รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 23 และ 25-26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ใจเฉื่อย
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ประมล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  คำมี
 
1. นางสาวปุณยนุช  ก๊กศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาววิลาสินี  วงศ์ใหญ่
 
1. นางอัมพิกา  ไกรอ่ำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายวิทิต  พุ่มศฤงคาร
 
1. นางจิระพร  ยาวิราช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงสร้อยทอง  กิจตาวงค์
 
1. นางรัชฏา  ใจเย็น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  ใจเขียว
 
1. นางสาวพิมสิริ  อ่อนนวล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวชฏาภา   ศรีนาแพง
 
1. นางสาวตาณิกา  เงินฝรั่ง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวรวิพร  จรรยา
 
1. นางปทิตตา  อนันตกรณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายวันเฉลิม  อินต๊ะขัน
 
1. นางจรรยา  บุญปิง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณผกา  อ่อนคำ
 
1. นางพัชรียา  ทิศร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  วงศ์ไชย
 
1. นางเรือนคำ  คำโมนะ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายวรกานต์  สุริโยทัย
 
1. นายฐาปนินทร์  ทานันท์
 
13 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายนิติ  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงสุพัตรา  นามวงค์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีโมรา
 
1. นายกิตติกรกวิน  ปิ่นแก้ว
 
14 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  นามเมือง
2. เด็กหญิงวรกานต์  ดวงไชยา
3. เด็กหญิงวิรัญญา  ชำนาญหล่อ
 
1. นางนพวรรณ  มณี
2. นางอัศนีย์พร  มังคลาด
 
15 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ไชยสถาน
2. นางสาวศิรินญา  ธงชัย
3. นายอนุรักษ์  วิชัย
 
1. นายกิตติกรกวิน  ปิ่นแก้ว
 
16 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายวัชรินทร์  กันไชยคำ
2. นางสาวสุภาวดี  ทาแกง
3. นางสาวอรอนงค์  ภัคพีรกานต์
 
1. นางอัศนีย์พร  มังคลาด
2. นายพศิน  สาดสาร
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จำมะเทวี
2. เด็กหญิงกฤติยา  ภาชนนท์
 
1. นางวาสนา  ปัญสุวรรณ์
2. นางสาวชวนพิศ  กันทะวงศ์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำใบ
2. เด็กหญิงพิมพ์หลิน  ตั้งอิสราวุฒิกุล
 
1. นางสาวณิชาภัทร  ใจคำ
2. นางสาวพิมสิริ  อ่อนนวล
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายทักษิณนคร  ป๊อกบุญเรือง
2. นางสาวรวีวรรณ  เมฆอากาศ
 
1. นางวาสนา  ปัญสุวรรณ์
2. นางสาวชวนพิศ  กันทะวงศ์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายปอ  แซ่เซ่ง
2. นายเทิดศุกร์  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวณิชาภัทร  ใจคำ
2. นางสาวพิมสิริ  อ่อนนวล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายปลื้มปิติ  ณ ลำปาง
 
1. นางวิจิตรา  ทาทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวอัจฉราพรรณ  หอมนาน
 
1. นางปิยวรรณ  จันทร์วัง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวรินรดา  คงพิบูลย์กิจ
 
1. นางศศิธร  ภักดิ์สันติพงศ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายอดิศักดิ์  วงศ์ประเสริฐ
 
1. นายวรชิต  ฟูศรี
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงผาณิตา  ชัยลังการณ์
2. เด็กชายศิริชัย  วังผา
3. เด็กชายศุภกฤต  หาญจริง
 
1. นางเอื้อการย์  นาขยัน
2. นางสาววรารัตน์  รุมาคม
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวปาริฉัตร  จำปาเครือ
2. นางสาววาราพร  ไชยวุฒิ
3. นางสาวอรสา  บุญเทียน
 
1. นางวัชรภรณ์  ช่อลำเจียก
2. นายวุฒิพงษ์  เทียมทอง
 
27 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 91.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ครุฑกำจร
2. เด็กหญิงชัญญานุช  อุตตะมะ
3. เด็กหญิงวิสสุตา  ทาจีน
 
1. นายบรรจบ  พรหมเผ่า
2. นางสาวหญิงสินีย์  อินสุขิน
 
28 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คำสุข
2. เด็กชายชัยณรงค์  บุญชื่น
3. เด็กหญิงภัณฑิลา  แบ่งดี
 
1. นางสาวจิตรวี  ซื่อสัตย์
2. นางสายใจ  สมจิต
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวจิราภา  ปิมเทพ
2. นางสาวปภัสวรรณ  ใจกว้าง
3. นางสาวสุภารัตน์  อินถา
 
1. นางดุษฎี   จุลกะนาค
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวนันทิกานต์  นันต๊ะ
2. นางสาววาสนา  แก้วหาญ
3. นางสาวสุพรรณี  กองชัย
 
1. นายนราวุธ  สมศักดิ์
2. นางวิภาพร  สุจชารี
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติพร  บัวแดง
2. เด็กหญิงวิภานันท์  จันทร์แดง
 
1. นางสาวสรัญญา  มูลมาก
2. นายณัฐพงษ์  เชื้อสะอาด
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายธนวรรธ  คำอ้าย
2. เด็กชายศตวรรษ  บุญชัยแสน
 
1. นายสำเริง  ปัญญาใจ
2. นายชวลิต  พิศาลชัยกุล
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกษิดิศ  กฤษณสุวรรณ
2. นายพัทธดนย์   ใสสม
 
1. นายฌาณกิรติ  รัตนปภานันท์
2. นางวันวิสาข์  พรรณกุล
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจิรัฐประชา  ใจชื่น
2. นายธนาวุฒิ  วงศ์ไชย
 
1. นายอดิศักดิ์  กองมะเริง
2. นางสาวน้ำค้าง  แสงศรีจันทร์
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร    การะพวก
 
1. ว่าที่ร้อยโทวินัย  ชาวน่าน
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายอัศฎาวุฒิ  เจนใจ
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์   กระภูฤทธิ์
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายนทีกานต์   จอมเชื้อ
 
1. นายฉัตราภรณ์  วงศ์ดุษฎีกาล
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายพรภวิษย์  ซองการ
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  กระภูฤทธิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. เด็กหญิงณัฐนิช  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงนัทธมน  หน่อใจ
3. เด็กชายวรปรัชญ์  ชาวเมือง
 
1. นางสาวธันยาภรณ์  บุญโพธิ์แก้ว
2. นายอุกฤษฏ์  ไชยมงคล
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายชูฤกษ์  แต่บรรพกุล
2. นางสาวทิพวรรณ  คิดสุขุม
3. เด็กหญิงอัญญาพร   วงศ์ใหญ่
 
1. นางจิราพร  บุญประเสริฐ
2. นางเบญจมาศ  สุวรรณ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายณัฐธัญ  แดงจา
2. นายวรกานต์  กราบทูล
3. นายวิชาฤทธิ์  จันทร์อุดม
 
1. นายประสิทธิ์  บุญประเสริฐ
2. นางจันทร์ฟอง  ผิวสอาด
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายณัฐพล  เนาวประดิษฐ์
2. นางสาวณัฐริกา  สมเครือ
3. นางสาวปนัสยา  จักร์เขียว
 
1. นางสาวพัชรี  วาเพ็ชร
2. นางนุชนารถ  เมืองกรุง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ธุระ
2. เด็กชายพัฒนายุ  เตชะวงศ์
3. เด็กหญิงอภิษฎา  พวงมะลิ
 
1. นายสุทัศน์  บุญเลิศ
2. นางยอดกุศล  ศรีทัน
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชูไว
2. เด็กชายสิรวิชญ์  โชติมานนท์
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  ปารินทร์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  พวงมะลิ
2. นางขวัญกมล  จางวิริยะ
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชยา  สีนิล
2. นางสาวสุภาวดี  แก้วเด็จ
3. นางสาวเนติยา  สะพานแก้ว
 
1. นายสุทัศน์  บุญเลิศ
2. นางปริยากร  วงศ์ชัย
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวกันต์กมล  ใจซื่อ
2. นางสาวจิตรานุช  บุญหมั้น
3. นายศักดิ์สิทธิ์  กำเหนิดพรต
 
1. นายสิทธิชัย  หวลอารมณ์
2. นายพงศกร  กันโท
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  อุ่นสำโรง
2. เด็กชายฐิติกร  แสงศรีจันทร์
3. นายพีรดนย์  จินะกาศ
 
1. นายสุรกิจ  ปัสตัน
2. นางลัดดาวรรณ  นุ่มนวล
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ผันอากาศ
2. เด็กหญิงจีระธิดา  ธรรมชัยกุล
3. เด็กหญิงสุทธิดา  นุชถาวรลักษณ์
 
1. นางวิลัยพร  ชัยเมือง
2. นางสาวณัฐรินีย์  อภิวงค์งาม
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายนฤนาท  กัณทะวัง
2. นายอภิวิชญ์  ปิงยศ
3. นายอัษฎา  ขันตี
 
1. นายวิศิษฏ์  ราชเนตร
2. นายฉัตรชัย  ยะมา
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  วิชัย
2. นางสาวกัญจนพร  กลมเกลี้ยง
3. นายก้องเกียรติ  คนการ
 
1. นายบรรจง  คิดดี
2. นางจิราพร  วงศ์ใหญ่
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวปรียา  เกิดผล
2. นายพงศดาร  กัลยา
3. นางสาวสุพรรษา  มณีจันสุข
 
1. นางอทิตา  เผ่ากันทะ
2. นางสาวดรุณี  อินต๊ะสาร
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวจิรนันท์   หมอยา
2. เด็กหญิงชนิกา  เกณฑ์ทา
3. เด็กหญิงชัชญา  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวทัศนา  ศิลป์ท้าว
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกานต์ธิดา  เมืองเขียว
2. นางสาววันวิสา  เพิ่มพูน
3. นายวิโรจน์ศักดิ์  หมอยาดี
 
1. นางทองพรรณ  ปัญญาอุดมกุล
2. นายสุวิทย์  เทพวงศ์
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  เชื้อแหว้น
2. นางสาวสุทธิดา  สุวรรณ์วงค์
3. นายไกรวิชญ์  ใจบุญ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  บุญคุ้ม
2. นางสุญาณี  ปัญญา
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปานชีวา  ตุ้ยคำ
2. เด็กหญิงพรรณพัชร  สมศรี
 
1. นางนิตยา  ทาเป๊ก
2. นางจามจุรี  พรหมเผ่า
 
56 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวนิฐารัตน์  แซ่พ่าน
2. นายวิเชตฐ์  อภิภูวัฒนพงษ์
 
1. นางพรรณวิภา  สมสะอาด
2. นายนันท์  ก้อคำ
 
57 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายอรรถพล  แก้วนัน
2. นายเกริกเกียรติ  ปัญญาหล้า
 
1. นายศักดิ์ดาวุฒิ  เมืองก้อน
2. นางอชิรญา  ป้อเฮือน
 
58 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวนิศาชล  สัจจินานนท์
2. นางสาวปรียานุช  สันติวรพิพัฒน์
 
1. นางสาววจี  ฉิมมา
2. นางสาวสุภาพร  อินต๊ะเขียว
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายวีระชัย  แซ่ฟุ้ง
2. นายเลิศวิชิต  อิ่นคำ
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  เสาจันทร์
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายธนันกฤต  อารียะ
2. เด็กชายพงศกร  เพ็ชรชัยสร
 
1. นายพิทักษ์  สบบง
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายสมยศ  มุกดาสวรรค์
2. นายไข่  แซเฉ้ง
 
1. นางสาววรรณิกา  ริกากรณ์
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายทิเนศวร  แสงจันทร์
2. เด็กชายธนกฤต  เชิดอยู่
 
1. นายสุริยัน  ไทยโคกสี
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  บุญสมภพ
2. เด็กหญิงบุษบงค์  ชัยธรรมกุล
3. เด็กหญิงพิญญารักษ์  วณิชตันติกุล
4. เด็กหญิงวิไลพร  แซ๋หาญ
5. เด็กหญิงอำพร  วงศ์บุญชัยเลิศ
 
1. นางสาวกาญจนี  สังวรกาญจน์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  ไก่งาม
2. เด็กชายปกรณ์  สมนึก
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เรือนสอน
4. เด็กหญิงมนัญชยา  เม้าพิมพ์พา
5. เด็กชายศุภชัย  มูลข้าว
 
1. นางสาวสุปราณี  ศรีโยธี
2. นางสาวเกษสุดา  นิลสวิท
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายธนกร  เชื้อทอง
2. นางสาวนิชาภา  รัศมี
3. นางสาวปิยะดา  ปูแปง
4. นางสาวภัทราภรณ์  นันต๊ะสี
5. นางสาวศิริโสภา  ไชยภักดี
 
1. นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร
2. นางมาริษา  สิงห์กา
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวนิติมา  แกมเพ็ชร
2. นางสาวมัณฑนา  แก้วศรีใจ
3. นางสาววรางคณา  มีชัย
4. นางสาวศิรประภา  สร้อยเพ็ชร
5. นางสาวสุวิมล  เสาหิน
 
1. นายสุทิน  เรืองนภารัตน์
2. นางเกษร  สิงห์โตนาท
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประเสริฐ
2. เด็กชายธนายุต  ใจดี
3. เด็กหญิงปาลินี  สุทธชัย
4. นายวัชรเกียรติ  อินทวงศ์
5. เด็กหญิงสิรินาจย์  สว่างศรี
 
1. นางภมรวรรณ  รัตนไพศาลกิจ
2. นายสุทิน  เรืองนภารัตน์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  อินอร
2. เด็กหญิงพวงผกา  ทามัน
3. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ปันแก้ว
4. เด็กหญิงวันวิสา  วงค์หาญ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  เลิศสุวรรณ
 
1. นายทวีชัย  สมควร
2. นางเอมอร  กาศสกุล
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  รวมสุข
2. นางสาวปทุมรัตน์  จันทิมา
3. นางสาวรสสุคนธ์   ไชยทองศรี
4. นายรัฐสภา  อินธิมา
5. นางสาววิจิตรา  วงศ์ใหญ่
 
1. นายวรกร  ประทีป ณ ถลาง
2. นางลัดดา  เดชสวัสดิ์
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกุลณัฐ  แท่งเงิน
2. นางสาวณัฐกานต์  ช้างเชื่อ
3. นางสาวพัชรพร  บุญปั๋น
4. นางสาววรรณมณีการ  บุญปั๋น
5. นายเบญจภัทร  ก้อนคำ
 
1. นายวีรวัฒน์  พันธุกิ่ง
2. นายพันธกร  ตันติเพชราวรรณ์
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ศรีพรหม
2. เด็กชายสมใจนึก   รู้จิต
3. เด็กชายอุดมรัตน์  วันจันทร์
4. เด็กชายเจริญ  ทองอินทร์
5. เด็กชายเดชาธร  เครือวัลย์
 
1. นายเดชา  คำถิน
2. นางกัลยา  เป็กเครือ
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายณัฐศักดิ์  รวมสุข
2. นายธิษณ์  คำอิสระ
3. นายธีรพงศ์  สถาน
4. นายอิทธิเทพ  เฉิน
5. นางสาวแทนหทัย  พงศ์วิริยะศิริ
 
1. นายวุฒิชัย  ยาวิไชย
2. นางศนิสา  ศรีสว่าง
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายชัยชนะ  ปานบุญ
2. นายวรรณกร  กตารัตน์
3. นายวศิน  ตาลำ
4. นายศิระโชค  ทะนา
5. นายอภิสิทธิ์  มะโน
 
1. นายธีระพันธ์  คำนวล
2. นายกันตพงษ์  สอนทุ่ง
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกานต์พิชชา  สุขแก้ว
2. นางสาวคุณิตา  เผ่าแจ้
3. นายจักรี  ศรีจำปา
4. นายจิรายุส  ฟักทอง
5. นางสาวจุฑาวรรณ  อินต๊ะรักษา
6. นายชินวัตร  สิงห์ทอง
7. นางสาวณัฐริกา  ฐานพานิชย์
8. นายนราธิวัฒน์  ปัญญา
9. นายปภณ  หาญกฤตพร
10. นายปาฏิหาริย์  ปักษา
11. นางสาวพีรกานต์  พร้อมสุข
12. นางสาวรจนา  รักโค
13. นางสาววิรยา  บุญยืน
14. นายศราวุฒิ  พุทธสอน
15. นางสาวสุปราณี  ทองแก้ว
16. นายเปรมปรากานต์  พลูคำ
17. นางสาวเปรมสุดา  ปุยสำลี
18. นางสาวเรวดี  โทโยซากิ
 
1. นายวิชาญ  ปรังการ
2. นางสาวสาริณี  มิ่งขวัญ
3. นางพรรณี  วงศ์ประสิทธิ์
4. นางสาวจิตราภรณ์  คำผา
5. นางนิภาภรณ์  ปุณณพิชชา
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายกรรทวัฒน์  มะโนรส
2. นางสาวกัลยกร  งามตา
3. นายจิรายุ  สะเกตุ
4. เด็กชายชัพวิชญ์  จันทะนะ
5. นางสาวฐิติรัตน์  บุญทำ
6. นายธนา  กาละพวก
7. นายธีระศักดิ์  ใจดุ
8. นางสาวนริศรา  บัวมูล
9. เด็กชายบุญยรัตน์  คำวงศ์ษา
10. นางสาวพรชนก  สุขะ
11. นางสาวพัทธ์ธีรา  สนม
12. เด็กชายรุ่งเรือง  บุญถึง
13. นางสาววรรณิดา  ชัยมงคล
14. เด็กชายศศิพงศ์  บุญธรรม
15. นางสาวศิรดา  ใจกว้าง
16. นางสาวศิรภัสสร  มั่งคั่ง
17. นางสาวศิริวรรณ  บุญถึง
18. นายสิรวิชญ์  บัวระเพ็ชร
19. เด็กชายอาทิตย์  บุตรศรีภูมิ
20. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  บุญชื่น
 
1. นายอภิวัฒน์  ปุกคะ
2. นางวิวา  ไชยลังกา
3. นางสาวกาญจนา  แสนวงค์
4. นางสาวอำพา  ไชยภาพ
5. นางสาวธิดาพร  บัวหลวง
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยา  ไชยา
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  มาดูเหมา
3. นางสาวจิรัชญา  ชุ่มวงค์
4. นายธนวัฒน์  กลมไล
5. นายนราวิชญ์  ใหม่นา
6. เด็กชายนาเคนทร์  เยี่ยมชัยภูมิ
7. นายมงคล  วงศ์สืบ
8. นางสาวรุ่งอรุณ  วาเพ็ชร
9. นายวสุนรัตน์  สุยะ
10. นายวัชรพล  วิรัตน์เกษม
11. นายศุภกิจ  ค้าข้าว
12. นางสาวศุภลักษณ์  ใจการ
13. นายสุกัลย์  โคงาม
14. นางสาวสุทธิมลตรา  เครือคำ
15. นายอนุพงษ์  ชำนาญยา
16. นายอภิณัฐ  สะเภาคำ
17. นายอภิสิทธิ์  ยอดแก้ว
18. นางสาวอังคนางค์  หวานใจ
19. นายเจษฎากรณ์  เมืองชุม
20. นางสาวเชาวลีย์  ศิริธัญญารัตน์
 
1. นายสุดเฉลิม  อ่อนเปี่ยม
2. นางบัณฑิดา  เมืองวงค์
3. นายพิทักษ์พงษ์  เต็มใจ
4. นายยุทธภูมิ  จำรัส
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงมีนา  คอนโด่ะ
 
1. นางสาวมาลัย  ฟักเขียว
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายนันทพงศ์  อนุมา
 
1. นางสาวรัตนา  อินทิยโกเศศ
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  ตุทาโน
 
1. นางสาวรัตนา  อินทิยโกเศศ
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวอารียา  อาแว
 
1. นางศศิธร  อินต๊ะปัญญา
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  สิทธิกรรม
2. เด็กหญิงปิยนุช  อินเรือน
 
1. นางมาลี  หวังสันติธรรม
2. นางพรรณี  อุทธโยธา
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงตริตาภรณ์  สมฤทธิ์
2. เด็กชายพันโชค  ปวงคำ
 
1. นางปาริชาติ  ราษี
2. นางสาวสายทอง  แก้วนันทะ
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายกิตติธัช  แก้วนิลกูล
2. นางสาวมลธิชา  มหายศ
 
1. นายกิตติพันธุ์  กันทะวงศ์
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวพรไพลิน  ชาญประเสริฐ
2. นายวัชรพงษ์  สุทธวงค์
 
1. นางสาวอำพา  ไชยภาพ
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ทัดแก้ว
2. นางสาวณัฐวดี  นามวงศ์
3. นางสาวณัฐสิตา  ห้วยหงษ์ทอง
4. นางสาวนิภาวรรณ์  ฟูแสง
5. นางสาวปิยะธิดา  ภิมุข
6. นางสาวมินทรา  รักษาสัตย์
7. นางสาวระวิวรรณ  ศรีอุดกัน
8. นางสาววราภรณ์  สีเสียดค้า
9. นางสาวสิริรัตน์  สุนสะดี
10. นางสาวอนัญญา  ฟูแสง
 
1. นายวิชาญ  ปรังการ
2. นางสาวสาริณี  มิ่งขวัญ
3. นางสาวจิตราภรณ์  คำผา
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยากร  ก๋ายะ
2. นางสาวจินดารัตน์  คำหลวง
3. นางสาวณัฐติยา  วงค์ราษฎร์
4. นางสาวปทุมพร  คนึงคิด
5. นางสาวปริชมนณ์  นนศิริ
6. นางสาวผกามาศ  เมืองมูล
7. นางสาวสิรภัทร  ปานสมบัติ
8. นางสาวสิริยากร  สมอินทร์
9. นางสาวสุรัสวดี  ศรีคำ
10. นางสาวอัญญาลักษ์  ถนอมมิตร
 
1. นางกุลวดี  ตาจันทร์อินทร์
2. นางเพ็ญนีย์  ศรีคำ
 
87 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันภิรมย์  เงินสัจจา
2. เด็กหญิงจิตรานุช  ตาสา
3. เด็กหญิงจิระประภา  ทาจุมปู
4. เด็กหญิงชนินาถ  แก้วสืบ
5. เด็กหญิงชรัญญา  ผลจันทร์
6. เด็กชายชินวัตร  ไชยกระเชียง
7. เด็กหญิงณัชนก  ถาเกี๋ยง
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่แต้
9. เด็กหญิงปาณีสรา  รัตนไตร
10. เด็กชายภราดร  ยวงมณี
11. เด็กหญิงภัทธิราพร  ท้าวลาน
12. เด็กหญิงวนิดา  กันจะนะ
13. เด็กหญิงวันวิสาห์  มาเยอะ
14. เด็กหญิงอรจิรา  ใจประภา
15. เด็กหญิงเปรมกมล  ศรียงค์
 
1. นายเสกสรร  อ้ายสุรินทร์
2. นางสาวพรรณิภา  สกุลนา
3. นายกันต์คุณัชญ์  บ่อคำ
4. นายธีระเดช  สองคำชุม
 
88 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนักแน่น
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ใจหมั้น
3. เด็กหญิงคณตญา  กราบทูล
4. เด็กหญิงจารุพร  วงศ์ใหญ่
5. นางสาวจิดาภา   สิงสีทา
6. เด็กหญิงธนัชพร  อักษรณรงงค์
7. เด็กหญิงนัชชา  ปานพันธ์
8. นางสาวนิภาพร  สมเพชร
9. เด็กหญิงปวีณ์นุช  บรรจง
10. เด็กหญิงพัชริณ  เวียนรอบ
11. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ประชุมพร
12. เด็กหญิงวิลันดา  แสงศรีจันทร์
13. เด็กหญิงสุธาสินี  แสงศรีจันทร์
14. นางสาวสุวิสา  หอมนาน
15. นางสาวอรสา  ดอนมูล
 
1. นางเจนจิรา  เดชวงศ์ษา
2. นายสมยศ  พานทอง
3. นายสันติ  หอมนาน
4. นายจิรัฎฐ์  คชลัย
 
89 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สมเครือ
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สมเครือ
 
1. นางอมรศรี  แรกข้าว
2. นางสาวนงคราญ  หงษ์ทอง
 
90 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  ศรีศิริสิทธิกุล
2. นางสาวอัปษรอุมา  เหล่าพิลา
 
1. นายพิษณุ  รัตนไพศาลกิจ
2. นายอรรถพล  ศรีสงคราม
 
91 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวบุณฑริก  บุตรสิงห์
2. นางสาวอมรดา  ฟูแสง
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ภู่ษณะวิวัฒน์
2. นายวิชาญ  ไชยมงคล
 
92 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวณัฐลินีญ์  ศิริพรรณาภิรัตน์
2. นายมงคล  วงศ์สืบ
 
1. นายพร้อมเพรียง  พูลผล
2. นายอาญวัจน์  วงศ์หล่มแก้ว
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปพัฏษดา   ภาชนะ
 
1. นางอุบลวดี   พรหมสิงห์
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวศุภลักษณ์  แซ่ย่าง
 
1. นางเขมณัฏฐ์  สุริยะป้อ
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายทวีทรัพย์  สายสะอาด
 
1. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกนกวิภา  วงค์กันทะ
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ภูสันติสกุลวงศ์
 
1. นางเขมณัฏฐ์  สุริยะป้อ
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เขียวงาม
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ฟ้าเลิศ
 
1. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวณภัทร  จงประสิทธิ์กุล
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงมัลลิกา  พนมเขต
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป์
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  ไชยมงคล
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวนิติยากร  สุนทรสนิท
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป์
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกวินทิพย์  กันทะพร
 
1. นายศิริชัย  ธรรมศิริ
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวพร  แสงเสรีธรรม
 
1. นางเขมณัฏฐ์  สุริยะป้อ
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายพร้อมบุญ  อินทร์มาตย์
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวปุณฑริก  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวเพชรน้ำหนี่ง  ผลพัฒนกุล
 
1. นายศิริชัย  ธรรมศิริ
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญธิดา  ใจคำ
2. เด็กหญิงศิวิมล  เทพรักษา
 
1. นางระวีวรรณ  ศรีพิเชียร
2. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายนวพล  วงศ์เรือง
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  สมศรี
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
2. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เจริญศิรินุกูล
 
1. นางเขมณัฏฐ์  สุริยะป้อ
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพร   ใจมา
 
1. นายไกรพงษ์  ฟูแสง
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวอภิญญา  อิ่นติ๊บ
 
1. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายสิทธิชัย  ฟองจำ
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายบุญยกร  นันทะเสน
2. เด็กหญิงรุ่งรวิน  ศูนย์กลาง
3. เด็กหญิงศิรินภา  โคชขึง
 
1. นางจินตนา  นาคพัฒน์
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญจิรา  กันทวงศ์ษา
2. เด็กหญิงวรรณภา  ห้วยทราย
3. เด็กชายวรากร  ทะยศ
 
1. นายวรรณะ  โพธิ์ชะอุ่ม
2. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวธัญทิพย์  ศรีคำ
2. นายพัชยดลย์  ศิริเจริญพานิชย์
3. นางสาวสุภารัตน์  ใจชุ่ม
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
2. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจรรยา  สุริยะ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  นิธิธกรจารุวัชร์
3. นายพร้อมพงษ์  คำวงษา
 
1. นายวรรณะ  โพธิ์ชะอุ่ม
2. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายนนทพัทธ์  วงค์มูล
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายวัชรพงศ์  ชมชื่น
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายชัยมงคล  จารุจิตร
2. เด็กชายธนญชัย  วงศ์ใหญ่
3. นายนนทพัทธ์  วงค์มูล
4. เด็กชายพงค์พล  สนชาวไพร
5. นางสาวรัตนากร  วงศ์ใหญ่
6. นายวัชรพงศ์  ชมชื่น
7. นางสาวอัมพิกา  วัฒนศิลป์
8. เด็กชายอานนท์  ชายวิชัย
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
2. นายสุชิน  จันทปุณณานนท์
3. นายนคร  ผ่องใส
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายชัยมงคล  จารุจิตร
2. นายชัยวัฒน์  อิ่นคำ
3. เด็กชายณัฐพล  มังคลาด
4. เด็กชายธนญชัย  วงศ์ใหญ่
5. นายนนทพัทธ์  วงค์มูล
6. เด็กหญิงนัชชา  ศิริขวา
7. เด็กชายพงค์พล  สนชาวไพร
8. นายพินิจนัน  กันทะสอน
9. นางสาวรัตนากร  วงศ์ใหญ่
10. นายวัชรพงศ์  ชมชื่น
11. เด็กหญิงศิริพร  ชมวดี
12. นายสุภัทโชค  เสาร์จันทร์
13. นายสุรกิจ  กราบทูล
14. นายอนันตชัย  ทองนอก
15. นางสาวอัมพิกา  วัฒนศิลป์
 
1. นายสุชิน  จันทปุณณานนท์
2. นายนคร  ผ่องใส
3. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  วรรณวิจิตร
2. เด็กชายจิรพัส  ธนะสังข์
3. นายจิรัฏฐ์  ติ๊บบุญเรือง
4. เด็กชายณัฐอมร  คำลือ
5. เด็กหญิงผุสกร  ต๊ะแก้ว
6. เด็กชายพจน์  ทะอุด
7. เด็กชายพัทธพล  วงศ์ขัติ
8. นางสาวพิมพ์ลพัส  กาตาสาย
9. เด็กชายภุชงค์  นุกูลรักษ์
10. นางสาวรุ่งนภา  ถึงการ
11. นางสาววริษฐา  พัสดร
12. นายศักดิ์นรินทร์  วงษารัตน์
13. เด็กหญิงสิรินทิพย์  โยวัง
14. เด็กหญิงสิรินภา  อ่ำสุดใจ
15. เด็กหญิงสิริยากร  อิ่มใจ
16. เด็กหญิงสุกัญญากรณ์  แผ่จิต
17. เด็กหญิงสุพิชชา  โคงาม
18. เด็กหญิงสุภาณี  เรืองหุ่น
19. เด็กหญิงสโรชา  หัวเมืองแก้ว
20. เด็กชายอายุวัฒน์  เกิดสมบัติ
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพญาภรณ์  เฉพาะตน
2. เด็กหญิงยติพร  จักรเทพวงศ์
3. เด็กหญิงละออ  พารจริง
4. เด็กหญิงวิลาสินี  วงศ์ช่างเงิน
5. เด็กหญิงเสาวภาคย์  พันธ์วงศ์
6. เด็กหญิงใบบัว  พลเมืองดี
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
2. นายนพพงษ์    ขัตติยะ
3. นายธัญพิสิษฐ์   ธุระ
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายชินบัญชา  ศุกลจิตต์
2. นายบุรินทร์  สองสีใส
3. นายผดุงเกียรติ  บัวแดง
4. นางสาวพัษศิณี  เตชะวงศ์
5. นายมาวิล  กลิ่นหอม
6. นายวุฒิพงษ์  มะลิลา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงศ์ใหญ่
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายกิตติพัฒน์  คงหมี
2. นายครรชิต  ชอบจิต
3. นางสาวนฤชนาท  ไก่แก้ว
4. นายสุเมศ  ประเสริฐศรี
5. นายหิรัณย์  ศุภรัตน์อังกูร
6. นายอดิเทพ  บุญเพิ่มพูล
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
2. นายบัญชา  บุญเรือง
3. นายประพันธ์  ปนยะ
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  ตาพะยอม
2. นางสาวกรรณิการ์  ธารทองหลาง
3. นางสาวกัญญาณัฐ์  ศรีคำ
4. นายกันตพล  แสงศรีจันทร์
5. นางสาวจิดาภา  บุญสุข
6. นางสาวจินตนา  คำดี
7. นางสาวจุฬาลักษณ์  เวียงคำ
8. นางสาวญาดา  นาคะดำรงวรรณ
9. นายธนิชสร  กวนสีลา
10. นางสาวธัญมาศ  การถาง
11. นายธีระวัฒน์  วงศ์ใหญ่
12. นางสาวนันทินี  หอมนาน
13. นายนันทิพัฒน์  รักษาดี
14. นางสาวนารีรัตน์  อักษรไทย
15. นายปรัชญากรณ์  รัตนภักดี
16. นางสาวปาณิสรา  ปานพรม
17. นางสาวปิยะธิดา  ชัยภูมิ
18. นางสาวพิชญธันญ์  มะโนชัย
19. นางสาวพิมพ์กมล  แสงศรีจันทร์
20. นางสาวมิกะ  ใจกล้า
21. นางสาววชิราภรณ์  ขจรจิรพันธ์
22. นายวธัญญู  วงศ์ดาว
23. นายวิชัย  คำดอน
24. นายวุฒิพงษ์  มะลิลา
25. นายศาสตรานนท์  เชื้อสะอาด
26. นางสาวศิริพร  ขุนทอง
27. นายศิริศักดิ์   บัวแดง
28. นางสาวสุนิตรา  ศรีมูล
29. นางสาวสุพัตรา  เมืองมูล
30. นางสาวสุรีย์มาศ  หอมนาน
31. นางสาวสุวนันท์  โยปัญญา
32. นางสาวสุวิญญา  ใจแก้ว
33. นายอนุพล  กาติ๊บ
34. นางสาวอรนณิชา  วงศ์ดาว
35. นางสาวอัจจิมา  คำแดงดี
36. นางสาวอัจฉราภรณ์  หอมนาน
37. เด็กชายอานนท์  ชายวิชัย
38. นางสาวอิศริยา  หอมนาน
 
1. นายอัครเดช  จิตรศรัทธา
2. นางมาลูน  ศุภการกำจร
3. นายเกียรติศักดิ์  วงศ์ใหญ่
4. นายมัทนะ  ธิหล้า
5. นายกฤษณะ  เชียงแรง
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกมลศรี  สุริโย
2. นายกอปรลาภ  ใจกล้า
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทียนชัย
4. นายชวลิต  นัยวิกุล
5. นางสาวฐานิษฐ์  นิรันดร์ธนณัฐ
6. นายณรงค์กร  ถูกจิตต์
7. นายณัฐชนน  ชนะชัย
8. นายณัฐชนน  ขวัญใจ
9. นางสาวณัฐธยาน์  ปวนสา
10. นางสาวดวงดาว  อินทร์อักษร
11. นายธนากร  ศิริญาติ
12. เด็กชายธนากร  จันทร์สา
13. เด็กหญิงนริศรา  พรงาน
14. นายบูรณ์พิภพ  ผัดดี
15. เด็กชายปรัชญากร   ยะตา
16. นางสาวพรพรรณ  อุทธโยธา
17. นายพรรณธนากรณ์  เดชาสินธิ์เจริญ
18. นางสาวพรหมภัสสร  สามารัตนสกุล
19. นางสาวพิชญาภา  กัลยา
20. นางสาวพิชามญชุ์  อินต๊ะสาร
21. นายภคนันท์  พรมตุ้ม
22. นายภาณุวิทย์  ถูกนึก
23. นายภานุพงษ์  อุจินา
24. นางสาวภุมรัตน์  นามบ้าน
25. นายรังสิมันตุ์  เรืองคำ
26. นางสาววิชิตรา  ศรีไชยอินทร์
27. นางสาววิมลพร  สิงห์แก้ว
28. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บริสุทธิ์ศิล
29. นายศุภกร  โคบายาชิ
30. นางสาวสิรินัน  ตาปัญโญ
31. นายสิริภาส  กันธิวงค์
32. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ชลาลัย
33. นางสาวหทัยรัตน์  ฟักแก้ว
34. นายอัครวิชร์  บุญปลอด
35. เด็กหญิงโสภาวดี  ภูรักษา
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
2. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
3. นายคณิต  ถูกดี
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายนพดล  คงสถาน
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายกิตติภณ  อ่อนวงษ์
 
1. นายธนกฤต  เทพมงคล
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายปรัชญาณัชญ์  ดวงใจ
 
1. นายอนุพงษ์  กาหลง
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายวราเทพ  รัตนวรรณี
 
1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงภูฉนิษา  คำยัง
 
1. นายสวัสดิ์  ธีรานุสรณ์
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  กันทะไชย
 
1. นายบัณฑิต  ไชยเมือง
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวกวินนาฏ  บรรจง
 
1. นายอนุพงษ์  กาหลง
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วบุญเรือง
 
1. นางสุขศรี  ปัญญา
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายวริศ  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายถิรพล  ขันทะกิจ
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายครรชิต  ชอบจิต
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายณัฐพล  คงสถาน
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะพัตร์  พันธ์พิพิศ
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญสุข
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวจารุวรรณ  เกตุบางจาก
 
1. นางวิไล  วัฒนาพร
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวจตุพร  มาประสงค์
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายนพดล   คงสถาน
 
1. นายภีรภูมิ   จินดา
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายศุภสฤษดิ์  ปิงเมือง
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายหิรัญรัฐ  สมดวง
 
1. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายสันติภพ  สุริยะวงค์
 
1. นายสุรเดช  ดอกมะลิ
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิกา  เกียสเสิ้น
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรวนภา  เรียนงาม
 
1. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวอินทิราพร  สมศรี
 
1. นายเอกชัย  นามหน่อ
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวปิย์วรา  ศรีคำมูล
 
1. นายสุรเดช  ดอกมะลิ
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายถิรพล  ขันทะกิจ
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กชายศรรตวรรษ  หอมนาน
 
1. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายปรัชญากร  ประสงค์
 
1. นายอนุพงษ์  กาหลง
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายชุติพนธ์  สมบูรณ์วงษ์
 
1. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงวณิชชา  ทิพรส
 
1. นายชินวัชร์  ปินตา
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรินาถ  พระยาชัย
 
1. นายนคร  ผ่องใส
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวเมทินี  เสมอเชื้อ
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวรุจิรา  คำลือ
 
1. นายอนุพงษ์  กาหลง
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ก้อนคำ
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญมะโน
3. เด็กหญิงจิราพร  ยาสวรรณ
4. เด็กหญิงชนิดา  มงคล
5. เด็กหญิงชนิสรา  กล้าหาญ
6. เด็กหญิงญาดา  อ้อยมั่งมูล
7. เด็กชายฐิติโชติ  ชัยกุหลาบ
8. เด็กหญิงณหทัย  ภููศิริ
9. เด็กหญิงณัฐกานต์  ฟักแก้ว
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจเสือ
11. เด็กหญิงดวงกมล  มนอยู่พะเนา
12. เด็กชายธวัชชัย  เสมอเชื้อ
13. เด็กหญิงธิติสุดา  เนียมญานนท์
14. เด็กชายนพรัตน์  ทาทอง
15. เด็กชายนฤเทพ  ธิตา
16. เด็กหญิงปทิตตา  ชวนคิด
17. เด็กหญิงปนัดดา  ชาวเวียง
18. เด็กหญิงประกายดาว  ขันธ์วิชัย
19. เด็กชายพร้อมบุญ  อินมาตย์
20. เด็กหญิงพัชรียา  ทะนุ
21. เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยมงคล
22. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ไชยวงค์
23. เด็กหญิงมนัญชญา  เม้าพิมพา
24. เด็กหญิงรสริน  จินดาพานิช
25. เด็กหญิงลลิตภัทร  เชี่ยวชาญ
26. เด็กหญิงวทิยาพร  วงศ์ประสิทธิ์
27. เด็กหญิงวรินรำไพ  เทพทองคำ
28. เด็กชายศุภกร  วังคำฟู
29. เด็กชายสักกะ  ภู่ธีระภัทรกุล
30. เด็กหญิงสิริรัตน์  ธรรมยศ
31. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ทองธรรมชาติ
32. เด็กหญิงสุภาสินี  ภูมิโคกรักษ์
33. เด็กหญิงอนามิกา  แก้วอินตา
34. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีงาม
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
2. นายกวี  บุญกว้าง
3. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
4. นายธัญพิสิษฐ์  ธุระ
5. นายนพพงษ์  ขัตติยะ
6. นายพศิน  สาดสาร
 
162 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  มีทรัพย์
2. เด็กชายกฤษณะ  ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงกัลยัตน์  ฟูเชื้อ
4. เด็กชายจารุวิทย์  ไชยาโส
5. เด็กหญิงจิราพัชร  อภิชัย
6. เด็กชายชชนนท์  ทองกา
7. เด็กชายชโยดม  ฮาเซกาว่า
8. เด็กหญิงทิตาวีร์  สีแปง
9. เด็กหญิงสุณีย์  กุศลมา
10. เด็กชายอดิศร  ชะเอ
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นายพิชิตชัย  คะเน
3. นางอุบล  กุลศรี
 
163 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกัมปนาท  คำนวล
2. นางสาวชญาภรณ์  ศรีอัญชลีกร
3. นายชยานันต์  ขันทะสา
4. นายณัฐศักดิ์  เข็มแก้ว
5. เด็กหญิงนภา  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  อุตสาห์
7. เด็กชายภานุวัฒน์  อินต๊ะลาศ
8. เด็กชายภานุวัฒน์  แข็งแรง
9. นางสาวรัตนาวดี  คำเทพ
10. นางสาวสุภาวดี  วรรณโกฎิ
 
1. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง  โปร่งสุยา
2. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
3. นางธนิดา  ศรีภา
 
164 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกฤษณพร  งามทวีกุล
2. นายคณิศร  ใจเย็น
3. นางสาวณัฐณิชา  วงศ์แก้ว
4. นายณัฐพันธ์  แสงโฮง
5. นายธวัชชัย  บุญทา
6. นางสาวนลพรรณ  พิษณู
7. นายภานุพันธ์  จันทนะ
8. นางสาวมณฑกานต์  ศรีอัญชลีกร
9. นางสาววรรณวิสา  กันทา
10. นายไชยวัฒน์  อินต๊ะขัน
 
1. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง  โปร่งสุยา
2. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
3. นางธนิดา  ศรีภา
 
165 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวกฤติยา  จันทร์วิเศษ
2. นางสาวจุฑามาศ  ม่วงมิ่งสุข
3. นายณัฐชนน   สมณะ
4. นายธนกฤต  อุไชยา
5. นายปรเมศ  ฟองจำ
6. นางสาวปวิตรา  คำธิติอัศวกุล
7. นายภูมิเดชา   อินยม
8. นายวัฒนชัย  สิงห์จันทร์
9. นางสาวอัจฉริยา  มะโรงมืด
10. นางสาวเสาวคนธ์  อนุวงศ์
 
1. นางสาวปวิตรา  พงษ์คำ
 
166 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อุปาละ
2. เด็กหญิงณพัฐอร  กิติวีระพงศ์
3. เด็กหญิงนริศรา  งามหน้า
4. เด็กหญิงสุธัญญา  ธุระ
5. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  จวงเจิม
6. เด็กหญิงเมธาพร  สิงห์แก้ว
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นายพิชิตชัย  คะเน
3. นางอุบล  กุลศรี
4. นายชัยชนะ  ชัยมงคล
 
167 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจีรพรรณ  ทิพย์วงศ์
2. นางสาวปวีณา  แสงมะโน
3. นางสาวพรพธู  ใหม่วงศ์
4. นางสาวสุวนันท์  ภาชนะ
5. นางสาวอรุณทิพย์  พิกุล
6. นางสาวอัจฉรา  คำมี
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นายพิชิตชัย  คะเน
3. นายกิตติพงศ์  สุวรรณการ
4. นายชัยชนะ  ชัยมงคล
 
168 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกรุณา  ใจปัญญา
2. นางสาวกัญญารัตน์  วงค์หลวง
3. นางสาวกัญญ์วรา  ทุมพร
4. นางสาวกัลยรัตน์  บุญพรประเสริฐ
5. นางสาวพิมวรีย์  แสงศรีจันทร์
6. นางสาวรัชฎาภรณ์  นาต๊ะ
 
1. นางธิติยา   อาจบำรุง
2. นางระวีวรรณ  ศรีพิเชียร
 
169 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  บุญยืน
2. เด็กหญิงปรียารัตน์  ศรีพุก
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  วงศ์วรรณ
4. เด็กหญิงวิยะดา  วิบุญมา
5. เด็กหญิงเกวลิน  ถุงแก้ว
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
 
170 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วภักดี
2. เด็กหญิงภารดา  ชำนาญญา
3. เด็กหญิงวิชญาพร  อยู่สุภาพ
4. เด็กหญิงวีนารัตน์  ไชยวุฒิ
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุทธะ
6. เด็กหญิงอมรพรรณ  บุญยะวัตร
 
1. นางสาวปวิตรา  พงษ์คำ
 
171 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวธัญพิชชา  แจ้งสว่าง
2. นางสาวสุภาวดี  สีกล่อม
3. นางสาวสโรชา  เสริฐปัญญา
4. นางสาวอุทัยวรรณ  ศรียา
5. นางสาวโฉมธิดา  ล่ำแน่น
 
1. นางสาวปวิตรา  พงษ์คำ
 
172 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันติชา  สิงห์นาง
2. เด็กหญิงชนิสรา  บุญเทพ
3. เด็กหญิงชลธิดา  สุนันต๊ะ
4. เด็กหญิงนภัสกร  ไชยมงคล
5. เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีกันชัย
6. เด็กหญิงพนิดา  หมอยาดี
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  เรืองศรี
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  รุ่งเรือง
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปาวิชัย
10. เด็กหญิงโสรยา  ตามคำ
 
1. นางอมลวรรณ  แก้วโสม
2. นางพิมใจ  พรมสี
3. นางสาวปานไพลิน  กันฑะเนตร
4. นางสาวศานิตา  เพ็ญกาสิทธิ์
5. นางอนุพัฒชลี  กุลสะโมรินทร์
 
173 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  เดชบุญ
2. นางสาวจีรพรรณ  ทิพย์วงศ์
3. นางสาวชนิภรณ์  ไชยวงศ์
4. นางสาวปวีณา  แสงมะโน
5. นางสาวพรพธู  ใหม่วงศ์
6. นางสาวสุวนันท์  ภาชนะ
7. นางสาวอรุณทิพย์  พิกุล
8. นางสาวอัจฉรา  คำมี
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นายพิชิตชัย  คะเน
3. นายกิตติพงศ์  สุวรรณการ
4. นายชัยชนะ  ชัยมงคล
5. นางอุบล  กุลศรี
 
174 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายพงศกร  แก้วสุภา
2. นายวีระชาติ  รื่นสุคนธ์
3. นางสาวศิริพร  ครูนพรัตน์
4. นางสาวสุวิมล  ใจจันทร์
5. นายเศรษฐกิจ  เชษฐสิงห์
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  วรรณเลิศ
2. นางสาวสุรางค์  อุสาหะ
 
175 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายธัญณุภัทร  สันกว๊าน
2. เด็กชายรัชชา  ทรัพย์ยิ่งวัฒนา
3. เด็กชายวุฒินันท์  หมั่นเมือง
4. เด็กชายอาทิตรัตน์  มณี
5. เด็กชายเวชพิสิฐ  ขวาเวียง
 
1. นางสาวพรนิภา  คุณา
 
176 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายสุธรรม  สำเภาน้อย
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  กรรณิวรรณ์
 
1. นางสาวปวิตรา  พงษ์คำ
2. นางสาวจิรพร  ใจยืน
 
177 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา   โยธา
2. เด็กหญิงอรัญญา  สุทธะ
 
1. นายอัครเดช  มัลลิกะมาลย์
2. นางสาวนภัทร  สิทธิยศ
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายณฏฐพล  ทองใบ
 
1. นายเกียรติชัย  ธรรมโชติ
 
179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายเกริกเกียรติ  พุทธวงค์
 
1. นายราชนุชา  อินจันทร์
 
180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวญาณัฐฉรา  ยามางึจิ
 
1. MissAnastasia  Ndumia
 
181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  ซองดี
 
1. นางพรพิศ  หลวงสุภา
 
182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิสิตา  ัปันสุวรรณ
 
1. นางเอื้อมดาว  กองแก้ว
 
183 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงลลิดา  เตชะกุลวิโรจน์
 
1. นางสาวทรัตชพร  ทวีเดช
 
184 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายณัฐพล  ชัยแก้ว
 
1. นายวิทยา  สุขนิตย์
 
185 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวรินรดา  ไชยมงคล
 
1. นางสาวอภิรยา  แก้วสาร
 
186 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรวนภา  เรียนงาม
 
1. นางปริยานุช  ปังประเสริฐกุล
 
187 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจัสมิน  เจ็สซิกา สมิธ
 
1. นางสาววรรณรดา  เรือนสอน
 
188 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวอังคณา  ศรีเทพ
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อนุตรพงศ์
 
189 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวศิริพรรณ  ฟูแสง
 
1. นางรวิกานต์  ลือวงค์
 
190 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรจิรา  ศิริวัฒนา
 
1. นางสาวชมัยพร  สุวรรณ
 
191 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชามญช์  แสงศรีจันทร์
 
1. นางปณิธี  กองแก้ว
 
192 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวเจนนิเฟอร์  แมรี่ไฟเยอร์
 
1. นางสาวกฤษดาพร  การหมั่น
 
193 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวณิชาภัทร  สุปินะ
 
1. Mr.James  Williamson
 
194 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เชืั้อสะอาด
2. เด็กหญิงรุจิษยา  ใจเสาร์ดี
3. เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยวงค์
4. เด็กชายสุภิเชษฐ์  มะโนวรรณ
5. เด็กชายไชยวัฒน์  ชิดสนิท
 
1. นางปฏิธาน  ตันบูรณา
2. นางสาวอัญชลี  พรหมเสน
 
195 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ดีรัก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชื่นจิตต์
3. เด็กหญิงณิชากร  ไชยมงคล
4. เด็กชายนัฐวัฒน์  ปัญญากอง
5. เด็กชายศุภกิจ  มังคลาด
 
1. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
2. นางสาวจิตติยา  ศรีประเสิรฐ
 
196 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  แซ่ซ้ง
2. นางสาวชนิสรา  หอมนาน
3. นางสาวนริศรา  สลำแดง
4. นายพงศธร  ใจแก้ว
5. นางสาวศิริลักษณ์  ก๋าคำ
 
1. นายนิพันธ์  จันทร์กิเสน
2. MissMonica  Menon
 
197 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวธิดารัตน์  พุทธมาตย์
2. นายธีรภัทร  ผลทอง
3. นางสาวประกายฟ้า  ใจเบี้ย
4. นางสาวพรพัชชา  บัวเงิน
5. นางสาวอัญตรา  อินทรพัฒน์
 
1. นางสาวกานต์สินี  ณ น่าน
2. Mrs.Fe  P.Mazo
 
198 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวณัฐลินีญ์  ศิริพรรณาภิรัตน์
 
1. นางรัตนา  เดชะบุญ
 
199 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวมาลี  แซ่ซ้ง
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
200 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงศยามล  แซ่ว้าง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  วุฒิเทิดสกุล
 
201 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจนใจ
 
1. นางสาวศศิณัฏฐ์  จันทพันธ์
 
202 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวพรเพ็ญ  อาทิตย์รุ่งเจริญ
 
1. MissGuo  huan
 
203 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายไพฑูรย์  คำดี
 
1. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ
 
204 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรพร  เวียงลอ
 
1. นางภารดี  แสงคำ
 
205 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลิตา  การอง
 
1. นางสาวฤทัยพร  กิจเบญจะ
 
206 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวสุทัศศิณา  หาญบุญศรี
 
1. Mr.Hisao  Takahashi
 
207 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวสุพิชญา  พรมสุรินทร์
 
1. นางสาววรวรรณ  ดวงเทศ
 
208 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ณ ลำปาง
2. เด็กหญิงมณฑิตา  ใจกว้าง
 
1. นางสาวเมทินี  ทิตา
 
209 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิติพร  ธิติพรพงศ์
2. เด็กชายวงศกร  สำราญ
 
1. นางอเนรี  ซื่อสัตย์
2. Mrs.Medilyn  A.Cardeinte
 
210 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายธรรมรัตน์   ไชยมงคล
2. นางสาวฮิวลัม  ตั่ง
 
1. นายยงยุทธ  เดชะพงค์
 
211 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  ปฏิเสน
2. นางสาวยุวพร  คงอยู่
 
1. นายอานุพันธ์  เทพรักษา
2. นายชาญพงษ์  ถูกจิตร์
 
212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กชายชินกฤต  กรองทอง
2. เด็กชายนฤรงค์  กองแก้ว
3. เด็กชายนันทกานต์  มูลศรึ
4. เด็กชายปฎิภาน  กริ่มพิมาย
5. เด็กชายภานุวัฒน์  ฮุ้ยเป้า
6. เด็กชายวรพล  ขันทะบุตร
7. เด็กชายศิริกุล  ขยัน
8. เด็กชายเจษฎา  บ้านสระ
 
1. นางกัญญา  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวรัติยาภรณ์  เ่ร่งเร็ว
3. นายเผด็จ  คำลือ
 
213 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์  เป็งบังวัน
2. เด็กชายจิรายุทธ  ใจพรม
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ใจถา
4. เด็กชายบุณยกรณ์  วงศ์ใส
5. เด็กชายปาฎิหาริย์   พรมศรี
6. เด็กชายปิยชน  ลาวเปียง
7. เด็กชายวัฒนพงษ์  พรมชัย
8. เด็กชายเฉลิมชัย  ปัญญา
 
1. นายชัยพร  เกตุพิชัย
2. นายสิรินาวิน  กาละจิตร
3. นายกิตติ  สุขศรีราษฎร์
 
214 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกรกมล  แสงศรีจันทร์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  หงษ์สามสิบหก
3. นายทีปกร  กิตติศักดิ์กำจร
4. นางสาวนิศารัตน์  โมริ
5. นายปิยกรณ์  แสงศรีจันทร์
6. นายพันธ์ศักดิ์  ชุมภู
7. นายพิสิฐ  ไชยเนตร
8. นายสิทธิพล  เกิดศรี
9. นางสาวสุณิษา  ชาวแพะ
10. นางสาวสุนิษา  วงค์ราษฎร์
 
1. นายสุทิน  เรืองนภารัตน์
2. นางศนิสา  ศรีสว่าง
3. นางปาริชาติ  ราษี
 
215 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวกนิษฐา  การะเกตุ
2. นางสาวกุลธิดา  ยศกล้า
3. นางสาวชนิดา  นามวงค์
4. นางสาวณัฐนิช  ทาเสน
5. นายธนกฤต  สมฤทธิ์
6. นายธนบรรณ   จันทนะ
7. นางสาวพิมลพรรณ  ทะลือ
8. นางสาวระพีพรรณ  กำลังว่อง
9. นายวริทธิ์  ทิพย์กุนะ
10. นางสาวศิริพรพรรณ  พรหมเทพ
 
1. นายนวิพันธุ์  จันทร์ธีระวงศ์
2. นายรังสรรค์  ปินใจ
3. นายภาณุวัฒน์  กุ่นใจ
 
216 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกตัญญู  ไทยกุล
2. เด็กชายณิชภูมิ  เรือแก้ว
3. เด็กหญิงภาสินี  เมืองซื่อ
4. เด็กหญิงวรนุช  นันทะชาติ
5. เด็กหญิงศิรประภา  เงินงาม
 
1. นางเกศิรินทร์  รัตนรักษ์มงคล
2. นางอภิญญา  โยธามาศ
 
217 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร   สุทธิรักษา
2. เด็กหญิงธนภรณ์   ทองจินดา
3. เด็กหญิงลักษณพร   วงศ์ใหญ่
4. เด็กชายอภิศักดิ์   ดวงมาลา
5. เด็กหญิงอัจฉรา   ทัศนพันธ์เพชร
 
1. นางรำพึง  ศรชัย
2. นางฐิฏิวรฎา  เสาร์จันทร์
 
218 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวธัญญรัตน์  บุญชุม
2. นางสาวพรทิพา  เรืองด้วยธรรม
3. นางสาวพรรษา  อึ้งตระกูล
4. นายพีรณัฐ  วินิจมโนกุล
5. นางสาวอารียา  ยี่นาง
 
1. นางสาวกานท์ชญา  อ่อนนวล
2. นางมนัสนันท์  วังปิงชัย
 
219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายณพปฏล  พันเลิศพาณิชย์
2. นายดำรงค์  กลิ่นหอม
3. นางสาวพิชญา  คำรังษี
4. นายศรัณย์ภัทร  ซื่อสัตย์
5. นายอดุลวิทย์  ทัศนิยม
 
1. นางรำพึง  ศรชัย
2. นางสาวสาริศา  สุกิน
 
220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มั่งมูล
2. นางสาวณัฎฐนิชา  วงศ์แพทย์
3. นางสาวลดาวัลย์  จันต๊ะ
 
1. นางวินนา  เทพคำ
 
221 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงชีวานันท์  สุนันต๊ะ
2. เด็กชายพงศ์พล  จันมะยม
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศิริรัตตัญญู
 
1. นางสาวจามจุรี  สมฤทธิ์
2. นางสาวปุณยนุช  ก๊กศรี
 
222 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  ชมภูชนะภัย
2. นางสาวเบญจมาศ  อิ่นแก้ว
3. นายเอกชัย  ขยัน
 
1. นางสายฝน  กองแก้ว
 
223 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวชนนิกานต์  ผ่องใส
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์  วงค์ไชย
3. นางสาวรัชฎาพร  ยาวิละ
 
1. นางสาวจามจุรี  สมฤทธิ์
2. นายเทศนิต  เจริญปัญญาเนตร
 
224 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิติพร  ปวนภา
2. เด็กหญิงวิรัญญา  นันไชย
3. เด็กหญิงเขมจิรา  วัดเกตุ
 
1. นางดวงดารา  กมลบูรณ์
2. นางสาวปาริฉัตร์  คันธิมา
 
225 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวกัญญารัตน์  แซ่หาญ
2. เด็กหญิงรุจิดา  ยอดมณีกาญจน์
3. เด็กหญิงวีรดา  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวเกศกนกวรรณ  วงค์ใหญ่
 
226 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวชนานาถ  สุยะ
2. นายชาตรี  สีสมุด
3. นางสาววรรณวิสา  สุขใส
 
1. นางอุษณีย์  จันทร์สุริยา
2. นางสาวมลวิภา  ชนะทิพย์
 
227 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวฐิติมน  วงศ์ใหญ่
2. นายณัฐศักดิ์  รวมสุข
3. นางสาวศศิประภา  สายทากุล
 
1. นางสาววรรณวิไล  ชุ่มใจ
 
228 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กชายปิยะพงษ์  บัวแดง
2. เด็กหญิงอรปรียา  บัวแดง
 
1. นายจักรกฤษณ์  มังคลาด
2. นายชาญยุทธ  พิริยะสิทธิการ
 
229 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาศิริ   ศุภรัตน์อังกูร
2. เด็กชายสหัสวรรษ  วีระชัย
 
1. นางสาวพัชรี  สารงาม
2. นางราตรี  คำปัน
 
230 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงช่อผกา  แก้วสืบ
2. เด็กชายเสกสรร  ขันใจวงค์
 
1. นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา
2. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
 
231 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชมน  หัวนา
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  วงศ์ชัย
 
1. นางชญานันทน์  หมดสังข์
2. นายหาญ  นันกาวงศ์
 
232 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายนิธิพัทธ์   คงสุวรรณ
2. นางสาวหทัยชนก  อติชาต
 
1. นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา
2. นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์
 
233 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นายประสบชัย  ใจเย็น
2. นายสิทธิชัย  คำงาม
 
1. นางสาวกรรณิการ์   ใจการ
2. นายเขมรัฐ  วัลลังกา
 
234 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงกล่อม
2. เด็กหญิงอริศา  ซ้อนกัน
 
1. นางสาวปราณี  ไชยจันดี
2. นายจักรกฤษณ์  มังคลาด
 
235 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายชาณิวัฒน์  กายาสา
2. เด็กชายสุธีพัฒน์  ทิมัน
 
1. นายศิริขวัญ  ท้าวล่า
2. นายพิภพ  ยอดอ้อย
 
236 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายชินวัตร  พุทธธรรม
2. นางสาวดวงกมล  เหล่าสาร
 
1. นางสาวจารุณี  ขันใจ
2. นายอิทธิพล  อินดำรงค์
 
237 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวธันยชนก  อาจโพธิ
2. นางสาวรัตนา  ชุ่มใจ
 
1. นายเอกพงษ์  แก่นจันทร์
2. นายไพบูลย์  ภิญโญ
 
238 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกัมปนาท  ศรีเจริญพันธ์
2. เด็กชายกุลพิศาล  คำมี
 
1. นางจิรปรียา  ชัยทะ
2. นางสาวจิรสุดา  กุมาลี
 
239 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มาตัน
2. เด็กหญิงวิลีนญา  แก้วมาเมือง
 
1. นางสาวโสภา  มูลเทพ
2. นางสาวปราณี  ไชยจันดี
 
240 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจูน ณัฐชารีย์  ลิน
2. เด็กหญิงพิชยารัชต์  พ่วงภิญโญ
 
1. นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์
2. นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา
 
241 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กชายศุภณัฐ  ปันธุระ
2. เด็กหญิงอรรัมภา  ไชยวงศ์
 
1. นายรังสิต  สิงห์มหาไชย
2. นางจารุวัฒน์  ชูไว
 
242 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสธนันท์   จันทร์สุภาเสน
2. เด็กหญิงพิชชาพร  เดชะบุญ
 
1. นางสาวจิรสุดา  กุมาลี
2. นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์
 
243 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงปทุมเกสร  มะโนสีลา
2. เด็กหญิงพรหมพร  อุดซิว
 
1. นายเขมรัฐ  วัลลังกา
2. นางสาวกรรณิการ์  ใจการ
 
244 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกันต์ฤทัย  แววงาม
2. นายศรศิลป์  สุริยชัย
 
1. นางสาวจิรสุดา  กุมาลี
2. นางจิรปรียา  ชัยทะ
 
245 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวนภัสกร  พันธวงค์
2. นางสาวเกวลิน  สีตาวัน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ใจการ
2. นายเขมรัฐ  วัลลังกา
 
246 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายฉัตริน  แสนศรี
2. นายชัยนันท์  วงษ์มณี
 
1. นางราตรี  คำปัน
2. นางสาวพัชรี  สารงาม
 
247 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวปภันนันท์  มีสีห์ไชย
2. นางสาวศุภกานต์  ทวีทรัพย์
 
1. นางศิริขวัญ  วงค์ชุมพันธ์
 
248 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกรภัทร  อยู่ดี
2. นายไกรสร  ก๋าใจ
 
1. นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์
2. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
 
249 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายผดุงเกียรติ  กิ่งแก้ว
2. นายพิมุกต์ธีร์  ใจกล้า
 
1. นายเกวนยุทธ  ใจกล้า
2. นางสารภี  บุญชัย
 
250 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายปุญณพัฒน์  โนนทิง
2. นายภัทรพงศ์  พานวิเชียร
3. นายเศรษฐี  คุณนนท์
 
1. นายนันท์  ก้อคำ
2. นายจรัล  ฟังเร็ว
 
251 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายพีรวิชญ์  เมืองสุวรรณ
2. เด็กชายวรามินทร์  เตรียมสกุล
3. เด็กชายศาสตรา  พานิชยานนท์
 
1. นางสาวสุพัฒน์   ยังมั่ง
2. นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์
 
252 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายนิพนธ์  ไชยมงคล
2. นางสาวสุพรรณา  เจตะวัน
3. นายอำนาจ  ชัยพูล
 
1. นายกรุง  วงศ์ไชย
2. นายมรุต  ชลฤทธิ์
 
253 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายปราปฎ์  ฉันทะ
2. นายวรพงศ์  จินดาพานิช
3. นายศุภกร  กันธิมา
 
1. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
2. นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์
 
254 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  เจือจาน
2. นายสิทธิพล  กองแก้ว
 
1. นางสาววัลยา  นาสาร
 
255 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายธนากร  พูลชุม
2. นางสาวเนติไทย  ไชยโย
 
1. นายกัมพล  สีสัน
2. นางจิรปรียา  ชัยทะ
 
256 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายปุญญพัฒน์  โนนทิง
2. เด็กชายพัชรพล  แซ่เติ๋น
3. นายเศรษฐี  คุณนนท์
 
1. นายนันท์  ก้อคำ
2. นายณัฐดนัย  คำคง
 
257 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ฤทธิ์ศรี
2. เด็กชายภูมมินทร์   นาแพร่
3. เด็กชายอภิชัย  ยะตา
 
1. นายเกชา  ธรรมขันแก้ว
2. นายไกรฤกษ์  ปัญโญใหญ่
 
258 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายทนุธรรม  ดอกคำ
2. นายนคเรศ  สมโรย
3. นายศักดิ์พิพัฒน์  จันทร์ธิมา
 
1. นางสาวกัญยา  บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
259 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  คำปัญโญ
2. นายณัฐวุฒิ  ขยันขาย
3. นายสุวิจักษ์  บุญวงศ์
 
1. นายเกชา  ธรรมขันแก้ว
2. นายไกรฤกษ์  ปัญโญใหญ่
 
260 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายปวิธ  ชมบุญ
2. เด็กชายปาฏิหาร  พรมศรี
3. เด็กชายวัฒนพงษ์  พรมชัย
 
1. นางอรพิน  ปันสุวรรณ
2. นายเชาว์  คำปา
 
261 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายนพดล  นันต๊ะกุล
2. เด็กชายวิศิษฏ์  หาญวิริยะกิจ
3. เด็กชายอาพอ  แซะฟาง
 
1. นายอภิลักษ์  กันคำ
2. นายจรัล  ฟังเร็ว
 
262 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายปริญญา  มูลชัยยะ
2. นายลัภพงศ์  ซาวทองคำ
3. นางสาววนัชพร  คำตุ้ย
 
1. นายปรีชา  ศรีชัยบุญสูง
2. นางสุนันทา  อ้ายสุรินทร์
 
263 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายธนโชติ  เบ็ญชา
2. นายพิชัย  พรรดา
3. นายศุภวัฒน์  เชียงแรง
 
1. นางอนัญญา  สมฤทธิ์
 
264 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  ไชยวงค์
2. นางสาวณัฏฐณิชา  บุตรตะก่า
3. นางสาวอัญธิกา  โอกาศ
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
 
265 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายธนะธร  ยารังษี
2. นางสาวภัทราภรณ์  ปันวร
3. นางสาวศิริรัตน์  อุปจันทร์
 
1. นางมลธิรา  สุริยะไชย
2. นางวันเพ็ญ  สุภา
 
266 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวดวงพร  ผิวเขียว
2. นางสาวนิตยา  นามมาลา
3. นางสาวสาวิตรี  สาระคาม
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
 
267 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกังสดาล  ใจกล้า
2. เด็กหญิงกัณธิกา  หมอยาดี
3. เด็กหญิงนฤมล  ธนันไชย
4. เด็กหญิงวรรณิดา  ไทยเหนือ
5. เด็กหญิงสุมณทิพย์  มงคลการ
6. เด็กหญิงอนันตญา  ยอดมงคล
 
1. นางสาวพนิดา  ดวงทิพย์
 
268 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชยา  สนองญาติ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หลวงภา
3. เด็กหญิงณิชภัทร  พิมพ์ศักดา
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รุ่งสว่าง
5. เด็กหญิงพิชญาภา  หาญข้อ
6. เด็กหญิงฟ้าใส  รักภักดี
 
1. นางนัยนา  ประวงศ์เทพ
2. นายปิติ  โกฎยา
 
269 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายกฤษณะชัย  อินอร
2. นางสาวณัฐวดี  นามวงศ์
3. นางสาวปาริชาติ  จอมภา
4. นายวรพงศ์  เรือนสอน
5. นายวิศวกร  สารทอง
6. นายสินทร์  บุญยืน
 
1. นางวันเพ็ญ  สุภา
2. นางกรณ์วิการ์  สมฤทธิ์
 
270 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  แสงศรีจันทร์
2. นางสาวมัฌชิมา  มังคลาด
3. นางสาวรัชพล  หลายแห่ง
4. นายวรายุทธ  มูลนารัตน์
5. นางสาวสุพัชญา   กันทเนตร
6. นางสาวอนงค์นารถ  คำแสน
 
1. นางสาวชาลิสา  มูลธิดา
2. นางสาวปรียานุช  ขันโท
 
271 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  ธรรมยศ
2. เด็กหญิงมิกุ  โอโมริ
3. เด็กหญิงอภิชญา  โนวิชัย
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
2. นางสุพิน  กันทา
 
272 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วคำ
2. นางสาวณัฐธิดา  ตามล
3. นางสาวอนัญญา  โนเขื่อน
 
1. นางจันทนา  เนาวเศรษฐ์
 
273 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  คำบุญเรือง
2. นางสาวศิริลักษณ์  สายะหมี
3. นางสาวอรทัย  สมโน
 
1. นายมนตรี  รอตเสวก
2. นางวิไลวรรณ  รอตเสวก
 
274 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  วงศราษฎร์
2. นายสารินทร์  ไกลถิ่น
3. นางสาวสุธินี  ไกลถิ่น
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
 
275 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ธรรมใจสุ
2. เด็กชายวัชรพล  ถาเกี๋ยง
3. เด็กหญิงอารียา  จำตาคำ
 
1. นายมนตรี  รอตเสวก
2. นางวิไลวรรณ  รอตเสวก
 
276 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ศรียา
2. เด็กชายธนาธิป   ยาวิลาศ
3. เด็กชายพัทธ์ระพี  คุณารูป
 
1. นายไพโรจน์  กาวิน
 
277 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  อินออน
2. นางสาวศิริยากร  พรหมเสน
3. นางสาวสโรชา  สิทธิสมบัติ
 
1. นายสมคิด  จินดาวงค์
2. นายกรธนัช  สมฤทธิ์
 
278 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  บุญมา
2. นายธีรพล  แก้วเกิด
3. นายรณกร  เชื้อสะอาด
 
1. นายประจวบ  เชียงแรง
2. นายสาธิต  กลางหมู่
 
279 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลจิรา  คนทา
2. เด็กหญิงฐานิกา  แสงศรีจันทร์
3. เด็กหญิงนวนันท์  สารพัตร
 
1. นางสุทิน  จันธิมา
 
280 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ธิลาใจ
2. เด็กหญิงอุมารินทร์  อ้ายตุ๋ย
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ใจมิภักดิ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีสุข
2. นางพรสาย  ศรีตระกูล
 
281 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวนาจู  นาจึ
2. นางสาวสุกัญญา  พุทธทรง
3. นางสาวอำภา  แซ่จ่าว
 
1. นางธนพรรณ  ทวีโค
2. นางสาวจิรสุตา  เมืองอินทร์
 
282 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาณี  เรือนแก้ว
2. นางสาวพิชชานันท์  ชนะพิศ
3. นางสาวอภิญญา  ศิริวัฒน์
 
1. นางพรสาย  ศรีตระกูล
2. นางลัดดาวัลย์  ศรีสุข
 
283 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินาวงศ์
2. เด็กชายนสิทธ  ฝ่ายเดช
3. เด็กหญิงนัชชานันท์  อินยาศรี
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
2. นางสุพิน  กันทา
 
284 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงชัยญาทิพย์  นามราชา
2. เด็กหญิงวิภาวิณี  รอดแก้ว
3. เด็กหญิงสุชานาฏ  ใจดี
 
1. นางสาวจิรสุตา  เมืองอินทร์
2. นายนพดล  ธรรมใจอุด
 
285 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นางสาวฐิติยา  จินดาคำ
2. นางสาวนรินทร์ดา  รุ่งเรือง
3. นางสาวสุทธิดา  สุวรรณศรี
 
1. นางสุทิน  จันธิมา
 
286 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีสมบัติ
2. นางสาวชลธิชา  สุริยะ
3. นางสาวเกศกนก  โคดม
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
2. นางสุพิน  กันทา
 
287 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงชัญญานุช  วงค์กันทา
2. เด็กหญิงตุลยดา  ศรียา
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  ทะนันชัย
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
2. นางสุพิน  กันทา
 
288 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  บัวเย็น
2. เด็กหญิงอริศรา  เมืองใจ
3. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  สวาทชาติ
 
1. นางศิริรัตน์  จองพินิจสถิต
 
289 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวชฎาภรณ์   วงศ์แก้ว
2. นางสาววาสิษฐี   ศรีมูล
3. นางสาวศิริพร   รัศมี
 
1. นางสาวสุภา  ตันใจเพชร
 
290 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวศิริพร  นันถา
2. นายสกลรัฐ  ชโยดม
3. นางสาวอภิญญา  กาศกุล
 
1. นางกรณ์วิการ์  สมฤทธิ์
2. นางวันเพ็ญ  สุภา
 
291 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  คำแปง
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บัวเขียว
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เครื่องสนุก
 
1. นางปราณี  ปรีชารัตน์
2. นางวิไลวรรณ  รอตเสวก
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวธารทิพย์  ก้อนแก้ว
2. นายยุทธนา  โทอรัญ
3. นางสาวศรัณย์พร  ก้อนแก้ว
 
1. นางวรรณพร  กาติ๊บ
2. นางศิริรัตน์  จองพินิจสถิต
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายวรวิทย์  แก้วหมุด
2. นางสาวสุดธิตา  เครื่องสนุก
3. นายเสฎฐวุฒิ  ดงกาฟู
 
1. นางปราณี  ปรีชารัตน์
2. นายมนตรี  รอตเสวก
 
294 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะพร  เมืองคำ
 
1. นางสาวปทมาภรณ์  อัมพุธ
 
295 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินต๊ะ
 
1. นางนงนุช  ศิริธรรม
 
296 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐปกรณ์  คำมูล
 
1. นายวสันต์  แก้วสา
 
297 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงปยุดา  วารีนิยม
 
1. นางดาณี  ไชยทิพย์
 
298 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายพิชิต  ใจดี
2. เด็กชายลภัส  นิลาพันธ์
3. เด็กชายอดิศร  จันทร
 
1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล
2. นางสาวรัฐการ  ธรรมสิทธิ์
 
299 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงมารีน่า  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงลักษณา  สุริยะ
3. เด็กหญิงวิรัญญา  หอมสันเทียะ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ลาบุตรดี
 
300 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายกฤษฎิ์  คลายทุกข์
2. นายคณากรณ์  อุปปิง
3. นางสาววราภรณ์  จรรยา
 
1. นางสาวปทมาภรณ์  อัมพุธ
2. นางวัลภา  เครือสาร
 
301 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นางสาวจิรัชญา  สิงห์แก้ว
2. นางสาวชาลีนา  ราชาวงษ์
3. นางสาวปิยะพร  ยารังษี
 
1. นางสาวอรพิน  คำวิลัย
2. นายฉัตราภรณ์  วงศ์ดุษฎีกาล
 
302 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายปวเรศ  ไชยวงค์
2. เด็กชายอติชาติ  จอมแสง
 
1. นางณิชกานต์  มั่งมา
2. นางสาววันดา  วิลัย
 
303 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กชายศรราม  จิตรเที่ยง
2. เด็กชายสิทธินันท์  สักลอ
 
1. นายฉัตราภรณ์  วงศ์ดุษฎีกาล
2. นางสาวอรพิน  คำวิลัย
 
304 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรินทรา  เบิกบาน
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
 
305 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายพิตินันท์  ใจมิภักดิ์
 
1. นางณิชกานต์  มั่งมา
 
306 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายชัยมงคล  ธิราใจ
 
1. นางบุญธิดา  ดวงแก้ว
 
307 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพันธุ์  แย้มสงวนศักดิ์
 
1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล
 
308 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงมณฑิรา  แก้วมูล
 
1. นางวิไล  วัฒนาพร
 
309 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  กันจะนะ
 
1. นางสาววันดา  วิลัย
 
310 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณนารี   กองสิน
 
1. นางสาวศิริรัตน์  แสนมา
 
311 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวปิยพร  มะโนชัย
 
1. นายสุรเดช  ดอกมะลิ
 
312 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวพีรดา  ชาติชัยภูมิ
 
1. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม
 
313 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวปิยวรรณ  ฟองคำ
 
1. นางวาสนา  ปาลี
 
314 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  นามวงค์
 
1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล
 
315 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายนที  สลักถ้วนถี่
 
1. นายฉัตราภรณ์  วงศ์ดุษฎีกาล
 
316 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวชาลิสา   ควรบุพผา
 
1. นายศุภกิจ   แก้วกันทะ
 
317 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวธราภรณ์  ฟูแสง
2. นางสาววลัยพรรณ  ดวงแก้ว
 
1. นางสาววาทินี  เต็มสวัสดิ์
2. นางสาวภาสารัตน์  จักร์เขียว
 
318 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรีภรณ์  ธิต๊ะยา
2. นางสาวอรญา  ปัญญาสา
 
1. นายรังสิต  สิงห์มหาไชย
2. นางกัณณ์ณิชาพัฒน์  สิงห์มหาไชย
 
319 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  คชฤทธิ์
2. เด็กชายปัญญากร  ยอดแก้ว
 
1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล
2. นางสาวจารุณี  ขันใจ
 
320 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กชายอักขรินทร์  หาญจริง
2. เด็กชายอัครพนธ์  ริยะนา
 
1. นายรังสิต  สิงห์มหาไชย
2. นางกัณณ์ณิชาพัฒน์  สิงห์มหาไชย