หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 23 และ 25-26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวณพสร จินะราช ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ๊ากก๊วานวิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2 นายวิเชียร ทาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3 นายผล ยะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4 นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5 นายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
6 นางวิไล วัฒนาพร ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
7 นางจารุณี ขันใจ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8 นางสาวกันติศา โภคากรณ์ ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9 นายพิภพ ยอดอ้อย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
10 นางสารภี บุญชัย ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
11 นางจันทร์เพ็ญ กาชัย ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
12 นางศิริรัตน์ จองพินิจสถิต ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
13 นางสาวสายฝน วรรณกูล ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
14 นางสาวกัญยา บัวตูม ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
15 นางสุนันทา อ้ายสุรินทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ/ เลขานุการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
16 นายศรีวรรณ ปินใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
17 นายเฉลียว วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
18 นางสาววิลาวัลย์ ยอดผ่านเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
19 นายปิติ โกฎิยา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 นายประพันธ์ ปนยะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
21 นางศรีไพร เขียวงาม ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
22 นางธนพรรณ ทวีโค ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 นางสาวพนิดา ดวงทิพย์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
24 นายภูวนัย ไคร้ศรี ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
25 นายรังสิต สิงห์มหาไชย ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
26 นายเขมรัฐ วัลลังกา ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
27 นางสาวศิรินทร์วรรณ พันธ์วงค์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการและเลขานุการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
28 นายนพรัตน์ เสมอเชื้อ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
29 นายอนุกุล สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
30 นายอุเทน วงษ์พันธ์ ครูโรงเรียนปงรัชฎาภิเษก กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
31 นายประกอบ จันทร์ทัน ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
32 นายไชยรัตน์ สุติบุตร์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
33 นายธีระเดช สองคำชุม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
34 นายวาสิงหล วิไลรัตน์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
35 นายประพันธ์ เดชสวัสดิ์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
36 นายสมเกียรติ ถูกนึก ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
37 นายกีฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
38 นายอุดมทรัพย์ บุญงาม ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
39 นายธัญชลิต ณ น่าน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
40 นายพนมฉัตร มณีมัย ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
41 นายวินัย ปางพรม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
42 นายณรงค์ ไชยลังกา ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
43 นายสันติ ศิลปะกรีฑากุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
44 นางสาววราพร ศูนย์กลางครู ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
45 นายศุภพงษ์ ชัยทัศน์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ/ เลขานุการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
46 นางสาวฟองนวล ผลมาก ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/ เลขานุการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
47 นางสาวเปรมจิต ธุระงาน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ/ เลขานุการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
48 นายยงยุทธ โภชนา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ/ เลขานุการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
49 นายมงคล แพ่งประสิทธ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ/ เลขานุการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
50 นายเสกสรร อ้ายสุรินทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ/ เลขานุการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
51 นางรัญญ์จินันท์ คำศรีสุข ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
52 นางบัณฑิตา เมืองวงศ์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
53 นายฤทธิชัย วัฒนาพร ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
54 นางวารินทร์ ท้าวขว้าง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
55 นายสมรัตน์ ปัญโญ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
56 นางเอมอร กาศสกุล ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
57 นางสาวจันทร์ฟอง ก้อนคำ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ พะเยา กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
58 นางสาวจิตราภรณ์ คำผา ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
59 นางจินตนา ยศเรืองศักดิ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
60 นางลัดดา เดชสวัสดิ์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
61 นางศุภนันท์ พหุธนพล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
62 นายกิตติศักดิ์ น้อยคำ ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
63 นางอรัญญา จันทนะ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
64 นางสาวญาติกา มังคลปรวงศ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
65 นายเจริญ บุญทา ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
66 นางวิวา ไชยลังกา ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
67 นางพิมลพันธ์ ปันแปง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
68 นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะรักษา ครูโรงเรียนประชาบำรุง กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
69 นางเกษร สิงห์โตนาท ครโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
70 นายวสันต์ แก้วสา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
71 นางชลนิภา แสงภักดี ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ/ เลขานุการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
72 นายเสน่ห์ ไชยลังกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
73 นางเพียรผจง บัณฑิตสมบูรณ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
74 นายเจริญ กาละ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
75 นางเกษสิริ วรินทร์รักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
76 นางสิริจันทร์ ปรังการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
77 นางสมพร บุตรศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
78 นางกรรณิการ์ มาตรมูล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
79 นางอิสรา ทองรุ่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
80 นางนุชรี ขุนน้ำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
81 นางสาวพจนารถ อ่อนเขียว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
82 นางอรชพร อะทะเทพ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
83 นางสาววิชุตา วงศ์ขัติย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
84 นางสาวศุภวัลย์ คำวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส
85 นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกีนรติฯ พะเยา รองประธานกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส
86 นางสาวอมรรัตน์ เมืองวงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส
87 นางสาวเกตุมณี ใจปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส
88 นางสาวปนิกกา สุมะโน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พิธีกรต้อนรับเป็นภาษาอังกฤษ
89 นางสาวธิตรา ผงราช โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พิธกรต้อนรับเป็นภาษาล้านนา
90 นายปริญญา มูลชัยยะ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พิธกรต้อนรับเป็นภาษาญี่ปุ่น
91 นางสาวเจนจิรา ทิยะ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พิธกรต้อนรับเป็นภาษาจีน
92 นางสาวกนกวรรณ วรรณจักร์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
93 นางสาวกัลยา ปัญสุวรรณ์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
94 นางสาวพลอยไพลิน นิลสุวรรณ์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
95 นางสาวพัสรีพร นันต๊ะคำมี นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
96 นางสาวจิรภิญญา ยอดวงค์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
97 นางสาวอัจฉรา บุญมา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
98 นางสาวอาทิตยา อ้ายดิบ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
99 นางสาวอรัญญา ทาจุมปู นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
100 นางสาวจันดารัตน์ ใจเย็น นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
101 นางสาวปัทมา มหาวรรณ์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
102 นางสาวจุฑามาศ อิมะนันทน์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
103 นางสาวจันทร์จุฬา ก๋าใจ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
104 นางสาวนันท์สินี แสวงงาม นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
105 นางสาวจันทมณี บรูณะ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
106 นางสาววนิดา เมืองมูล นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
107 นางสาวสิรินภา ปวงคำมา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
108 นางสาวอินทิรา เผ่าปินตา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
109 นางสาวพัชรพร สุขศรีราษฎร์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
110 นางสาวจารุกา จันทร์คำ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
111 นางสาวศิรินยา จันทิมา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
112 นายอาทิตย์ ก๋าชุม นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
113 นายพัฒนพงษ์ อักษร นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
114 นายวรรณฤทธิ์ อินถา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
115 นายธนิก จิโนสา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
116 นายกิตติธร แสนมา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
117 นายอดิรุจ ริค้า นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
118 นางสาวกนกพันธ์ นะตา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
119 นายดิศรณ์ แสนมา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
120 นายณัฐพล โถยะโล นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
121 นายปวิตร อุปาละ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
122 นางสาวทิพย์วรรณ์ ไชยสาร นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
123 นางสาวเจษฎี จิตต์ปรีชา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
124 นางสาวกวินธิดา แก้วมูล นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
125 นางสาวจิรภิญญา คำเผ่า นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
126 นางสาวศิริรักษ์ คำบุญเรือง นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
127 นายภานุพงศ์ ป๊อกบุญเรือง นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
128 นายนันทพงศ์ ยศวงค์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
129 นายกรวิชญ์ ขันแก้ว นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
130 นายธิวากร ทองหล่อ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
131 นายเอกชัย อินต๊ะจักร์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
132 นายธนากร ธิลาใจ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
133 นายภานุพงษ์ ไชยเลิศ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
134 นายธีระวัฒน์ อุตตะมา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
135 นางสาวปิยะธิดา คำแปง นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
136 นางสาววัชรียา จอมฟอง นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
137 นางสาววรัญญา คำดี นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
138 นางสาวหนึ่งฤทัย ปัญญาวิชา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
139 นางสาวมัทนพร ภาชนนท์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
140 นางสาวจิราภา ภาชะรส นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
141 นางสาวจีรวรรณ วานิชตันติลานนท์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
142 นางสาวจีรนันท์ วานิชตันติลานนท์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
143 นายวัชรินทร์ จินดา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
144 นายสุทัศน์ มูลเงิน นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
145 นายวศิน แก้วนา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
146 นายศุภณัฐ อุทธโยธา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
147 นายปิยะพงษ์ ปะนาตัง นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
148 นายอัจฉริยะ ขันแก้ว นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
149 นายจีระพันธ์ พิษเมืองพรม นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
150 นายชลันธร มูลแก้ว นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
151 นายวชิรวิชญ์ ไชยวรรณ์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
152 นายนิมิตร ปูเขียว นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
153 นายณรงค์ โสนะโชติ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
154 นายสุทธิพงษ์ พุทธวงศ์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
155 นายณัฐกมล แสงหมื่น นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
156 นายธรรมรัตน์ อุดทา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
157 นายธนกร ใจเลิศ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
158 นางพงศธร ใจแล นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
159 นายรัฐเขตต์ ชัยสงคราม นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
160 นายธนกิจ เครือวัง นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
161 นางสาวจุฑาพร อุตะมา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
162 นางสาวรัตนาวดี แก้วยา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
163 นายวสันต์ แก้วสา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
164 นางสุพรรษา ใจบุญ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
165 นางสาวนุจรี วาระนัง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแสดงพิธีเปิด
166 เด็กหญิงธนัญญา ต๋าคำ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC)
167 เด็กหญิงมณีวรรณ ใจปรีชาวัฒนากุล โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC)
168 เด็กหญิงอัญชลิกา ตาแก้ม โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC)
169 เด็กหญิงสุนันทา ปินใจ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC)
170 เด็กหญิงนุชานาด จักป้อ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC)
171 นายพิทวัส พรมแปง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC)
172 นางสาวปริญญา มูลนิกา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC)
173 นางสาวน้ำฝน กิจตาวงค์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC)
174 นางสาวสุริษา สมวัน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC)
175 นางสาวขวัญฤทัย บุญมา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC)
176 นางสาววรมน ทะนันใจ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC)
177 เด็กหญิงปฏิญญา บัวเพชร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC)
178 เด็กหญิงณัฐธิดา เดชมนต์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC)
179 นางสาวสุภาพรรณ บุญเกิด โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
180 นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมใจ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
181 นางสาวรุ่งฤดี มีเหมย โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
182 นายนพชัย อุ่นเมืองแก้ว นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานด้านงานจราจร
183 นายณัฐพงษ์ เขียวคำปัน นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานด้านงานจราจร
184 นายพิษณุ ใจมิภักดิ์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานด้านงานจราจร
185 นายธนากร ใจวงค์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานด้านงานจราจร
186 นายสุทัศน์ มูลเงิน นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานด้านงานจราจร
187 นายอเมศวร แสนสุรินทร์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานด้านงานจราจร
188 นายญาณภัทร จันทร์ศรี นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานด้านงานจราจร
189 นายวรากรณ์ ติ๊บเต็ม นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานด้านงานจราจร
190 นายกนธ์ธร คชบาล นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานด้านงานจราจร
191 นายพุฒิพงษ์ ศรีใจ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานด้านงานจราจร
192 นายทวีศักดิ์ ธิศรี นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานด้านงานจราจร
193 นายล้านนา ก๋าเขื่อน นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานด้านงานจราจร
194 นายเชษฐา โอตะแปง นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานด้านงานจราจร
195 นายวัชระ สายกง นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานด้านงานจราจร
196 นายจีราวัตน์ กันธิ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานด้านงานจราจร
197 นายอภิสิทธ์ อินภา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานด้านงานจราจร
198 นายดนุสรณ์ อุ่นกองแก้ว นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานด้านงานจราจร
199 นายกำธรพล ปงเทพ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานด้านงานจราจร
200 นายสุวพจน์ เป็งปัญญา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานด้านงานจราจร
201 นายพัฒนา ศรีสง่า นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานด้านงานจราจร
202 นางสายพิณ อุปละ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC)
203 นางสาววันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาทธ์วิทย์ ประธานกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
204 นายเสน่ห์ ไชยลังกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
205 ว่าที่ ร.ต. ยศ สักลอ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
206 นายสังคม แก้วจินดา ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
207 นางภัคจิรา สารทอง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
208 นางสาวยุณีย์ ก๋าวิน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ พะเยา กรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
209 นางนันติยา เรือนน้อย ครูโรงเรียนพะเยาประสาทธ์วิทย์ กรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
210 นายไตรวิทย์ อำมะ ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม กรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
211 นายประหยัด ปันแปง ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
212 นางรชาดา ยาวิชัย ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
213 นางณิราพร อิทธิยา ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
214 นางสาวจิรภิญญา เขียวลอ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
215 นางอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร์ ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
216 นางเพ็ญศรี ธิมา ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
217 นายทินกรรตุ์ เขยสุข ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
218 นายสุวิทย์ เทพวงศ์ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
219 นายอนันต์ ศรีชัยตัน ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
220 นายวิทยา วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
221 นางพรรณวิภา สมสะอาด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
222 นายศรีวรรณ ปินใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
223 นางวิลัยพร ชัยเมือง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เลขานุการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
224 นายธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม รองประธานกรรมการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
225 นายวิเชียร ทาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
226 นายจิรัฎฐ์ สุขใจเหลือ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
227 นายธนภัทร กิ่งก้าน ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
228 นางสาวศรีไพร ใจกล้า ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
229 นางชัชฎาพร ปัญญา ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
230 นางมยุรี เวียงคำ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา กรรมการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
231 นายเจนต์ ปัญจขันธ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
232 นางสาวรัตติกาล ชํานาญยา ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
233 นางรติรัตน์ ธิราช ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
234 นางวาสนา ฤทธิศร ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
235 นายนิวัติ สมุทรเขตต์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
236 นางสาวยุพา มณีกร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
237 นางสาวกัญญาณี ชวาเขียว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
238 นายภีรภูมิ จินดา ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
239 นางสาวิตรี สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
240 นางสาวพรวดี ศรีวิชัยแก้ว ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
241 นายวิษณุ ทิมวิธรรม ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
242 นางปริยานุช ปังประเสริฐกุล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
243 นางสาวชุดาภรณ์ แท่นอ่อน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
244 นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
245 นางรําไพ ชุมชอบ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการผู้ช่วย/เลขานุการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
246 นางประภาภรณ์ วงค์แพทย์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
247 นางจุรีภรณ์ ไชยเหล็ก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
248 นางสาวกนกวรรณ ณ ลำพูน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
249 นางสาวรุ่งนภา มีเหมย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
250 นางสาวโสภา นาจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
251 นางสาวรัชนีกร นำชัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
252 นางทัศนีย์ พุทธเมฆ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
253 นางกรรณิกา รัถยาธรรมกูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประมวลผลการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
254 นางอรชร ถาคำ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประมวลผลการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
255 นางสาวเพ็ญนิภา สดสวย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประมวลผลการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
256 นางจงจิตร สิทธิไพร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประมวลผลการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
257 นางนงลักษณ์ ทาเขียว ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประมวลผลการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
258 นางสาวรุจิรา คำเผ่า ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประมวลผลการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
259 นางสาวณัฐกานต์ อนันต์ชัยพัทธนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประมวลผลการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
260 นางสาวนริสรา ปันใจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประมวลผลการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
261 นายจิรัฎฐ์ สุขใจเหลือ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
262 นายเมือง ก๋าคำ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
263 นายวิทยา สิทธิไพร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
264 นายธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
265 นายพิทักษ์ ศรชัย รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
266 นางถวิลจิต อินต๊ะวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
267 นางนงลักษณ์ พรหมสิทธิ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
268 นายภักดี ดวงแจ่มกาญจน์ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
269 นางฐิติกานต์ เชื้อทอง ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
270 นางสาวแสงเทียน ช่างคํา ครูโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
271 นางศิริชร นันทชาติ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
272 นางวริญา มหาลาภก่อเกียรติ์ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
273 นายเฉลิมพล มาปิ๊ก ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
274 นายสถาปัตย์ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
275 นางสาววรนุช มาตระกูล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
276 นายปิยะพงษ์ ต้นวงค์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
277 นางหิรัญญา มีสุข ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
278 นางณัฐชาภร วรรณทอง ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
279 นายสมพิศ คําบุญเรือง ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
280 นางสายใจ สมจิต ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
281 นายพิชิต มั่งคั่ง ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
282 นายอดุลย์ จันธิมา ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
283 นางวัชราภรณ์ โยธาดี ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
284 นางสาวสุอัญชัญ ชัยชนะ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/ เลขานุการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
285 นางณัฐชยา สมควร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ/ ผู้ช่วยลาขานุการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
286 นางสาวปุณฑริกา กันทะเรือน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประมวลผลการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
287 นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณไตรย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประมวลผลการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
288 นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงศ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
289 นายพิรญชิต บุญนัด ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
290 นางสุขศรี ปัญญา ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
291 นายอุดม ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
292 นางสาวสุบรรญา ปุลิโส ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
293 นางเสียงพิณ ฉิมสะอาด ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
294 นายอัครเดช จิตรศรัทธา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
295 นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
296 นายไกรพงษ์ ฟูแสง ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
297 นางมาลูน ศุภการกําจร ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
298 นายภาณุรัตน์ วังผา ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
299 นางธิติยา อาจบํารุง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
300 นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
301 นายปรีดา จันทร์ลุทิน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
302 นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
303 นายนิรันดร์ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
304 นางคนึงนิจ จอมมูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
305 นายศิวะกร แผ่นทอง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
306 นายสุรชาติ ทองสุก ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ/ เลขานุการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
307 นางสาวจิราภัค คำมี ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
308 นางสาวณัฏฐธิดา เกตุพิชัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
309 น.ส.สุภัค วงค์อรินทร์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
310 นายศรีวรรณ ปินใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
311 นายเสน่ห์ ไชยลังกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
312 นายวัชระ การสมพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนพะเยาพิทยามคม กรรมการ/ เลขานุการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
313 นางสาวเยาวเรศ สุรีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
314 นางสาวนุสรา ปัญญานะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
315 นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
316 นางสาวพัชรี สารงาม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
317 นางสาวพัชรี สารงาม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
318 นายวรันย์ ปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
319 นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
320 นายอภิวัฒน์ พวงลำไย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
321 นายศราตรา วงค์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม ประธานกรรมการวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
322 นายญวน ศรีชัยคำ หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม รองประธานกรรมการวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
323 นายไกรฤกษ์ ปัญโญใหญ่ หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
324 นางพัชรี วุฒนะเดชกร หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
325 นางจารุณี ขันใจ หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
326 นายนาวิน กาวี หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนถ้ำปินวิทยา กรรมการวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
327 นายชัยพร ธรรมโยธิน หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
328 นางสาวกันติศา โภคากรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม กรรมการวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
329 นายรังสิต สิงห์มหาไชย หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
330 นางสาวภคอร สมฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
331 นางสาวกัญยา หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
332 นายไพบูลย์ ภิญโญ หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
333 นางสาววัลยา นาสาร หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
334 นางสาวปราณี ไชยจันดี หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
335 นายเขมรัฐ วัลลังกา หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
336 นายนันท์ ก้อนคำ หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ24 กรรมการวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
337 นางสาวเยาวเรศ สุรีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
338 นายวัชระ การสมพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ/ เลขานุการการวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
339 นายเกวนยุทธ ใจกล้า หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนภูซางวิทยาคม ผู้ช่วยกรรมการ/ เลขานุวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
340 นายพิภพ ยอดอ้อย หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา ผู้ช่วยกรรมการ/ เลขานุวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
341 นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว/จัดสถานที่การแข่งขัน
342 นางกรรณิการ์ มาตรมูล โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว/จัดสถานที่การแข่งขัน
343 นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว/จัดสถานที่การแข่งขัน
344 นางสาววันดา วิลัย โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว/จัดสถานที่การแข่งขัน
345 นายกัมพล สีสัน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว/จัดสถานที่การแข่งขัน
346 นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว/จัดสถานที่การแข่งขัน
347 นายวรันย์ ปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว/จัดสถานที่การแข่งขัน
348 นายอภิวัฒน์ พวงลำใย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว/จัดสถานที่การแข่งขัน
349 นางราตรี คำปัน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว/จัดสถานที่การแข่งขัน
350 นางสาวสุพัฒน์ ยังมั่ง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว/จัดสถานที่การแข่งขัน
351 นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว/จัดสถานที่การแข่งขัน
352 นางจิรปรียา ชัยทะ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว/จัดสถานที่การแข่งขัน
353 นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว/จัดสถานที่การแข่งขัน
354 นางสาวณัฐณี อินทวงษ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว/จัดสถานที่การแข่งขัน
355 นายยศ กันทาวงค์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว/จัดสถานที่การแข่งขัน
356 นางณิชกานต์ มั่งมา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว/จัดสถานที่การแข่งขัน
357 นางสาวกรชวรรณ จันน้ำคบ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว/จัดสถานที่การแข่งขัน
358 นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญกาญจน์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว/จัดสถานที่การแข่งขัน
359 นางสาวพัชรี สารงาม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ/ เลขานุการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว/จัดสถานที่การแข่งขัน
360 นางสาวรัฐการ ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการ/ เลขานุการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว/จัดสถานที่การแข่งขัน
361 นายเมือง ก๋าคำ รักษาการรองผู้อำนวยการงานอำนวยการ ประธานกรรมการบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
362 นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงค์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
363 นางสาวรชยา ศิริเทพ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
364 นางจุรีภรณ์ อุตะมะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
365 นางสาวจิราภัค คำมี ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
366 นางสาวเพ็ญนิภา สดสวย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
367 นางสาวอรณีย์ สีโลปา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
368 นางทัศนีย์ ไชยสาร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
369 นายนิพนธ์ สมวัน ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
370 นางบานเย็น พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
371 นายเสกสรร อ้ายสุรินทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
372 นางณิชกานต์ มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
373 นางสาวณัฏฐธิดา เกตุพิชัย เจ้าหน้างานทะเบียนวัดผลโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
374 นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
375 นางสาวภณิดา อุทธโยธา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
376 นางสาวเยาวเรศ สุรีรัตน์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ/เลนานุการบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
377 นางสาวนุสรา ปัญญานะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการการบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
378 นายจิรัฏฐ์ สุขใจเหลือ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการการบันทึกข้อมูลและผลการแข่งขัน
379 นางสาวภิรมยา กิจตาวงค์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว
380 นายคมสันต์ สันพูวัน นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว
381 นายอานนท์ เขื่อนแก้ว นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว
382 นายวรวิทย์ แก้วหมุด นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว
383 นายภูมินทร์ ทำนา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว
384 นางสาวปทุมพร ปงเทพ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว
385 นางวิลัยพร ชัยเมือง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
386 นายจิรัฎฐ์ สุขใจเหลือ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
387 นางวิไลวัลย์ ศรีชัยบุญสูง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
388 นายวินัย ตาระกา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
389 นางดารารัตน์ ทิพวรรณทรัพย์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
390 นางสุมิตรา จันแย้ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
391 นางกรรณิกา รัถยาธรรมกูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
392 นางสาวเพ็ญนิภา สดสวย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
393 นายวิทยา สิทธิไพร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
394 นางนงคราญ บุญจันทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
395 นางวิไลวัลย์ ศรีชัยบุญสูง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
396 นางนงคราญ ยะตา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
397 นางสุญาณี ปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
398 นางสาวสุพรรณษา ชูเมฆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
399 นางสาวสุกัญญา กองแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
400 นางสาวเบญจมาศ ศรีอาคะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
401 นางสาวณัฐวดี ปัญญาโสด นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
402 นางสาวณัฐวดี ปัญญาโสด นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
403 นางสาวพัชรา บัวเขียว นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
404 นางสาวระวีวรรณ เมฆอากาศ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
405 นางสาววริศรา ยะเรือน นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
406 นางสาวสวรรยา ทาเขียว นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
407 นางสาวสุนิดา ดงกาฟู นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
408 นางสาวอรวรา เงินชุ่ม นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
409 นางสาวอังคนา คำเมืองสา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
410 นางสาวจุฑารัตน์ เมฆอากาศ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
411 นางสาวสิรินยา ใสเอ้ย นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
412 นางสาวภัทรวดี จันทร์ทะระ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
413 นางสาววรรณ์นิสา ป้อคำ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
414 นางสาววิลาวัลย์ รินคำ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
415 นางสาวศุภมาศ ศิริป๋า นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
416 นางสาวจิราพร ปินตาเป็ง นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
417 นางสาวมัทวัน มั่งมา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
418 นางสาวอนุสรา มะลิ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
419 นางสาวรัตนา นาจันทร์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
420 นางสาวศริญญา ยิ่งกิจไพศาล นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
421 นางสาวณัฐทริกา คำจันตา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
422 นางสาววรัญญา โยมา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
423 นายสิรินาวิน กาละจิตร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
424 นางนงคราญ บุญจันทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
425 นายคุณภัทร ลีลาพิพัฒน์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
426 นายธนกฤต โลจันทร์ติ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
427 นายธวัชชัย ทรัพย์มามูล นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
428 นายพัทธคนย์ เต้าเตี่ยง นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
429 นายสุพัฒน์ คำก๋อง นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
430 นายสุรเชษฐ์ โลจันติ๊ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
431 นายธนกร ซาซาโอคะ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
432 นายภูมินทร์ แสงสร้อย นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
433 นายทักษิณนคร ป๊อกบุญเรือง นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
434 นายปิยวัฒน์ จินาเฟย นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
435 นายพสุเทพ จิโนสา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
436 นายอดิศร คำเมืองใจ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
437 นายมงคล อินถาใจยา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
438 นายศุภกฤต สีด้วง นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
439 นายกนต์ธีร์ ภาชนนท์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
440 นายเกษมพันธุ์ จันคำ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
441 นายจิรายุ จันตาเรียน นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
442 นายธนพล ตาเบ้า นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
443 นายกำธรพล ปงเทพ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
444 นายธีรวัฒน์ บัวเพ็ชร นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
445 นายวิทยา ปาละมะ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
446 นายอินทนนท์ อินทิ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
447 นายปรัชญา กันทะเป็ง นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
448 นายประพันธ์ มาหล้า นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
449 นายธนวัฒน์ เหรียญทอง นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
450 นายพงฐกานต์ ใจเที่ยง นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
451 นายตะวัน เกิดใหญ่ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
452 นายพีรวิชญ์ บุญมา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
453 นายรัชพงศ์ ใจใจ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยามคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
454 นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กรรมการที่ปรึกษา
455 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กรรมการที่ปรึกษา
456 นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กรรมการที่ปรึกษา
457 นายวิศิษฏ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอแม่ใจ กรรมการที่ปรึกษา
458 พระครูสิริจันทประโชติ เจ้าคณะอำเภอแม่ใจ กรรมการที่ปรึกษา
459 นายวิสิต สันต์ดุษิต นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ กรรมการที่ปรึกษา
460 นายสวัสดิ์ หล่อดี หัวหน้าหมวดการทางอำเภอแม่ใจ กรรมการที่ปรึกษา
461 น.พ.สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ใจ กรรมการที่ปรึกษา
462 พันตำรวจเอกคมสัน พุ่มไพศาลชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ใจ กรรมการที่ปรึกษา
463 นายประชา เดือนดาว ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการที่ปรึกษา
464 น.อ.สุรชิต ดวงจันทร์ ประธานศิษย์เก่าโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการที่ปรึกษา
465 นายศรีวรรณ ปินใจ ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการอํานวยการ
466 นายวิเชียร ทาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอํานวยการ
467 นายธวัช ชุมชอบ ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอํานวยการ
468 นายเจริญ กาละ ผู้อํานวยการโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการอํานวยการ
469 นางวิลาวัลย์ ยอดผ่านเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการอํานวยการ
470 นางสาววันรักษ์ ขันหอม ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการอํานวยการ
471 นางถวิลจิต อินต๊ะวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการอํานวยการ
472 นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการอํานวยการ
473 นายบุญลือ ศรีสุวรรณ ผู้อํานวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการอํานวยการ
474 นายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อํานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการอํานวยการ
475 นายผล ยะนา ผู้อํานวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการอํานวยการ
476 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการอํานวยการ
477 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อํานวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการอํานวยการ
478 นางสาวณพสร จินะราช ผู้อํานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการอํานวยการ
479 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการอํานวยการ
480 นายวิลาศ เขื่อนแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการอํานวยการ
481 นางสาวศุภวัลย์ คําวัง ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการอํานวยการ
482 นายเฉลียว วรรณทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการอํานวยการ
483 นายสุเทพ วรมิตร ผู้อํานวยการโรงเรียนพินิตประสาธน์ กรรมการอํานวยการ
484 นายไสว หาญหทัยพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนประชาบํารุง กรรมการอํานวยการ
485 นางวัชรี ยาละ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) กรรมการอํานวยการ
486 นางสาวภัทรา ไวทยกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนปิยมิตรวิทยา กรรมการอํานวยการ
487 นายจักรี สุวรรณกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนจุนวิทยา กรรมการอํานวยการ
488 นายอุทร นัดดากุล ผู้อํานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการอํานวยการ
489 นายศรีวรรณ ปินใจ ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
490 นายวิเชียร ทาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
491 นายธวัช ชุมชอบ ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
492 นางเกษศิริ วรินทร์รักษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
493 นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อํานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
494 นางลักษณวรรณ พวงสุวรรณ รักษาการรองผู้อํานวยโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
495 ว่าที่ร้อยตรี อำพล บุญศรี รองผู้อํานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
496 นางเอมอร กาศสกุล รักษาการรองผู้อํานวยการโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
497 นายไพรัช ยอดยิ่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
498 นางสาวปทุมรัตน์ คําแสน รองผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
499 นายโสภณ นาปรัง รองผู้อํานวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
500 นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
501 นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
502 นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล รักษาการรองผู้อํานวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
503 นางสาวกัญญาณี ชวาเขียว รักษาการรองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
504 นางพูนสุข โมกศิริ รองผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
505 นางสาวรุ่งทิวา กองสอน รักษาการรองผู้อํานวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
506 นายสุทินทร์ รัตนขอดสกุล รองผู้อํานวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
507 นางณัฐกิฤตา อ้อปิมปา รักษาการรองผู้อํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
508 นางอำภา อุปพันธ์ รักษาการรองผู้อํานวยการโรงเรียนพินิตประสาธน์ กรรมการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
509 นางสาวจุฬารัตน์ พระวิสัตย์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนประชาบํารุง กรรมการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
510 นายสมศักดิ์ ไชยมงคล รองผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา กรรมการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
511 นายอุทร นัดดากุล ผู้อํานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
512 นายเสน่ห์ ไชยลังกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
513 นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
514 นายพิทักษ์ ศรชัย รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
515 นางจุรีภรณ์ ไชยเหล็ก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
516 นางจุรีภรณ์ ไชยเหล็ก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
517 นางสาวนุจรี วาระนัง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
518 นางประภาภรณ์ วงศ์แพทย์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
519 นางทัศนีย์ พุทธเมฆ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน
520 นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
521 นางจุรีภรณ์ ไชยเหล็ก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
522 นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงค์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาค (ศิลปะ) กรรมการดำเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
523 นางสาวเยาวเรศ สุรีรัตน์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (คอมพิวเตอร์+หุ่นยนต์) กรรมการดำเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
524 นายวสันต์ แก้วสา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (ภาษาไทย) กรรมการดำเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
525 นายจิรัฏฐ์ สุขใจเหลือ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (วิทยาศาสตร์) กรรมการดำเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
526 นางณัฐชยา สมควร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (คณิตศาสตร์) กรรมการดำเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
527 นางชลนิภา แสงภักดี ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (สังคมศึกษา) กรรมการดำเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
528 นายเจนต์ ปัญจขันธ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (ภาษาต่างประเทศ) กรรมการดำเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
529 นายนิรันดร์ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) กรรมการดำเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
530 นายสมชาย วงศ์สุธางศ์รัตน์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (ภาษาจีน) กรรมการดำเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
531 นางสาววันดา วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (เรียนรวม) กรรมการดำเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
532 นายธีระเดช สองคำชุม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (พลศึกษา) กรรมการดำเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
533 นางสุนันทา อ้ายสุรินทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (การงานอาชีพฯ) กรรมการดำเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
534 นายมนตรี รอตเสวก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (งานเกษตร) กรรมการดำเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
535 นายวิทยา สิทธิไพร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาค (เครื่องบินบังคับวิทยุ+พลังยาง) กรรมการดำเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
536 นางลัดดาวัลย์ ศรีสุข ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (งานคหกรรม) กรรมการดำเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
537 นายปรีชา ศรีชัยบุญสูง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (อุตสาหกรรมฯ) กรรมการดำเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
538 นายวสันต์ นาขยัน ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (งานลูกเสือ+เนตรนารี) กรรมการดำเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
539 นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (งานแนะแนว) กรรมการดำเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
540 นายเกรียงไกร กิติยศ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (งานสภานักเรียน) กรรมการดำเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
541 นางกรรณิกา พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (งานห้องสมุด) กรรมการดำเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
542 นางสาวนุจรี วาระนัง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
543 นางประภาภรณ์ วงค์แพทย์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
544 นางทัศนีย์ พุทธเมฆ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
545 นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกองกลางของงาน
546 นายยุทธนา คงแหลม รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกองกลางของงาน
547 นายอรรณพ ยะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกองกลางของงาน
548 นายเมือง ก๋าคำ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกองกลางของงาน
549 นางจุรีภรณ์ ไชยเหล็ก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกองกลางของงาน
550 นางสาวนุจรี วาระนัง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานกองกลางของงาน
551 นางประภาภรณ์ วงค์แพทย์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงานกองกลางของงาน
552 นางสายพิน อุปะละ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงานกองกลางของงาน
553 นางจุรีภรณ์ ไชยเหล็ก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรงาน
554 นางวาสนา ปัญสุวรรณ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรงาน
555 นางพัชรียา ทิศร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรงาน
556 นางจริยาภรณ์ พุทธษร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรงาน
557 นางสาวรชยา ศิริเทพ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรงาน
558 นางจุรีภรณ์ อุตะมะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรงาน
559 นางสาวกุลธิดา สุขสำราญ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรงาน
560 นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรงาน
561 นายอรรณพ ยะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
562 นายเสกสรร อ้ายสุรินทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
563 นายเชาว์ คำปา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
564 นายยงยุทธ โภชนา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
565 นายกิตติ สุขศรีราษฎร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
566 นายวสันต์ แก้วสา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประดับตกแต่งสถานที่ ณ หอประชุม (เวทีกลาง)
567 นายเจนต์ ปัญจขันธ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประดับตกแต่งสถานที่ ณ หอประชุม (เวทีกลาง)
568 นายวิทยา สิทธิไพร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายประดับตกแต่งสถานที่ ณ หอประชุม (เวทีกลาง)
569 นางณัฐชยา สมควร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายประดับตกแต่งสถานที่ ณ หอประชุม (เวทีกลาง)
570 นางสาวฟองเพียร ใจติ๊บ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายประดับตกแต่งสถานที่ ณ หอประชุม (เวทีกลาง)
571 นางสาวรัชนีกร นำชัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายประดับตกแต่งสถานที่ ณ หอประชุม (เวทีกลาง)
572 นายสิรินาวิน กาละจิตร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายประดับตกแต่งสถานที่ ณ หอประชุม (เวทีกลาง)
573 นางสุพรรษา ใจบุญ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายประดับตกแต่งสถานที่ ณ หอประชุม (เวทีกลาง)
574 นางสุพรรษา ใจบุญ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายประดับตกแต่งสถานที่ ณ หอประชุม (เวทีกลาง)
575 นางวาสนา ปัญสุวรรณ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายประดับตกแต่งสถานที่ ณ หอประชุม (เวทีกลาง)
576 นางสาวเพ็ญนิภา สดสวย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายประดับตกแต่งสถานที่ ณ หอประชุม (เวทีกลาง)
577 นายเชาว์ คำปา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายประดับตกแต่งสถานที่ ณ หอประชุม (เวทีกลาง)
578 นายกิตติ สุขศรีราษฎร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายประดับตกแต่งสถานที่ ณ หอประชุม (เวทีกลาง)
579 นายณฐกร ขุ่ยคำ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายประดับตกแต่งสถานที่ ณ หอประชุม (เวทีกลาง)
580 นายธนากร คำชมภู ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายประดับตกแต่งสถานที่ ณ หอประชุม (เวทีกลาง)
581 นางสาวนุจรี วาระนัง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประดับตกแต่งสถานที่ ณ หอประชุม (เวทีกลาง)
582 นายวสันต์ แก้วสา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
583 นางนวลปราง ก๋าใจ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
584 นางสาวหญิงสินีย์ อินสุขิน ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
585 นายธีระเดช สองคำชุม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
586 นางพัชรียา ทิศร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
587 นายนิรันดร์ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
588 ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
589 นางสาวชวนพิศ กันทะวงค์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
590 นางสาวชวนพิศ กันทะวงค์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
591 นายพีรวิชญ์ บุญมา นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
592 นางสาวนุจรี วาระนัง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
593 นายเจนต์ ปัญจขันธ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
594 นางนวลปราง ก๋าใจ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
595 นางสาวหญิงสินีย์ อินสุขิน ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
596 นายธีระเดช สองคำชุม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
597 นายเจนต์ ปัญจขันธ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
598 นางสุนันทา อ้ายสุรินทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
599 นายสิรินาวิน กาละจิตร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
600 นางสาวภณิดา อุทธโยธา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
601 นางจุรีภรณ์ อุตะมะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
602 นายณฐกร ขุ่ยคำ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
603 นายธนากร คำชมภู ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
604 นางสาวนุสรา ปัญญานะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
605 นายเมือง ก๋าคำ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำระบบโปรแกรมข้อมูลรับสมัครการแข่งขัน ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
606 นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงศ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำระบบโปรแกรมข้อมูลรับสมัครการแข่งขัน ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
607 นางศิริขวัญ วงศ์ชุมพันธ์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ที่ปรึกษาโปรแกรมฝ่ายจัดทำระบบโปรแกรมข้อมูลรับสมัครการแข่งขัน ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
608 นางสาวเพ็ญนิภา สดสวย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (วิทยาศาสตร์) กรรมการฝ่ายจัดทำระบบโปรแกรมข้อมูลรับสมัครการแข่งขัน ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
609 นางบานเย็น พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (ภาษาไทย) กรรมการฝ่ายจัดทำระบบโปรแกรมข้อมูลรับสมัครการแข่งขัน ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
610 นายนิพนธ์ สมวัน ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (สังคมศึกษาฯ) กรรมการฝ่ายจัดทำระบบโปรแกรมข้อมูลรับสมัครการแข่งขัน ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
611 นางทัศนี ไชยสาร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (สังคมศึกษาฯ) กรรมการฝ่ายจัดทำระบบโปรแกรมข้อมูลรับสมัครการแข่งขัน ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
612 นางจุรีภรณ์ อุตะมะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (ภาษาต่างประเทศ) กรรมการฝ่ายจัดทำระบบโปรแกรมข้อมูลรับสมัครการแข่งขัน ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
613 นางสาวรชยา ศิริเทพ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (ภาษาต่างประเทศ) กรรมการฝ่ายจัดทำระบบโปรแกรมข้อมูลรับสมัครการแข่งขัน ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
614 นายเสกสรร อ้ายสุรินทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (สุขศึกษาและพลศึกษา) กรรมการฝ่ายจัดทำระบบโปรแกรมข้อมูลรับสมัครการแข่งขัน ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
615 นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) กรรมการฝ่ายจัดทำระบบโปรแกรมข้อมูลรับสมัครการแข่งขัน ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
616 นางสาวภณิดา อุทธโยธา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) กรรมการฝ่ายจัดทำระบบโปรแกรมข้อมูลรับสมัครการแข่งขัน ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
617 นางสุพรรษา ใจบุญ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (การงานอาชีพฯ) กรรมการฝ่ายจัดทำระบบโปรแกรมข้อมูลรับสมัครการแข่งขัน ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
618 นางสาวจิราภัค คำมี ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (ศิลปะ) กรรมการฝ่ายจัดทำระบบโปรแกรมข้อมูลรับสมัครการแข่งขัน ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
619 นางสาวณัฏฐธิดา เกตุพิชัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (ศิลปะ) กรรมการฝ่ายจัดทำระบบโปรแกรมข้อมูลรับสมัครการแข่งขัน ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
620 นางณิชกานต์ มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (เด็กเรียนรวม) กรรมการฝ่ายจัดทำระบบโปรแกรมข้อมูลรับสมัครการแข่งขัน ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
621 นางสาวอรณีย์ สีโลปา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (คณิตศาสตร์) กรรมการฝ่ายจัดทำระบบโปรแกรมข้อมูลรับสมัครการแข่งขัน ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
622 นายณฐกร ขุ่ยคำ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำระบบโปรแกรมข้อมูลรับสมัครการแข่งขัน ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
623 นายธนากร คำชมภู ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำระบบโปรแกรมข้อมูลรับสมัครการแข่งขัน ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
624 นางสาวเยาวเรศ สุรีรัตน์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม(คอมพิวเตอร์+หุ่นยนต์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำระบบโปรแกรมข้อมูลรับสมัครการแข่งขัน ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
625 นางสาวนุสรา ปัญญานะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำระบบโปรแกรมข้อมูลรับสมัครการแข่งขัน ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
626 นายจิรัฏฐ์ สุขใจเหลือ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำระบบโปรแกรมข้อมูลรับสมัครการแข่งขัน ประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน
627 นายจาตุรนต์ เครือสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
628 นายจาตุรนต์ เครือสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
629 นายเสรี ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
630 นายเสรี ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
631 นายโสภณ มอญแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
632 นายสุรเชษฐ์ สร้อยสวิง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
633 นายวิรัตน์ วงค์ใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
634 นายสังคม สมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
635 นางชนานัน อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
636 นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
637 นายธัญชลิต ณ น่าน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
638 นายณรงค์ อุตโม ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
639 ว่าที่ ร.ต.เจษฎา แก้วจิโน ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
640 นายไพศาล ขัติวงค์ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
641 จ่าสิบเอกสมผัด พรมจันทร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
642 นายพรชัย วงศ์สุวคันธ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
643 นายสุริยพงษ์ จันทร์ขันธ์ ครูโรงเรียนประชาบำรุง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
644 นายสุคต มอยเซีย ครูโรงเรียนพินิตประสาธน์ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
645 นายนิรันดร์ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
646 นายพิรญชิต บุญนัด ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
647 นายวิทยา สิทธิไพร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
648 นายชัยพร เกตุพิชัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
649 นางณัฐชยา สมควร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
650 นายธีระเดช สองคำชุม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
651 นายไพรสนธ์ ละอองเอี่ยม ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
652 นายนิรันดร์ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
653 นายพิรญชิต บุญนัด ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
654 นายวิทยา สิทธิไพร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
655 นายวิทยา สิทธิไพร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
656 นายชัยพร เกตุพิชัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
657 นางณัฐชยา สมควร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
658 นายธีระเดช สองคำชุม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
659 นายไพรสนธ์ ละอองเอี่ยม ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
660 นายสุคต มอยเซีย ครูโรงเรียนพินิตประสาธน์ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
661 นายโสภณ มอญแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
662 นายสุรเชษฐ์ สร้อยสวิง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
663 นายวิรัตน์ วงค์ใหญ่ รองผู้อำนวยโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
664 นายสังคม สมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
665 นางชนานัน อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
666 นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
667 นายไพศาล ขันติวงค์ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
668 นายพรชัย วงศ์สุวคันธ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
669 นายยุทธนา คงแหลม รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
670 นายยุทธนา คงแหลม รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
671 นายวสันต์ นาขยัน ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
672 นายวสันต์ นาขยัน ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
673 นายยุทธนา คงแหลม รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจราจร
674 นายเกษมพันธ์ จันคำ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจราจร
675 นายวสันต์ นาขยัน ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายจราจร
676 นายนิรันดร์ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายจราจร
677 นายวิทยา สิทธิไพร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายจราจร
678 นายชัยพร เกตุพิชัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายจราจร
679 นางณัชยา สมควร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายจราจร
680 นายธีระเดช สองคำชุม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายจราจร
681 นางสาววันดา วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายจราจร
682 นายพิรญชิต บุญนัด ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร
683 นายสุภาพ อุตะมะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจราจร
684 นางกรอบแก้ว จันทร์ทะระ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
685 นางจริยาภรณ์ พุทธษร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
686 นางสาวประภาภัทร ใจมิภักดิ์ นศก. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
687 นางสาวจริญญา ศิริคำฟู นศก. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
688 นางสาวหญิงสินีย์ อินสุขิน ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
689 นางศิรินันท์ นุกาศ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
690 นายเมือง ก๋าคำ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
691 นายบรรจบ พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
692 นายนิรันดร์ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
693 นายปรีชา เผ่าต๊ะใจ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
694 นางลัดดาวัลย์ ศรีสุข ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
695 นางปราณี ปรีชารัตน์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
696 นางนิยดา กาไชย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
697 นางกรอบแก้ว จันทร์ทะระ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
698 นางนงคราญ บุญจันทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
699 นางจุรีภรณ์ ไชยเหล็ก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
700 นางสุนันทา อ้ายสุรินทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
701 นางประภาภรณ์ วงค์แพทย์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
702 นางตุลาพร แสนธิ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
703 นางนงลักษณ์ ทาเขียว ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
704 นางสาวรัชนีกร นำชัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
705 นางสาวนุสรา ปัญญานะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขันเพื่อส่งต่อยังงานกรอกระบบข้อมูลการแข่งขัน
706 นางสายพิน อุปะละ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขันเพื่อส่งต่อยังงานกรอกระบบข้อมูลการแข่งขัน
707 นางสาวเยาวเรศ สุรีรัตน์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ( คอมพิวเตอร์-หุ่นยนต์) กรรมการการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขันเพื่อส่งต่อยังงานกรอกระบบข้อมูลการแข่งขัน
708 นางณัฎฐธิดา เกตุพิชัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (ศิลปะ) กรรมการการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขันเพื่อส่งต่อยังงานกรอกระบบข้อมูลการแข่งขัน
709 นางทัศนีย์ พุทธเมฆ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ( วิทยาศาสตร์) กรรมการการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขันเพื่อส่งต่อยังงานกรอกระบบข้อมูลการแข่งขัน
710 นางวาสนา ปัญสุวรรณ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (ภาษาไทย) กรรมการการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขันเพื่อส่งต่อยังงานกรอกระบบข้อมูลการแข่งขัน
711 นางทัศนี ไชยสาร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (สังคมศึกษาฯ) กรรมการการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขันเพื่อส่งต่อยังงานกรอกระบบข้อมูลการแข่งขัน
712 นางพรสาย ศรีตระกูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (การงานอาชีพฯ) กรรมการการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขันเพื่อส่งต่อยังงานกรอกระบบข้อมูลการแข่งขัน
713 นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (งานแนะแนว) กรรมการการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขันเพื่อส่งต่อยังงานกรอกระบบข้อมูลการแข่งขัน
714 นางนิยดา กาไชย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (ภาษาต่างประเทศ) กรรมการการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขันเพื่อส่งต่อยังงานกรอกระบบข้อมูลการแข่งขัน
715 นางสุนันทา อ้ายสุรินทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (การงานอาชีพฯ) กรรมการการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขันเพื่อส่งต่อยังงานกรอกระบบข้อมูลการแข่งขัน
716 นางณิชกานต์ มั่งมา นางณิชกานต์ มั่งมา กรรมการการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขันเพื่อส่งต่อยังงานกรอกระบบข้อมูลการแข่งขัน
717 นางสาวรชยา ศิริเทพ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) กรรมการการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขันเพื่อส่งต่อยังงานกรอกระบบข้อมูลการแข่งขัน
718 นายเกรียงไกร กิติยศ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (งานสภานักเรียน) กรรมการการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขันเพื่อส่งต่อยังงานกรอกระบบข้อมูลการแข่งขัน
719 นางกรรณิกา พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (งานห้องสมุด) กรรมการการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขันเพื่อส่งต่อยังงานกรอกระบบข้อมูลการแข่งขัน
720 นายชัยพร เกตุพิชัย นายชัยพร เกตุพิชัย กรรมการการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขันเพื่อส่งต่อยังงานกรอกระบบข้อมูลการแข่งขัน
721 นายเสกสรร อ้ายสุรินทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (สุขศึกษาและพลศึกษา ) กรรมการการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขันเพื่อส่งต่อยังงานกรอกระบบข้อมูลการแข่งขัน
722 นางสาวศิโรรัตน์ ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (คณิตศาสตร์) กรรมการและเลขานุการการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขันเพื่อส่งต่อยังงานกรอกระบบข้อมูลการแข่งขัน
723 นางเพียรผจง บัณฑิตสมบูรณ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการพยาบาล
724 นางพรรณี อุทธโยธา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายการพยาบาล
725 นางสาวรัชณี ปิ่นสุข ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายการพยาบาล
726 นางสาวณัฏฐธิดา เกตุพิชัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการฝ่ายการพยาบาล
727 นางมาลี หวังสันติธรรม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการพยาบาล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ประสานงานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โทร.089-6376631 , 089-43016970
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]