รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จิตอารี
2. เด็กหญิงภัทราวดี  จิตอารี
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ธัญญะ
 
1. นางจิรัฐิติกาล  ไชยธวัช
2. นางสุชาดา  เทพอาจ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงณิชาพัชร  จุมพลศรี
2. เด็กหญิงนิสาชล  สมจารย์
3. เด็กหญิงปุณยานุช  ประดิษฐ
4. เด็กหญิงพีรยากร  คำเขียว
5. เด็กหญิงอนันตญา  ขัดแก้ว
 
1. นางสาวเกศรา  หลวงทะ
2. นางสาวบุณฑริกา  ทะสี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงค์คำ
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงค์คำ
3. เด็กหญิงจิดาภา  ทองสุข
4. เด็กหญิงจุทาทิพย์  โลราช
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำเขียว
 
1. นางปิ่นปินัทธ์  วงศ์สวัสดิ์
2. นางณัฐกานต์  คำภีระ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงธิดารักษ์   สะตะ
 
1. นางดารารัตน์   กาบปินะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงตรีสุคนธ์   วงศารัตน์
3. เด็กชายภาณุพงษ์   ภัทรปิยกุล
 
1. นายชนะชัย   จิณะเสน
2. นายพีรพงษ์   จันทร์ประกอบ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงชนิตา  สุทาทัต
2. เด็กหญิงรวิสรา  ไชยและ
3. เด็กหญิงสุชานาถ  อินต๊ะนาม
4. เด็กหญิงสุภัสสร  ใจปิง
5. เด็กหญิงแสงระวี  ขันไชย
 
1. นายศักดิ์ณรินทร์  อินทำ
2. นางวิภารักษ์  สะตะ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงพิมผกา   จันดี
 
1. นางวาสนา   ปานเงิน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   จันต๊ะวงศ์
 
1. นางวาสนา   ปานเงิน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงประภาพรรณ   ตันกาบ
2. เด็กชายสันติ   แซ่ท้าว
 
1. นางรัตนากรณ์   คฤหานนท์
2. นางวาสนา  ปานเงิน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงบงกชพร  คำวงค์
 
1. นางวาทินี  เมธีวีรวัฒน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กชายชวกร  ศรีเริญ
 
1. นางรัชนีกร  โตสุวรรณ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงกันยาพร  ส่องสี
 
1. นางวนิดา  สวนแก้ว
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงญาณินท์  อินสองใจ
2. เด็กหญิงธารารัตน์  ระลึก
3. เด็กหญิงนันทนัท  ณ น่าน
4. เด็กหญิงภานุมาศ  สุทธการ
5. เด็กหญิงมัณฑนา  คงธนเศรษฐ์
6. เด็กหญิงวรินทร  บุญอินทร์
7. เด็กหญิงสุพิชญา  อินทนนท์
8. เด็กหญิงสุพิชญาย์  ศรีสถาน
9. เด็กชายเจษฎา  สุวรรณโภค
10. เด็กชายเมืองแมน  เวทำ
 
1. นายธีรพันธุ์  บุญเกิด
2. นางจำนงจิต  บุญเกิด
3. นายณรงค์ชัย  นิลคง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กชายภูริณัฐ  ปรังฤทธิ์
2. เด็กชายยศผไท  ไชยอ้าย
 
1. นางเทียมจิต  หาญยุทธ
2. นางสาวละอองดาว  ทีฆาวงค์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. นางสาวบุนลา  วรกิจพาณิชย์
2. นางสาวสร้อย  มาศกิตติวงศ์
 
1. นายนพรัตน์  จูมปา
2. นางวนิดา  จูมปา
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กชายปณชัย  แซ่ย่าง
2. เด็กชายพงศกร   แซ่เล้า
3. เด็กชายแสงทอง   แซ่ย่าง
 
1. นายฉัตร์ชัย   เนตรวีระ
2. นางชวนพิศ   เพาะจะโป๊ะ
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กชายจักธร   สมิทธ์ศุกลภูรี
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์   พงษ์สุภา
3. เด็กหญิงศิริวิภา   แซ่ย่าง
 
1. นางปิ่นทิพย์   หาญยุทธ
2. นายหาญ   จินดาสวัสดิ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เสารางทอย
 
1. นายยอดรัก  วรรณศักดิ์เจริญ
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กชายประศักดิ์  อินพนา
 
1. นางธิติยา  ผาหลัก
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กชายธารศิลา  สุต๋า
2. เด็กชายยุทธการ  กอกัน
3. เด็กหญิงศิริพร  สุต๋า
 
1. นายจิระพงษ์  คำวงค์
2. นางบุษบา  ทองหอม
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญคำป๊อก
2. เด็กหญิงปริญญา  มาอินทร์
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  ยากอง
4. เด็กหญิงรัชนก  จันต๊ะเปา
5. เด็กหญิงอัญญารัตน์  แวงวรรณ
 
1. นายประสาท  พุฒหมื่น
2. นายนิเทศ  จันตระ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง) 1. เด็กชายชุมพล  ตนภู
 
1. นายนิเทศ  จันตระ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงจิรัชญา  รินฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัทพิชชา  เสือเพช็ร
 
1. นางนิตยา  พุ่มทอง
2. นางวิไลวรรณ  ปลาสุวรรณ์
 
24 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจมั่น
2. เด็กหญิงปานิสรา  ชัยนิชู
 
1. นางสาวณิชากร  สุทธหลวง
2. นางวิไลวรรณ  ปลาสุวรรณ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  อนัญญาวงศ์
 
1. นางจุไรรัตน์  อนัญญาวงศ์
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงจารุกร  ใจปิง
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  วงศ์ป้อง
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ใจปิง
4. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ใจปิง
5. เด็กหญิงแหม่ม  ใจปิง
 
1. นายเดชรินทร์  อินพรม
2. นางสาวพวงผกา  หลบภัย
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายกิตติชัย  แปงอุด
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  คงขวัญสมบูรณ์
3. เด็กชายชัชพงษ์  ใจปิง
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ใจปิง
5. เด็กชายธวัช  ใจปิง
6. เด็กชายวันเฉลิม  ใจปิง
7. เด็กชายวิชา  ใจปิง
8. เด็กชายสมเกียรติ  ใจปิง
 
1. นายกรวัฒน์  โนพิยะ
2. นายรัฐวิชญ์  สารเทพ
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงผิน  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงเยาวรัตน์  อุ่นถิ่น
 
1. นายยศพชรพิชญ์  คำชนะ
2. นางกัลยา  โทปุรินทร์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1. เด็กหญิงวันวิสา  สมมุติ
 
1. นางวัชราภรณ์  สวนทะ
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าค้ำ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  สุทธไชย
2. เด็กหญิงจิราธร  กรีเรียน
3. เด็กชายชินวัฒน์  ศรีผาวงค์
4. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เปรมศิริ
5. เด็กชายณัฐภัทร  ต๊ะยศ
6. เด็กหญิงดาเรศ   เพ็ชรภา
7. เด็กหญิงตมิสา  วงค์ม่าน
8. เด็กหญิงนฤมล  ไชยสาร
9. เด็กชายพชรพล  ทรวงหิรัญ
10. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทัดเจริญ
11. เด็กหญิงรสสุคนธ์  วันควร
12. เด็กหญิงรัศมีพรรณ  มหาวงศนันท์
13. เด็กหญิงลักษมี  โสล้อมค้อ
14. เด็กหญิงอภิสรา  วิยา
15. เด็กหญิงอังศนา  วงค์ม่าน
16. เด็กหญิงอันธิวา  ธรรมจักร
 
1. นางอนงค์  มะโนวรรณ
2. นางธัญชนก  วงค์ม่าน
3. นางสุดาพร  ลือชา
4. นางจงรักษ์  จันทร์ทอง
5. นางสาวชมพูนุช  ไชยสลี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ปัญญาดี
 
1. นางฉัตรสิณีย์  เหล่าสุนทรียา
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงกชมน  สวนสิงห์
2. เด็กหญิงญาดา  สุวรรณพงค์
3. เด็กชายนครินทร์  ปาละ
4. เด็กชายนัทธ์พสิษฐ์  วงค์ม่าน
5. เด็กชายปิยภัทร  อินไชย
6. เด็กหญิงสมิดา  พรมปัญญา
7. เด็กชายสหรัฐ  ชนะเกษม
8. เด็กหญิงอนันตญา  นันทเสน
9. เด็กหญิงเปรมนัสญา  สุริพล
10. เด็กชายเสกข์ศิลป์  อินทะยศ
 
1. นางฉัตรสิณีย์  เหล่าสุนทรียา
2. นางเนตรนภา  ขนิษฐ์น้อย
3. นายสมโพธิ  โพธิรังสิยากร
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงวลีพร  หนองหงอก
 
1. นางสุภาภรณ์  ภิราญคำ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคอก/สาขานาบง 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ใจปิง
 
1. นายสุวรรณ   นนปินะ
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝ่า 1. เด็กหญิงชนกานต์  ยอดสุภา
2. เด็กหญิงณิชนันทร์  ปะทิ
3. เด็กหญิงธนันท์ญา  อะทะวงศ์
4. เด็กหญิงปนัสยา  สุทธิแสน
5. เด็กหญิงลินลาวดี  สุทธิแสน
6. เด็กหญิงวาทิกานต์  พรมโกน
 
1. นางดวงนภา  กรุณาดวงจิตร
2. นางกรุณา  เทแก้ว
3. นายเฉลิม  อินทะนะ
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายรัชฎา  ทาชมภู
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายวิศรุต  สดทะวงค์
2. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วโก
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  เจียวก๊ก
2. นางสาวสุทธิกานต์  แปงเขียว
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงกานติมา  แก้วโก
2. เด็กหญิงชลธิชา  มาอินทร์
3. เด็กชายนภัสรพี   สุทธิแสน
 
1. นางคนึงนิตย์  เขียวสมบัติ
2. นายอดิศร  ไชยขันธ์
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  กุณน๊ะ
2. เด็กหญิงศศิมา  ปารมภ์
3. เด็กหญิงสุนันทา  มีบุญ
 
1. นางคนึงนิตย์  เขียวสมบัติ
2. นายอดิศร  ไชยขันธ์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ยะแสง
3. นายปริญญา  กันยะ
 
1. นางศุภวรรณ  สุภา
2. นางสาวปนัดดา  อุ่นใจ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคา 1. เด็กหญิงพิมมณฑา  ยะปัญญา
 
1. นางวราภรณ์  คงศรีศักดิ์
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 1. เด็กหญิงพินิดา  ตระกูลพิทักษ์กิจ
2. เด็กชายวรเดช  แซ่จ๋าว
3. เด็กหญิงอัฐวรรณ  ตันติสุนทรวัฒนา
 
1. นายธีระพงศ์  พันธ์ธง
2. นายกิตติศักดิ์  ปัญญา
 
43 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ไชยสลี
2. เด็กหญิงพิมพา  แซ่ลี
3. เด็กชายอุดร  แซ่จ๋าว
 
1. นางวีณา  กันนิยม
2. นายวรินทร  ปิยะกิดาการ
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   อินตะเหล็ก
2. เด็กชายตรัสตรัย   คันทะลือ
3. เด็กหญิงปวัณรัตน์   ปิงยศ
 
1. นายสุทัศน์   จูหว้า
2. นางเสาวลักษณ์   จูหว้า
 
45 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   นวลดั้ว
 
1. นางรินท์ปรียา   สิริภควัฒน์กุล
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กชายรุ่งรดิษฐ์  มาแพง
2. เด็กชายวิชัยยุทธ  อินคำ
 
1. นายเืทวา  ศิริวิไลซ์
2. นายพสธร  ชูชื่น
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ฝั้นหมื่น
2. เด็กชายพงษ์เทพ  แสนสี
 
1. นายเทวา  ศิริวิไลซ์
2. นายพสธร  ชูชื่น
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กหญิงนิรัชพร  เครือผัด
2. เด็กหญิงสุดตา  คำแพง
3. เด็กหญิงอ่อนยานุช  พิศจารย์
 
1. นายเกรียงไกร  สิงห์แก้ว
2. นางสมร  สุทธหลวง
 
49 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กหญิงธันยพร  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงนิชานาถ  กาบแก้ว
3. เด็กหญิงพิยะดา  อินทร์คำ
 
1. นายเกรียงไกร  สิงห์แก้ว
2. นางสมร  สุทธหลวง
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสอด 1. เด็กชายกฤตภาส  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงปวริสา  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ภูริบริรักษ์
4. เด็กหญิงวีนัส  แก้วกระจ่าง
5. เด็กชายสว่างวงค์  แซ่ท้าว
6. เด็กชายเมธิชัย  แซ่ท้าว
 
1. นายชัยณรงค์  ธรรมสละ
2. นายปิยพล  ยศศิริพันธ์ุ
3. นางอรุณี  ยศศิริพันธ์ุ
 
51 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงกุลจิรา  เกษตรสังข์
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  อินปัญญา
3. เด็กหญิงพรพิมล  ฮังคำ
 
1. นายนนทภัทร  มะโน
2. นางวิมลรัตน์  ทักษิณ
 
52 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงลาวัณย์  หอมดอก
 
1. นางจาริยา  ตนะทิพย์
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กหญิงกันย์สิริ  สุฤทธิ์
2. เด็กหญิงธัญธาดา  เวียงแก้ว
3. เด็กหญิงบุญยานุช  สุขประเสริฐ
 
1. นายวิรัตน์  เนตรวีระ
2. นางพัชรี  ท่วมอ้น
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. นางสาวชลดา  ไชยปิง
2. นางสาวภาวินี  สกุลทองพัฒนา
3. นางสาวอัจฉรา  ขอคำ
 
1. นายวิรัตน์  เนตรวีระ
2. นางพัชรี  ท่วมอ้น
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงนภาพร  ใจปิง
2. เด็กหญิงนันทนา  ใจปิง
3. เด็กหญิงลดาพร  ใจปิง
4. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  ใจปิง
5. เด็กหญิงสุภาดา  ใจปิง
6. เด็กหญิงเทพธิดา  ใจปิง
 
1. นางวาสนา  มีบุญ
2. นางพรทิพย์  ยาวิไชย
3. นางสาววรรณภา  อาทิตย์
4. นางณัฐธินียา  ปราบสงบ
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  อุดเต็น
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  อักขระ
3. เด็กหญิงประภัสสร  อักขระ
4. เด็กหญิงมาลิวัลย์  อักขระ
5. เด็กหญิงละอองดาว  อุดเต็น
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ทองบุตร
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  กุลจารุภัสสร
8. เด็กหญิงอมรกาญจน์  สิงห์ถิ่น
9. เด็กหญิงอรุณี  ใจปิง
10. เด็กหญิงอักษราภัค  อุดเต็น
 
1. นางสาววรรณภา  อาทิตย์
2. นางวาสนา  มีบุญ
3. นางปฐกรณ์  สุขเสนา
4. นางณัฐธินียา  ปราบสงบ
5. นางสาวศิริพร  เขื่อนอ้น
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายจักรภัทร  ใจปิง
2. เด็กชายวรวุฒิ  อักขระ
 
1. นายสมพงษ์  เลิศประเสริฐ
2. นายอดิสร  อินสาร
 
58 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายพสุมนต์  ธิตะปัญ
2. เด็กชายศักดิภัทร  ขันหลวง
 
1. นายประทีป  คำตัน
2. นางนันทนา  สิทธิไชยนุกูล
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. นายธวัช  อักขระ
2. นายสมเกียรติ  ใจปิง
3. นายสุบรรณ  ใจปิง
 
1. นายอดิสร  อินสาร
2. นายสมพงษ์  เลิศประเสริฐ
 
60 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายจิรายุส  ถุงเงิน
2. เด็กชายทวีวุฒิ  ใจปิง
 
1. นายประทีป  คำตัน
2. นางนันทนา  สิทธิไชยนุกูล
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เตชนันท์
 
1. นางคำแหวน  ลัทธกาญจน์
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงนภัสสร  กันยะ
 
1. นางสาวกรวิกา  แก้วโก
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายณุชากร  มีบุญ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  มีบุญ
3. เด็กหญิงอุมาวดี  มีบุญ
 
1. นางสาวจำปา  สุฤทธิ์
2. นางสลีลา  เตชนันท์
 
64 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายจิรายุ  มีบุญ
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
65 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายสิทธิชัย  กันยะ
 
1. นางสุริยา  ยศมงคล
 
66 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เตชนันท์
 
1. นางสุริยา  ยศมงคล
 
67 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงทิพยารัตน์  ไชยยา
2. เด็กหญิงธนัชชา  มีบุญ
3. เด็กหญิงมณฑิราลัย  เทศสาย
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นางสาวจำปา  สุฤทธื์
 
68 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายธนูสินธ์  เตชนันท์
2. เด็กชายพัลลภ  แก้วโก
 
1. นายสังวาลย์  ทาทอง
2. นางคำแหวน  ลัทธกาญจน์
 
69 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กันยะ
 
1. นางศรีวรรณา  ศรีหร่าย
 
70 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงสุนิตา  โกสุโท
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
71 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายภุชงค์  รกไพร
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายคณิศร  ถานะวุฒิพงศ์
 
1. นางลัดดา  วีรวงค์
 
73 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  สุทธหลวง
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปะทิ
3. เด็กหญิงภิรมณ  หนูเอียด
 
1. นางลัดดา  วีรวงค์
2. นางดรุณี  พิพิธภักดี
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงจิตธนา  คชแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  สลีอ่อน
3. เด็กหญิงศศิธร  จิรางค์กูล
4. เด็กหญิงสุธิดา  ทาวัน
5. เด็กหญิงอธิชา  ชาวแหลง
 
1. นางประภาทิพย์  ทับทิม
2. นางปิยฉัตร  สุทธหลวง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายณัฐดนนท์  ใบยา
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงจิตรานันท์   สิงคะปะ
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงพนิตนาฏ  นันวงค์
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกชกร  จิตอารี
2. เด็กหญิงจิดาภา  คีรีสัตยกุล
3. เด็กหญิงภัทรวดี  สอนใจ
4. เด็กหญิงมณี  แซ่เฮ้อ
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เขมโภาวัฒน์
6. เด็กหญิงโสภีรักษ์  แซ่ย่าง
 
1. นางลอองรัตน์  สุวรรณ์วิโชติ
2. นางฉลวย  อนุเคราะห์
3. นายอำนาจ   สารเทพ
4. นายสมชาย  เอกขระ
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงฉันทพิชชา  จันเนย
2. เด็กหญิงชมพูนุช  จุ้ยกระยาง
3. เด็กหญิงบงกชกร  กองโชค
4. เด็กหญิงบัวรัณฑิตา  นาดี
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  หาญยุทธ
6. เด็กหญิงวรรณิดา  ไชยศิลป์
 
1. นางลอองรัตน์  สุวรรณ์วิโชติ
2. นางสาวจีระภา  สุดใจ
3. นายอำนาจ  สารเทพ
4. นางสาววรินดา  สุทธหลวง
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี   สืบอ้าย
 
1. นางสุดารัตน์  นรินทร์
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสืบสาย  ไชยศิลป์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงธนภร   หล่อวัฒนา
 
1. นางสาววัทนพร  พรหมโชติ
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. นายประสงค์  จันแสนตอ
2. นายวชิระ  มิ่งมิตรวิบูลย์
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสาววรรณิภา  ธรรมศิลป์
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  มีเล้
2. เด็กชายพศุตม์บดี  คำเมือง
3. เด็กชายพีรวิทย์  ไชยศิลป์
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสาววิมาลา  จิณเสน
 
85 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงปรีชญา  อินธรรม
 
1. นางปริญญา  เนตรทิพย์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางกอม 1. เด็กหญิงชัชนานันท์  เทพกอม
2. เด็กหญิงชาลิสา  เปาป่า
3. เด็กชายธันยาบูรณ์  ทองสุข
 
1. นางสาวพรพิมล  ยอดแก้ว
2. นางสุดธิดา  เทพกอม
 
87 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปุก 1. เด็กชายวรรยศักดิ์  ปุกคาม
 
1. นายกิตติชัย  ก้อนใหม่
 
88 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กหญิงชุลี  กิตตินันทวัฒน์
2. เด็กหญิงธัญสุดา  กรธนพาณิชย์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  แซ่เฮ่อ
 
1. นางกัญญาภัทร  ปรารมภ์
2. นางณิชานันท์  ไชยปรุง
 
89 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด 1. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงอารียา  นิ่มสำลี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีราช
 
1. นายหัตถชัย  หล้าคำมูล
 
90 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายณัฐวัตร  อินปา
 
1. นางนันท์สินี   หลักคำ
 
91 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงขวัญมนัส  ใจปิง
 
1. นายจรูญ  ทาราทิพย์
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยู้ 1. เด็กหญิงเมธปิยา  เทพกัน
 
1. นางสาวสุเมธี  ศิริ
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กชายชนานันท์  เขื่อนธะนะ
2. เด็กหญิงชลธี  อินทำ
3. เด็กชายชลภูมิ  ต๊ะวิไชย
4. เด็กชายณนนท์  สุทธหลวง
5. เด็กชายธนกร  ปันคำ
6. เด็กชายธนิศ  ฑีฆาวงค์
7. เด็กชายธันวา  จิตอารี
8. เด็กชายนนทวัฒน์  วิจิตรวาริน
9. เด็กชายปรนัย  ศิริรัตน์
10. เด็กชายปรัญชัย  กะรัตน์
11. เด็กหญิงปริยากร  ณ น่าน
12. เด็กชายพชรกร  กันแก้ว
13. เด็กหญิงรัตนมณี  ระวังการ
14. เด็กชายวรพัฒน์   ถุงคำ
15. เด็กชายวัชรศักดิ์  ชาวส้าน
16. เด็กชายศุภโชค  พรมพล
17. เด็กหญิงสรินธร  ชาวงิ้ว
18. เด็กชายสืบสกุล  งามสวย
19. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์สุ
20. เด็กชายอัฒฌาวัฒน์  บางพาน
 
1. นายสุวิทย์  สวนดอกไม้
2. นายทิวากร  ทันเที่ยง
3. นายวิศรุต  ศิริรัตน์
4. นางสาวกชพร  ขันทะสีมา
5. นางอัญมณี   ระวังการ
 
94 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กหญิงกันทิชา  สุริยะ
2. เด็กหญิงจิดาภา  มารัด
3. เด็กชายชนะชล  จิตอารี
4. เด็กหญิงนวรัตน์  คุ้มท้วม
5. เด็กหญิงอินทิรา  บุญเกิด
6. เด็กหญิงเบญญาภา  ประยูรพงษ์
 
1. นายทิวากร  ทันเที่ยง
2. นายวิศรุต  ศิริรัตน์
3. นางอัญมณี   ระวังการ
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงชลฤทัย   รางแดง
 
1. นางนิศากร   มูลคำ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กชายสิรวิชญ์   มะโน
 
1. นางสาวทัยวรรณ   สุทธการ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงพฤทธิ์ติพร   พิทักษ์สันติ
2. เด็กหญิงอรณิชา   ใหม่ยะ
 
1. นางสาวทัยวรรณ   สุทธการ
 
98 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบขุ่น 1. เด็กหญิงพิมพ์วดี  คะนองมาก
2. เด็กหญิงพิยดา  กุณาลบ
3. เด็กชายเพชรรัตน์   ธรรมศิริ
 
1. นางปรานอม  จินะสาม
2. นางสาวกานต์พิชชา  ใหม่กุละ
 
99 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบขุ่น 1. เด็กชายวรพล  ช้อนทอง
2. เด็กชายวีระชัย  จิตต๊ะ
 
1. นางสาวปาณิสรา  แก้วปัญญา
2. นางสาวมยุรี  ฑีฆาวงศ์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กชายชุติพนธ์  หอมดอก
2. เด็กหญิงญานิกา  หอมดอก
3. เด็กหญิงวิมลมณี  รุ่งจิรสวัสดิ์
 
1. นางสาวกัลยา  เจนจิจะ
2. นางสาวสุจิตรา  วรินทร์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญอิน
2. นางสาวจิตรกัญญา  บุญอิน
3. เด็กหญิงเจนนิสา  พิศจารย์
 
1. นายมานนท์  จันทร์เจียม
2. นายจำรูญ  สุยะ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงกนกพร  พิศจารย์
2. เด็กหญิงจันทมณี  สาแก้ว
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญอินทร์
 
1. นายประภาส  จันทรา
2. นางสบูรัตน์  จันทรา
 
103 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  ใจปิง
 
1. นางสาวเพลินพิศ  จันต๊ะยอด
 
104 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายณัฐพล  ต๊ะต๊ะ
 
1. นายก้าวพารักษ  ชาวส้าน
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ต๊ะต๊ะ
 
1. นายสมิง  นิลคง
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายโกวิทย์  บุญอิน
 
1. นายก้าวพารักษ  ชาวส้าน
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายสุพินนา  ใจปิง
 
1. นายก้าวพารักษ  ชาวส้าน
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. นางสาวศุภารัตน์  ขาเหล็ก
 
1. นายก้าวพารักษ  ชาวส้าน
 
109 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายชยันยุทธ  พิศจารย
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พิศจาร
3. เด็กชายเจตพล  ใจปิง
 
1. นายก้าวพารักษ  ชาวส้าน
2. นายดิเรก  ยาวิชัย
 
110 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายวรวิทย์  แซ่ว่าง
2. เด็กชายอนุพงษ์  แซ่ว่าง
 
1. นายพิชาติ  กันทะ
2. นางนปภัช  ภัคนันทพร
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ยืนยงกุล
2. เด็กหญิงดวงจิต  จิตต์ราวงศ์
3. เด็กหญิงนิตยา  แซ่ว่าง
4. เด็กชายสมชาย  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  วันทนียสกุลชัย
 
1. นายจักรวรรดิ์  ญาณกรสกุล
2. นายศตวรรษ  หาญต๊ะ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงมาลิดา  ยืนยงกุล
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงยุดี  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เฉลิมบุญฤทธิ์
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงสุวรรณี  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ว่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงศุภานิช  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายกล้าหาญ  แซ่โซ้ง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายเทิดศักดิ์  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงพิมพิศา  แซ่ว่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่ย่าง
2. เด็กชายชานนท์  แซ่ว่าง
3. นายพงษ์ธารินทร์  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ย่าง
5. เด็กชายรุ่งอรุณ  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงศุภานิช  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงสุวรรณี  แซ่ย่าง
8. เด็กชายเทิดศักดิ์  แซ่ย่าง
9. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
2. นางสาวสุพิชฌาย์  พรมมี
3. นายวัฒนศักดิ์  เทพเสน
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายกล้าหาญ  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงกุลสินี  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่ย่าง
4. เด็กชายชานนท์  แซ่ว่าง
5. เด็กชายณัฐภูมิ  ยืนยงกุล
6. เด็กชายทนงศักดิ์  แซ่ว่าง
7. เด็กชายธรรมนูญ  แซ่ย่าง
8. เด็กชายนิเทศ  แซ่โซ้ง
9. นายพงษ์ธารินทร์  แซ่ว่าง
10. เด็กชายพิสิฐ  แซ่ย่าง
11. เด็กหญิงภัคธิศรา  ยืนยงกุล
12. เด็กชายภานุวัฒน์  เฉลิมบุญฤทธิ์
13. เด็กหญิงมาลิดา  ยืนยงกุล
14. เด็กหญิงยุดี  แซ่ย่าง
15. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ย่าง
16. เด็กชายรุ่งอรุณ  แซ่ย่าง
17. เด็กหญิงศุภานิช  แซ่ย่าง
18. เด็กหญิงสุวรรณี  ยืนยงกุล
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่ว่าง
20. เด็กชายเทิดศักดิ์  แซ่ย่าง
21. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
2. นายนิยม  ไพรสวัสดิ์
3. นายเพชร  คำครุฑ
4. นางพัชรินทร์  จักรอะโน
5. นายพิชาติ  กันทะ
6. นายสันชัย  ศิริลักษณ์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สรัสชนา
 
1. นายนิยม  ไพรสวัสดิ์
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว้า 1. เด็กชายธนภัทร  อินสุด
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  หอยสังข์
 
128 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว้า 1. เด็กหญิงนิตยา  ใจปิง
2. นางสาวสุนิษา  ไทยใหม่
 
1. นายจีรยุทธ  คำสูง
2. นางสาวเลิศลักษณ์  จันต๊ะยอด
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว้า 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  คงธนะรักษ์
 
1. นายฐิตินาถ  มงคล
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงพีรดา  จิตอารีย์
 
1. นางวีรวรรณ  ชนปภาวิชญ์
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงภัทธิรา  จิณะเสน
2. เด็กชายเอกภพ  เนตรทิพย์
 
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายนิชานาถ  หลักคำ
 
1. นายพงษ์เทพ   คำพุฒ
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายพิสัย  ไชยวงศ์
 
1. นางเกวริน  ทองอยู่
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนอง 1. เด็กชายกรวีร์  แลตรง
2. เด็กชายวีระพล  บุญวัน
3. เด็กหญิงเสาวดี  บุญวัน
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  ไชยวงค์
2. นายเสกสรรค์  ปัญญาฟู
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนอง 1. เด็กหญิงตา  บุญวัน
2. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญวัน
3. เด็กชายวารินทร์  รกไพร
 
1. นายเสกสรรค์  ปัญญาฟู
2. นางสาวพิมลพรรณ  ไชยวงค์
 
136 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อินไชย
2. เด็กหญิงพิชยา  อินยา
 
1. นายไสว  พรหมปัญญา
2. นายอารยะ  ชูพงศ์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  ปรารมภ์
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  ภักดีนอก
3. เด็กชายอภิรักษ์  อินไชย
 
1. นางสาวเครือจิตร  ริเป๊ก
2. นายเกรียงศักดิ์  เขื่อนอุ่น
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  หอมดอก
2. เด็กหญิงรัมภา  หอมดอก
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  หอมดอก
 
1. นางสาวจินตนา  ปันคำ
2. นางสาวจิตรไพลิน  ชุมภู
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กชายพงศกร  บัวเหล็ก
2. เด็กหญิงเบียบ  ปันอิน
3. เด็กชายไตรภพ  อุ่นถิ่น
 
1. นายอัชฎาวุฒิ  เขียนนา
2. นางสาววีณา  วงค์กุลบริรักษ์
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงกมลพันธ์  บัวเหล็ก
2. เด็กหญิงกานดา  บัวเหล็ก
3. เด็กหญิงจันจิรา  ปันอิน
4. เด็กหญิงจินตนา  อุ่นถิ่น
5. เด็กชายชนแดน  บัวเหล็ก
6. เด็กหญิงชวัลรัตน์  อุ่นถิ่น
7. เด็กชายณรงฤทธิ์  ร้อยชิน
8. เด็กชายณัฐพงษ์  ไม้จำปี
9. เด็กหญิงดวงกมล  บัวเหล็ก
10. เด็กหญิงนงนุช  บัวเหล็ก
11. เด็กหญิงนันทิยา  ปันอิน
12. เด็กหญิงนาตยา  บัวเหล็ก
13. เด็กชายปฏิวัติ  สีทอง
14. เด็กชายประทิน  บัวเหล็ก
15. เด็กชายปิยังกูร  มางิ้ว
16. เด็กชายปิยากร  มางิ้ว
17. เด็กชายพงษ์เทพ  บัวเหล็ก
18. เด็กหญิงรัตติกาล  บัวเหล็ก
19. เด็กหญิงรินรดา  บัวเหล็ก
20. เด็กชายรุ่งสุริยา  บัวเหล็ก
21. เด็กหญิงลัย  อักขระ
22. เด็กหญิงลำภู  บัวเหล็ก
23. เด็กหญิงวรกานต์  อุ่นถิ่น
24. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บัวเหล็ก
25. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชิดธิชัยพร
26. เด็กหญิงวิลาสิณี  บัวเหล็ก
27. เด็กหญิงสนธยา  อุ่นถิ่น
28. เด็กชายสมพล  บัวเหล็ก
29. เด็กชายสมศักดิ์  บัวเหล็ก
30. เด็กหญิงสุวนันท์  อุ่นถิ่น
31. เด็กหญิงอาทิตยา  บัวเหล็ก
32. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวเหล็ก
33. เด็กหญิงเดือนดารา  บัวเหล็ก
34. เด็กชายเอกรัตน์  บัวเหล็ก
35. เด็กหญิงแอนนา  ใจปิง
36. เด็กชายไชยโย  เมคลารักษ์
37. เด็กชายไตรภพ  อุ่นถิ่น
 
1. นายเอกชัย  ชุมศรี
2. นางสาววนัสนันท์  สนโต
3. นางสาวพิชามญชุ์  ปัญญาภู
4. นางนรีรัตน์  งึ้มนันท์ใจ
5. นางสาวปรัชญาดา  ลำคำ
6. นางฐิติญารัตน์  วงศ์ปัญญา
7. นายวรพล  พรวชิรวิทย์
8. นางสาวจันทิรา  เครือใจ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงกมลพันธ์  บัวเหล็ก
2. เด็กหญิงจินตนา  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงชวัลรัตน์  บัวเหล็ก
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ร้อยชิน
5. เด็กหญิงนันทิยา  ปันอิน
6. เด็กหญิงนาตยา  บัวเหล็ก
7. เด็กหญิงลำภู  บัวเหล็ก
8. เด็กหญิงวิลาสินี  บัวเหล็ก
9. เด็กหญิงสนธยา  อุ่นถิ่น
10. เด็กชายเอกรัตน์  บัวเหล็ก
 
1. นางสาววนัสนันท์  สนโต
2. นางสาวพิชามญชุ์  ปัญญาภู
3. นายวรพล  พรวชิรวิทย์
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. นายนฤเบศ  มีสา
 
1. นางสาวศิริภัชรพร  ใบยา
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. นางสาวกานต์มณี  ใจแก้ว
2. เด็กชายคุณาสิน  รัถยาวิภาสกุล
3. นางสาวธัญญาเรศ   จิตรอารี
4. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อินต๊ะจักร
5. เด็กหญิงปริญญา  คำวัง
 
1. นายสมเกียรติ  แซ่โคว้
2. นางสาวจริยาภรณ์  รัตนประภา
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงแล-นาทราย 1. เด็กหญิงกฤษติญากรณ์  ภาพติ๊บ
2. เด็กหญิงกันต์พิชชา  กาวิรส
3. เด็กหญิงกิติยากร  ธนะขว้าง
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สิงขรณ์
5. เด็กหญิงธนันญา  ทนะวงศ์
6. เด็กหญิงนรีกานต์  ฝายนันทะ
7. เด็กหญิงนันทิกานต์  ถุงเสน
8. เด็กหญิงพรรัมภา  ปวงสุข
9. เด็กหญิงวรพรรณ  พูลสวัสดิ์
10. เด็กหญิงวรัญญา  ขันแปง
 
1. พระคงศักดิ์  โสภณปัญโญ
2. นางสุจิตราภรณ์  ทนะขว้าง
3. นางณัฏฐณิชา  คำยะอุ่น
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงแล-นาทราย 1. เด็กชายฉัตรดนัย  ไชยขันธ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ใบยา
3. เด็กชายนันทพงศ์  ทนะขว้าง
4. เด็กชายวายุภักต์  ทนะขว้าง
5. เด็กชายเจษฎาพร  บุญเสน
6. เด็กชายเพชรบุระ  ทิพย์มาลา
 
1. นายอดุลย์  ประทุม
2. นางสาวรัชดาพร  ก๋าอิน
3. นางณัฏฐณิชา  คำยะอุ่น
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสี้ยว 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กะรัตน์
 
1. นางเครือวรรณ์  สุขสว่าง
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสี้ยว 1. เด็กหญิงภรัทรา  กะรัตน์
 
1. นางเครือวรรณ์  สุขสว่าง
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษา
2. เด็กหญิงอังค์วรา  ไชยสลี
 
1. นางพรรณิการ์  ไพรสวัสดิ์
2. นางนงนภัส  เข็มอนุสุข
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กหญิงพัชริดา  ทานัน
 
1. นางเยาวลักษณ์   คำวัง
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กหญิงโชติกา  ทุ่งโปร่ง
 
1. นางสิริพร  ไชยยะ
 
151 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. นายศุภวิชญ์   อุดนัน
 
1. นางอรวรรณ  จันขันธ์
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จากนอก
2. นางสาวกิตติยา  โกศิริ
3. เด็กหญิงจรรยาพร  มูลคำ
4. เด็กหญิงนรีกานต์  อุดนัน
5. เด็กหญิงบุญธิดา  ตาลสิทธิ์
 
1. นายบัญชา  นรินทร์
2. นางพวงทอง  แสงวรรณธีระ
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โนจันทร์
2. เด็กชายชัชโชติ  กาบิล
 
1. นายภาคภูมิ  แบ่งทิศ
2. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
 
154 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กุ๊กไชย
2. นายนัฐพัฒน์  จาคำมา
 
1. นายภาคภูมิ  แบ่งทิศ
2. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายภูริณัฐ  สายแปง
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ไชยพงษ์
 
1. นายภาคภูมิ  แบ่งทิศ
2. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงสหทัย  สายแปง
2. เด็กหญิงเกศฎา  ธรรมสละ
 
1. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
2. นางลำเภา  อินทะรังษี
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์  อุดพรม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กุ๊กไชย
 
1. นายภาคภูมิ  แบ่งทิศ
2. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
 
158 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   คงสุธรรม
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ย่านสากล
3. เด็กหญิงบุญญิสา   ศิลป์ท้าว
 
1. นางสุพัตรา   ปัญญาภู
2. นางประไพรพรรณ   พุ่มพงษ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาสวรรค์ 1. เด็กชายธนกฤต  จอมจันทร์
2. เด็กชายศรจักร  จอมจันทร์
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ทาแปง
 
1. นายอดุลย์  โนราช
2. นายบรรจง  ไชยบุญเรือง
 
160 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เกี้ยวเก้า
2. เด็กชายธวัชชัย  นิลคง
 
1. นางรัชกร  เรือนติ๊บ
2. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เกี้ยวเก้า
 
1. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำยวง
 
1. นางพิทยา  นิลคง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายจตุพล  สีสาวงษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาวัลย์
3. เด็กหญิงปุณยาพร  เขียนนา
4. เด็กหญิงพรชนก  สลีอ่อน
5. เด็กหญิงพรรณนิภา  แสงสุข
6. เด็กชายวรรณรัตน์  ธิติมูล
 
1. นายอำนาจ  แสนแสง
2. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
3. นางพิทยา  นิลคง
 
164 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ระลึก
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  โกมณเฑียร
3. เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  ละม่อม
 
1. นางพัชราภรณ์  ศรีทิพย์
2. นางพิมพ์พรรณ  สมทรา
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินปา
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  จิตอารี
3. เด็กหญิงภาวิณี  อินปา
 
1. นางสาวปารวี  กุศล
2. นายนิรันดร์  ตันกุระ
 
166 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชนี  อินปา
2. เด็กหญิงศิริพร  ณ ชน
3. เด็กหญิงสุภาพร  อินปา
 
1. นางสาววิภาดา  ทาราทิพย์
2. นายภิญโญ  นันต๊ะเสน
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  อินปา
2. เด็กหญิงภาวิดา  อินปา
3. เด็กหญิงมันทนา  อินปา
4. เด็กชายสิทธิกร  อินปา
5. เด็กชายอนุชิต  ยอดออน
 
1. นายสิทธิพล  พรมมินทร์
2. นางศุภลักษณ์  จิณะสิทธ์
 
168 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กชายกัมพล  อินปา
2. เด็กชายศุภชัย  ขันปาลี
 
1. นายสุวิจักขณ์  ลองราช
2. นายสงคราม  มโนการ
 
169 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. นายยุทธการ  วรรณา
2. นายอลงกต  อินปา
 
1. นายสุวิจักขณ์  ลองราช
2. นายเสกสรร  จิตอารี
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงลัดดาพร  อินปา
 
1. นางสาวปารวี  กุศล
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กหญิงธิดาพร  คงพิริยะนันท์
 
1. นายยุทธภัณฑ์  จันทร์คำเรืองกุล
 
172 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. นายวิสิทธิ์  พิทักษ์อนันตกุล
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่ม้า
 
1. นายชนะภัย  วรกมลธรรม
2. นางสาวพรรณิดา  ชาวส้าน
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายกิตติธัช  ทะนิต๊ะ
 
1. นายประสิทธิ์  บูรณศรี
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  กันแก้ว
 
1. นางนัทธมน  คำครุฑ
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายอานนท์  สุฤทธิ์
 
1. นายวุฒิชัย  ธนะขว้าง
 
176 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงนัยนา  แสนทรงสิริ
2. เด็กหญิงรวีนิภา  สุทธหลวง
3. เด็กหญิงเมธาวี  มูลคำ
 
1. นางนัฏรดี  พลวัง
2. นางสาวกรรณิกา  คำอั้น
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายกายสิทธิ์  วชิรธนกิจ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วคำไสย
 
1. นางมุกดา  กาแก้ว
2. นายองค์การ  วงค์เรือง
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงพรธีรา  มูลจะคำ
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงนงนภัส  สุทำแปง
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงนภัสวันท์  กันธุระ
2. เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์  สว่างเมฆ
3. เด็กหญิงพีรยา  วชิราธนกิจ
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
2. นายนิพจน์  ป้อมทองแดง
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงณฐมนวรรณ  สอนตระกูล
2. เด็กหญิงณิศรา  ต๊ะแก้ว
3. เด็กหญิงอารียา  พิสุทธิ์ธนาสาร
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
2. นายนิพจน์  ป้อมทองแดง
 
182 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  แสงด้วง
2. เด็กหญิงปาริดา  รางแดง
 
1. นายเฉลิมพล  กวาวสิบสอง
2. นายองค์การ  วงค์เรือง
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายธีรเดช  เกตสี
2. เด็กหญิงนันทิดา  จันตระ
3. เด็กหญิงไพรินทร์  เสรีนวกุล
 
1. นายพีรวุฒิ  แสนนิทา
2. นางปรานอม  อินบรรเลง
 
184 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายวิจิตรศิลป์  อดุลย์ศรี
 
1. นางสาวนิชกานต์  ปะทิ
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  จันตระ
2. เด็กหญิงวิชญาพร  แสงนาค
3. เด็กหญิงศศิภรณ์  คีรีสันติกุล
 
1. นางปรานอม  อินบรรเลง
2. นายองค์การ  วงค์เรือง
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จันพฤกษ์
2. เด็กชายมงคล  โชติฐิติธรรม
3. เด็กหญิงศศิรัตน์  คีรีสันติกุล
 
1. นางปรานอม  อินบรรเลง
2. นางสาวชยาพร  เนตรทิพย์
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญญาภู
 
1. นายพินิจ  พรหมรักษ์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กหญิงคณิษา  สุทำแปง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  สุทำแปง
3. เด็กหญิงบงกช  ปาละ
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ปัญญาภู
2. นางดรุณี  พรหมรักษ์
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงแพรวระพี  ธีราโชติ
 
1. นางสาวอนงค์พรรณ  รกไพร
 
190 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. นายธนโชติ  สุมทุม
2. นางสาวนุชนาถ   รกไพร
3. เด็กหญิงปิยะดา   ธนวัฒน์ไชย
4. เด็กหญิงปิยะธิดา   จินดาสวัสดิ์
5. เด็กหญิงศศิกานต์   จิตอารี
 
1. นางกฤตพร  ใบยา
2. นางสาวรัสมี  ธนะวัง
 
191 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กชายปรวัฒน์  รกไพร
2. นายภูรวัฒน์  รกไพร
3. เด็กชายสรวิทย์  รกไพร
 
1. นายชัชวาลย์  งานคำอ้าย
2. นายเทวินทร์  ศรีบุญเรือง
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สังวันนา
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  คุณกานต์
3. เด็กชายภัทรพล  โทนอ๊อด
 
1. นางสาวรัสมี  ธนะวัง
2. นายเทวินทร์  ศรีบุญเรือง
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงอภิสรา  ระพินท์นิภา
 
1. นางภัทรวดี  ทีฆาวงค์
 
194 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กชายกรวิทย์  รกไพร
2. เด็กหญิงอรอุมา  รกไพร
 
1. นางนภสร  บุญสิงห์
2. นางเกสร  ลำทา
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กชายอนุพงศ์  รกไพร
 
1. นายเทวินทร์  ศรีบุญเรือง
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   จินดาสวัสดิ์
 
1. นางดอกปิ่น   สมศรี
 
197 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปทุมไพโรจน์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  วชิรนารายณ์
3. เด็กหญิงชญานิษฐ์  วิศรุตเวสสะภู
4. เด็กหญิงชมพูนุช  แซ่ท้าว
5. เด็กหญิงชุติฆณฑน์  แซ่ท้าว
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปทุมไพโรจน์
7. เด็กหญิงดาราพร  วิวัฒนาวิไล
8. เด็กหญิงนภาพร  แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงวาสนา  แซ่ท้าว
10. เด็กหญิงวิภาวดี  ปทุมไพโรจน์
11. เด็กหญิงศรัณย์พร  วิศรุตเวสสะภู
12. เด็กหญิงสงกรานต์  เวียงแก
13. เด็กหญิงสิรินดา  วิศรุตเวสสะภู
14. เด็กหญิงสุวรรณา  วิวัฒนาวิไล
15. เด็กหญิงโชคอำนวย  สวรรค์เวียงแก
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
2. นายอภิสิทธิ์  ปะละสี
3. นางระนอง  ทองสุข
4. นางรุจิรา  วรรณวิภูษิต
 
198 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงนลพรรณ  ศิลป์ท้าว
2. เด็กหญิงนันท์สินี  ปทุมไพโรจน์
3. เด็กหญิงบุษบา  แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงปนัดดา  ฤทธิ์พายัพ
5. เด็กหญิงปนัสยา  แซ่ท้าว
6. เด็กหญิงประภาน  ศิลป์ท้าว
7. เด็กหญิงพิณภา  สวรรค์เวียงแก
8. เด็กหญิงภาวินี  แซ่ท้าว
9. เด็กหญิงมณี  แซ่ท้าว
10. เด็กหญิงสาธินี  ปทุมไพโรจน์
11. เด็กหญิงสุมาลี  แซ่ท้าว
12. เด็กหญิงสุรีลักษณ์  พงษ์ไตรภพ
13. เด็กหญิงเซ้ง  แซ่ท้าว
14. เด็กหญิงเมธาวี  เทียนรุ่งยอดภู
15. เด็กหญิงเมมิกา  สวรรค์เวียงแก
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
2. นายอภิสิทธิ์  ปะละสี
3. นางสาวอภิญญา  ซอระสี
4. นางสาวอุรารัตน์  ตันกุระ
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงวิรัญญา  เทียนรุ่งยอดภู
 
1. นางวิไล  มะโนแป๊ก
2. นางรพีพรรณ  พันชน
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์  พงศ์ไตรภพ
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงเปรมสินี  ปทุมไพโรจน์
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงชลิตา  วิวัฒนาวิไล
2. เด็กหญิงนันทิดา  มิ่งมิตรวิบูลย์
3. เด็กชายวัชรินทร์  ปทุมไพโรจน์
 
1. นางสใบทิพย์  จันเครือ
2. นางวาสนา  นันทเสน
 
203 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ท้าว
2. เด็กชายธีรภัทร  สวรรค์เวียงแก
3. เด็กชายศุภกิณห์  วิวัฒนาวิไล
 
1. นางวัฒนา  อินต๊ะนัย
2. นางสาวนิเทศ  รักษา
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงจิรสุดา   วิศรุตเวสสะภู
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกันตินันท์  พนะสันต์
 
1. นางนิภาพร  สูงสิริยศ
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคว 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศิริมงคล
 
1. นายชาตรี  ระลึก
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคว 1. เด็กหญิงปิรัญชญา  ลำคำ
 
1. นางชนัญกานห์  ลุนพงษ์
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคว 1. เด็กหญิงวรรณกานต์   สลีอ่อน
 
1. นายฉัตรชัย  แก้วหลวง
 
209 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคว 1. เด็กหญิงนภนันท์  นำแปง
2. เด็กชายสุเทพ  อินพนา
 
1. นายจำลอง  ไชยยา
2. นางรัชนีกร  เทพกอม
 
210 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แปงอุด
2. เด็กชายมนตรี  อุ่นถิ่น
 
1. นายสมภพ  ทองสุข
2. นายจารุวัฒน์  อรินทร์
 
211 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 7 1. เด็กชายพงศธร  แปงคำใส
2. เด็กหญิงอนัญญา  อินทะรังษี
 
1. นายเบญจพล   ติ๊บขัน
2. นางสายรุ้ง  ติ๊บขัน
 
212 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 7 1. เด็กชายบงกช  แปงคำใส
2. เด็กชายสมชาย  แปงคำใส
 
1. นายเบญจพล   ติ๊บขัน
2. นางสายรุ้ง  ติ๊บขัน
 
213 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  จิตอารี
2. นางสาวภัทราพร   บัวอิ่น
 
1. นายประหยัด  ลำน้อย
2. นางสุภาณินี  ป้องคำรด
 
214 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. นางสาวกฤชรัตน์  วงศ์ม่าน
2. นายธันธิวา  เจริญพงษ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  ธรรมศิริ
 
1. นางปาณิศา  ไชยสลี
2. นายเสกสรร  ลำคำ
 
215 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  แหวนหลวง
 
1. นางขนิษฐา  ใบยา
 
216 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1. เด็กหญิงมาลี  แซ่จ๊ะ
2. เด็กหญิงศศิศรา  อรินทร์
3. เด็กชายเดชาธร  ใหม่น้อย
 
1. นางเข็มทอง  คดง้วน
2. นางรุ่งอรุณ  คีรีสัตยกุล
 
217 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1. เด็กหญิงเขมินทรา  อาชาธนกุล
 
1. นางสาวภทพร   ห่วงประชากิจ
 
218 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายนันทฉัตร  สุธรรมมา
2. เด็กชายพงศ์อนันต์  มางิ้ว
 
1. นางสุวพร  อุปละ
2. นางสาวจารุวรรณ  ทองลิ้ม
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงพิทยาทาดา  จักรอะโน
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐนนท์  หน่อปัน
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุนิษา  หม่อมฤทธิ์
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปรานปรีญา  จักรอะโน
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายกรกช  ภาเภา
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปิยะมินทร์   กาญจนเวโรจน์
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอาทิตย์  พิมเสน
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
226 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. นายบุณยกร  อินทะรังษี
2. เด็กหญิงรินรดา  พานิช
3. นางสาววิลาวัลย์  เปาป่า
 
1. นางจงจิตร  จิณเสน
2. นายบรรจง  จิณเสน
 
227 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงชลิดา  เปาป่า
2. เด็กชายธีรเจต  ค้าข้าว
3. เด็กหญิงพวงพร  บุญพันธ์
 
1. นางประนอม   อรุณานันท์
2. นางสาวสุภาณี  มะจินะ
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. นางสาวศิริพร  ขัติยเนตร
2. เด็กชายศุภกิต  สีหะวงศ์
 
1. นางบัวรมย์  นาชัยเวียง
2. นางพิมพ์กมล  เปาป่า