ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 34 0 1 35 35 0 0 0 35
2 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 21 6 4 31 31 0 0 0 31
3 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 15 4 5 24 27 1 0 0 28
4 แพร่ปัญญานุกูล 11 8 10 29 35 7 0 1 42
5 พิจิตรปัญญานุกูล 10 9 3 22 27 6 1 3 34
6 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 8 7 3 18 21 6 2 0 29
7 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 6 3 3 12 16 5 2 1 23
8 สอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 5 11 7 23 23 0 0 0 23
9 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 4 12 11 27 27 0 0 0 27
10 น่านปัญญานุกูล 4 8 13 25 33 8 5 3 46
11 กาวิละอนุกูล 4 5 8 17 25 4 3 0 32
12 พิษณุโลกปัญญานุกูล 4 3 4 11 14 6 2 1 22
13 เชียงรายปัญญานุกูล 2 6 4 12 17 10 5 0 32
14 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1 2 1 4 8 4 0 0 12
15 โสตศึกษาจังหวัดตาก 0 7 6 13 15 3 1 2 19
รวม 129 91 83 303 354 60 21 11 435