ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แพร่ปัญญานุกูล 35 7 0 1 42
2 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 35 0 0 0 35
3 น่านปัญญานุกูล 33 8 5 3 46
4 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 31 0 0 0 31
5 พิจิตรปัญญานุกูล 27 6 1 3 34
6 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 27 1 0 0 28
7 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 27 0 0 0 27
8 กาวิละอนุกูล 25 4 3 0 32
9 สอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 23 0 0 0 23
10 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 21 6 2 0 29
11 เชียงรายปัญญานุกูล 17 10 5 0 32
12 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 16 5 2 1 23
13 โสตศึกษาจังหวัดตาก 15 3 1 2 19
14 พิษณุโลกปัญญานุกูล 14 6 2 1 22
15 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 8 4 0 0 12
รวม 354 60 21 11 446