หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางพินพนอ กัลยาประสิทธิ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางทศพร แตเจริญโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางอัมพิกา ไกรอ่ำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา อาจสัตรูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นางสาวพริ้มเพรา อนาวงศ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางกาญจนาพร คงเพ็ชรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิวิมล เนืองนิตย์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุจินดา จารุชาตโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางวราจิตร คุณสิทธิ์โรงเรียนปัวกรรมการ
5. นางสาวพัชรีภรณ์ นรินทร์โรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา สมใจโรงเรียนเวียงเทพวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญจมาศ มหัปปานันท์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุปราณี กาศเกษมโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นางพัฒนา กันอาทาโรงเรียนปัวกรรมการ
5. นางพรรณยุพา ยอดอย่างโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางอารยา สุขเสนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยพร คลศิลป์โรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางอุบลวรรณ หล้าแก้วโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
4. นางสาววรรณกนก เลื่อนลอยโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. นางกชกร กึกก้องโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ ชาติรังสรรค์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางรำพึง สิทธิวงศ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสายฝน กองแก้วโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นางมัณฑนี อยู่เย็นโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางรัติยา ควรพินิจโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวบุญชู สิงห์คารโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ รุ่งเรืองศรีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางทิพสร จันทร์สุภาเสนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นางบุณฑริกา ชยันตราคมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายพลร่ม ดอกแก้วโรงเรียนนารีรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสนทยา คำอ่อนโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นางเสาวจี เสาร์สุขโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นางแววดาว ชัยมณีโรงเรียนสากรรมการ
5. นายผจญ แสนอินทร์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
6. นางมุทิตา เพชรวงษ์โรงเรียนพิริยาลัยกรรมการ
7. นางประภา บุญยนต์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
8. นางอัจฉรา ขันหลวงโรงเรียนสากรรมการ
9. นางราตรี คำวงศ์โรงเรียนพิริยาลัยกรรมการ
10. นายไพรสันต์ สุกินโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
11. นางพัชรินทร์ คำกระจายโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมกรรมการ
12. นางเสาวะณี ดวงคำสวัสดิ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
13. นางกฤษฎาภรณ์ นะพิชัยโรงเรียนน่านนครกรรมการ
14. นางสาวนริศรา ยะอิตะโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
15. นายสิรวิชญ์ ขัดเชิงโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
16. นายสมควร ใจหาญโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
17. นางนฤมล พันธุโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
18. นางวรวีร์ สวัสดิสุขโรงเรียนน่านนครกรรมการ
19. นางศินันทนี ปัญญาไวยโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
20. นางบุษกร ศรีโชคโรงเรียนพิริยาลัยกรรมการ
21. นายพงษ์ศักดิ์ กุลชาติโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
22. นางณัฐกา คำวังโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
23. นางนภชา ศิริวัฒน์โรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
24. นางสุชิดา กำทองโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
25. นางสาวสุวรรณ สมัครโรงเรียนนารีรัตน์กรรมการ
26. นางจันทร สุวรรณชื่นโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
27. นางรัชชนก จิตระวงศ์โรงเรียนปัวกรรมการ
28. นางสาวรัตนา ทองศิริกุลโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
29. นางระวีวรรณ วีระพันธ์โรงเรียนพิริยาลัยกรรมการ
30. นางอมรรัตน์ ใจหาญโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
31. นางเพียรทอง อังผาดผลโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการ
32. นางรัชนีพร อรุณวิงโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
33. นางกัลยา กุหลาบขาวโรงเรียนพิริยาลัยกรรมการ
34. นางณฐวรรณ สารสมโรงเรียนนารีรัตน์กรรมการ
35. นางเพ็ญศรี บูรพาวิจิตรนนท์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
36. นางกานดา วรรณแฉล้มโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
37. นางวาสนา ชมภูมิ่งโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
38. นางเพียงพิณ ปลอดโปร่งโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายยงยุทธ อุทธิยาโรงเรียนพิริยาลัยประธานกรรมการ
2. นางศิริธร อุตโมโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ เงารังษีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
4. นางรำพึง สิทธิวงศ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสาคร กอนสินโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสุมาลัย รอดบางโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
7. นางพัชรีพรรณ ตนภูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุจิตรา พังสุวรรณโรงเรียนพิริยาลัยกรรมการ
9. นางอัญชลี อินทรชัยโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
10. นางสุภาพ บุญญาสัยโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
11. นางจันทนา ศิลปศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
12. นายทัพไทย ตันติอำไพโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
13. นางจันทร์ทิพย์ ทองวังโรงเรียนนารีรัตน์กรรมการ
14. นางณัฐวรรณ ฬาทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
15. นางสุกัญญา กันทะชัยโรงเรียนนารีรัตน์กรรมการ
16. นางกุสุมา ศรีจันทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
17. นางดวงทิวา เทพปัญญาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นครกรรมการ
18. นางจรรยา โยธาโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
19. นางเสาวณีย์ ธงชัยโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
20. นางพิชญาณัฏฐ์ ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
21. นางสุวลักษณ์ รัตคธาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
22. นางสุจิตรา ยศอาจโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
23. นางสาวประภาสินี ปิงใจโรงเรียนพิริยาลัยกรรมการ
24. นางสาวประเทืองพรรณ ธรรมสานุกุลโรงเรียนนารีรัตน์กรรมการ
25. นางนงคราญ กลั่นบุศย์โรงเรียนพิริยาลัยกรรมการ
26. นางสาวพจนีย์ สินชูโรงเรียนสากรรมการ
27. นางประภา บุญยนต์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
28. นางปัณฑารีย์ ต้นกลโรงเรียนนารีรัตน์กรรมการ
29. นายประเสริฐ ศรีมูลเรืองโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
30. นางสาววิสสุดา เสียงหวานโรงเรียนพิริยาลัยกรรมการ
31. นายกิติศักดิ์ พรมคำโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
32. นางสายฝน กองแก้วโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
33. นางวิภาพรรณ แก้วกันโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
34. นางเยาวลักษณ์ นุ่มนวลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
35. ดร.ปิยะวัติ วังซ้ายโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
36. นางประภา บุญยนต์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
37. นางฟองจันทร์ หม้อกรองโรงเรียนนารีรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา วรรณมาลิกพันธ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัญชิตา ปันนินาโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นางศุภจิต มาตมุงคุณโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางพูลทรัพย์ รัตนศิลาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางจรรยา แสงสุกโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายวรวิทย์ วังซ้ายโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอำพรรณ เบ็ญจสุวรรณโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
4. นางเฉลิมศรี เลียงกลกิจโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอารีญา แม่นยำโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอุษา รัตนบุปผาโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางศิริมาส แก้วบัวดีโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายสถาปัตย์ พละทรัพย์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรินทร์ชยุฒน์ บุญประสพโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิเวศน์ เทศใต้โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววิชญา เมฆอากาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ มาเกตุโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุจิตต์ ช่อไชยกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพรรณ จารุรัชต์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางหัสยา ภักดีโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. ผศ.กฤดา ชุ่มจันทร์จิรามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ อินทวิชัยมหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
3. นายสมชาย อินตาโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสริลณา อินต๊ะเสนโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ เหล็กกล้าโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายสุรเชษฐ์ บุญรักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายชนะศึก โพธิ์นอกโรงเรียนจัตรัสวิทยาคม จ.ชัยภูมิกรรมการ
3. นายอนุศาสน์ หงษ์แก้วโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
4. นายบุญชอบ แย้มพรามข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางนงราม เหมืองศรีโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. ดร.ปริยาณี หอมสุวรรณมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นายภมร ดาวแดนโรงเรียนบดินเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) จ.สมุทรปราการกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา อัมพวันโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเฉลิมพงษ์ เหมืองห้าโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
5. นายชินวัตร จิรวงศธรโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายไชยยะ เศวตศิลาโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัณยา ฟองจันทร์มหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
3. นายเอกบดินทร์ กิตติจริยาโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยพัทธ์ สุกใสโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางอนงค์ ทุมวงษ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.อิสระ อินจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายหาญ เสนนะโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ ภูมิคอนสารโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. จ.ส.อ.สายเทพ ผ่องแผ้วโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุนจิรา เป็งยะสาโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.อิสระ อินจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายหาญ เสนนะโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ ภูมิคอนสารโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. จ.ส.อ.สายเทพ ผ่องแผ้วโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุนจิรา เป็งยะสาโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายต่อเกียรติ บำบัดโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางณัฐชานันท์ ชูแสงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จ.พิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวหทัยพันธน์ หงษ์เจ็ดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี นางแลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฤธาพร ฤทธิเรืองเดชโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.สมุทรปราการกรรมการ
6. นางเกศินี สุทธิโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
7. นางชัชฎาภรณ์ ใจจันทร์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
8. นางสาวสัจจาพร หมื่นโฮ้งโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
9. นางยุวนันทร์ เชียงหนุ้นโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
10. นายทรงศักดิ์ สารพันธ์โรงเรียนลองวิทยากรรมการ
11. นางสาวสุรีรัตน์ มีสองโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
12. นางสาวกาญจนา ไชยชนะโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
13. นายสุวิทย์ จิตต์ประสารโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
14. นางสุมิตรา กำแทงโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
15. นางปิยธิดา โพธิ์ประภาโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสดศรี แสงแก้วโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวผุสดี กล่อมวงษ์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา อยู่บ้านคลองโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
4. นางสาวกุสุมา แย้มครวญโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางระวีวรรณ ดอนท้วมโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
6. นางสาวอรุณศรี เตชะเรืองรองโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
7. นางสาวธัญชนก เขื่อนเมืองโรงเรียนเชียงกลาง(ประชาพัฒนา) จ.น่านกรรมการ
8. นางสาวณชพร จิตอารีโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
9. นายนิวัฒน์ พันน้อยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
10. นางสาวตุลารัตน์ จินายะโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
11. นางสาววชิราภา เพ็ชรหาญโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
12. นายณัฐวุฒิ กำแทงโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมกรรมการ
13. นางรัตติยา จินายะโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
14. นางฐิติมา ศรีจันทร์โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
15. นางสาววรารัตน์ จดจำโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางอลิศชา สุริยะวงค์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางนันทิชา คำตุ้มโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นางอรวรรณ ป่าธนูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายสนิท ธิราช โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.วรรณา มังกิตะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นายดิเรก แก้วสุทธิโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางชุติมณฑน์ สมเดช โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการ
4. นายพิษณุ พินิจโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสาววาสนา เจริญคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประธานกรรมการ
2. นางนราฐิติพร ปะระมะโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นางศรีภา สายซอโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ซำเจริญโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสาวสมรัก คุ้มเนตร โรงเรียนเวียงเทพวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี นันตาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวราตรี ไหวเคลื่อนโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
4. นางสุทธิดา มหายศนันท์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางจุริยาภรณ์ สิทธิวงษ์โรงเรียนสองพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประธานกรรมการ
2. นายนนทวัฒน์ ศรีชัยวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางลักขณา กัญญาประสิทธิ์ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการ
4. นางสาวสมบูรณ์ บูรณประภาสโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมกรรมการ
5. นายสัมพันธ์ ร่องพืชโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ประดุง สวนพุฒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางปุณณดา ปราบริปูโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางขวัญศิรินทร์ ปราบริปู โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม กรรมการ
4. นางลำดวน ปานปากโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางเพชรา พรหมขันธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางบุญทิวา ธรรมโมโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุชาดา เรือนคำโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายรณชัย อินรังโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวจีราวัจน์ แสงคำโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. ดร.ศุกรี อยู่สุขมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางประภาภรณ์ นะไชยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายกฤติกรณ์ กองแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการ
4. นางวาณี สุทธกุลโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายกฤษณะพันธ แก่นมณี โรงเรียนเมืองแพร่ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ดร.วันทนีย์ แพงศรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางปทุมทิพย์ ยอดวีระพงศ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางเพชรา พรหมขันธ์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายสมบูรณ์ คำกระจาย โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประธานกรรมการ
2. นายสินอารย์ ลำพูนพงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ
3. นางทิพย์มณี ปิ่นทอง โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. นางสาวอาทิติพร แสนจักรโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสุณิชญา กันทากาศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประธานกรรมการ
2. นางไอยเรศ สว่างเมืองวรกุล โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายแอ๊ด ชาวน่าน โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภกร พรมชัยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายชูชาติ เด่นถาวร โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประธานกรรมการ
2. นายวศิน มังคลาด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสัจจะ รุณวุฒิ โรงเรียนนาน้อย กรรมการ
4. นายเสรี แก่นทรัพย์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ มรรคเจริญ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศศิวิมล คำวังจันทร์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แสนวงค์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ พิมพ์ขาลีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นายธนพล วังสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายณรงค์ แก้วรัตม์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกณิสา ดวงภูเมฆโรงเรียนน่านครประธานกรรมการ
2. นายชวลิต กันธิยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
3. นายอิทธิกร จันใสยโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายกีรติ พอจิตโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวาสนา อ่อนแก้วโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางพัชรา สิทธิอาษาโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมพร สินสมุทรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ ธีระวัฒนประสิทธิ์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
5. นางสาวแววตา กอบกำโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางประทิน สิทธิวงศ์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา เรือนสอนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
3. นางปาริชาติ ใจการโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ สุภาพโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นายสงวนสิทธิ์ ปะระมะโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ บุญทวีโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายปิติพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นายเสนาะ แก้วคุ้มโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายนำพล ชัยพิชิตโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายชวลิต ยอดยิ่งโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายเอกนรินทร์ วีระวงค์โรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร พิสูจน์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นายปกรณ์ ทารัตน์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศุภกรณ์ บัวดีโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นายสมชาย แสงสร้อยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางจุฑามาศ คำสมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ อินปันสาโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
3. นางพิมพิรา สกุลไทยโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ ด่านผาทองโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางอรอนงค์ พลสวัสดิ์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวอิษฎาภรณ์ สิทธิยศโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางแสงอรุณ กุมมาลือโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวทับทิม ใจอินทร์โรงเรียนทุุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสุภาพ กรุณาโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
5. นางประภัสสร อภิชัยวิศรุตกุลโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววีนา สุวรรณโนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร หลวงเขียวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
3. นายศุวัชรกัณต์ กันทะตาโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นางวรนันท์ คำลือโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมณีรัตน์ แก้วมงคลโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอรรถวุธ ใบยาโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นายสนิท ภูมาศโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. ดร.วิทิตา สุขทั่วญาติโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
5. นายอิทธิพล ชื่นบานโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ ยาปันโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางโสภิณ ศิริคำน้อยโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายเพิก พงษ์ไทยโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพันธิตรา กระหวายโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวยุวเรศ กาศเจริญโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางจุรีรัตน์ ม่วงมีโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีสุดา วังนัยกูลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
3. นางสุภาพ น้อยจันทร์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางรุจิกาญจน์ ทันใจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางรำพรรณ ชินทวรรณโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายเจริญ อุตมีมั่งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายพัสกร มาลารัตน์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ รัตนภูมิโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นางอัจฉรา ถือคำโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
5. นางสาววัลภา กาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางเกสรี บรรเลงโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงกรรมการ
2. นายสมชาย มิ่งขวัญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางอัญชนา วีรกุลธุรกิจส่วนตัว (อบจ)กรรมการ
4. นางพัชรี อัจฉริยตระกูลสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปางกรรมการ
5. นายอติเทพ วิชาญสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปางกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา สุขสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยางกรรมการ
2. นางประทุม กาญจนภาคินโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
3. นายประจักษ์ วานเวียงโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายฉัตรชัย มณีนาคโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
5. นายประยงค์ สัพทเสวีสพป.สุโขทัยกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายพิภพ จันทร์คำโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางอาภรณ์พรรณ เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านท่าพล(ท่าพลวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวอรัญญา หมื่นโฮ้งโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสุนันทา คำสีสังข์โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นายเอกรินทร์ ทรัพย์อนันต์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
6. นายจรัญ สุขสวัสดิ์โรงเรียนตะพานหิินกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมคิด วัฒนศิลป์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายอุดม สีตลานุชิตโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงศ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นายประเสริฐ สมวงศ์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมคิด วัฒนศิลป์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายอุดม สีตลานุชิตโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงศ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นายประเสริฐ สมวงศ์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวรเวทย์ พรมมาลาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ จันทสิงห์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภักดี สิทธิชัยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
4. นางกัลยา อินทเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายพรพงษ์ อุ่นคำมีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวรเวทย์ พรมมาลาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ จันทสิงห์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภักดี สิทธิชัยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
4. นางกัลยา อินทเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายพรพงษ์ อุ่นคำมีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ วิชัยทาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ สิงห์น้อยโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่รองประธานกรรมการ
3. นายสุรชาติ ทองสุกโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นางวลัยรัตน์ สุนทรพิพัฒน์กุลโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการ
5. นายธนู แสนเพ็ชร์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ วิชัยทาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ สิงห์น้อยโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่รองประธานกรรมการ
3. นายสุรชาติ ทองสุกโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นางวลัยรัตน์ สุนทรพิพัฒน์กุลโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการ
5. นายธนู แสนเพ็ชร์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา สุริยะวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ประธานกรรมการ
2. นายนพดล เตปินสายโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลรองประธานกรรมการ
3. นายเพียร ทองหมื่นโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ คันธวันโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐกานต์ ขันทองโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา สุริยะวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ประธานกรรมการ
2. นายนพดล เตปินสายโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลรองประธานกรรมการ
3. นายเพียร ทองหมื่นโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ คันธวันโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐกานต์ ขันทองโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ มีทรัพย์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวีระพล อินทเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจิรายุส สายตรงโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสาวสิริญา ศรีชัยโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นางสาวปรานี วันมูลโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุภร พรินทรากุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายศิวัช จารุวสุพันธ์ุโรงเรียนลำปางกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางจันทร์แดง สุขศิริโรงเรียนบ้านสระประดู่กรรมการ
5. นายสุรีชัย ศาสตร์นอกโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุภร พรินทรากุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายศิวัช จารุวสุพันธ์ุโรงเรียนลำปางกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางจันทร์แดง สุขศิริโรงเรียนบ้านสระประดู่กรรมการ
5. นายสุรีชัย ศาสตร์นอกโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล ปัญญาแฝงผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เรียนไธสงค์โรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ อารยวิจิตรโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายอิทธิพล ปัญญาแฝงผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เรียนไธสงค์โรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ อารยวิจิตรโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายภาณุมาศ ผันผายโรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายภาณุมาศ ผันผายโรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย รุ่งรวีศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 37ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางลำพูนกรรมการ
3. นายเก่งกวี ชมภูแก้วโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย รุ่งรวีศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 37ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางลำพูนกรรมการ
3. นายเก่งกวี ชมภูแก้วโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายประกรณ์ ผันผายโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายมณเทียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นลำพูนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายประยงค์ รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายประกรณ์ ผันผายโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายมณเทียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นลำพูนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศรีนวย สำอางศรีโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายจตุพล ใจยวนโรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศรีนวย สำอางศรีโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายจตุพล ใจยวนโรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร เพชรคงวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายศรีรัตน์ คำตาบุตรโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
3. นางอรชร พรศิริโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุกัญญา อุทังกาศโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางอรชร พรศิริโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายศรีรัตน์ คำตาบุตรโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
4. นางสุกัญญา อุทังกาศโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต ศรีบัววิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางอัญชญา ต๊ะนาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายวัลลภ เอี่ยมละอองโรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราฎร์วิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิต ศรีบัววิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
2. นางอัญชญา ต๊ะนาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายวัลลภ เอี่ยมละอองโรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราฎร์วิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านปางแก สพป.น่าน 2กรรมการ
2. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากวิทยากรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ เทิดเข้มโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนากรรมการ
3. นายสมบรูณ์ แก่นเรณูโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนากรรมการ
3. นายสมบรูณ์ แก่นเรณูโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางฟ้ามุ่ย ศรีบัววิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวละเอียด ทะนันชัยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางนงคราญ จิตเพียรโรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางฟ้ามุ่ย ศรีบัววิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวละเอียด ทะนันชัยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางนงคราญ จิตเพียรโรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางนิพิชฌม์ชา บุญทากลางโรงเรียนห้วยต้มชัยวงศาอุปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
4. นางเมทินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายอำนวย มหามิตรโรงเรียนเมืองมายวิทยาลำปางประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอำนวย มหามิตรโรงเรียนเมืองมายวิทยาลำปางประธานกรรมการ
2. นายมงคล รอพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางนิพิชฌม์ชา บุญทากลางโรงเรียนห้วยต้มชัยวงศากรรมการ
3. นางเมทินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายรวมพล บุญตันมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายพิริยพงษ์ ธัมมาพิชยาโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
3. นายวิชานาถ ดอนแก้วโรงเรียนจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายพิริยพงษ์ ธัมมาพิชยาโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อิตทเนตรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสายชล ปิ่งทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
5. นายชวน ตันแก้วโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายนิรุตร์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปิยะ คณะธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายเจษฎา อุดถาน้อยโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทวี ครองสุขผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
3. นายไพรัตน์ ยังศิริโรงเรียนปัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทวี ครองสุขผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ กวางวิจิตรกุลโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทรงศิลป์ มะโนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ เลิศนิรันดร์สกุลโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี วงศ์วารโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทรงศิลป์ มะโนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
3. นายนิรันดร์ เลิศนิรันดร์สกุลโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมอารีกรรมการ
3. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมอารีกรรมการ
3. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิธิ ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรัชณพงษ์ อุฬารโชคโรงเรียนบ้านเสด็จวนชยางกูลวิทยากรรมการ
3. นายมนตรี ติวงศ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพิธิ ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรัชณพงษ์ อุฬารโชคโรงเรียนบ้านเสด็จวนชยางกูลวิทยากรรมการ
3. นายกฤษฎา ศรีวงษาโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเผชิญ กันธิยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พานิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเผชิญ กันธิยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ มีรอดโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอัครเดช จิตศรัทธาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญยงค์ สังข์วรกุลโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางธนาภรณ์ ครองสุขโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอัครเดช จิตศรัทธาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธนาภรณ์ ครองสุขโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)กรรมการ
3. นายบูญยงค์ สังข์วรกุลโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ศศิทัตต์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ศิลป์ไพราชกอ.รมนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ศศิทัศน์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ศิลป์ไพราชกอ.รมนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ สารพนธ์โรงเรียนบ้านเหมืงหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)กรรมการ
3. นายปิยะ คณะธรรมโรงเรียนศรีสวัดิ์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายอนุชา ทาปลูกโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายชเนรินทร์ จิตอารีย์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา แก้วเรืองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายนิรันดร์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายประสาทพร เสนาสุทธิพรโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายชเนรินทร์ จิตอารีย์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประสาทพร เสนาสุทธิพรโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายนิรันดร์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางณัฐพัชร์ มหายศนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววชิสา ภูจอมจิตรวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลาง จ.น่านกรรมการ
4. นางเกศศิลป์ ทองนาคศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เขตอำเภอวังชิ้น จ.แพร่กรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ ปิยะมังคลามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางณัฐพัชร์ มหายศนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววชิสา ภูจอมจิตรวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางเกศศิลป์ ทองนาคศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เขตอำเภอวังชิ้น จ.แพร่กรรมการ
4. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลาง จ.น่านกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ ปิยะมังคลามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. รศ.นุชนาฏ ดีเจริญมหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรทราย ย่อมพรมราชวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางสายสุนีย์ สายถิ่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่กรรมการ
4. นางสาวมัญชลา มั่งมีโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ชมภูรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. รศ.นุชนาฏ ดีเจริญมหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรทราย ย่อมพรมราชวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางสายสุนีย์ สายถิ่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่กรรมการ
4. นางสาวมัญชลา มั่งมีโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ชมภูรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ดร.จิตติมา นาคีเภทมหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นางสาวกณัจฐิมญค์ ลิมปนารมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์เลิศวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่กรรมการ
4. นางกรรณิกา คำถินโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
5. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. ดร.จิตติมา นาคีเภทมหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นางสาวกณัจฐิมญค์ ลิมปนารมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์เลิศวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่กรรมการ
4. นางกรรณิกา คำถินโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
5. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิหรรษามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญธิดา ศิริข่วงข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางศิวาไล เตียวกุลโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางประภาวรินทร์ จำปาแก้วโรงเรียนไผ่ล้อม จังหวัดแพร่กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิหรรษามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงประธานกรรมการ
2. นายอโนทัย ส้มอ่ำวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางศิวาไล เตียวกุลโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางประภาวรินทร์ จำปาแก้วโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม จังหวัดแพร่กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายพสิษฐ์สุธา มหายศนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายอธิป มีชนะโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายบัญชา ศรชัยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายพสิษฐ์สุธา มหายศนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายอธิป มีชนะโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายบัญชา ศรชัยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรางค์ อ้นปันส์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงฤทัย สีวันโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. Mr.Kevin Ratcliffeโรงเรียนนาีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. Mr.Cody Jaffeโรงเรียนท่าวังผากรรมการ
5. นายสถาพร พันธุประยูรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวนภา แก้ววรรณดีโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรเทวี ไชยเนตรโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. Mr.Richard Siewertโรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการ
4. Mr.Joel Lotherโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯกรรมการ
5. นางปิยะฉัตร แบนนิสเตอร์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางดวงแข ศักดิ์ศรีวิทยาโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางจิรภา อินทรขาวโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางวจีพร สุขสมบูรณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. Mr.Ryan L Hickyโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯกรรมการ
5. นางสาวณิชารัศม์ ตุ้ยดีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายขวัญชัย ตระกูลเชิดชูชัยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววีรญา เมฆกระจายโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. Mr.Edward Ricoโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางมยุรี ท้าวศรีชัยโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นางสาวนงคราญ สินธุวงศ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายจรัญ รัตนศิลาโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา ชัยมีโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางณัชชารีย์ เจริญฉัตรารมณ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. Mr.Thomas Lee Hofmeisterโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายคล้าย สีสันโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางพรสวรรค์ บุญแถมโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมปภา รัตนารมย์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. Mr.Micheal Sullivantโรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการ
4. นางจันทร์ฉาย บุบผะศิริโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมลวรรณ ปิงใจโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวารุณี วงษ์ศิลป์โรงเรียนสลกบาตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ชิณะวงศ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. MissEmily Weagraffโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯกรรมการ
4. MissCayla Poborskyโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. MissEmily Haasโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
6. นางสาวภัสวริญชถ์ อภิวรรธน์กำจรโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางอรพรรณ พิมพ์มาศโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวปิญชาน์ รินง้าวโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. Mr.Kevin Joseph Burrowโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
4. Mr.Matthew Spolarโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. MissLinda Hancockโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
6. Mr.Tyler Pittyโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
7. นางกฤษณา ปัทมนาวินโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิจ ศิริเลิศโรงเรียนม่วงไขพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเชิดศิริ ยาวิลาศโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางแสงเดือน ศิริสานต์โรงเรียนสรรพวิทยากรรมการ
4. Mr.Gary Garth Garciaโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางนารินกาญจน์ คันธะวิชัยโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายคงเดช สีสดโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ทวีชัยโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางกนกพร เนตรอนงค์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสิริวรรณ พันธ์เครือโรงเรียนม่วงไขพิทยาคมกรรมการ
5. Ms.Lauren Pierceโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการ
6. นางนิตยา เขียวสวัสดิ์โรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา ไชยประพันธ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา สุขาวหโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. Mr.Emmamuel Rousseauสมาคมฝรั่งเศสกรรมการ
4. Mr.Pierre Benoitสมาคมฝรั่งเศสกรรมการ
5. นางศรีไพร ชัยวิริยะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางณภาภัช สายสนองยศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. MissZhang Jingมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
3. MissMa Tiantianมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
4. MissBai Ruiมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวทัดดาว ศรชัยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายภูสิต อัคคพาณิชย์กุลโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. MissYu Hanมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
3. MissLuo Yuมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
4. MissLi Pengมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวจิตตรัตน์ วีระชาติโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายวชิรพงศ์ พูลเกษรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Takashima Yukihiroโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. MissKitamura Kanaโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ อู่ทองโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
5. นางพรลภัส อ่ำหงษ์โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวนงค์เยาว์ บุดดีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. Ms.Otani TsukasaThe Japan foundationกรรมการ
3. นายปานเสก สุทธปรีดาโรงเรียนนวมินทร์ฯเชียงใหม่กรรมการ
4. MissTomoka Hinoโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายธีรัช ลอมศรีโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ คำนวณโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางทองสุก มีทองโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมถ์กรรมการ
3. นางวันทนี สถาพรพิบูลย์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. MissCaitlyn Braleyโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ ธรรมสอนโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวอำไพวรรณ สวนแก้วโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ทิพานนท์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางกันยารัตน์ มาเกิดโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. Mr.Ben Haemelinโรงเรียนท่าวังผากรรมการ
5. นางพิกุล อุบลสวัสดิ์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายฤกษ์ชัย จักรพรพงศ์โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบรรหาร อนันชัยโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นายศรีพจน์ เชียงวงศ์โรงเรียนบ้านวังหงส์กรรมการ
4. นางสาวสร้อย ยอดยิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวจรรยา ศิวิลัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายยศไกร ลำใยโรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการ
7. นายวินัย พากเพียรโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศกรรมการ
8. นายวัชระ บุญมากเจ้าหน้าที่พลศึกษา อำเภอสองกรรมการ
9. นายมงคล สุกใสข้าราชการบำนาญกรรมการ
10. นายสนั่น ก๋อยฟองโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
11. นายบุญเหลี่ยม รักดีโรงเรียนบ้านท่าขวัญกรรมการ
12. นางชนม์นิภา ร่องพืชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25กรรมการ
13. นายวีระชัย จันทร์สุขโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
14. นายปรีชา ขาวงามโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
15. นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อมโรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยากรรมการ
16. นายทศพร ใจแก้วโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
17. นางนิภาพร บุญสูงบ้านป่าไผ่กรรมการ
18. นายเกษม ผัดขันโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
19. นางกาญจนา จักรพรพงศ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
20. นายสวัสดิ์ ท้าวคำลือโรงเรียนบ้านแม่ยางร้องกรรมการ
21. นายจันทรคราส สุรินทร์เลิศโรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการ
22. นางสุดา พิทักษ์วาปีโรงเรียนบ้านต้นหนุนกรรมการ
23. นายไชยยะ เศวตศิลาโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
24. นายมนตรี ตุ้มทรัพย์กรรมการ
25. นายชิดชนก กลิ่นชั้นโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
26. นายพัชรกร โตเสน่ห์โรงเรียนนครไทยกรรมการ
27. นายประสงค์ เสือคล้ายโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
28. นายประกาศ เพียสามารถโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
29. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
30. นายไสว สุทธไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
31. นางสาววรารัตน์ วุฒิอินทร์โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
32. นางพิมพา อ่อนอภัยกรรมการ
33. นายสุทิน สุขภัทรศิริโรงเรียนบ้านท่าขวัญกรรมการ
34. นายณัฏฐ์ธฌานนท์ ข้ามสามสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่กรรมการ
35. นางสาวยุพาวรรณ หม้อกรองโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูลกรรมการ
36. นายโยธิน ไทยภักดิ์โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายฤกษ์ชัย จักรพรพงศ์โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบรรหาร อนันชัยโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นายศรีพจน์ เชียงวงศ์โรงเรียนบ้านวังหงส์กรรมการ
4. นายวินัย พากเพียรโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศกรรมการ
5. นายวัชระ บุญมากเจ้าหน้าที่พลศึกษา อำเภอสองกรรมการ
6. นายวีระชัย จันทร์สุขโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
7. นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อมโรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยากรรมการ
8. นายเกษม ผัดขันโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
9. นายสวัสดิ์ ท้าวคำลือโรงเรียนบ้านแม่ยางร้องกรรมการ
10. นางสาวสร้อย ยอดยิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
11. นางสาวจรรยา ศิวิลัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
12. นางอนงค์วรรณ เชียงวงศ์โรงเรียนบ้านท่าขวัญกรรมการ
13. นายจิรายุ จันทร์เพ็งโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
14. นางนิภาพร บุญสูงโรงเรียนบ้านป่าไผ่กรรมการ
15. นายชิดชนก กลิ่นชั้นโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
16. นายพัสกร โตเสน่ห์โรงเรียนนครไทยกรรมการ
17. นายประสงค์ เสือคล้ายโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
18. นายประกาศ เพียสามารถโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
19. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
20. นายสนั่น ก๋อยฟองโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
21. นางสาววิรัญชนา ติสิลานนท์โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมกรรมการ
22. นางชนม์นิภา ร่องพืชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25กรรมการ
23. นายไสว สุทธไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
24. นายโยธิน ไทยภักดิ์โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางศุภางค์รัตน์ วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร วังกาษรโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. นายศราวุธ หวังวิมานโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปรางมาศ เมืองพรมโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสมพิศ ศีติสารโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พานิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางศุภางค์รัตน์ วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร วังกาษรโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. นายศราวุธ หวังวิมานโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมพิศ ศีติสารโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พานิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางวิชญดา ทองประดิษฐ์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางบุญครอง ยศมงคลโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. นางจันทนา วังกาษรโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินทร์ ตันกุริมานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
5. นางประนุยา เล็กสกุลดิลกโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางวิลาวัลย์ ก้อนมณีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เป็กทองโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางเพียงเพ็ญ กาศวิลาศโรงเรียนวิไลเกียรติ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางพวงพยอม อุสาหะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวลำดวน ท้าวเชียงโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางบัวนำ ปิ่นชัยพัฒน์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ศรีนาคโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นางณิชารีย์ น้อยราชโรงเรียนสากรรมการ
4. นางวินนา เทพคำโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นางนริศรา หงษ์หนึ่งโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริกร ไชยมาโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ดาวแดนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางธนัชพร อินต๊ะโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นางรำเพย คำแดงดีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางปิยวรรณ สังข์จันทราพรโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา จักรพรพงศ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ จันทร์สุริยาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรกรานต์ สุกใสโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววันทรัตน์ ห้วยหล่ายโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
5. นางมัลลิกา บัวจันทร์โรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางธัญลักษณ์ สีสันโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางนริสา ณ ลำพูนโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
3. นายอุดม ตันประยูรโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์ คำแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางรวิวรรณ ปีอาทิตย์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวน้ำเพชร สิงหราไชยโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางอุตสาห์ โนราช โรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นางมนัสชนก ตามวงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย(ชร) กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ธนานุศักดิ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุมิตรา ประชันโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ใจซื่อ โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางบุญยดา สุยะหมุดโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กรรมการ
4. นางฤทัยรัตน์ เกษการณ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ เสนาป่าโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญมี มุคสิงห์โรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิราม งานชูกิจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวศิริกานต์ คฤหานนท์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปวีณา แนววงศ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ ใหม่เทวินทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายธราภพ ยานการ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนากรรมการ
3. นายพิจารณ์ อุสส่าห์กิจโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริยา ยศธิวงศ์ โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นางนิภาพร สายวงค์ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐศิษย์ สารเถื่อนแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นางหรรษา สิทธิพงศ์โรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายปราการ ชัยชุมภูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย กรรมการ
5. นายจตรนต์ สายอุตโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายไพรวรรณ์ พุ่มพวงโรงเรียนอุดมดรุณีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริกุล อินทสิทธิ์โรงเรียนนาน้อย กรรมการ
3. นางสาวปริศนา หงษ์ทอง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กรรมการ
4. นายภานุพงศ์ เจริญชัย โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
5. นางนภัสสร จิตรประเสริฐโรงเรียนลองวิทยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ คันธะเรศย์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ นพกาศ โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจพร ธนะมิตรโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาณุพันธุ์ ภาคาผล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ สุทธิแสนโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ อิทธิประเวศน์โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนิรันตรี อาจเอื้อ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
4. นางดาริน วงค์รินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
5. นายกณิกนันต์ ดอกบัวโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางลัดดาวรรณ ศรีฉิมโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางภิรญา สอนศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นางสุภาพร จิตตรงโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กรรมการ
4. นายชวลิต ธิจันดาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย(ชร)กรรมการ
5. นายศรายุทธ สุทำเลาโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางประเสริฐ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพากร แก้วอินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายศราวุธ ธรรมวงศ์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กรรมการ
4. นายณัฐกานต์ เพชรนิล โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวประกายเพชร เอ้ยวันโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจักรวาล ภู่อ่ำโรงเรียนจ่านกร้องประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา กันทะสอนโรงเรียนน่านนคร กรรมการ
3. นายอภิชัย แสนใหญ่โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายสุทธิพร สุทธิโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นายอิทธิกร อินโองการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา พรมสาส์นโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ เนตรวีระโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางสุปราณี ศรีตระกูลวงค์โรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นางสาวจิตราภรณ์ ชัยเฉลิมศักดิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ
5. นางรัตนา ทิพย์วังเมฆโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุขโรงเรียนตะพานหินประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ชัยพิชิต โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางชลธิชา มังคละโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ ขันทะโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธยา ขัดสมโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววิริยาภรณ์ พิชัยโชค โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ แท่นทอง โรงเรียนแม่จริม กรรมการ
3. นายพิศิษฐ์ อุดอ้ายโรงเรียนบ่อเกลือ กรรมการ
4. นายชณุพงศ์ โคตะมี โรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิจวรรณ งามเขียวโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.เริงวุฒิ ชูเมืองมหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ
3. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก กรรมการ
4. นายองอาจ พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการ
6. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ
7. นางกมลทิน พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
8. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
9. นายลิขิตดง นันตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ
10. นายคำพัด สาพันธ์โรงเรียนบ้านสันติสุข กรรมการ
11. นายพนธ์วศิษฏ์ กลางนภา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
12. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดี โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
13. นายภคพล วัฒนะโรงเรียนปัวกรรมการ
14. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
15. นายวิเชียร มหาพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
16. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ
17. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัววิทยา กรรมการ
18. นายวรกาญ วันราชัยโรงเรียนบ้านทุ่งแค้วกรรมการ
19. นายวีระ มาผิวโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.เริงวุฒิ ชูเมืองมหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. นายองอาจ พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางกมลทิน พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
8. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
9. นายลิขิตดง นันตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
10. นายคำพัด สาพันธ์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
11. นายพนธ์วศิษฏ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดีโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
13. นายภคพล วัฒนะโรงเรียนปัวกรรมการ
14. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
15. นายวิเชียร มหาพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
16. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
17. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัววิทยากรรมการ
18. นายวีระ มาผิวโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.เริงวุฒิ ชูเมืองมหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายพร้อมพงค์ แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายพีระชัย อากาศวิภาคโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. นายองอาจ พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นายพิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยพิทยาคมกรรมการ
7. นางกมลทิน พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
8. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลกรรมการ
9. นายลิขิตดง นันตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
10. นายคำพัด สาพันธ์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
11. นายพนธ์วิศิษฐ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
12. นายสุนิพร ลาบุตรดีโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
13. นายภคพล วัฒนะโรงเรียนปัวกรรมการ
14. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
15. นายวิเชียร มหาพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
16. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
17. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัววิทยากรรมการ
18. นายวีระ มาผิวโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.เริงวุฒิ ชูเมืองมหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายพร้อมพงค์ แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายพีระชัย อากาศวิภาคโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. นายองอาจ พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นายพิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยพิทยาคมกรรมการ
7. นางกมลทิน พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
8. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลกรรมการ
9. นายลิขิตดง นันตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
10. นายคำพัด สาพันธ์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
11. นายพนธ์วิศิษฐ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
12. นายสุนิพร ลาบุตรดีโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
13. นายภคพล วัฒนะโรงเรียนปัวกรรมการ
14. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
15. นายวิเชียร มหาพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
16. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
17. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัววิทยากรรมการ
18. นายวีระ มาผิวโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวิไลลักษณ์ คำทาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย(พิษณุโลก)ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คณะเทศโรงเรียนน่านนครกรรมการ
3. นายสรศักดิ์ เสมอใจโรงเรียน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
4. นางพรพิมล บุญโคตรโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
5. นางทิพวัลย์ สิงหกุลโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายกสานติ์ วรรณภพโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ เสมอใจโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ เบี้ยปลูก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ชัยนอกโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษณ์พีรัช ชลยศปกรณ์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวปานทิพย์ กองกันภัยโรงเรียนสากเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสกาวเดือน นาคศรีโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการ
3. นางนพรัตน์ สำลีโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
4. นายวิเชียร สัมฤทธิ์ตานนท์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัตนา แสงสร้อยโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายบัญชา ตาดีโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นายมนูญ มโนรสโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นางชลดา สมัครเกษตรการโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
4. นายทรัพยสิทธิ์ สรรพโชคอนันต์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางจิรประภา ไตรกิตติคุณโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุธาลักษณ์ จั่นศรีโรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี ปามะโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นางอารีรัชช์ ไชยช่อฟ้าโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฏฐ์ชนินท์ วิชาเจริญโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการ
5. นางพร เสาร์แก้วโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ ยืนยาวโรงเรียนสากเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ณ น่าน โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางอารีรัชช์ ไชยช่อฟ้าโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นางนวพร ผุสดีโรงเรียนจักรคำคุณากรกรรมการ
5. นางณภัคสุรางค์ พัชรจารุพบชัยโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ญาณสว่างโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางไพบูลย์ รวมทรัพย์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
3. นายชวน ถาวงค์โรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรชัย วตะผาบโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิเชียร ผลประเสริฐศรีโรงเรียนวัดลำประดากรรมการ
6. นางสาวองุ่น แซ่เฮงโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสามารถ สิทธิวงศ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางถิรนันท์ โดยดีโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายชวน ถาวงค์โรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสมพร ฉันทโชติโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย(พล.)กรรมการ
5. นางนารี สุขมีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ต้นใสโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมศรี สิริเจริญกุลโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุพล เต็งวีระกุลโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นายทศปธน พุทธิมาโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการ
5. นายสนอง ธนะภาษีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายหัตถชัย มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ คำก้อนโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
3. นายดรุณ เพ็ชรโตโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายวินัย ณะพรหมโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ กรรมการ
5. นายณัฐกิตต์ ใจป้อโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางขวัญฤดี กันทเสนโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงทอง สุทธิสนิทพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย(พล.)กรรมการ
3. นางภรณี แห่งพิษโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นางเรณู กันทาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางปภาวี บัณฑิตโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางขวัญฤดี กันทเสนโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นางสาวมะยุรี กูดเมืองโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
3. นางไพรงาม แสงทองโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
4. นางรำไพ จอมพรวญโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
5. นางปภาวี บัณฑิตโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุชยา เจตะภัยโรงเรียนเวียงเทพวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมเพชร สิทธิน้อยโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางสุภา ชนะกุลโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุนทร บุญมีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางจันทร์สุรี สุรินทรโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางศิริพร หิรัญสูตร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุชยา เจตะภัยโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์สุรี สุรินทรโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวชุตินันท์ สิงหศักดิ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
5. นางเรณู มากมาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางมัลตนา พัทธวณิชโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี วุฒิตาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
3. นางจำปี พุฒกลางโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
4. นางสาวประวิชญา จำลองกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสำราญ ก้งวัตรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางจำปี พุฒกลางโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร สนองบุญโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
3. นางปฤษณา สงนุ้ยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57กรรมการ
4. นางภรณี แห่งพิษโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นางเบญจพร จะเฮิงโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางฤดี ปรังฤทธิ์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ไชยสิทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย(พล.)กรรมการ
3. นางทวีวรรณ คำสุขโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
4. นางอรนิภา สุใจคำโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางบุญรวม ผลประเสริฐศรีโรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
6. นางระวีวรรณ ญาณสมเด็จโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางฤดี ปรังฤทธิ์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปรารถนา อุตม์อ่างโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางนลินรัตน์ พริบไหวโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นางอำไพ หิริโอโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางระวีวรรณ ญาณสมเด็จโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา ขจีจิตร์โรงเรียนนารีรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี อิทธิมาโรงเรียนสากรรมการ
3. นายโชติอนันต์ โสพรนิวัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา ขจีจิตร์โรงเรียนนารีรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี อิทธิมาโรงเรียนสากรรมการ
3. นายโชติอนันต์ โสพรนิวัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา ขจีจิตร์โรงเรียนนารีรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี อิทธิมาโรงเรียนสากรรมการ
3. นายโชติอนันต์ โสพรนิวัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติภณ สมบูรณ์โรงเรียนเวียงเทพประธานกรรมการ
2. นางปัทมพร กนกน้อยหมอโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวประจง วงศ์สวยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดาวใจ สองสีโยโรงเรียนนันทบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชินวิทย์ จันทร์เพ็ญโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเอื้องทิพย์ ใจอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณี สายสุยะโรงเรียนเมืองแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเพียงเพ็ญ ศิวะวามรโรงเรียนสากรรมการ
3. นางปัญญดา กันจินะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอุมาวรรณ สง่างามโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรา มะราชโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ แก้วมีศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายปวินท์ สุทธหลวงโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ มหาเทพศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายปวินท์ สุทธหลวงโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ มหาเทพศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายปวินท์ สุทธหลวงโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ มหาเทพศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ หาญพลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ พวงสันเที๊ยะโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นางณัฏฐา สวยสดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายปวินท์ สุทธหลวงโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ มหาเทพศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายนิรุตร์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นางเครือวัลย์ สุขหล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนิรุตร์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นางเครือวัลย์ สุขหล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนิรุตร์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นางเครือวัลย์ สุขหล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนิรุตร์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นางเครือวัลย์ สุขหล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนิรุตร์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นางเครือวัลย์ สุขหล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ธนพชร นุตสาระมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิกร แก้วมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายอุเทน วีระคำศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ธนพชร นุตสาระมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิกร แก้วมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายอุเทน วีระคำศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ธนพชร นุตสาระมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิกร แก้วมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายอุเทน วีระคำศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ธนพชร นุตสาระมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิกร แก้วมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายอุเทน วีระคำศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ธนพชร นุตสาระมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิกร แก้วมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายอุเทน วีระคำศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาวประกายเพชร เอ้ยวันโรงเรียนวังชิ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวรรณ จุ้ยต่ายโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
3. นายอัตถสิทธิ์ รัตนะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางสาวประกายเพชร เอ้ยวันโรงเรียนวังชิ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวรรณ จุ้ยต่ายโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
3. นายอัตถสิทธิ์ รัตนะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวประกายเพชร เอ้ยวันโรงเรียนวังชิ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวรรณ จุ้ยต่ายโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
3. นายอัตถสิทธิ์ รัตนะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]