หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-act

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางรมณ ชมชื่นโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายภูวดล เกตุมงคลโรงเรียนพิชัย รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณิชารัศม์ ตุ้ยดีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นางวิบูลย์สิริ ไทยภักดิ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางพิกุล อุบลสวัสดิ์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางเนาวรัตน์ คำเวียงโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายสุประวีณ จินดานักกีฬาครอสเวิร์ดรองประธานกรรมการ
3. นางอรวรรณ คำนวณโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสายพิณ รุ่งวัฒนะกิจโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสาวบุญธิดา ปัญญาเฉียบโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ โลหะบาลโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย สุวรรณโรงเรียนกิ่วลมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุนจิรา เป็งยะสาโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
4. นางวรรณิศา ใจก๋องแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นางสาวจีระกมล รัตนศรีโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวดุษณี ปันนาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศรินทร์ สายสกุลโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ แก้วดำโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นางพรรลิณี ขวานเพชรโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
5. นางสาววชิราภา เพ็ชรหาญโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางรมมาดี พรวนหาญโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางสาวลีลา จำมะเทวีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุรีพร หาญยุทธโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางราตรี คำวงศ์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสาวประภาสินี ปิงใจโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางอนงค์ลักษณ์ มโนวงค์โรงเรียนปัว ประธานกรรมการ
2. นางภูริตา ใบยาโรงเรียนมัธยมป่ากลาง รองประธานกรรมการ
3. นางสาวแพรวพรรณ สวนธิโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์ทิพย์ ทองวังโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางนริศรา หงษ์หนึ่งโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายรวีวัฒน์ วุฒิไชยาโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางณัฐภาส์ ทะสีโรงเรียนชุมชนศิลาแลง รองประธานกรรมการ
3. นายสินชัย รุ่งแสงรัตนกุลวิทยากรเชี่ยวชาญกรรมการ
4. นางสุรีย์ แสนเพ็ชร์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสุภัสสร สมนึกโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
6. นายทศพร มั่งคั่งโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์วิทยากรเชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. นางรัชกร เรือนติ๊บโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุวนิตย์ ดอกบัวโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางหัสยา ภักดีโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรนาถ จาอาบาลโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]