ
 
1467 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กหญิงนฤมล  กิติรุ่งรวี
2. เด็กหญิงบุศยา  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงไปรยา  กิตินันท์วัฒน์
 
1. นางกัญญาภัทร  ปรารมภ์
2. นางจารุวรรณ์  ริพล
 
1468 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดอนแท่น 1. เด็กหญิงจิรภิญญา   นิลคง
2. เด็กหญิงวริศรา   หน่อท้าว
3. เด็กหญิงอรพรรณ   นิลคง
 
1. นางปรานอม  ยศอาลัย
2. นางสุพรรณี  อินทำ
 
1469 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กชายชัชชัย  อุ่นถิ่น
2. เด็กชายปฏิพล  อุ่นถิ่น
3. เด็กชายพีรวัส  อุ่นถิ่น
 
1. นางอรสา  มะโนรส
2. นางสาวอัจฉรา  บุญเทพ
 
1470 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสว้า 1. เด็กชายกิตติทัต  ใจปิง
2. เด็กชายณัฐภัทร  พวงดอก
3. เด็กชายวิเชียร  เนตรทิพย์
 
1. นายชุนหวัฒน์  หงษ์ศิลา
2. นายฐิตินาถ  มงคล
 
1471 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านปางหก 1. เด็กชายจอมพล  หอมดอก
2. เด็กหญิงณัฐิดา  ธานีพูน
3. เด็กหญิงวทันยา  ท้าวคาม
 
1. นายโชติชัยพัฒน์   สัตตคุณากร
2. นางสาวธีร์สุดา  สุขสว่าง
 
1472 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านปางกอม 1. เด็กชายชัยชนะ  เทพกอม
2. เด็กชายนันทนัท  อินทพนา
3. เด็กหญิงเพชรลดา  เสารางทอย
 
1. นายปวริศ  จิณะ
2. นางกาญจนา  ศรีละครเลิศ
 
1473 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 1. เด็กหญิงพินิดา  ตระกูลพิทักษ์กิจ
2. เด็กชายวรเดช  แซ่จ๋าว
3. เด็กหญิงอัฐวรรณ  ตันติสุนทรวัฒนา
 
1. นายธีระพงศ์  พันธ์ธง
2. นายกิตติศักดิ์  ปัญญา
 
1474 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด 1. เด็กหญิงฐิติกา  ขันธิ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีวิจัย
3. เด็กหญิงอารียา  รักษา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ก๋าวีเขียว
2. นายหัตถชัย  หล้าคำมูล
 
1475 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.39 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ใจปิง
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  คำแคว่น
3. เด็กหญิงจิตวรรณ  วงศ์กระโซ่
 
1. นายขวัญชิต  เจริญศิริ
2. นายสมิง  นิลคง
 
1476 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงกนกพร  พิศจารย์
2. เด็กหญิงจันทมณี  สาแก้ว
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญอินทร์
 
1. นายประภาส  จันทรา
2. นางสบูรัตน์  จันทรา
 
1477 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุทธิมา
2. เด็กชายจีรวัฒน์  สังฆโต
3. เด็กหญิงปิยธิดา  สุมทุม
 
1. นายสมชาย  กะรัตน์
2. นางสาวสุนิสา  ณ น่าน
 
1478 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  จิตอารีย์
2. นายก้องภพ  จันตระ
3. นายณพนรรจ์  ตรีจุ้ย
 
1. นายจิระเมศร์  พิพัฒน์คงถาวร
2. นางสาวมัลลิกา  ไชยศิลป์
 
1479 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงกันยา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงนิตยา  ท้าวศิริบุญมา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สหโสภากุล
 
1. นายหาญ  จินดาสวัสดิ์
2. นางปิ่นทิพย์  หาญยุทธ
 
1480 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กชายสิริพงษ์  ไชยวุฒิ
2. เด็กหญิงอัมพร  อุ่นถิ่น
3. เด็กชายอาวรณ์  อุ่นถิ่น
 
1. นางวรรณิศา  ลำน้อย
2. นางสาวรัตนาภร  ภัทรกุลดุษฎี
 
1481 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงบุตรธิดา  ใจปิง
2. เด็กหญิงสาวิณี  อักขระ
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  สิงห์ถิ่น
 
1. นางณัฐธินียา  ปราบสงบ
2. นายกิตติกรณ์  แปงเครื่อง
 
1482 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำเขื่อน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปุกคราม
3. เด็กหญิงสุนันทา  ปิยะตุ้ย
 
1. นางบำเพ็ญ  ริกันต์
2. นางปราณี  สมมุติ
 
1483 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. นางสาวกาญจนา  กำธรธีระเดช
2. เด็กหญิงพิไลพร  คงพิริยะนันท์
3. นางสาววาสนา  สหเจริญชัย
 
1. นายยุทธภัณฑ์  จันทร์คำเรืองกุล
2. นางจุฑามาศ  เปียงใจ
 
1484 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ยะแสง
3. นายปริญญา  กันยะ
 
1. นางศุภวรรณ  สุภา
2. นางสาวปนัดดา  อุ่นใจ
 
1485 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงปวีณา  รักษา
3. เด็กชายเจษฎา  สุขเจริญ
 
1. นางสาวิตรี  ภิมาลย์
2. นางสาวนัยนา  อุทธิคม
 
1486 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  หอมดอก
2. เด็กหญิงรัมภา  หอมดอก
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  หอมดอก
 
1. นางสาวจินตนา  ปันคำ
2. นางสาวจิตรไพลิน  ชุมภู
 
1487 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปอน 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สาลี
2. เด็กหญิงนวลพรรณ  คำรังษี
3. เด็กหญิงวิชญาพร  โสดานาฏ
 
1. นางรุ้งตะวัน  รัตนพิทักษ์สกุล
2. นางศิริมาศ  วงศ์สุวรรณ
 
1488 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 1. เด็กหญิงจิดาภา  ติละ
2. เด็กหญิงชยานิช  ไชยหาญ
3. เด็กหญิงเกศริน  ไชยเสน
 
1. นางครองสิน  นันต๊ะเสน
2. นางสาวกฤษดาภรณ์  อินต๊ะนัย
 
1489 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านขอน 1. เด็กชายธนกร  วังสาร
2. เด็กหญิงรวิชา  ทนุ
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  นวลใจบุตร
 
1. นางสุภาวรรณ  จิตบุญ
2. นางสาวสกุลรัตน์  ไชยศิลป์
 
1490 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงกัญชรินภรณ์  ก๋าเกต
2. เด็กหญิงวนิดา  สุทิกัน
3. เด็กหญิงวิรดา  กิตินันท์
 
1. นางศุภวรรณ  สุภา
2. นางสาวเบ็ญจมาศ  เจียวก๊ก
 
1491 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 1. เด็กหญิงกรรณณิกา  ศรีลาฉิม
2. เด็กหญิงกิตตินันท์  คำยันต์
3. เด็กหญิงวิชิตรา  ยาวุธ
 
1. นางพัชราภรณ์  ปินทิพย์
2. นางสาวสุภัตทรินทร์  พรมมิ
 
1492 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นใจ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สิทธิยะ
3. เด็กหญิงเกศรินทร  ปันอิน
 
1. นางสกุล  โสภา
 
1493 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จิตอารี
2. เด็กหญิงภัทราวดี  จิตอารี
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ธัญญะ
 
1. นางจิรัฐิติกาล  ไชยธวัช
2. นางสุชาดา  เทพอาจ
 
1494 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1. เด็กหญิงกัญรัตน์  ตาลาน
2. เด็กหญิงณัชวดี  โนจิตร
3. เด็กชายนันทพงศ์  ตนภู
 
1. นางประจวบจิต  ใจสุภาพ
2. นางสุกัญญา  ตนภู
 
1495 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนอง 1. เด็กหญิงฉันทิสา  บุญวัน
2. เด็กหญิงทิตยา  บุญวัน
3. เด็กหญิงวิจิตรา  รกไพร
 
1. นายเสกสรรค์  ปัญญาฟู
2. นางสาวพิมลพรรณ  ไชยวงค์
 
1496 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 1. เด็กหญิงณัฎฐณิศา  ศิริตันหยง
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ภู่พลับ
3. เด็กชายเกรียงไกร  ยาวุธ
 
1. นางสาวสุภัตทรินทร์  พรมมิ
2. นางพัชราภรณ์  ปินทิพย์
 
1497 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขอน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยศิลป์
2. เด็กหญิงพรรณิกา  ขระสุ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ไชยศิลป์
 
1. นายสัจจา  สุภา
2. นางสาวผกามาศ  ไชยศิลป์
 
1498 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจปิง
2. เด็กหญิงกัญทิญารัตน์  ใจปิง
3. เด็กหญิงนุชนาถ  ใจปิง
 
1. นางเบญญาภา  ดีจิต
2. นางสาวทิวาภรณ์  อุดเต็น
 
1499 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยศหล้า
2. เด็กหญิงชลดา  ท้วมภู่ทอง
3. เด็กหญิงอัจฉริยะ   กันศร
 
1. นางอนงค์  ภิราญคำ
2. นางรัชนีกร   เชี่ยวพานิช
 
1500 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายจารุกัญญ์  ฤทัยวัฒนานนท์
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงศุภาภรณ์  อาสา
 
1. นางกัลยา  โทปุรินทร์
 
1501 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงชลิตา  วิวัฒนาวิไล
2. เด็กหญิงนันทิดา  มิ่งมิตรวิบูลย์
3. เด็กชายวัชรินทร์  ปทุมไพโรจน์
 
1. นางสใบทิพย์  จันเครือ
2. นางวาสนา  นันทเสน
 
1502 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 1. นางสาวจริยา  ทะไชย
2. นางสาวมาลัย  อุ่นถิ่น
3. นางสาวศศิธร  วงศ์กระโซ่
 
1. นางภัคจิรา  มหานิล
2. นางชนาทิพย์  ทีฆาวงค์
 
1503 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  รกไพร
2. เด็กหญิงอรวี  แซ่กือ
3. เด็กชายอุเทน  วันควร
 
1. นางสาวกฤษณา  วงศ์คม
2. นางสุลักขณา  พรหมรักษ์
 
1504 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กชายชุติพนธ์  หอมดอก
2. เด็กหญิงญานิกา  หอมดอก
3. เด็กหญิงวิมลมณี  รุ่งจิรสวัสดิ์
 
1. นางสาวกัลยา  เจนจิจะ
2. นางสาวสุจิตรา  วรินทร์
 
1505 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 1. เด็กหญิงศุภรดา  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงสุภัทชา  ปิ่นชัย
3. เด็กหญิงเกศิณี  จิตอารี
 
1. นางจิรัฐิติกาล  ไชยธวัช
2. นางสาวนฤมล  ขันแปง
 
1506 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงชนิสรา  ปวงคำ
2. เด็กหญิงปิยะหทัย  พรมฆ้อง
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  อุทธิยา
 
1. นางอนงค์  ภิราญคำ
2. นางรัชนีกร   เชี่ยวพานิช
 
1507 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 1. เด็กหญิงกรวิกา  ปาลี
2. เด็กหญิงปนิษฐา  สีมาเหล็ก
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญเกิด
 
1. นางพัชราภรณ์  ปินทิพย์
2. นางสาวสุภัตทรินทร์  พรมมิ
 
1508 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กหญิงประภัสสร  จันทร์เพ็ญ
2. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ธิมิตร
3. เด็กหญิงภูมิรินทร์  แสนสี
 
1. นายเกรียงไกร  สิงห์แก้ว
2. นางสมร  สุทธหลวง
 
1509 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกันติยา  อินปา
2. เด็กหญิงปภาดา  บุญเริ่ม
3. เด็กหญิงเกตุกมล  อนุจร
 
1. นางสาวอมรพรรณ  บุญตัน
2. นางพิกุล  สุทธหลวง
 
1510 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงชนัชญา  ธัญญะ
2. เด็กหญิงพัชรภรณ์  ธัญญะ
3. เด็กหญิงมาริสา  มีบุญ
 
1. นางศุภวรรณ  สุภา
2. นางสาวอลิสา  เชื้อวงศ์
 
1511 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  จอมจันทร์
2. เด็กหญิงพรนภัส  อักขระ
3. เด็กหญิงวรดา  อินปา
 
1. นายราชานนท์  ต๊ะวิไชย
2. นางขนิษฐา  ทนะวัง
 
1512 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กหญิงนิรัชพร  เครือผัด
2. เด็กหญิงสุดตา  คำแพง
3. เด็กหญิงอ่อนยานุช  พิศจารย์
 
1. นายเกรียงไกร  สิงห์แก้ว
2. นางสมร  สุทธหลวง
 
1513 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  วันควร
2. เด็กชายภัคธร  กันยะ
3. เด็กหญิงเรณู  ยะแสง
 
1. นางศุภวรรณ  สุภา
2. นางสาวอลิสา  เชื้อวงศ์
 
1514 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญ  ณะ ชน
2. เด็กหญิงชลิตา  ณ ชน
3. เด็กหญิงอรุณ  ใจปิง
 
1. นางขนิษฐา  ทนะวัง
2. นายราชานนท์  ต๊ะวิไชย
 
1515 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายธีรเดช  เกตสี
2. เด็กหญิงนันทิดา  จันตระ
3. เด็กหญิงไพรินทร์  เสรีนวกุล
 
1. นายพีรวุฒิ  แสนนิทา
2. นางปรานอม  อินบรรเลง
 
1516 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนาด 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ชาวงิ้ว
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ขอดเตชะ
3. เด็กหญิงอรทัย  ปัญญาภู
 
1. นายสาคร  สะสม
2. นางสาวดาราณี  เทพสุคนธ์
 
1517 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กหญิงคณิษา  สุทำแปง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  สุทำแปง
3. เด็กหญิงบงกช  ปาละ
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ปัญญาภู
2. นางดรุณี  พรหมรักษ์
 
1518 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. นางสาวกุลธิดา  โนใจ
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  อักขระ
3. นางสาวอัฐภิญญา  โลนุช
 
1. นางสาวศิริพร  เขื่อนอ้น
2. นางณัฐธินียา  ปราบสงบ
 
1519 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กชายชินกร  อินกอง
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  คันทะมูล
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีติสาร
 
1. นางสาวเกสร  แก้วทิตย์
2. นางพจนา  เกตุแก้ว
 
1520 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงจินตนา  บัวเหล็ก
2. เด็กหญิงทัศนวรรณ  บัวเหล็ก
3. เด็กหญิงรินรดา  บัวเหล็ก
 
1. นางสาวพิลาวรรณ  หอระดี
2. นายอภิรุณ  คำตั๋น
 
1521 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายวิจิตรศิลป์  อดุลย์ศรี
 
1. นางสาวนิชกานต์  ปะทิ
 
1522 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กชายปกาสิต  ฝีปากเพราะ
 
1. นางสาวเกษรินทร์  ประอาจ
 
1523 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยู้ 1. เด็กหญิงพรพรรษา  ไชยขันธ์
 
1. นางสุภาพ  สุทธิแสน
 
1524 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กหญิงญาณิศา    อุ่นเรือน
 
1. นางพวงผกา  หนองแก้ว
 
1525 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กหญิงวีรินทร์  คำสูง
 
1. นางทรงพร  อินสองใจ
 
1526 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87 ทอง 5 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวนิเทศ  รักษา
 
1527 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 86 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวชิรญา  วุฒิ
 
1. นางสาวพวงเพชร  ยาวิไชย
 
1528 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนแท่น 1. เด็กหญิงนันทิกานต์   พระแก้ว
 
1. นางธนัญญา   ธิติพิทักษ์กุล
 
1529 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ 1. เด็กหญิงพลอยนภัส  โชคทวีสัมฤทธิ์
 
1. นางภณิดา  มูลคำ
 
1530 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 79 เงิน 10 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรพร  อินปา
 
1. นางณิชาพัฒน์  ดนุเดชเมธา
 
1531 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงอนงค์รัช  ดวงแก้ว
 
1. นางกาญจนา  จันต๊ะ
 
1532 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงพรยมล  คงเวียน
 
1. นางสาววริศรา  พิศจารย์
 
1533 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 77 เงิน 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  อินทะรังษี
 
1. นางสาวสุภาณี  มะจินะ
 
1534 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 76 เงิน 14 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1. เด็กหญิงเพียงนภา  ยาวิชัย
 
1. นางพรรณี  ประทุม
 
1535 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงสุชาดา  เบญญมาศ
 
1. นางสาวนิภาพร  ธนะเนตร
 
1536 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กหญิงนฤมล  หอมดอก
 
1. นางหทยา  เตชนันท์
 
1537 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 72 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงวรนุช  เกิดม่วง
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  บุญอินทร์
 
1538 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงธัญชนก  จิตอารี
 
1. นางสาวศุภมิตร  ภู่ตระกูล
 
1539 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ธีรธนาสุวรรณ
 
1. นางสาววราภรณ์  สลีอ่อน
 
1540 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ท้าว
2. เด็กชายธีรภัทร  สวรรค์เวียงแก
3. เด็กชายศุภกิณห์  วิวัฒนาวิไล
 
1. นางวัฒนา  อินต๊ะนัย
2. นางสาวนิเทศ  รักษา
 
1541 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายชนกันต์  คงนาคทิพย์
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วดวงใหญ่
3. เด็กชายเกษม  การุณยรัต
 
1. นางสาวชยาพร  เนตรทิพย์
2. นางวัลทิน  ชราชิต
 
1542 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงวริศรา   ประมะสุข
2. เด็กชายวุฒิภัทร   สุทธนะ
3. เด็กชายเกียรติภูมิ   ขันทะสีมา
 
1. นางสาวศิริพร  ถาแก้ว
2. นางสาคร  คำวงค์
 
1543 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงชนาภัทร   สอนใจ
2. เด็กชายณัฐกิตติ์   เทพอินทร์
3. เด็กหญิงแพรวพิฎชา   ปลอบโยน
 
1. นางอรวรรณ   รัตนวงศ์
2. นางศิริโสภา   ธิขวัญ
 
1544 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 1. เด็กชายธนากร  ขาเหล็ก
2. เด็กชายธนาวุธ  ขาเหล็ก
3. เด็กชายอาศิรา  ขาเหล็ก
 
1. นางสาวนภัสสร  สุทธิชัยกุล
2. นางสาวอรอุมา  ขาเหล็ก
 
1545 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาฝ่า 1. เด็กชายวรัญญู   แสนตุ้ย
2. เด็กชายสิรวิทย์  บานใจ
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุทธิแสน
 
1. นางสาวนรีรัตน์  สุทธิแสน
 
1546 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายธนาธิป  มีบุญ
2. เด็กชายพลกฤต  ชราชิต
3. เด็กชายสิงหนาท  ดีสม
 
1. นางกาญจนา  จันต๊ะ
2. นางจันทนา  เขื่อนธะนะ
 
1547 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสบขุ่น 1. เด็กชายกรวิชญ์  ชัยมงคล
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ธรรมลังกา
3. เด็กชายวุฒิธิไกร  กิตต๊ะ
 
1. นางอรพินธ์  คำรศ
2. นางสาวนิชานาถ  เตชะพิมพ์
 
1548 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 9 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  กันภัย
2. เด็กชายณัฎฐพันธ์ุ  จงใจสู้
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  กองเมือง
 
1. นางพิมพ์พรรณ  สมทรา
2. นางพัชราภรณ์  ศรีทิพย์
 
1549 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายพลภิพัด  มีบุญ
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เมืองงาม
3. เด็กชายวชิรพล  โนจันทร์
 
1. นางนงนุช  พุทธวงค์
2. นางนุจรินทร์  วันต๊ะ
 
1550 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กชายก้าวหน้า  ศิลป์ท้าว
2. เด็กชายทรงกรต  ยะปัญญา
3. เด็กชายเทพกรณ์  หาญยุทธ
 
1. นางสุวรรณี  จิณไชย
2. นางอารี  กิละกุลดิลก
 
1551 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านส้อเด่น 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  อินสองใจ
2. เด็กหญิงพรกนก  บุญกระโทก
3. เด็กหญิงพิรดา  ซอระสี
 
1. นางสาวกาญจนา  ปันชู
2. นางสาววรรณวิไล  วงศ์จันทร์
 
1552 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคัวะ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  กำแทง
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  อ่องคำ
3. เด็กหญิงสุภัสตรา  ใบยา
 
1. นางลำเพียร  เมฆอากาศ
2. นางสาวกนกพร  อินต๊ะแสน
 
1553 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กหญิงณิชชาภัทร  ชาติบุตร
2. เด็กชายธัญกฤต  สิกขะเจริญ
3. เด็กหญิงเกตนิภา  ท้าวคาม
 
1. นางสาวจีรนันท์  พุฒหมื่น
2. นางสาวกิตติยา  หาญยุทธ
 
1554 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กชายกฤษฎา   สีทา
2. เด็กชายชิษณุพงศ์   สิริพาณิชย์สกุล
3. เด็กชายธราเทพ   บุญเทียม
 
1. นางพวงผกา  หนองแก้ว
2. นางปริญญา  ใบยา
 
1555 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ไชยะ
2. เด็กชายปวีกรณ์  นามสอน
3. เด็กชายอาทิวราช  อินปัญญา
 
1. นางชนิกาญจน์  พิชัย
2. นางศุภวรรณ  จันทร์คำเรือง
 
1556 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ 1. เด็กชายกันต์ธัช  พงศ์ถิรเมธ
2. เด็กชายนรภัทร  สุทธหลวง
3. เด็กชายเมธัส  มงคล
 
1. นางสาวฉลวย  จิณะเสน
 
1557 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 18 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  จิรนันทนุกุล
2. เด็กหญิงวิระดา  แปงอุด
3. เด็กหญิงศรันยา  แปงอุด
 
1. นางสาวมนธิชา  พิศจาร
2. นายจำรูญ  ชัยสาร
 
1558 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจปิง
2. เด็กชายนาวี  สมหานึก
3. เด็กชายศุภกิตต์  จรรมรัตน์
 
1. นางพรทืพย์  ยาวิไชย
2. นางสาวนันทิดา  ขันหลวง
 
1559 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ระลึก
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  โกมณเฑียร
3. เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  ละม่อม
 
1. นางพัชราภรณ์  ศรีทิพย์
2. นางพิมพ์พรรณ  สมทรา
 
1560 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจิรชยา  วิศรุตเวสสะภู
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงลลิตา  ปทุมธารา
 
1. นางขวัญเรือน  เปาป่า
2. นางพิมพ์ประไพ  คำรังษี
 
1561 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถ่อน 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  มหานิล
2. เด็กหญิงบุศรา  ศิริลักษณ์
3. เด็กหญิงมณีกาญน์  ขุนแก้ว
 
1. นางฟองคำ  ตนะทิพย์
 
1562 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองจร
2. เด็กหญิงปพิชญา  ยาสาร
3. เด็กหญิงสิรินดา  พรมปา
 
1. นางสาวสุปราณี  พนะสันต์
2. นางอัญชา  ปรังฤทธิ์
 
1563 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 1. เด็กชายนนท์ปวิศ  เกษมปัทยากุล
2. เด็กหญิงสุปาณี  ขาเหล็ก
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ขาเหล็ก
 
1. นางสาวนภัสสร  สุทธิชัยกุล
2. นางสาวอรอุมา  ขาเหล็ก
 
1564 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 6 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายตราบตะวัน  แซ่เต็น
2. เด็กชายวอนวิน  แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงเพาพะงา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  มานะ
2. นางชีวัน  สวนดอกไม้
 
1565 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  ขอดเตชะ
2. เด็กหญิงวรรณนิชา  คำแสน
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  ประทุมสัน
 
1. นางสาคร  คำวงค์
2. นางสาวศิริพร  ถาแก้ว
 
1566 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงทัตชา  สีมาเหล็ก
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไชยรัตน์
3. เด็กชายเตชินท์  จีโนวัง
 
1. นางจำนงจิต  บุญเกิด
2. นางญาณิศา  กุลวงศ์
 
1567 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญคุ้ม
2. เด็กหญิงปภาพิมพ์  คำหว่าง
3. เด็กหญิงวิรภา  นันท์ชัย
 
1. นางกิตยาภรณ์  ปิงยศ
2. นางระรื่น  อิ่นแก้ว
 
1568 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 10 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วชิรนารายณ์
2. เด็กหญิงณภสร  วชิรนารายณ์
3. เด็กหญิงธัญสิณี  มิ่งมิตรวิบูลย์
 
1. นางรพีพรรณ  พันชน
2. นายพัฒนวิชญ์  พงษ์ธนรินทร์
 
1569 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  บุตรเล็ก
2. เด็กหญิงศศิกานต์  จานเหล็ก
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญเทศ
 
1. นางสาวสุภาณี  มะจินะ
2. นางนิจวิภา  ตรรกนรเศรษฐ์
 
1570 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสบขุ่น 1. เด็กหญิงปาลินี  ศรีรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงมลฤดี  พงศ์สารารักษ์
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา  ธิอิน
 
1. นางอรพินธ์  คำรศ
2. นางสาวนิชานาถ  เตชะพิมพ์
 
1571 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสะปัน 1. เด็กหญิงกัลยา  ใจปิง
2. เด็กหญิงทิพย์ธารา  อุดเต็น
3. เด็กหญิงสาริศา  ใจปิง
 
1. นางทิพพาพรรณ์  สีนวลเขียว
2. นางสาวธนาภรณ์  วิวัฒน์ดงพญา
 
1572 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงดากานดา   มณีรัตน์
2. เด็กหญิงอภิสรา   ศิลป์ท้าว
3. เด็กชายไกรสรณ์   ผ่องศุภเวช
 
1. นางศิริโสภา   ธิขวัญ
2. นางอรวรรณ   รัตนวงศ์
 
1573 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กชายมงคล  หาญยุทธ
2. เด็กชายวีรภาคย์  ปรึกษาดี
3. เด็กหญิงอภิชญา  อนุจร
 
1. นางสุวรรณี  จิณไชย
2. นางอารี  กิละกุลดิลก
 
1574 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1. เด็กหญิงปวริศา  สมมุติ
2. เด็กหญิงวรารัตน์  สวนทะ
3. เด็กหญิงศุภิสรา  สมมุติ
 
1. นางพัชร์กชณัน  จันต๊ะวงศ์
2. นางอัจฉราพร  กันยะ
 
1575 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พฤกษาโคตร
2. เด็กหญิงนิธยาภรณ์  หอมดอก
3. เด็กหญิงอภิชญา  กองพันธ์
 
1. นางหทยา  เตชนันท์
2. นางพิกุล  กลิ่นจันทร์
 
1576 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงสิรินทรา  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงสุภาพร  ใจปิง
 
1. นางแอนนา  เมฆแสน
2. นางสาววนัสนันท์  แสนคุณา
 
1577 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ 1. เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  ใหม่จันทร์
2. เด็กหญิงนภัสสร  ไชยยา
3. เด็กหญิงเปรมยุดา  อุ่มมี
 
1. นางสาววิภาวรรณ  พาเขียว
2. นางสาวนงนุช  กาวี
 
1578 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงปรีชญา  อินธรรม
 
1. นางปริญญา  เนตรทิพย์
 
1579 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญเทศ
 
1. นางสาวสุภาณี  มะจินะ
 
1580 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กชายต้นน้ำ   มาโคร์เช่ะปากานี่
 
1. นางศิริโสภา   ธิขวัญ
 
1581 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 91 ทอง 4 โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงศิริภัสสร  จิณปัน
 
1. นางยุวพา  ศรีอินทร์
 
1582 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุทธะ
 
1. นางกิตยาภรณ์  ปิงยศ
 
1583 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้ำคา 1. เด็กหญิงมาริษา  สิลา
 
1. นางวิไลวรรณ  พรมมา
 
1584 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 89 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  ลาภมูล
 
1. นางสาวละอองดาว  ทีฆาวงค์
 
1585 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 8 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงสุทธินี  ทิวทัศน์วิไล
 
1. นางรพีพรรณ  พันชน
 
1586 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คงธนาวัฒน์
 
1. นางสุวรรณี  จิณไชย
 
1587 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงเมธาพร  เตชนันท์
 
1. นางประพันธ์  จันทร์วัง
 
1588 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 86 ทอง 10 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงรุ่งรุจี  เตชนันท์
 
1. นางรักชณู  อุดทา
 
1589 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 12 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  สลีอ่อน
 
1. นางพัชราภรณ์  ศรีทิพย์
 
1590 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านถ่อน 1. เด็กหญิงเกวลิน  จิตอารีย์
 
1. นางฟองคำ  ตนะทิพย์
 
1591 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงวรดา  เขื่อนเมือง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ใจบุญ
 
1592 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสว้า 1. เด็กหญิงภิญญาลักษณ์  แซ่ลี
 
1. นางกชพรรณ  ปินตา
 
1593 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 82 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ 1. เด็กชายณัฐนนท์  พรมมินทร์
 
1. นางปุณณภา  ไชยศิลป์
 
1594 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 82 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงกันต์กมล  พร้อมมูล
 
1. นางจำนงจิต  บุญเกิด
 
1595 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 1. เด็กชายอสุคณน์  ไชยยะ
 
1. นางสาววิมล  พลสงคารม
 
1596 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 73 เงิน 19 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กชายพยนต์  อินทะรังษี
 
1. นางสาวจีรนันท์  พุฒหมื่น
 
1597 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายจิรายุ  มีบุญ
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
1598 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงอภิสรา  ระพินท์นิภา
 
1. นางภัทรวดี  ทีฆาวงค์
 
1599 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงสราญรัตน์  เลิศอนันตยศ
 
1. นางภัทรวดี  ทีฆาวงค์
 
1600 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กชายอุทัย  ขันบุ
 
1. นางจาริยา  ตนะทิพย์
 
1601 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายนรินทร์  อุ่มมี
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
1602 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงลักษณะลี  ลำนัย
 
1. นายสมิง  นิลคง
 
1603 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายเด็กชายสุริยา   คำแคว่น
 
1. นายก้าวพารักษ  ชาวส้าน
 
1604 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงลัดดาพร  อินปา
 
1. นางสาวปารวี  กุศล
 
1605 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สุมทุม
 
1. นางวีรวรรณ  ชนปภาวิชญ์
 
1606 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  ใจปิง
 
1. นางสาวเพลินพิศ  จันต๊ะยอด
 
1607 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กชายสกรรจ์  หอมดอกพลอย
 
1. นางจาริยา  ตนะทิพย์
 
1608 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายสิทธิชัย  กันยะ
 
1. นางสุริยา  ยศมงคล
 
1609 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายณัฐวัตร  อินปา
 
1. นางนันท์สินี   หลักคำ
 
1610 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ดิดาวงค์
 
1. นางจาริยา  ตนะทิพย์
 
1611 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงฐิตินันท์    บุญส่ง
 
1. นางสาวเกษรินทร์  ประอาจ
 
1612 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงเมธาวดี  อินปา
 
1. นางนันท์สินี   หลักคำ
 
1613 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายณัฐพล  ต๊ะต๊ะ
 
1. นายก้าวพารักษ  ชาวส้าน
 
1614 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กหญิงจันทรา  สุวรรณรัตน์
 
1. นายณัฐพล  ศาลาคาม
 
1615 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทองสุข
 
1. นายพานุ  รัตนพิทักษ์สกุล
 
1616 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านน้ำคา 1. เด็กชายนาวี  สิลา
 
1. นางวราภรณ์  คงศรีศักดิ์
 
1617 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านน้ำสอด 1. เด็กชายจตุพงษ์  เปาป่า
 
1. นางสุภาพ  ปาอินทร์
 
1618 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กชายอนุชา  ท้าวคาม
 
1. นางจาริยา  ตนะทิพย์
 
1619 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  จันติ
 
1. นางนวลจันทร์  สุทธิ
 
1620 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงสขิลา  แซ่ย่าง
 
1. นางอัจฉราภรณ์  กิติวงศ์
 
1621 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงภัทราพร   รกไพร
 
1. นางภัทรวดี   ฑีฆาวงค์
 
1622 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสบมาง   1. นายสมิง  นิลคง
 
1623 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1. เด็กหญิงธีรานันท์   สว่างยิ่งเจริญ
 
1. นางสาวอภิญญา   ไชยยา
 
1624 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงลาวัณย์  หอมดอก
 
1. นางจาริยา  ตนะทิพย์
 
1625 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เตชนันท์
 
1. นางสุริยา  ยศมงคล
 
1626 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  กันแก้ว
 
1. นางนัทธมน  คำครุฑ
 
1627 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กชายธีรพัฒ  หล้าน้อย
 
1. นางนวลจันทร์  สุทธิ
 
1628 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กชายกรรชัย  แก้วเทพ
 
1. นางอัญมณี   ระวังการ
 
1629 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กชายวชิรวิทย์  กันธุระ
 
1. นายทิวากร  ทันเที่ยง
 
1630 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1. เด็กหญิงมณีรัตน์   นรินทร์
 
1. นางมัลลิกา  ถิ่นสอน
 
1631 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองแคว 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  สีขาว
 
1. นางอุทุมพร  ซอเสียง
 
1632 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1. เด็กชายกิตติคุณ   คำยา
 
1. นางรินท์ปรียา   สิริภควัฒน์กุล
 
1633 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กหญิงสุรีพร  เปาป่า
 
1. นายชัยพงษ์  วิสุทธิ์อัมพร
 
1634 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   พนะสันต์
 
1. นางเนตรนรินทร์    วีระเชวงกุล
 
1635 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายธนัช  แซ่ย่าง
 
1. นางอัจฉราภรณ์  กิติวงศ์
 
1636 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเกวต 1. เด็กหญิงบุณยาพร  ศิริคาม
 
1. นางรุ่งพิกุล  แปงอุด
 
1637 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงสินลนี   รกไพร
 
1. นางเนตรนรินทร์   วีระเชวงกุล
 
1638 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสบมาง    
1639 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงชลิดา  เปาป่า
2. เด็กชายธีรเจต  ค้าข้าว
3. เด็กหญิงพวงพร  บุญพันธ์
 
1. นางประนอม   อรุณานันท์
2. นางสาวสุภาณี  มะจินะ
 
1640 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกชกร  ปาละ
2. เด็กหญิงนภาพร  มีบุญ
3. เด็กหญิงศุภกานต์  กันยะ
 
1. นางสาวจำปา  สุฤทธิ์
2. นางสลีลา  เตชนันท์
 
1641 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กหญิงกันตยา  แก้วอุด
2. เด็กหญิงนันทิชา  เครือแปง
3. เด็กหญิงสุดธิดา  แสนสี
 
1. นางสาวภิภัสรา  กองมงคล
2. นางสมร  สุทธหลวง
 
1642 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร  อินปา
2. เด็กชายอนุรักษ์  อินปา
3. เด็กชายเฉลิมชัย  ใจปิง
 
1. นางสาวปารวี  กุศล
2. นายนิรันดร์  ตันกุระ
 
1643 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงทิพยารัตน์  ไชยยา
2. เด็กหญิงธนัชชา  มีบุญ
3. เด็กหญิงมณฑิราลัย  เทศสาย
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นางสาวจำปา  สุฤทธื์
 
1644 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กชายกฤษฎา  ร่อนทอง
2. เด็กหญิงรมณี  สุขบาง
3. เด็กหญิงสุกานดา  หอมดอก
 
1. นางประนอม   อรุณานันท์
2. นางพิมพ์กมล  เปาป่า
 
1645 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายกันตชาติ   สุวรรณ์
2. เด็กหญิงนงนภัส   ตันกาบ
3. เด็กหญิงสุตาภัทร   สอนเต็ม
 
1. นางนิตยา   พุ่มทอง
2. นางสาวณิชากร   สุทธหลวง
 
1646 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายยุทธวีร์  ผานันต์
2. เด็กหญิงรัญชิดา  วงค์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงเมธาพร  ไชยช่อฟ้า
 
1. นางฉวีเพ็ญ  ณ น่าน
2. นางวนิดา  ใจจุมปู
 
1647 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสว้า 1. เด็กหญิงกาญจนา  ตาเทพ
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา  ใจปิง
3. เด็กชายมนตรี  ใจปิง
 
1. นางวิไลวรรณ  ปันศิริ
2. นายคณากร  พรหมรักษ์
 
1648 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายธนูสินธ์  เตชนันท์
2. เด็กชายพัลลภ  แก้วโก
 
1. นายสังวาลย์  ทาทอง
2. นางคำแหวน  ลัทธกาญจน์
 
1649 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายพีระวัฒน์  สลีอ่อน
2. เด็กชายยุทธนา  เปียงใจ
 
1. นางรัตน์ชุดา  กันกา
2. นางมณีลักษณ์  บ่อคำ
 
1650 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายจักรพงษ์  มางิ้ว
2. เด็กชายณัฐพล  สลีอ่อน
 
1. นางสาววิลาวัลย์  กันศร
 
1651 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงวรรณวิรัตน์  บุญอิน
2. เด็กหญิงวิชุดา  บุญอิน
 
1. นายก้าวพารักษ  ชาวส้าน
2. นางสาวสุรีย์  เทพกัน
 
1652 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กชายนครินทร์  เย็นตั้ง
2. เด็กชายพลวัตร  รังภาษา
 
1. นางประนอม   อรุณานันท์
2. นางกัลยาณี  ใจแก้ว
 
1653 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กชายชุติวัฒน์  ไชยทะ
2. เด็กชายวิชัย  เบญปรัง
 
1. นายนาเคนทร์  ใบยา
2. นางโสภิดา  ปรารมภ์
 
1654 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงสุมา  น้ำเกาะวิทยา
 
1. นางสาวอภิญญา  ซอระสี
2. นางรุจิรา  วรรณวิภูษิต
 
1655 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงมัฑนา  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงวิลาสินี  บัวเหล็ก
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  ปัญญาภู
2. นางสาววนัสนันท์  สนโต
 
1656 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. นายวีระพงษ์  อุปละ
2. นางสาวอวิกา  โลราช
 
1. นางทัศนาภรณ์  ดอกเกี๋ยง
2. นางสาวบุณฑริกา  ทะสี
 
1657 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กชายทัศพงษ์  กิตติชนะกุล
2. เด็กชายวิเชษฐ์  วงศ์ยังประเสริฐ
 
1. นางพิชญา  คำเรือง
2. นางณิชานันท์  ไชยปรุง
 
1658 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงฉันทยา  ิอินปา
2. เด็กชายณัฐนนท์  ไชยโย
 
1. นางสาวสุนิสา  ณ น่าน
2. นางนฤมล  ขัติยะ
 
1659 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจมั่น
2. เด็กหญิงปานิสรา  ชัยนิชู
 
1. นางสาวณิชากร  สุทธหลวง
2. นางวิไลวรรณ  ปลาสุวรรณ์
 
1660 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใหม่คำ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ธิขัติ
 
1. นางเทียมจิต  หาญยุทธ
2. นางจงจินต์  เชื้อเมืองพาน
 
1661 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายจักรรินทร์   พิมพา
2. เด็กชายณัฐวัฒน์   แสนสว่าง
 
1. นายกิติชัย  สวนแก้ว
2. นางสุพรรณี  อินทำ
 
1662 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายชินวัตร  กันยะ
2. เด็กชายปัญญา  กาสี
 
1. นายสถิตย์  ไชยสลี
2. นายบุญเรือง  เต่าสิงห์แก้ว
 
1663 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กชายธีรสิษฐ์  พรมโชติ
2. เด็กชายศิวนันท์  วงวาท
 
1. นางประนอม   อรุณานันท์
2. นางกัลยาณี  ใจแก้ว
 
1664 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 6 โรงเรียนสองแคว 1. เด็กชายกิตติกร  กลางสกุล
2. เด็กชายชยุตฐิพงศ์  เทพกอม
 
1. นางอุทุมพร  ซอเสียง
2. นางอรพินท์  สีโสภา
 
1665 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อิทธิยา
2. เด็กหญิงเมษา  มณีสาร
 
1. นางพจนา  เกตุแก้ว
2. นางสาวเกสร  แก้วทิตย์
 
1666 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กชายพงษ์เจริญ  คัมภีร์กนก
2. เด็กชายโกวิท  วงศ์ยังประเสริฐ
 
1. นางพิชญา  คำเรือง
2. นางณิชานันท์  ไชยปรุง
 
1667 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายวีรชัย  มาลารัตน์
2. เด็กหญิงสิริวิภา  อินต๊ะเม้า
 
1. นางสาววิลาวัลย์  กันศร
 
1668 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายกิติพงษ์  คำเทพ
2. เด็กชายภัทรภณ  ช่วยนุกิจ
 
1. นายองค์การ  วงค์เรือง
2. นางสาวกรรณิกา  คำอั้น
 
1669 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านสว้า 1. เด็กชายณัฐกานต์  ยอดตา
2. เด็กชายธีร์ธวัช  ยอดอุ่น
 
1. นายประจักษ์  จันทร์ต๊ะ
2. นางสาวเลิศลักษณ์  จันต๊ะยอด
 
1670 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงรุจิรา  คำเขื่อน
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ทิมา
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  ยศอินทร์
 
1671 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทานัน
2. เด็กหญิงธัญชนก  สมเพชร
 
1. นางนวลจันทร์  สุทธิ
2. นางวันดี  ศิริเดชากุล
 
1672 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กชายกฤษฎา   รกไพร
2. เด็กหญิงอริสรา  รกไพร
 
1. นางนภสร   บุญสิงห์
2. นางเกสร  ลำทา
 
1673 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กชายพิทักษ์  อุ่นถิ่น
2. เด็กชายสัญติจาร  บัวเหล็ก
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  ปัญญาภู
2. นายวรพล  พรวชิรวิทย์
 
1674 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำเลียง    
1675 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคว 1. เด็กหญิงนภนันท์  นำแปง
2. เด็กชายสุเทพ  อินพนา
 
1. นายจำลอง  ไชยยา
2. นางรัชนีกร  เทพกอม
 
1676 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กชายกรวิทย์  รกไพร
2. เด็กหญิงอรอุมา  รกไพร
 
1. นางนภสร  บุญสิงห์
2. นางเกสร  ลำทา
 
1677 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงปรีณาพรรณ   ภานุวัฒนวงค์
2. เด็กชายสุวัฒน์ชัย   ป่าธนู
 
1. นางวรรณิดา   ยศอาลัย
2. นางญาณิศา   กุลวงค์
 
1678 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงดารินทร์  บัวเหล็ก
2. เด็กชายวิชัย  อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวปิยะพร  สุมทุม
2. นายกฤษธนศักดิ์  อุ่นถิ่น
 
1679 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กชายบุญสูง  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงมธุรส  แซ่ย่าง
 
1. นางชวนพิศ   เพาะจะโป๊ะ
2. นางสาวปณิดา  ปัญญา
 
1680 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กชายคุณานนท์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สมแสง
 
1. นางปาริชาต  ภูมิอรัญ
2. นายจตุรงค์  แสงสุข
 
1681 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายนันทชัย  อินทำ
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  จักอะโน
 
1. นางจินตนา  วังแสง
2. นางสาววิไลลักษณ์  ชาวแหลง
 
1682 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายคุณานนต์  ชำนาญ
2. เด็กหญิงเขมิกา  กิตินัน
 
1. นางรัตนา  จิณะชิต
2. นาง-  -
 
1683 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงณัฐชารีย์  แก้วโก
2. เด็กชายปิติภัทร  ยะแสง
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  เจียวก๊ก
2. นายสถิตย์  ไชยสลี
 
1684 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงพัฑฒิดา  บัวเหล็ก
2. เด็กชายสินชัย  อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวปิยะพร  สุมทุม
2. นายกฤษธนศักดิ์  อุ่นถิ่น
 
1685 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงศรัญญา   ขัติวงค์
2. เด็กชายเอกราช  วรรณชน
 
1. นางสาวบริมาส  เทพทิพย์
2. นางสาวเจนจิรา  จันต๊ะวงค์
 
1686 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เอียดขันตี
2. เด็กชายนิรุธน์  แก่นจันทร์
 
1. นางประนอม   อรุณานันท์
2. นางสาวสุภาณี  มะจินะ
 
1687 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงจันทิมา  ท้าวคาม
2. เด็กชายธนพล  ฮังคำ
 
1. นางจาริยา  ตนะทิพย์
 
1688 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุญญาธิกานต์  ฑีฆาวงค์
2. เด็กชายสุเมธ  คำวรรณ์
 
1. นางสาวเพ็ญสิริ  กะรัตน์
2. นางสมหมาย  ณ น่าน
 
1689 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  หอมดอก
2. เด็กชายวันเฉลิม  หอมดอก
 
1. นางสาวจิรัฐติกานต์  พรมคำ
2. นายวิทยา  ใจแก้ว
 
1690 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 -