รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงปานชีวา  ชัยศรีสวัสดิ์
 
1. นางอาภรณ์  จิตต์มาลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายกิติกวิน  ผไทผ่องแผ้ว
 
1. นางสาววนาลี  พุทธวัตร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงพัชราพรรณ  อาภรณ์ไพร
 
1. นางกันธศีล  พวงทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงณัฏฐิณี  เลิศไพรวัลย์
 
1. นางปราจิน  สายฝั้น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงสายพิณ  ดำรงค์มิตรไมตรี
 
1. นางสาววราภรณ์  ปันอิ่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  ครองความล้ำเลิศ
 
1. นางพัชรินทร์  นิเท
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  อมรประสาน
 
1. นางสาวณัฐวดี  ศรีวิชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สถานสถิตย์
 
1. นางสาวอนุชิตา  สมโรย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงสุกานดา  ผดุงกระสินธุ์
 
1. นายอุทาน  ประสงค์ทรัพย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อิงโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงวิชญา  เถาวัลย์ไพร
3. เด็กหญิงสาวิตรี  -
 
1. นางสาวสายสุดา  ตาบัง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เริงไม
2. เด็กหญิงเยาวมาลย์  แซ่เท้า
 
1. นายชุมพล  ศรีมันตะ
2. นางสาววราภรณ์  ปันอิ่น
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  เพชรพรวัฒนา
2. นางสาวชไมพร  คงอินทร์
 
1. นางนาตญา  จันแสน
2. นางพัชรินทร์  ก้างออนตา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายนราวิชญ์  วิศวกลกาล
 
1. นางขนิษฐา  มิ่งอรุณมงคล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายพีรวิชญ์  แสนสุข
 
1. นางศุภลักษ์  ปินตา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงจันเทร์พ็ญ  แดนไพรสณน์
 
1. นางเกตสุดา  วรรณวินิจ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหมาก 1. เด็กชายวรัญญู  มีสัตย์ใจ
2. เด็กชายศุภกฤต  ทัศน์พลกุล
3. เด็กหญิงสัจมาศ  ทองประดิษฐ์
 
1. นางสังวาลย์  ใจมาดี
2. นายนัทธพงศ์  มงคลปัญญากุล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงชัญญา  พิริยะกมลพันธ์
2. เด็กหญิงวารี  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงอำพร  บรรพตเชิดชู
 
1. นางศุมารินทร์  ไชยประโคม
2. นางสาวสกุลรัตน์  ไพรธรฤทธิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กชายนิกร   พนาลัยวิมาน
2. เด็กหญิงรัชนีกร   ไชยสถิตวาณิชกุล
3. เด็กชายสุรพล   สอนสายลม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนภาพร   ทองคำ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นางสาวทิพย์ฤมนต์  ทองสกุลศิริ
2. เด็กหญิงสุวรรณณี  แก้วทอแสง
3. นางสาวเสาวณี  ภิรมย์ไพร
 
1. นางผกามาศ  ปิ่นประยูร
2. นายทวุธ  วงค์วงค์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายขวัญชัย  สุการี
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญร่วม
 
1. นางณัชชา  โพธิ์ดี
2. นางณัชชา  โพธิ์ดี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กชายพิริยกร  กล่าวรัมย์
2. เด็กชายภูวงค์  ชัยมงคลธรรม
 
1. นายจักรวาล  รักสกุลใหม่
2. นายทวี  เฮียงโฮม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายชาติชาย  แก้วเตี๊ยะ
 
1. นางสาวนวลจันทร์  จอมเมืองกาศ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงณิชดา  คงสง่ากุล
 
1. นางสาวนวลจันทร์  จอมเมืองกาศ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. นางสาวสายสุนีย์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายชาติชาย  เขื่อนแก้ว
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จำปาทอง
2. เด็กหญิงศศิภา  ชายน้อย
3. เด็กหญิงสุพัตรา  จารุวีวรรณ
 
1. นางสาววริยา  ทาทะลักษณ์
2. นางสาวจรัสศรี  ดีเพียร
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงญาณี  บุญเรือง
2. เด็กหญิงวรกานต์  กาทู
3. นางสาวสุทธิดา  ชุ่มใจ
 
1. นางสาวนฤนาท  วัฒนวงษ์
2. นางสาวปิ่นวิเศษ  มงคลวิไล
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงจิตรสินี  ฌานถนอมเกียรติ
2. เด็กหญิงธนารักษ์  สง่าเพียรสิริ
3. เด็กหญิงเกษกนก  ศรีพรเฉลิมชัย
 
1. นางสร้อยฟ้า  ขยันงาน
2. นางสาวดรุณี  เชวงกิจไพศาล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อำนวยเดชอนันต์
2. เด็กหญิงชฎารัตน์  ศิลธรรม
3. เด็กหญิงวรนุช  สิริประภาชื่น
 
1. นางสร้อยฟ้า  ขยันงาน
2. นางสาวดรุณี  เชวงกิจไพศาล
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กชายณัฐภัทธ  ศิลาสมบูรณ์
2. เด็กชายตรีวุธ   อินทรัตน์
3. เด็กชายธนาธร   หยกสุขสิริพงศ์
 
1. นายนคร  แก้วลังกา
2. นางสาวธีราพร  ใจกบอกู้
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงจารุณี  โกมลช่อมาลี
2. เด็กหญิงนวลนภา  คงสง่ากุล
3. เด็กหญิงวิไลพร  สุนิติปัญญาวงค์
 
1. นายอรรถชาติ  หินแปง
2. นางสาวนวลจันทร์  จอมเมืองกาศ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงคีมหอม   ปัญญากร
2. เด็กชายจักรภพ   หยกรุ่งฟ้ามงคล
3. เด็กหญิงอัญชลี  ต้องรัก
 
1. นายนคร  แก้งลังกา
2. นายณิชา  วิริยะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไท่จง 1. นางสาวจันทร์ฉาย   อหริพ่าย
2. นางสาวดวงหฤทัย   ผ่องจิตร์
3. นายสหรัฐ   จันจาเร
 
1. นายรณชัย  เรืองแดง
2. นายอนุพงศ์  วัชวงษ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กชายประกอบเกียรติ  มามื่อ
2. เด็กชายอำพล  เลิศสกุลทอง
 
1. นายสมหวัง  วงค์แจ่ม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ทูเกาะ
2. เด็กหญิงพรธิตา  กวินนโคทร
 
1. นายไกรลาศ  รบชนะ
2. นางชิดชไม  พงษ์พันธ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายชายเล็ก  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายชิดชัย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีสุข
2. นายธนาคม  นะกาลัง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กชายจันทร์ดี  พลพุฒิพันธ์
2. เด็กชายลัทธพล  ธัญโรจน์
 
1. นายธนกฤต  โตสุวรรณ
2. นายประภาส  ทรัพย์ประภาสกุล
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงพัชราภา  บูรณประภากุล
2. เด็กชายศราวุธ  ศักดิ์บรรลือกิจ
 
1. นายธนวรรธน์  ไชยคำ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายชวน  สุนทรไพร
2. เด็กชายชัยมงคล  ต้อยตระกูล
 
1. นางสาวสุพนิดา  ตาแก้ว
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สุดหอม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายธนวัฒน์  คงความเพียร
2. เด็กชายศุภวิชย์  คงมีมิตร
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  สุดหอม
2. นางสาวสุพนิดา  ตาแก้ว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายพัลลพ  แก้วจรัสพงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุุพรดวงชัย
3. เด็กหญิงสุธิดา   เลิศใจสวรรค์
4. เด็กหญิงอรรัมภา  พิมพ์ชนก
5. เด็กหญิงอัมไพ  สุนามถาวร
 
1. นางรสรินทร์  ใจนันท์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ณ วรรณติ๊บ
2. เด็กหญิงธิดา  เลิศสุนธราไพร
3. เด็กหญิงนุชสร  เมืองพัฒนาไพร
4. เด็กหญิงศิขรินทร์ธร  ผ่องแผ้ว
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันทรคราส
 
1. นางสาวอรชา  ทองประดิษฐ์
2. นางนิภา  เพียงไพรชม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  เคาะเชอ
2. เด็กหญิงจิณณพัต  เคาะเชอ
3. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  รักถิ่นพนา
4. เด็กหญิงพูนศรี  หวังไพรเจริญ
5. เด็กหญิงฤดี  มงคลปิติสมบัติ
 
1. นางวิไลลักษณ์  สุทธิจันทร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  นายดุ
2. เด็กชายธีรพันธ์  กุนนะ
3. เด็กหญิงปพิชญา  มูลคำ
4. เด็กหญิงพนารัตน์  ผิวทอง
5. เด็กหญิงวันวิรา  สิทธิดง
 
1. นางสาวชนิดาภา  วงค์ไชยา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีพบบุญดี
2. เด็กหญิงตวงรัตน์  ปัญโญแสง
3. เด็กชายศิริภูมิมินทร์  คำมูล
4. เด็กหญิงสุกฤตา  เสาเมืองมูล
5. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีพบบุญดี
 
1. นางสาวชนิดาภา  วงค์ไชยา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  กาวี
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เจิดพงศ์จรัส
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แตะวอ
4. เด็กหญิงอัมพวรรณ  หยกลาภเจริญ
5. เด็กหญิงเกียรติสุดา  เอมอรศิลป์
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นายพนมไพร  ใจขัด
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุเนติโกวิท
2. เด็กหญิงดารณี  สุเนติโกวิท
3. เด็กหญิงปวีณา  สุวศินจรัสกุล
4. เด็กหญิงรัชนก  ลุงกุย
5. เด็กชายไกรทอง  สุนันทสิริพงศ์
 
1. นายภูเบวศวร์  รัตนมงคล
2. นายอรรถชาติ  หินแปง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงรัญชิดา  รังสรรค์ศิลป์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ทุมพันธ์
3. เด็กชายวิรัตน์  เด่นขุนเขา
4. เด็กชายอนุชา  แทนธรรมชาติ
5. เด็กชายโคมแก้ว  ไพรพนาเวศ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  อุดมสม
2. นางสาวพรทิพย์  ธรรมยศ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงอรวรา   กลุเสวต
 
1. นางสาวจันทนิภา   ลุงทา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ครรชิตงามพันธ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สุภา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงดาราฉาย  เลิศเสริมทรัพย์
 
1. นางอรพินท์  ดงสงเคราะห์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 1. เด็กหญิงพระพร  ทุ่งท้องนภา
2. เด็กชายอภิชาติ  เลิศสกุลไพร
 
1. นายเจนตะวัน  ศรีวิชัย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 1. เด็กชายพิพัทธ  เลิศสกุลไพร
2. เด็กหญิงพิมล  ทุ่งท้องไร่
 
1. นายเจนตะวัน  ศรีวิชัย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กชายบุญธรรม  เลิศลลิตวจนะ
2. เด็กหญิงศิริยาพร  เลิศสกุลไพร
 
1. นายรัตนพล  บุญงาม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงชฎาพร  เลิศสุริยา
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สติปัญญา
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ศีรีวัฒนสกุล
4. เด็กหญิงพรหมพร  กวางทู
5. เด็กชายพุทธภูมิ  แถววิชา
6. เด็กหญิงรุจิรา  ผาติลาภสกุล
7. เด็กชายศุภวิชญ์  ขวัญอยู่สถาพร
8. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เนื่องนิธิกร
9. เด็กชายอภิวิชญ์  ไพรสุดาวัลย์
10. เด็กหญิงเกษมณี  รักษาไพรวัลย์
 
1. นายสุรพล  อินทะนุ
2. นางอุไรวรรณ  มณีธร
3. นางนฤมล  สุปินโน
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคะปวง 1. เด็กชายณัฐพล  ช่วยการดี
2. เด็กชายธาดา  -
3. เด็กหญิงบุญสิตา  เงินทวีสัมพันธ์
4. เด็กชายประพันธ์  วัฒนาจิรารัตน์
5. เด็กชายพรชัย  สุทธินิคม
6. เด็กชายพิธิวัฒน์  บุญยวง
7. นายภาวนานา  คุณการกิจ
8. เด็กหญิงมินญา  จันทรา
9. เด็กหญิงลชิดา  ปรึกษาชีพ
10. เด็กหญิงวรรณดี  เงินดี
11. เด็กชายวีรพัฒน์  ศรีพจน์มณีรัตน์
12. เด็กหญิงสาวิตรี  สุทธินิคม
13. เด็กหญิงอรพิน  กันยาเพชร
14. เด็กชายอรุณฤกษ์  พวงแก้ว
15. เด็กหญิงอารียา  กันยาเพชร
 
1. นายภัควัฒน์  สุปินโน
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงจินดาพร  คงสันติ
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  สง่าไพรหอม
3. เด็กหญิงดาวใจ  คงความโชคดี
4. นางสาวตรีรัตน์  ชีวพรพัฒนา
5. เด็กหญิงภรทิพย์  สง่าเพียรศิริบุญ
6. เด็กหญิงวรนุช  อุดมพนา
7. เด็กหญิงวรรณพร  เลิศสุนทรกิจ
8. นางสาววิลัยพร  นิธิมณีไพรพรรณ
9. เด็กหญิงศิริพร  สง่าเพชรประยูร
10. เด็กหญิงสุนารี  ใสสะอาด
11. เด็กหญิงสุนารี  นิธิมณีไพพรรณ
12. เด็กหญิงสุนิสา  ผู้สุขฤดี
13. นางสาวสุปรียา  นิลประสพ
14. นางสาวอุไร  ยงสินธนสาร
15. นางสาวเสาร์วรัตน์  บำเหน็จงาม
 
1. นางสาวอโนทัย  ใจคำลือ
2. นางสาวพัชรีพร  ศรีเมือง
3. นางสาวเดือนฉาย  สุริยาส่องไพร
4. นายปฏิภาณ  จินาวงค์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ใจแจ่มจิต
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ตระหง่านไพร
 
1. นายมานพ  สุดสวยวนา
2. นางสาววารุณี  ทิมา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กชายธีรนันท์   ไพรนภา
2. นายพิจิตร   นิธิทวีคูณ
 
1. นายพรสวัสดิ์   กรุณาคุณ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงอรนรินทร์  สืบเชื้อเชียรกุล
 
1. นายอนิรุทธิ์  เผ่าพันธุ์เหนือ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงเพียงเดือน   อินพนาวัฒน์
 
1. นางสาวบุญฑริก   ซื่อสัตย์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงสุพิมพ์  ชีวบุญไชย
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายพีระ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายศิวนนท์  ขัติคำ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายลุหลู่  -
 
1. นายสิทธิชัย  ผาติศิลปกิจ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 11 1. เด็กชายวีระ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายกฤตภัทร  อรุณดี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายขจรลอย  -
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงพิมประไพ  ครองอำนวย
 
1. นางกานต์สิริ  หลวงมะลิ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุทธิมา  อภิวงศ์
 
1. นายมนัส  แก้วทะวัน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กหญิงชญาพอ   -
2. เด็กหญิงเบญญาภา   คงความเสรี
 
1. นางจันทร์ดี   ไผ่อุรุวนา
2. นางสาวแจ่มจันทร์   ใบไม้ทอง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงพอซีบรึ  -
2. เด็กหญิงเพชรชนก  วิมานเกษม
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงวนิดา  -
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองคา 1. เด็กหญิงกชพร  เคร่งรักชาติ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อมรใฝ่สีแดง
3. เด็กชายปริญญา  -
 
1. นางอัจฉริยาพร  กำจัด
2. นายพัฒนมงคล  กำจัด
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองคา 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สดใสดาวเรือง
2. เด็กหญิงสุมิตรา  เจตนาคุ้มทรัพย์
3. เด็กหญิงสุวิมล  กุศลหิรัญ
 
1. นายพัฒนมงคล  กำจัด
2. นางอัจฉริยาพร  กำจัด
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กชายนคร  มณีนำโชค
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  กิตติวิลาวัลย์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฉายาสิงขร
 
1. นายบุญเยี่ยม  นันต๊ะภูมิ
2. นายพัฒนาพงษ์  บุญปราบ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปวงประเสริฐ
 
1. นายประเสริฐ  เกิดมงคล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายวีรภัทร  อินต๊ะ
 
1. นายประเสริฐ  เกิดมงคล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงทยิดา  ปิตุรัตน์
 
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงผกามาศ   วาสนาวนา
 
1. นายสิทธิโชค  พวงยอด
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงฟาริดา  ครรชิตงามพันธ์
 
1. นายประเสริฐ  เกิดมงคล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ   แก้วกระจายวงศ์
 
1. นายสิทธิโชค  พวงยอด
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ชูเกียรติ
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  กาพัฒน์
 
1. นายประเสริฐ  เกิดมงคล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงอำภา  คัมภีร์อาญา
 
1. นางเมธิกา  รัตนรังษี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจรรยาพร  วงศ์น้อย
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. นายจักรพงษ์  มังคละ
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เลิศพรสมบัติ
3. นายพิทักษ์  ไพรขจรเดช
4. นายสำเริง  ธาราธีรมงคล
5. เด็กหญิงอรทัย  อนุรักษ์ภูมิ
 
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายพัฒนพงศ์  อมรใฝ่แดน
 
1. นายแทน  จินะโต้ง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงทักษิณา  เจือจันทร์
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กชายเจษฎา   สุดปลายทาง
 
1. นายอดุลย์   พูลวานิช
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงเงินวง  ทั่งเชียงใหม่
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายอนุชา  อ๊อดต่อกัน
 
1. นางณัฐธิกา  กิจเมือง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1. เด็กหญิงรัตนี  คำภีระ
 
1. นางอรุณี  คำภีระ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายเมธี  พรหมศรี
 
1. นางยุพาพักตร์    วงค์ภูธร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  สุขโชคอำนวย
 
1. นางวิไลลักษณ์  สุทธิจันทร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายศรัณย์  คำภีระ
 
1. นายวรฉัตร  ฉัตรตันใจ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรณิศจ์  เผือกพาคำ
 
1. นางสาวปิมธ์  แสงอุทัย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. นายชนดล  -
 
1. นางสาวปิยะกาญจน์  คำยอดใจ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงปรียานุช  ขันตีโชติสุข
 
1. นางกัญวรา  วงศ์ธิดา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กชายอภิชาติ  ปัทมสกุล
 
1. นายประดิษฐ์  วางวงศ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายมหรรณพ  เกริกเกียรติโวหาร
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีสุข
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชพร  วังมูล
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พิรุฬห์สิงขร
2. นางสาวกรรณิกา  กิจวรรณศิลป์
3. เด็กชายกริชชัย   ดวงจิตสมปอง
4. นางสาวจันทมาศ   จตุมงคลกุล
5. เด็กชายชาติชาย   ทวีเกียรติสถาพร
6. นายณัฐพร   กนกวงอมร
7. นายดนัสวิน   มาศแม้มืองไพร
8. นางสาวธนัญญา   โชคโชติกุล
9. เด็กชายธนาวุฒิ   ด่านแม่ลา
10. นายธรศักดิ์   กนกเสนาคุณ
11. นายนภาดล   ดำเกิงสิงขร
12. นายบุญธรรม   จตุรงค์คีรีกุล
13. นายระบิล   ศรีพิชญวศิน
14. นางสาวรัชนีกร   จอแซ
15. นางสาวราตรี  ธำรงศักดิ์เสถียร
16. นางสาวลลิตา   ขันติมงคลสกุล
17. นางสาววรรณพร   ดวงคงสมบูรณ์
18. นางสาววัชรี   อุดมพนาดร
19. นายวิชัย    เจตนามุ่งมั่น
20. เด็กชายวิชานนท์   กันทรมรกต
21. เด็กชายวิรัตน์   ทวีชัยรัตน์
22. เด็กชายวิโรจน์   กวินกันทรากร
23. นางสาวศรีวันพร   ธาราอุทิศบุญ
24. เด็กหญิงศิริญญา  ธีรวัฒน์ประทานพร
25. นางสาวศิริพร   เฉลิมวงค์ถาวร
26. นางสาวศิริพร   เจริญภูมิชัย
27. นายศุภกร   รุจิธีรเดช
28. นายสกล   รักไพรขันธ์
29. นายสมชาย   มนัสภูมิชัย
30. นางสาวสุณิภา   ตั้งใจศุภกิจ
31. นางสาวสุรีพร   ธัญญาเสรี
32. นายสุรเดช   ทรายหยกรวี
33. นางสาวโสภี  ทรายโชติธารา
34. เด็กชายไทธชา   ทินกรโสภณ
 
1. นางกัญวรา  วงศ์ธิดา
2. นางสาวมาลัยวรรณ  ทานา
3. นายทวีเดช  ฌานชีวิน
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงชนิดา  กนกภูผา
2. เด็กชายชาญณรงค์  บุญเรือง
3. เด็กชายธนกฤต  สุพรรณ
4. นายธีปกร  นิ่มประพาส
5. เด็กหญิงพิมพร  มุ่งมั่นเพชร
6. เด็กหญิงลัญชญา  ศิริทองสกุล
7. เด็กหญิงศศิกานต์  ประทินสุขอำไพ
8. เด็กหญิงสุชาดา  ศิริทองสกุล
9. นายอนุชิต  พนาร่มรื่น
10. เด็กชายอนุวัฒน์  วนาชิดชู
 
1. นางสาวกวินธิดา  มณีถิ่นสกุล
2. นางทัศนีย์  อัยกร
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1. เด็กหญิงกณิกา  ลลิตธนาสุวรรณ
2. เด็กหญิงชญาณี  หยอมวิไล
3. เด็กชายชุติพงษ์  นอบน้อมไพร
4. เด็กชายนนทกานต์  วนากลิ่นสะอาด
5. เด็กชายปิยะพงศ์  ศึกษาพงศ์พันธ์
6. เด็กหญิงรินลดา  ศึกษาพงศ์พันธ์
7. เด็กชายสาธิต  บุญเป็ง
8. เด็กชายสายชล  -
 
1. นางบุปผา  แสนวิชัย
2. นางสาววิไล  โพธิตา
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงกิจญาณ์   เหลื่อมศรี
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   คำธิ
3. เด็กหญิงธัญชนก   นันทโกศลกิจ
4. เด็กหญิงปภาวดี  เรืองจันทร์
5. เด็กหญิงพฤกษา   คำภีระ
6. เด็กหญิงวณิชญา   ไชย์วงค์
 
1. นางสาวจุฬายุทธ   วัฒนา
2. นางสาวกิตติยา  มิ่งศรีสุข
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ปองถาวร
2. เด็กหญิงวิไลพร  เกษตรยั่งยืน
3. เด็กหญิงศิริพร  พิราบพารา
4. เด็กหญิงสุวรรณา  ขยันกิจใฝ่ธรรม
5. เด็กหญิงอรดา  -
 
1. นางอัมพิกา  ใจน้อย
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คมคายมณีจันทร์
2. เด็กหญิงจิราพร  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  สุดปลายฟ้า
4. เด็กหญิงลัดดา  ดงดีช้าง
5. เด็กหญิงสุทาพร  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กหญิงสุภาพร  ใจผูกพันธ์ธรรม
7. เด็กหญิงเกศนี  คมคายมณีจันทร์
 
1. นางสาวอาจารี  หวายคำ
2. นางสาวรสสุคนธ์  องอาจ
3. นางสาวจำเรียง  พลนา
4. นางสาวนิภา  สุขเจริญ
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นางสาวจามจุรี  -
2. เด็กหญิงชนิดา  กนกภูผา
3. นางสาวฑิฆัมพร  ศิริยั่งยืน
4. เด็กหญิงนัยนา  จัดการค้า
5. เด็กหญิงพรรณรังสี  เกรียงไกรสิงห์
6. เด็กหญิงพิมพร  มุ่งมั่นเพชร
7. นางสาวพิมลวรรณ  ทองสกุลศิริ
8. เด็กหญิงลัญชญา  ศิริทองสกุล
9. เด็กหญิงศศิกานต์  ประทินสุขอำไพ
10. เด็กหญิงสิรินุช  บุญยวง
11. เด็กหญิงสุชาดา  ศิริทองสกุล
12. เด็กหญิงอโนทัย  สกุลไพร
 
1. นางสาวกวินธิดา  มณีถิ่นสกุล
2. นางทัศนีย์  อัยกร
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  อหริพ่าย
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สินพุ
3. เด็กหญิงดวงหฤทัย  ผ่องจิตร์
4. นางสาวเนตนภา   ศรีสมบูรณ์
5. นายเอกรินทร์   ชนะเดช
 
1. นายอนุพงศ์  วัชวงษ์
2. นายรณชัย  เรืองแดง
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคะปวง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พงศ์ไพรสกุล
 
1. นางสาวทวิวสรร  เศรษฐประสิทธิ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงเสาวลิน   กรุงเอกชน
 
1. นางสาวสุภาพ   เพชรพญาไพร
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. นางสาวอาทิตยา  กวินสินทรัพย์
 
1. นางสาวศศิกานต์  ขันทะวงศ์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจินดา  ศรีไสวจำปา
 
1. นางกาญจนา  ปวงคำ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงนภัสสร  อุดก้อน
 
1. นางสุมิตรา  พนพงศ์ไพร
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงประทานพร  อารีรักษ์กุล
 
1. นางอมลวรรณ  จำปาทอง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนัญญา  อุดมวงษ์
 
1. นางสาวปิมธ์  แสงอุทัย
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงวุฒิพร  คณาวุฒิกร
 
1. นางสาวธิติกานต์  ปวงประสาท
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ยังมั่ง
 
1. นางสาวปิมธ์  แสงอุทัย
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  มุกดาหาร
 
1. นางสาวจิตตราพร  ศรีศักดิ์อุดมชัย
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วรักษ์
2. เด็กหญิงชุดา  กิตติพิชิต
3. นายอนุสิทธิ์  รัตนพานิชกุล
4. เด็กหญิงอรอุสา  ดาวบูรพา
5. นายอินสม  ตระกูลดงไพร
 
1. นางกาญจนา  สิงห์สูตร
2. นางนวพรรษ  จันทร์ลอย
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  วงศาโรจน์
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ณรงค์ศรายุทธ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงทิพาพร  วิเศษนที
2. เด็กชายมานพ  คัมภีร์ยพยัคม์
 
1. นางสาวจิรนันท์  สิงขรบรรจง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงฉัตรพร  นิเท
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  เฮียงโฮม
 
1. นางสาวปิมธ์  แสงอุทัย
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 1. เด็กชายกตัญญู   กันทรอภิรักษ์
2. เด็กชายพิชัยภูษิต   กานนค้ำชู
3. เด็กชายรณรงค์  พนาอรุณ
4. เด็กชายอภิรักษ์   กุญจนาทไพศาล
5. เด็กชายอรเดช   กิจวัตรรุ่งเรือง
6. เด็กชายอิทธิฤทธิ์   กันทรอุดม
 
1. นายสมเกียรติ   เรือนตื้อ
2. นายมนูญ   นันติอูป
3. นายภูมินทร์   พนาอุกฤษฎ์สุข
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเยอ 1. เด็กหญิงจารุณี  แสงดาราฉาย
2. เด็กหญิงธนพร  เพชรเชิดพงษ์
3. เด็กหญิงวนิดา  แดนวนาสุขสันต์
4. เด็กหญิงสาวิณี  แจ่มสุธรรมกุล
5. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ชอบพอธรรม
6. เด็กหญิงเกศินี  เพชรเชิดพงษ์
 
1. นายบัณฑิต  กุมารสิทธิ์
2. นายธนพงศ์  ฝั้นคำปวง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นายชาญเดช  กนกเสนาคุณ
2. เด็กชายบุญชัย  สกุลเฉลิมพร
3. นายบุญชู  ถวัลย์พนาดร
4. เด็กชายวีรศักดิ์  ขวัญตาวงศา
5. นายสุชาติ  โกศลพยุงกิจ
6. นายสุรศักดิ์  นิติกุลวนา
7. นายเจษฎา  เจริญพรธุวานนท์
8. นายเอกชัย  ปัญญาพรเลิศ
 
1. นางกัญวรา  วงศ์ธิดา
2. นายสมหวัง  วงค์แจ่ม
3. นายสุทธิพงษ์  เจริญกุล
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายธีรชัย  เพิ่งพาเลิศ
2. เด็กชายนพเก้า  ช่วงสำโรง
3. เด็กหญิงยุพิน  ดวงดี
4. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  -
5. เด็กหญิงศรีพร  ดิทู
6. เด็กหญิงศิริทิตย์  นุชนงคราญ
7. เด็กหญิงสุนารี  ดาราแจ่มจรัส
8. เด็กหญิงสุนิษา  ตรงสถาน
9. เด็กชายสุริยา  วังวรพจน์
10. เด็กหญิงอารยา  ต๋าคำ
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นายพนมพร  ใจขัด
3. นางสาวชนิษฐา  ปวงประสาท
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  อ้นปัน
2. เด็กหญิงธนาภา  เดโชพัฒนกิจ
3. เด็กหญิงนรินทิพย์  ทองสว่าง
4. เด็กหญิงพรนภัส  ปันโย
5. เด็กหญิงพุทธชาติ  ใฝ่เวลาดี
6. เด็กหญิงภัทรสุดา  จายหนวด
7. เด็กหญิงศรุตา  เดโชพัฒนกิจ
8. เด็กหญิงสาวิตรี  ดอกเพ็ชร
9. เด็กหญิงอรวรรณ  นองชัย
10. เด็กหญิงเบญจพร  เป็งอินทร์
 
1. นางสาวนัฐกานต์  ประยูร
2. นางณัษญา  จำปีศรีโสภา
3. นางสาวกฤตติมา  สิงห์สูตร
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1. เด็กหญิงปฏิมาพร   ปองยิ่งยศ
2. เด็กชายพลภัทร   เมืองงาม
3. เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย   เกียเกย
 
1. นางสาวปทุมพร   ณ น่าน
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงวิรวรรณ  วงศ์เชิดศักดิ์
2. เด็กหญิงศิริพรรณ  ตระกูลต้นรัก
3. เด็กหญิงอาทิตยา  คงพิทักษ์ดอย
 
1. นางทิพากร  บุญสนอง
2. นางสาวอังคนา  วงค์คำ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชมภู
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  นาสิงห์
3. เด็กหญิงปานระพี  แก้วทะวัน
 
1. นางสาวสุภาพร  พรหมเลิศ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงกุหลาบ  พือแอะ
2. เด็กหญิงนภาพร  สดใสดาวเรือง
3. เด็กหญิงพรพิมล  อมรใฝ่ชนแดน
 
1. นางนวพรรษ  จันทร์ลอย
2. นางสาวธัญญารัตน์  ณ น่าน
 
131 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นายทัตเทพ  ทองโชติ
2. นายสุเมธ  ค้ำจุนพนาลัย
 
1. นายประหยัด  นิลมล
2. นางสาวพัชรินทร์  พรหมศรี
 
132 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงสุนารี  ศักดิ์สุรเดช
2. เด็กชายสุภิชัย  -
 
1. นางสาวพรทิพย์  เสนาคำ
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นางสาวชุติมา  หยกรุ่งธนานนท์
2. นายธีรศักดิ์  รักษาดินแดน
3. นางสาวศิริลักษณ์  กิจสกุลไพร
 
1. นางสาวิตรี  อินแถลง
2. นายนครินทร์  สุทินนะ
 
134 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. นายพิมพิกา  อาภรณ์เลิศสุข
2. นายเจษฏา  วีระสัย
 
1. นางสุกานดา  ประยูร
 
135 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. นางสาวดวงกมล  ปัญญาชื่นชม
2. นายตุลา  -
 
1. นางสุกานดา  ประยูร
2. นางสุกานดา  ประยูร
 
136 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟักทอง 1. เด็กชายบุญยง  พรเมธีกุล
2. เด็กชายวัชรพร  จงจิตรเสรี
 
1. นายวรวิทย์  ธารพระคุณ
 
137 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงฉันชนก   ชัยวงค์
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ   หยกอนันตชัย
 
1. นายชุติเดช   ศิริโครกขจร
2. นายภุชงค์   ฝั้นเต่ย
 
138 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงพิศชญา  ธรรมกันทะ
2. เด็กชายอนุสรณ์  ทักษิณ
 
1. นายอภิเชษฐ์  หมื่นเทพ
2. นายยุทธพงษ์  สุวรรณสิทธิ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายจักรพงค์  นาคหล้า
2. เด็กชายอำนาจ  พิศนภาพงศ์
 
1. นายกลวุฒิ  ดั่งดวงจันทร์
2. นางปพิชญา  ขจรงามยิ่ง
 
140 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  สิทธิขันติธรรม
2. เด็กชายอำนาจ  ธีรกิตติขจร
 
1. นายประหยัด  นิลมล
2. นางสาวพัชรินทร์  พรหมศรี
 
141 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กชายณัทชา  ดาวประกายสี
2. เด็กชายธิติ  จอวาแฮ
 
1. นายจักรวาล  รักสกุลใหม่
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายธวัฒน์ชัย  ชัยรักวารี
3. เด็กชายสุรชัย  เกษมภูสกุล
 
1. นายณัฐพันธ์  มาลี
2. นายทศพร  พจนาปิยะกูล
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. นายวัฒนา  สุมงคลลาภ
2. เด็กชายสมชัย  สุชเสริมสุขรุ่ง
3. เด็กชายสุรศักดิ์  หม่อคอ
 
1. นายสุวิทย์  มณีทอง
2. นายจำรัส  ปันทวัง
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กชายธนาทร  เดชสธนากุล
2. เด็กชายพิทักษ์  สุดาเฟื้องฟ้า
3. เด็กชายวินพันธ์  ภิรมย์ไพร
 
1. นายประภาส  ทรัพย์ประภาสกุล
2. นายภากร  คล้ายวงศ์ประยูร
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายชาติชาย  วงศ์พนากุล
2. เด็กชายธนวัฒน์  สัมฤทธิโชคทวี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  รักษานโคทร
 
1. นายสุพันธ์  สิงขรบรรจง
2. นายวีระวุฒิ  ตุ้ยสาร
3. นายวีระวุฒิ  ตุ้ยสาร
4. นายวีระวุฒิ  ตุ้ยสาร
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กชายนิโด๊ะ  -
2. เด็กชายพัสกร   สดใสดาวเรือง
3. เด็กชายเดโพ  -
 
1. นางสาวแจ่มจันทร์   ใบไม้ทอง
2. นางจันทร์ดี  ไผ่อุรุวนา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ศรีพรเจริญพงศ์
2. เด็กหญิงสุธิดา   พิลาศสายธารา
3. เด็กชายอำนวย   เกษตรไพรวนา
 
1. นายจีรภัทร  บุษบาไพร
2. นางสาววรรณระเบียบ  บุญเกิด
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กหญิงดาวเรือง   สายชลวิมาน
2. เด็กหญิงพรวนัช  -
3. เด็กหญิงหมึซึโค๊ะ  -
4. เด็กหญิงเนรัชรา   ญาพิวัฒน์
5. เด็กหญิงเปมิกา   ศรีโสภาวิมาน
6. เด็กหญิงโชติกา  -
 
1. นางสาวสุนทรี   สมคำ
2. นายพิชญศักดิ์   เร่งเร็ว
3. นายสมัย   พนาพงศ์ไพร
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวจันทมาศ  อุดมพนา
2. นางสาวนิภาพันธ์  มั่นคงพิมาน
3. นางสาวประทุมทอง  ยงสกุลจันทร์
4. นางสาวพรพรรณ  ศรีโสภาพิมาน
5. นางสาวสุนิสา  ประจักษ์ศิริ
6. นางสาวอรพินท์  กิจรุ่งเรืองลาภ
 
1. นางพิมพ์ประไพ  วิริยะภาพ
2. นางพัชรินทร์  นิเท
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1. เด็กหญิงจิรพัชร  เสริมชีวิต
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  มีความกล้า
3. เด็กหญิงปิยานุช  มีความแข็ง
 
1. นายเทวฤทธิ์  ประสมสงค์
2. นายสมเกียรติ  องอาจ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  จรัสปราดเปรื่อง
2. เด็กชายศรัณย์  ปองถาวร
3. เด็กชายไพบูลย์  บัวลอย
 
1. นายธวัชชัย  บุญยวง
2. นางอรพิน  อัยกร
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงปวรา  จันทรา
2. เด็กหญิงวิชชุดา  พลสุภรณ์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เงินทวีสัมพันธ์
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  เงาคำ
2. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงปวีณธิดา  ธำรงวนาลัย
2. เด็กหญิงศรีเสน่ห์  เพชรพญาไพร
3. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  บุญทา
 
1. นายดิเรก  จินดารัตน์
2. นายอภิชัย  กันทาหอม
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. นางสาวธิดา  อมรใฝ่ประไพ
2. นางสาวภัทราพร  พระจันทร์แย้ม
3. นางสาวภาวิณี  เลิศพรสมบัติ
 
1. นางกวินรัตน์  สิริชาติ
2. นางพิศมัย  ใจน้อย
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลามา 1. เด็กชายพงษ์จิต  สุดเฉลามาลี
2. เด็กชายพงษ์เอก  ป่ากุญชร
3. เด็กชายสุทธิ์ชัย  ช่อดอกไม้งาม
 
1. นายรณฤทธิ์  รุกชาติ
2. นางสาวดาวเรือง  บัวลอย
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงนารี  คล่องบุญอุดม
2. เด็กหญิงพรทิวา  กิตตินิยมไทย
3. เด็กหญิงยุพา  ผาติพันธ์สิน
 
1. นายก่อเกียรติ  สอนสอาด
2. นางสาวคัคนางค์  สิทธิวัง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวนัยนา  ชนิตบุญญาคุณ
2. เด็กหญิงยุพาพร  ลอยแก้ว
3. นางสาวสุลักษณ์  ต้นตระกูลสมบัติ
 
1. นางอรุณศรี  วัลลภา
2. นางพิมพ์ประไพ  วิริยะภาพ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงณิชากร  เจตนาศุภกิต
2. เด็กหญิงปิยพร  -
3. เด็กหญิงรัตนา  -
 
1. นายก่อเกียรติ  สอนสอาด
2. นางสาวคัคนางค์  สิทธิวัง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. นางสาวนัยนา  จรรโลงชาติ
2. นางสาวนิตยา  ครองธารา
3. นางสาววิภา  เจตนาศุภกิต
 
1. นางสาวคัคนางค์  สิทธิวัง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รัตนา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงวาสินี  มีอายุยืน
2. เด็กชายวีรภัทร  รัตนา
3. เด็กหญิงสุภกร  มงคลชัยกุล
 
1. นางศิขริน  มงคลเจริญฤทธิ์
2. นางเอมอร  วงค์คำ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอย 1. นางสาวยุพา  เด่นกังวาน
2. นายระโซ  สาครผดุง
3. นายสมคิด  พุ่มประยูรวงศ์
 
1. นางภิรมฤดี  ตันตา
2. นางรัตนาภรณ์  จินะผ่อง
 
162 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงประภัสรา  ทับกุล
 
1. นางสาวศศิธร  กระจ่างไพร
 
163 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กชายจักพงษ์  สุดาเฟื่องฟ้า
2. เด็กหญิงชนิตา  -
3. เด็กชายธเเนศ  แดนนิมิต
 
1. นางสาวสุภาพร  พรหมเลิศ
2. นางทรรศนีย์  เย็นสุหัส
 
164 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 1. เด็กชายศรัญญูู  เจริญใจ
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ดำรงมิตรไมตรี
3. เด็กหญิงเกศริน  เกียรติธนาพร
 
1. นางสาวอรรถพร  ฌานอรุณ
2. นางสายใจ  กระธง
 
165 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงจันจิรา   ปองถาวร
 
1. นางอิ่มเอม   จ๊ะปิน
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงปวีณา  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงพีรยา  วิมานกระสินธ์
3. เด็กชายยศนนท์  อุตะภา
 
1. นางลัดดาวรรณ  อภิวงค์
2. นางน้องนุช  ชูวงค์
 
167 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงวิลฑิรา  ขันแก้ว
2. เด็กชายอานุภาพ  สถิตสุนทร
 
1. นางสาวไม้หวาน  กันทะวัง
 
168 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายชนุดร  ปัญญาชนก
2. เด็กหญิงพัทริญา  เชียงแก้ว
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  พิจอมบุตร
2. นางกัญญ์ภิญญา  ป้อมบุบผา
 
169 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายตรีทเศศ  จันทรังษี
2. เด็กหญิงอริยพร  ศรีสะอาด
 
1. นางสุพัตรา  นิลมล
2. นางเสาวนีย์  ชูเกียรติ
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  วงศ์ไชยคำหาญ
 
1. นายอนุสรณ์  ตาสา
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายกรกฎ  จรรยาเจริญศรี
 
1. นายนนท์ปวิธ  ขิระณะ
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงวรรณษา   มานะบากบั่น
2. เด็กหญิงวริยา   เจริญอำไพ
3. เด็กหญิงวิภาภรณ์   วิมานฉลวย
4. เด็กหญิงศิริพร   ชลพิไรรัตน์
5. เด็กหญิงเรณู   หยกสิริผลลาภ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ตันยี่
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงกนกพร  ชลธารมิ่งวารี
 
1. นางอลิษา   ยาวิชัย
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงชญานิศ  บุตราสวรรค์
 
1. นางนันทวัน  งามลาภรัตนากุล
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายสันติ  คำแสน
 
1. นางยุพาพักตร์  วงค์ภูธร
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา   แซ่เท้า
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ชาติกุลวานิช
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ษมาชัยอนันต์
2. เด็กหญิงนันทิชา   เจนจิตรไพรโรจน์
3. เด็กหญิงสุพัตรา   ศรีโสภาสง่า
 
1. นางสาวสุณี  สุรางค์พนา
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงทิตยา  ควรอนุรักษ์
2. เด็กหญิงพุทธวรรณ  แซ่เท้า
3. เด็กหญิงยลรดี  ฉายากานน
 
1. นายกิตติพงศ์  แป้นเขียว
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายม้าเหล็ก   ษมาจิตฉายแสง
2. เด็กชายยุทธนา  ชีวขจรชมสุข
3. เด็กชายรัชพล   ครองความสัตย์
 
1. นายยงยุทธ  แก้วใส
2. นายเลอสันต์  สุขแสนสบาย
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายฐิติพงษ์   กิจโดมกุล
2. เด็กชายวีรภัทร   ขจรเกียรติภิญโญ
3. เด็กชายอภิชัย   สิริวิญญู
 
1. นายกัมปนาท   แสนสุดใจ
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายถิรวัฒน์   รักษาศักดา
2. เด็กชายปฐมพงษ์   รักษาศักดา
3. เด็กหญิงรสนันท์   มโนรัตน์
 
1. นายกิตติพงศ์ แป้นเขียว  แป้นเขียว
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กชายธีรไนย  มะโน
2. เด็กชายเอกสิทธิ์   จีวะระ
 
1. นางลัดดาวรรณ  อภิวงค์
2. นางชลินทรา  คำวันดี
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญเลอ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  แยมู
2. เด็กหญิงพาทิศ  ดอกฟ้าทอง
3. เด็กชายศุภกิจ   บรรพตวิมาน
 
1. นายเสกสรร  ต๊ะสิทธิ์
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวลา 1. เด็กชายฤทธิเดช   สุนันต๊ะกุล
2. เด็กชายวีระชัย    ชวาลกิจมั่นคง
3. เด็กชายสมชาย   ลักษณะพรรณดี
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์   ยาวิไชย