ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การแข่งขัน

รายการเปลี่ยนแปลง

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

              -  เกณฑ์การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 กำหนดกลุ่มคำศัพท์    ยึดเกณฑ์ตามเดิม

               -  เกณฑ์การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน  ม.1-ม.6  กำหนดกลุ่มคำศัพท์  ยึดเกณฑ์ตามเดิม

 

 

วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.