หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   16 ธ.ค. 2557   17 ธ.ค. 2557   18 ธ.ค. 2557   19 ธ.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 ธ.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 6 ห้อง 6203-6204 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
2 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 6 ห้อง 6101-6102 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 4 ห้อง 4101-4103 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
4 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 3 ห้อง 3201-3203 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.00
5 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 3 ห้อง 3101-3103 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพนารี อาคารเทพกานดา ห้อง EP1,EP2,ป.6/2,ป.5/2 ป.5/3,ป.3/3 ป.4/1 ป.4/2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 44
09.00-17.00
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพนารี อาคารอดิเทพ อาคารสิทธิเดช ห้อง ป.1/1 ,1/2,1/3 ป.2/1,2/2, 2/3 ป.3/1 3/2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 44
09.00-17.00
3 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพนารี อาคารเทพกานดา ห้อง ม.1/1,1/2,ม2/1,2/2,ม.3/1, 3/2,ป.5/1 ป.4/3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 44
09.00-17.00
4 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพนารี อาคารเทพนารี ห้อง หอประชุมเทพนารี 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 44
09.00-17.00
5 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพนารี อาคารเทพนารี ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-11.30
6 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพนารี อาคารอดิเทพ ห้อง ห้องดนตรี 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล กาญจนาภิเษก ห้อง ลานหน้าอาคาร 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ห้อง ถนนหน้าอาคาร 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล หอประชุม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สนามบาส 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
6 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงยิม 1000 ที่นั่ง สนามกีฬา อบจ.แพร่ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) อาคาร 2 ห้อง ป.1-ป.3 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) หอประชุม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
3 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ หอประชุม ตึก 10 ปี 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
4 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ โรงยิม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
5 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1-ป.3 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
6 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม ชั้น 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
7 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ ห้องประชุมกวางเพทาย ห้อง กวางเพทาย 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดง สนามกีฬา ลำดับแข่งขันที่ 1-22 แข่ง 17 ธค 23-44 แข่ง 18 ธค 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00-16.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร ลำดับแข่งขันที่ 1-22 แข่ง 17 ธค 23-44 แข่ง 18 ธค 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต๑ ห้องประชุม ห้อง ห้องสักทอง 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ เวทีหลังคาโดม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
2 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอง ใกล้ที่ว่าการอำเภอ ห้อง ในห้องประชุม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-15.00
2 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคารอเนกประสงค์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 25

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 26 - 44
09.00-17.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) สนามโรงเรียน รายงานตัวที่วัดน้ำชำ ห้อง สนามโรงเรียน 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ห้องโสตฯ 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2 ชั้น 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
2 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 431,434 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงยิมแฝด สนามกีฬา อบจ.แพร่ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร เต็นท์ A 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 1,2 ห้อง 1-5 ,ห้องจริยะ,ป.1-ป3 ห้องพักครู 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด,ห้อง SoundLab,ห้องพักครู,ป.6 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร เต็นท์ B 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร เต็นท์ D 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44

18 ธ.ค. 2557
09.00-12.00
7 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร เต็นท์ E 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร เต็นท์ C 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องพยาบาล,ห้องประชุม,ห้องบอล,ห้องอนุบาล1,2 ,ระเบียง 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก อาคารตำหนักธรรม 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
2 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
3 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
4 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
5 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
6 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
7 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
8 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
9 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
10 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331, 338 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231, 238 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 โรงยิมหอประชม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333-334 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
3 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335-336 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
4 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232-234 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
5 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235-237 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
6 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225-227 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
7 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 โรงอาหารนักเรียนหญิง 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
8 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคารพลศึกษา 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
9 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 โรงอาหารนักเรียนหญิง 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
10 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 ศาลาธรรม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
11 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 โรงอาหารนักเรียนหญิง 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 ถนนหน้าอาคารเรียน 3 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
2 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 ถนนหัลงอาคาร 2 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 3 ห้อง ใต้ถุนอาคาร ฝั่งตะวันตก 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
4 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 3 ห้อง ใต้ถุนอาคาร ฝั่งตะวันตก 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
5 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 หน้าเสาธง ห้อง เต็นท์ที่ 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
6 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 หน้าเสาธง ห้อง เต็นท์ที่ 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 หน้าเสาธง ห้อง เต็นท์ที่ 4 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
8 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 หน้าเสาธง ห้อง เต็นท์ที่ 3 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
9 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 2 ห้อง 211 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
10 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคารฝึกงาน ห้อง ติดอาคารเรียน 3 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
11 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326-327 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
12 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคารโรงจอดรถ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
13 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคารโรงจอดรถ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศก์สพป.แพร่ 1 และ นายเมทวินทร์. อินต๊ะจวง. ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]