หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::ss-pre1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุชัดร์ จันทรัตน์โรงเรียนโสตจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรวิสรา อินธิยาโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวพนิจตา บัวผันโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสาวเอมอร นันต๊ะปันโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวประภาสินี ปิงใจโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอธิศา อำพรผลโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางนภาพร กำทองโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนากรรมการ
4. นางรุ่งรุจีวรรณ ศรจักร์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาสินี ปิงใจโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอธิศา อำพรผลโรงเรียนเจริญศิลป์ กรรมการ
3. นางนภาพร กำทองโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนากรรมการ
4. นางรุ่งรุจีวรรณ ศรจักร์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพรรณยุพา ยอดอย่างโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางระวีวรรณ วีระพันธ์โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางมุทิตา เพชรวงษ์โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสาวจิตนากาญจน์ อิ่นคำโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพรรณยุพา ยอดอย่างโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางระวีวรรณ วีระพันธ์โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางมุทิตา เพชรวงษ์โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสาวจิตนากาญจน์ อิ่นคำโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางพรรณยุพา ยอดอย่างโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางมุทิตา เพชรวงษ์โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางระวีวรรณ วีระพันธ์โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสาวจิตนากาญจน์ อิ่นคำโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางรัติยา ควรพินิจโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ คุยบุตรโรงเรียนบ้านแช่ฟ้ากรรมการ
3. นางอุษา มีคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวแสงเทียน ธารกมลโสภาโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอารีรักษ์ เรือนคำโรงเรียนโสตอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ บุญเลิศโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายพงศกาญจน์ คำสีแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่านกรรมการ
4. นางสาวแสงเทียน ธารกมลโสภาโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางอารีรักษ์ เรือนคำโรงเรียนโสตอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ บุญเลิศโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายพงศกาญจน์ คำสีแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่านกรรมการ
4. นางสาวแสงเทียน ธารกมลโสภาโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธินี จิตราพิทักษ์กูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางประธานกรรมการ
2. นางกัลยา กุหลาบขาวโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางดาณี ไชยทิพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยากรรมการ
4. นางสาวมนฤทัย โลกคำลือโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาวสุธินี จิตราพิทักษ์กูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางประธานกรรมการ
2. นางกัลยา กุหลาบขาวโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางดาณี ไชยทิพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยากรรมการ
4. นางสาวมนฤทัย โลกคำลือโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมี เหลาธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายโสภณ สุธรรมโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายกิตติชัย กิตติสมรโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
4. นายประหยัด หมื่นแสนโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอรนลิน จินะฝั้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเรณู บัตริยะโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางธีราภรณ์ ทรงประศาสน์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายประหยัด หมื่นแสนโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวิไลวรรณ กาศเกษมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางรัศมี กาศเกษมโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา กาทองทุ่งโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางรวิวรรณ โดเคนโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางวิไลวรรณ กาศเกษมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางรัศมี กาศเกษมโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา กาทองทุ่งโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางรวิวรรณ โดเคนโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวชุติธร มั่งคั่งโรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎ์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางชนมน ศักดิ์ดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวพัชรมล แนวณรงค์โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสาวศศิธร มูลละโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวชุติธร มั่งคั่งโรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎ์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางชนมน ศักดิ์ดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวพัชรมล แนวณรงค์โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสาวศศิธร มูลละโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวชุติธร มั่งคั่งโรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎ์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางชนมน ศักดิ์ดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวพัชรมล แนวณรงค์โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสาวศศิธร มูลละโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอรนลิน จินะฝั้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางภรภัทร บุญชูภักดิ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่านกรรมการ
3. นายกิตติ์รัฐ ภู่เสมโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา สีเคนโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิราภรณ์ อริยะวงศ์ทองโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายภูวนาถ โพธิกุลโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสมปาน ทาบัวโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา สีเคนโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอัญชนา วีรกุลสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัชร์ นามสายสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยกรรมการ
3. นายสรายุทธ คมสันสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยกรรมการ
4. นายจิรพงศ์ กาศเกษมโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัญชนา วีรกุลสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัชร์ นามสายสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยกรรมการ
3. นายสรายุทธ คมสันสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยกรรมการ
4. นายจิรพงศ์ กาศเกษมสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยเลขานุการ
การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัชณา วีรกุลสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ พงศ์พัฒนาวุฒิสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยกรรมการ
3. นางสาวกรกาญจน์ ใจมาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยกรรมการ
4. นายจิรพงศ์ กาศเกษมโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ เลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางขวัญธิดา เค้าเหลืองโรงเรียนเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายเสฎฐวุฒิ ดีมิตรวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัศมี ก๋าชุ่มวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
4. นางสุมล ศรีใจโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ เลขานุการ
การแข่งขันเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปะ

การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวนิดา จิตรอาษาโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดเพชรบุรณ์ประธานกรรมการ
2. นางภัทรียา ดังก้องโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววาสนา แกล้วกล้าโรงเรียนเวียงเทพกรรมการ
4. นางสาวพิชชากร กันศรีเวียงโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ เลขานุการ
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายสุรีชัย ศาสตร์นอกโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางภัทรียา ดังก้องโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววาสนา แกล้วกล้าโรงเรียนเวียงเทพกรรมการ
4. นางสาวพิชชากร กันศรีเวียงโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงเดือน ชาวรัตนพันธุ์โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงประธานกรรมการ
2. นายอเนก มีปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐกานต์ ขันทองโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นายสยาม จันทราภานนท์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงเดือน ชาวรัตนพันธุ์โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงประธานกรรมการ
2. นายอเนก มีปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐกานต์ ขันทองโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นายสยาม จันทราภานนท์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนงคราญ ดวงตาโรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางภัทรียา ดังก้องโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววาสนา แกล้วกล้าโรงเรียนเวียงเทพกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา รักษาพลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
5. นายสยาม จันทราภานนท์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเพียร ทองหมื่นโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ กงจีนโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายพรธนาชัย สังข์ทองโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
4. นายสยาม จันทราภานนท์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางวณนุชมนต์ แสนอุ้มโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
3. นายฐิติกร วาสนะตระกูลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายสยาม จันทราภานนท์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางวณนุชมนต์ แสนอุ้มโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
3. นายฐิติกร วาสนะตระกูลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายสยาม จันทราภานนท์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางศุภางค์รัตน์ วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิลดา มูลเมืองโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวสุภาพร จริงแล้วโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางวรุณี กิ่งศักดิ์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ เลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางศุภางค์รัตน์ วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิลดา มูลเมืองโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวสุภาพร จริงแล้วโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางวรุณี กิ่งศักดิ์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ เลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนงลักษณ์ คุณาคำข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวเครือวัลย์ หาญยศข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา อินทรรุจิกุลโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงกรรมการ
4. นางวรุณี กิ่งศักดิ์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ เลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธนู แสนเพ็ชร์โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายธนาณุพงศ์ ณภัคพงษ์ชัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ อึ้งตระกูลกองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมตกรรมการ
4. นายสยาม จันทราภานนท์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ เลขานุการ
การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนภัสศัย วรรณะชมรมดนตรีไทยวรรณสังคีต จังหวัดแพร่ ประธานกรรมการ
2. นายอรรถชัย ตนะวิไชยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิเชษฐ ปัญญายงค์โรงเรียนดาราการดนตรีกรรมการ
4. นายสยาม จันทราภานนท์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเอนก สุภาโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธราเทพ สุขมาวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
3. นายอนุช อินทรชัยโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสุมล ศรีใจโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายเอนก สุภาโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธราเทพ สุขมาวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
3. นายอนุช อินทรชัยโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสุมล ศรีใจโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวกรกนก ร่องพืชวิทยากรท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสายสุนีย์ สายถิ่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสุมล ศรีใจโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวกรกนก ร่องพืชวิทยากรท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางขวัญธิดา เค้าเหลืองโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางสุมล ศรีใจโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางประไพวรรณ ละอินทร์โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงประธานกรรมการ
2. นายสุขเกษม ใจยวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางพัชราพรรณ กาศวิลาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางพัทธยา หมื่นแสนโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันโปรแกรม Paint ( Window 2007 ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางประไพวรรณ ละอินทร์โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงประธานกรรมการ
2. นายสุขเกษม ใจยวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางพัชราพรรณ กาศวิลาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางพัทธยา หมื่นแสนโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ( window 2007 )ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ สุพลวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา บุญมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวอมรินทร์ คำห้องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางอทิตยา ราชดีโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ( window 2007 ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายดำรงค์ สุพลวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา บุญมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวอมรินทร์ คำห้องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางอทิตยา ราชดีโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกิตติชัย กิตติสมรโรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นางเรณู บัตริยะโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวไพลิน เวียงนาคโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนากรรมการ
4. นายอดุลย์ ปวงคำโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์วิทยาลัยเทคนิคแพร่ประธานกรรมการ
2. นายวินัย จันทร์สว่างวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่กรรมการ
3. นายกิตติชัย กิตติสมรโรงเรียนวีดเมธังกราวาสกรรมการ
4. นายอดุลย์ ปวงคำโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์วิทยาลัยเทคนิคแพร่ประธานกรรมการ
2. นายวินัย จันทร์สว่างวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่กรรมการ
3. นายกิตติชัย กิตติสมรโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
4. นายอดุลย์ ปวงคำโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายวินัย จันทร์สว่างวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ประธานกรรมการ
2. นายธิติพันธุ์ จันแปงเงินศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ สุจาคำโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นายอดุลย์ ปวงคำโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางมาลินี วรรณวงศ์กาวิละอนุกูลประธานกรรมการ
2. นางเสาวคนธ์ บุญญประภาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่กรรมการ
3. นางสาวอุดมลักษณ์ ไหวเคลื่อนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสุภาพร น้อยเอี่ยมโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางกุสุมาลย์ ก๋าชุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ประธานกรรมการ
2. นางมาลินี วรรณวงศ์กาวิละอนุกูลกรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ บุญญประภาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่กรรมการ
4. นางสาวอุดมลักษณ์ ไหวเคลื่อนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสุภาพร น้อยเอี่ยมโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสาวไพรินทร์ กาศสกุลวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเปมิกา อินทรประดิษฐวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่กรรมการ
3. นางสาวศิริลภรณ์ กำปนาดโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนากรรมการ
4. นางสาวรัชนู สุขอ้ายโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาวไพรินทร์ กาศสกุลวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเปมิกา อินทรประดิษฐวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่กรรมการ
3. นางสาวศิริลภรณ์ กำปนาดโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนากรรมการ
4. นางสาวรัชนู สุขอ้ายโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางณภัคสุรางค์ พัชรจารุพบชัยโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางภาวนา จันทราภานนท์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวจิราพร ยะปะนันท์วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่กรรมการ
4. นางมาติกา ศรีอ่อนโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางณภัคสุรางค์ พัชรจารุพบชัยโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนางภาวนา จันทราภานนท์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวจิราพร ยะปะนันท์วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่กรรมการ
4. นางมาติกา ศรีอ่อนโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางณภัคสุรางค์ พัชรจารุพบชัยโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางภาวนา จันทราภานนท์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวจิราพร ยะปะนันท์วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่กรรมการ
4. นางมาติกา ศรีอ่อนโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด (ทรงสูง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเปมิกา อินทรประดิษฐวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร มูลละโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวรัติวดี ศรีบุญโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัยกรรมการ
4. นางรวิวรรณ โดเคนโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด (ทรงสูง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดิษฐ์ ชั่งหินวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ ดีชุมแสงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ เหมืองจาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่กรรมการ
4. นายชวลิต กรวดสูงเนินโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสาวชญานิศ ละอินทร์โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฏร์สงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิวา มีคำโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงกรรมการ
3. นายณัฏฐ์ทัต ศิริวิวัฒน์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางมาลี วรรณสมพรโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวชญานิศ ละอินทร์โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฏร์สงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิวา มีคำโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงกรรมการ
3. นายณัฏฐ์ทัต ศิริวิวัฒน์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางมาลี วรรณสมพรโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
การแข่งขันเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกายหรือบกพร่องทางการเห็น (2 ประเภทความพิการแข่งร่วมกัน) ป.1-ป.6
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกายหรือบกพร่องทางการเห็น (2 ประเภทความพิการแข่งร่วมกัน) ม.1-ม.6

ปฐมวัย

การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางศิริวรรณ ตันศิริโรงเรียนบ้านนาจักร(จักราษฏร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางกิ่งดาว เปียมณีโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุพัตรา แก้วโมราโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางพนิดา เวรุริยะโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางทัศนีย์ จันทร์ป้อมโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายประธานกรรมการ
2. นางรัชดา ถิ่นจอมโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงกรรมการ
3. นางสุจินต์ ม้าเมืองโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางพนิดา เวรุริยะโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางปิยาพร ปินตาโรงเรียนวัดศรีดอกประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวรางค์ แสงสร้อยโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางทัศนีย์ ใจกระเสนโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางจารุณี กิตติสมรโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางอัญชลี อุปนันไชยโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวรัติวดี ศรีบุญโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัยกรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ ใหม่จันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางจารุณี กิตติสมรโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย
การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางสาวฐณพร สายอุตโรงเรียนเด่นไชยวิทยา จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิสา บำรุงกูลโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุพรรณี เหล็กทั่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางพรพิมล กาบสนิทโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางสาวปุณยาพร ชลทาโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงประธานกรรมการ
2. นางสุทธาวรรณ ดีธงทองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบาลเด่นชัยกรรมการ
3. นางดวงใจ โมหาโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางพรพิมล กาบสนิทโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ [email protected]
โทร 054-653276
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]