หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nan2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางประภาทิพย์ ทับทิมโรงเรียนปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางอำพร คำแดงโรงเรียนบ้านนาวงค์กรรมการ
3. นางอารีย์ อิ่นแก้วโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ
4. นางทิพวรรณ เจ๊ะวงค์โรงเรียนบ่อหยวกกรรมการ
5. นางจุรีรัตน์ ก่อเกิดโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางยุวดี คันธเรศย์โรงเรียนบ้านท่าวังผาประธานกรรมการ
2. นางนุจิรา รินอินทร์โรงเรียนน้ำปัวพัฒนากรรมการ
3. นางพรรณิกา ปัญญาภูโรงเรียนสหราษฎร์ศึกษากรรมการ
4. นางสาวนงนุช ล้อธรรมมาโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
5. นางวาทินี เมธีวีรวัฒน์โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่115กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวนิดา ราชภัณฑ์โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยาวรรณ มีแสงโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
3. นางอารี ตนะทิพย์โรงเรียนบ้านเสี้ยว(ท่าวังผา)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางปิยพร พัฒนพรหมโรงเรียนบ้านน้ำคากรรมการ
2. นางชลธิชา สุเมธวรรณโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
3. นางนิตยา พุ่มทองโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางศุณีวรรณ อุดอ้ายโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา คำวังโรงเรียนบ้านถ่อนกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ จิณะสิทธิ์โรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางณัฐณิชา ธรรมราชโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสาประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ เจ๊ะวงศ์โรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ไชยศิลป์โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางบุษบา พรหมรักษ์โรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร)ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ มงคลโรงเรียนบ้านปางหกกรรมการ
3. นางศศิธร ปันทะโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
4. นางจินตนา หมื่นคำเรืองโรงเรียนบ้านดอนสบเปือกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอุบล กุลสุทธิ์โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186ประธานกรรมการ
2. นางละมัย ตาลตาโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
3. นางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภาโรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
4. นางปิยพร พัฒนพรหมโรงเรียนบ้านน้ำคากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ศรีละครเลิศโรงเรียนบ้านปางกอมประธานกรรมการ
2. นางสาวสกาวเดือน ขัดเรือนโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
3. นางสาวจิรัชยา เจริญมณีโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจกรรมการ
4. นายกิติศักดิ์ ปัญญาโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางยุพา พะมิตรโรงเรียนบ้านวังว้าประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ มงคลโรงเรียนบ้านปางหกกรรมการ
3. นายเสน่ห์ วรสันติวงศ์โรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีเรือน จิตอารีย์โรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ขยันดีโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
3. นางสาวอุรารัตน์ ตันกุระโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางนุษณี จันต๊ะวงค์โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร เขื่อนอ้นโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
3. นายไตรรัตน์ อินไทยโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอนุชาติ อำไพโรงเรียนธาราบรรพตประธานกรรมการ
2. นางกัญชพร เกี้ยวกลางโรงเรียนบ้านท่าวังผากรรมการ
3. นางอรวรรณ จันขันธ์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางณัฐรดี พลวังโรงเรียนวรนครกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจารุนันท์ อิ่นอ้ายโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
2. นางทัศนาภรณ์ ดอกเกี๋ยงโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
3. นายประธีป ภิมาลย์โรงเรียนบ้านนำ้พุร้อนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสาวสุรีย์ เทพกันโรงเรียนสบมางประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา คำเขียวโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
3. นางสุพรรณณี อินทำโรงเรียนบ้านดอนแท่นกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ จันขันธ์โรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางพิชญา คำเรืองโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ขันแก้วหล้าโรงเรียนบ้านศรีสระวงค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายกิ่งกาญจน์ เนตรทิพย์โรงเรียนบ้านนาฝางประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ซอระสีโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
3. นางอัมพัน ปาละโรงเรียนบ้านนาหนุน1-ปิตุราษฎร์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางจงจิตร จิณเสนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่98ประธานกรรมการ
2. นายนาเคนทร์ ใบยาโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
3. นายอดุลย์เดช กรงทองโรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ อุปจักร์โรงเรียนห่างทางหลวงกรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ กันศรโรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ วัชรธรรมรักษ์โรงเรียนบ้านเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นายหัตถชัย หล้าคำมูลโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา วรินทร์โรงเรียนบ้านสบปืนกรรมการ
4. นายปรีชา ภูลำภาศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวัฒนศักดิ์ เทพเสนโรงเรียนบ้านสบเป็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาดา แก้วคงดีโรงเรียนปรางค์กรรมการ
3. นายณรงค์ชัย นิลคงโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกที่166กรรมการ
4. นายสงคราม มโนการโรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวพรรักษา ปานหล้าโรงเรียนแสนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร จันทมาศโรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
3. นางพัทธ์ธีรา ตันเวียงโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ คำอั้นโรงเรียนวรนครกรรมการ
5. นางรัชนีกร เรือนติ้บโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางณัฐภาส์ ทะสีโรงเรียนชุมชนศิลาแลงประธานกรรมการ
2. นางพัทธ์ธีรา ตันเวียงโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
3. นางสาวพรรักษา ปานหล้าโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ
4. นางรุจิรา วรรณภูษิตโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
5. นายปฐมพงศ์ จันต๊ะโรงเรียนบ้านนาวงศ์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย นิลคงโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115ประธานกรรมการ
2. นางรัชกร เรือนติ๊บโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
3. นางสาวชุลีกร กะรัตน์โรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
4. นายกฤษณะ ศรีชัยโรงเรียนบรรณโศษิณฐ์กรรมการ
5. นางสาววาสนา เมฆแสน โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวนัฐพงษ์ จิณะไชยโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ ขันทกันชัยโรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
3. นายศิริ ไชยช่อฟ้าโรงเรียนบ้านปางปุกกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ คีรีสัตยกุลโรงเรียนไตรประชาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชนะจิตต์โรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
3. นางบุษณีย์ บึงกาโรงเรียนบ้านสบปืนกรรมการ
4. นายสุรชาติ อุปจักร์โรงเรียนบ้านสะปันกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสุวพร อุปาละโรงเรียนไตรมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิภาวี สารถ้อยโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
3. นางสาววันทิพย์ จิตอารีโรงเรียนบ้านแพะกลางกรรมการ
4. นางละอองดาว ธรรมจักรโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่115กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวนัฐพงษ์ จิณไชยโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช วรรณวัตรโรงเรียนศรีสระวงค์กรรมการ
3. นางรมณีย์ จันทร์สุขโรงเรียนนาวงศ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ ไชยสมบูรณ์โรงเรียนบ้านนาวงศ์ประธานกรรมการ
2. นางชฎาพร คำทองโรงเรียนบ้านแพะกลางกรรมการ
3. นางอุบล แปงเครื่องโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางอุบล แปงเครื่องโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนปภัช ภัคนันทพรโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
3. นางปาณิศา ไชยสลีโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางวาสนา ปินตาโรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ยะกับโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ จันต๊ะวงค์โรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางปิ่นทิพย์ หาญยุทธโรงเรียนชุมชนศิลาแลงประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ขัติยะโรงเรียนบ้านส้านกรรมการ
3. นายจำรูญ ชัยสารโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ ใบยาโรงเรียนบ้านร้องประธานกรรมการ
2. นางอัญญาดา สุเกตุโรงเรียนพัฒนานิคมวิทยากรรมการ
3. นางสาวกานต์พิชชา ใหม่กุละโรงเรียนบ้านสบขุนกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ คำบุญเรืองโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจำนง นิลคงโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปฐกรณ์ ธรรมราชโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
3. นางแสงเดือน ปัญญามงคลโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายกิตติศักดิ์ มูลเขียวโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์ประธานกรรมการ
2. นายภูเมธ ช่างเหล็กโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
3. นายศุภชัย รอดคลองตันโรงเรียนบ้้านน้ำเลียงกรรมการ
4. นายอุธาน โคตรภักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายมานพ ขยายเสียงโรงเรียนบ้านชีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเชวง จันฟุ่นโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ มหานิลโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
3. นายจรูญ ทาราทิพย์โรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสัมพันธ์ เทแก้วโรงเรียนบ้านถ่อนประธานกรรมการ
2. นางชุมพร จันทร์ปุนะโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้กรรมการ
3. นางเปรุวรรณ กรงทองโรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพีรพงษ์ จันทร์ประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นางชุมพร จันทร์ปุนะโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้กรรมการ
3. นายจักรกริช ดอกเกี๋ยงโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤช ดอกเกี๋ยงโรงเรียนบ้านดอนตันประธานกรรมการ
2. นายทัน ยาติกาโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
3. นายวิรัตน์ เนตรวีระโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประพันธ์ ภาภักดีโรงเรียนบ้านน้ำเลียงประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ เนตรวีระโรงเรียนบรรณโสภิษฐ์กรรมการ
3. นางสุปิน บางใจโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
4. นางนงนภัส เข็มอนุสุขโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวนิดา จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงประธานกรรมการ
2. นางดุจเดือน จีรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนากรรมการ
3. นายสมาน จิณะไชยโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพิกุล รัตนแสงภักดีโรงเรียนปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางศุกัญญา จันต๊ะวงค์โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายกรธนวัฒน์ วังแสงโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่166กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวิไลวรรณ บุญเกษมโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115ประธานกรรมการ
2. นายสุมิตร ไชยบุญเรืองโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
3. นายอริยวิทย์ พิศจารโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
4. นางพรรณิภา มังคละโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอัษฎาวุฒิ เขื่อนนา โรงเรียนบ้านห้วยฟองประธานกรรมการ
2. นางจิรา ลิมป์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านสะปันกรรมการ
3. นางทับทิม ใบยาโรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ หอยสังข์โรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทวี ธิขวัญโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายบัญชา นรินทร์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายสมจิตร ปันตาสายโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายจำนง กะมะโนโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา คำหว่างโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
3. นางวันทนา ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฬาลักษณ์ ใหม่คำโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่166ประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ อิ่นอ้ายโรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการ
3. นางชนัฎตา ปินตาโรงเรียนชุมชนไตรคามราฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิชิต เกษรมาลาโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายบุญญฤทธิ์ ปันกันโรงเรียนบ้านปางปุกกรรมการ
3. นายชาลี ไชยเสนโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
4. นายวุฒิไกร กาบปินะโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจิราภรณ์ กลางหมู่โรงเรียนไตรประชาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพลธร ชูชื่นโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
3. นายสมจิตร ปินตาโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
4. นางจงรักษ์ จันทร์ทองโรงเรียนบ้านท่าค้ำกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวินัย ธรรมจักรโรงเรียนแสนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมุห์ มงคลโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
3. นายวันทนา ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายคำรณ บุญเกษมโรงเรียนบ้านพร้าวกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวดารารัตน์ กิติยะโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
3. นายจีรสิทธิ์ จิรนันทนุกูลโรงเรียนน้ำปัวพัฒนากรรมการ
4. นายเสกสรร ขันทะสีมาโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายชาลี ไชยเสนโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านดอนสบเปือกรรมการ
3. นายไสว พรหมปัญญาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายสฤษดิ์ธิชัย จักรฺแก้วโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ สุวรรณโชคโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวทัยวรรณ สุทธการโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ดีอุ่นโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายสุมิตร ไชยบุญเรืองโรงเรียนชุมชนศิลาแลงประธานกรรมการ
2. นายคันธรัตน์ จิตอารีย์โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
3. นายคมกฤช ดีกันลาโรงเรียนไตรประชาวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุทิม ลำน้อยโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
5. นายประดุจ คันทะสารโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสาวเกษร แก้วทิตย์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ชาวแหลงโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
3. นายคุณภัทร วงค์ใหญ่โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นายไพชยนต์ ศิริแก้วโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นายจักราช ดีคำวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้ากรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ ชาวแหลงโรงเรียนชุมชนศิลาแลงประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษร แก้วทิพย์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
3. นางนุชจิรา พันธุศาสตร์โรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
4. นางสาวอนงค์กุล คำยันต์โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพลวัฒน์ สุทธไชยโรงเรียนบ้านขุ่นน้ำน่านประธานกรรมการ
2. นายเสนอ นิลคงโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
3. นางอัญญาดา สุเกตุโรงเรียนพัฒนานิคมวิทยากรรมการ
4. นางวิไลลักษร์ ขอนพวงโรงเรียนบ้านส่อเด่นพัฒนากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมัย ปินตาโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสาประธานกรรมการ
2. นางศนิกานต์ เขตบุญไสยโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
3. นายอุทัย รัตนกันทาโรงเรียนบ้านน้ำสอดกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายธนวัตฒน์ โนราชโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหัทยา ก้อนคำโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการ
3. นายนพรัตน์ จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสำราญ ปันแสนโรงเรียนชุมชนศิลเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล ยอดหล้าโรงเรียนบ้านปางกอมกรรมการ
3. นายสมเจต บุญทวีโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายชวน อินต๊ะโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายเพชร คำครุฑโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
3. นางวิภาวี ศรีชัยโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายชวน อินต๊ะโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
2. นายอินทร สุทธการโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนากรรมการ
3. นายอำนาจ สารเทพโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายศุภนิตย์ สิทธิชัยโรงเรียนวรนครประธานกรรมการ
2. นายปิยะสันต์ วรรณภพโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการ
3. นางศุวรรณพร ทองวาฤทธฺ์โรงเรียนบ้านป่าหัดกรรมการ
4. นายสามารถ เมืองมูลข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพงษ์เทพ คำพุฒโรงเรียนบ้านส้านกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ ปาคำโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ โนราชโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายภักดี สิทธิชัยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ คำพุฒโรงเรียนบ้านส้านกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ ใหม่คำโรงเรียนบ้านป่ากลาง(มิตรภาพที่166)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ สารเทพโรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะสันต์ วรรณภพโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ โนราช โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวศศิธร คำผลโรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้าประธานกรรมการ
2. นางปราณี หารต๊ะโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
3. นางนลินาสน์ ยาวิไชยโรงเรียนบ้านพร้าวกลางกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายศุภนิตย์ สิทธิชัยโรงเรียนวรนครประธานกรรมการ
2. นางนิศากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
3. นางสาวกานต์พิชชา ใหม่กุละโรงเรียนบ้านสบขุ่นกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายรุ่งโรจน์ ริเป็กโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสาประธานกรรมการ
2. นายสุจริต คำจิตโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ เหมืองจาโรงเรียนสะเกินกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสดใส สวนยศโรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวีระณัฐ ทนะวังโรงเรียนบ้านเปียงซ้อกรรมการ
3. นางศภลักษณ์ กะมะโนโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ จิตอารีโรงเรียนบ้านสกาดใต้ประธานกรรมการ
2. นายอินทร สุทธการโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหัทยา ก้อนคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสมควร กะรัตน์โรงเรียนชุมชนศิลาแลงประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ จิตอารีโรงเรียนบ้านสกาดใต้กรรมการ
3. นายอินทร สุทธการโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนากรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ขนิษฐ์น้อยโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคธากร พรหมรักษ์โรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
3. นายสมควร กะรัตน์โรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางสมพรรณ ก้อนคำโรงเรียนบ้านหนองผุกประธานกรรมการ
2. นายกรกฎ พรมวิหารโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
3. นายทวีทรัพย์ โท๊ยะโีรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายกรกฎ พรมวิหารโรงเรียนบ้านน้ำเลียงประธานกรรมการ
2. นายโกศล ตามะทะโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
3. นายชวน อินต๊ะโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภารัตน์ เขียวคำอ้ายโรงเรียนบ้านไตรคามราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ชุมศรีโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
3. นายทวีทรัพย์ โท๊ะยะโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
4. นายสมชาย เอกขระโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเอกชัย ชุมศรีโรงเรียนบ้านห้วยฟองประธานกรรมการ
2. นางศรีเนียร คันทะมูลโรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร)กรรมการ
3. นายสมชาย เอกขระโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายกรกฎ พรมวิหารโรงเรียนบ้านน้ำเลียงประธานกรรมการ
2. นายโกศล พรมวิหารโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
3. นายชวน อินต๊ะโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภารัตน์ เขียวคำอ้ายโรงเรียนบ้านสบมางประธานกรรมการ
2. นายโกศล ตามะทะโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
3. นายชวน อินต๊ะโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ บูรณศรีโรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางพวงมาลา ไชยสลีโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นายประจักร จิตมะโนโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ บูรณ์ศรีโรงเรียนริมป่าคาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายจีรวิทย์ มณีวรรณ์โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
3. นายราชนพ ลำภูโรงเรียนบ้านสบปืนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภารัตน์ เขียวคำอ้ายโรงเรียนไตรคามราษฏร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวิทยา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านสบมางประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ปัญจวรรณ์โรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
3. นายอนุชา ตาแก้วโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านสบมางประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ตาแก้วโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายเอกชัย ปัญจวรรณ์โรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายนิยม ไพรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสบเป็ดประธานกรรมการ
2. นางพุทธชาติ วัฒนสกุลไทยโรงเรียนริมป่าคาประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายวิเชียร คำเขียวโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. ส.ต.ท.สุรพงษ์ ไตรจินดาโรงเรียนบ้านตึ้ดประธานกรรมการ
2. นางพุทธชาติ วัฒนสกุลไทยโรงเรียนบ้านห่างทางหลวงกรรมการ
3. นายเธียร คำเขียวโรงเรียนบ้านดอนตันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. ส.ต.ท.สุรพงษ์ ไตรจินดาโรงเรียนบ้านตึ้ดประธานกรรมการ
2. นายเชียร คำเขียวโรงเรียนบ้านชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
3. นางจารุณี อินต๊ะแสนโรงเรียนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายจีรวิทย์ มณีวรรณ์โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยประธานกรรมการ
2. นางเครือวรรณ์ สุขสว่างโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
3. นางจารุณี อินต๊ะแสนโรงเรียนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิทยา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านสบมางประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ปัญจวรรณ์โรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
3. นายอนุชา ตาแก้วโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านสบมางประธานกรรมการ
2. นางเอกชัย ปัญจวรรณ์โรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
3. นายอนุชา ตาแก้วโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอกขระโรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางพุทธชาติ วัฒนสกุลไทยโรงเรียนบ้านห่างทางหลวงกรรมการ
3. ส.ต.ท.สุรพงษ์ ไตรจินดาโรงเรียนบ้านตึ้ดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายนิยม ไพรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสบเป็ดประธานกรรมการ
2. นางวนิดา สวนแก้วโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกที่166กรรมการ
3. นายเธียร คำเขียวโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิทยา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านสบมางประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ปัญจวรรณ์โรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
3. นางพุทธชาด วัฒนสกุลไทยโรงเรียนริมป่าคาประชานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านสบมางประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ปัญจวรรณ์โรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
3. นายอนุชา ตาแก้วโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิทยา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านสบมางประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ปัญจวรรณ์โรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
3. นายอนุชา ตาแก้วโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านสบมางประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ปัญจวรรณ์โรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
3. นายอนุชา ตาแก้วโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิทยา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านสบมางประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ปัญจวรรณ์โรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
3. ส.ต.ท.สุรพงษ์ ไตรจินดาโรงเรียนบ้านตึ้ดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิทยา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านสบมางประธานกรรมการ
2. นายไตรรัตน์ อินไทยโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
3. นายนิยม ไพรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านสบมางประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ปัญจวรรณ์โรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
3. นายธีรวิทย์ มณีวรรณโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จิตอาจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญทอง รุณบุตราโรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
3. นางพัชรีภรณ์ ลาดแก้วโรงเรียนวรนครกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางนิศากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
2. นายบุญนาค กาบคำโรงเรียนบ้านสะปันกรรมการ
3. นายนพรัตน์ จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางศรีเรือน อุ่นอกพันธ์โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ สวนจักรโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
3. Mr.jason Sanglirครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางวศินี ขอดเตชะโรงเรียนบ้านบ้านห้วยโก๋นประธานกรรมการ
2. MissYee Lorอบต.งอบกรรมการ
3. นางพัชรา ธรรมกุลโรงเรียนบ้านผักเฮือกกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. MissSusan Alotricoสพป.น่าน เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางวิไล มโนเป็กโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
3. นายกฤษฎา ธัญญะโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวสุพัตรา แสนนิทาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงประธานกรรมการ
2. MissArmenir -โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
3. นายตะวัน แก่นเมืองโรงเรียนบ้านเกวตกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสุดารัตน์ นรินทร์โรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางพิกุล วัดคำโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
3. Mr.Brandon -โรงเรียนปัวกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางมาลี อุ่นจันทร์โรงเรียนบ้านท่าวังผา(ประชารัฐ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา จันต๊ะวงศ์โรงเรียนหม่อเจ้าเจริญใจ จิตพงษ์กรรมการ
3. Mr.Brandon -โรงเรียนปัวกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางหทัยวรรณ ไชยเสนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรประธานกรรมการ
2. นางพรศรี กระหมุดความโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
3. นางจินตนา วังแสงโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายนคเรศ สุขเสนาโรงเรียนบ้านบ่อหยวกประธานกรรมการ
2. นางดวงฤทัย ยะตุ้ยโรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์กรรมการ
3. นางบุญเจือ สุทธิพงษ์โรงเรียนดอนมูล (ศิลาเพชร)กรรมการ
4. MissArmenir -โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางศิรินาถ สุวรรณโรงเรียนบ้านขอนประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา ใบยาโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ
3. นางอำนวย นันท์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
4. MissSusan Alotricoสพป.น่าน เขต 2กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางศุภวรรณ สุภาโรงเรียนบ้านนาวงศ์ประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี อินปาโรงเรียนน้ำโมงปางสากรรมการ
3. นางพิทยา นิลคงโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
4. Mr.ครูชาวต่างชาติ -โรงเรียนปัวกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางนุชฎาพร เวียงเก่าโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางเกษสุดา วัดคำโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่115กรรมการ
3. Mr.Jason Sanglirโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณทิพย์ ตระกูลพิทักษ์กิจโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ พงษ์สุภษะโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
3. นางสาวกัลยา เจนจิจะโรงเรียนบ้านสบปืนกรรมการ
4. MissXing Qi Qiโรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวพรรณทิพย์ ตระกูลพิทักษ์กิจโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา เจนจิจะโรงเรียนบ้านสบปืนกรรมการ
3. Mr. Fan Xin Zhouโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายราชานนท์ ต๊ะวิไชยโรงเรียนภูคาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิมา นาระทะโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
3. นายมงคล ตุ่นใจโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายจำลอง ไชยยาโรงเรียนบ้านสองแควประธานกรรมการ
2. นางรัตติกาล อินธรรมโรงเรียนบ้านนาคอกกรรมการ
3. นางสาวศิขรินทร์ธร จันต๊ะวงค์โรงเรียนบ้านน้ำยาวกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสมนึก ไชยสมบูรณ์ผช.ผู้ตรวจการ สนง.ลูกเสือแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นายนพดล ปิงยศโรงเรียนบ้านผาหลักรองประธานกรรมการ
3. นายหาญ จินดาสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
4. นางจำเนียร ปิงยศโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ จิตตรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98(บ้านงอบ)กรรมการ
6. นายบรรยง อินต๊ะโรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
7. นายพันธ์ยศ ศรีนเรศพงษ์โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
8. นางรัชนีกร เรือนติ้บโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
9. นายสุวรรณ นนปินะโรงเรียนบ้านนาคอกกรรมการ
10. นางสาวธัญวรรณ เชื้ออ้วนโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุนานนท์กรรมการ
11. นางสาวธันย์ชนก ศรีประสมโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
12. นายไสว สุทธไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมนึก ไชยสมบูรณ์ผช ผู้ตรวจการ สนง.ลูกเสือแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นายนพดล ปิงยศโรงเรียนบ้านผาหลักรองประธานกรรมการ
3. นายบรรยงค์ อินต๊ะโรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
4. นายพันธ์ยศ ศรีนเรศพงษ์โรงเรียนสองแควกรรมการ
5. นางจำเนียร ปิงยศโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
6. นางรัชนีกร เรือนติ้บโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
7. นายสุวรรณ นนปินะโรงเรียนบ้านนาคอกกรรมการ
8. นายหาญ จินดาสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
9. นายอดิศักดิ์ บุญวรรณโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
10. นางสาวธัญญวรรณ เชื้ออ้วนโรงเรียนคุณหญิงสง่า อิงคุณานนท์กรรมการ
11. นางสาวธันย์ชนก ศรีประสมโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
12. นายไสว สุทธไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมนึก ไชยสมบูรณ์ผช ผู้ตรวจการ สนง.ลูกเสือแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นายจักกฤษณ์ อุปจักร์โรงเรียนบ้านผักเฮือกกรรมการ
3. นายนพดล ปิงยศโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
4. นายหาญ จินดาสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
5. นางจำเนียร ปิงยศโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
6. นายบรรยงค์ อินต๊ะโรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
7. นายพันธ์ยศ ศรีนเรศพงษ์โรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
8. นายสุวรรณ นนปินะโรงเรียนบ้านนาคอกกรรมการ
9. นางสาวธัญญวรรณ เชื้ออ้วนโรงเรียนท่านผู้หยิงสง่า อิงคุณานนท์กรรมการ
10. นายธัญชนก ศรีประสมโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
11. นางรัชนีกร เรือนติ้บโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
12. นายไสว สุทธชัยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสดศรี สุทธการสพป.น่าน เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางมยุราพร อินไชยสพป.น่าน เขต 2กรรมการ
3. นายวรินทร ปิยะกิดาการโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวเลิศลักษณ์ จันต๊ะยอดโรงเรียนบ้านสว้าประธานกรรมการ
2. นางปราณี สุวัฒนาโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
3. นางบัววรรณ ยะสุขสพป.น่าน เขต 2กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสง่า จิตอารีโรงเรียนเสิ้ยวประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี อินปาโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
3. นางชนัญกานห์ ลุนพงษ์โรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
4. นางวีรวรรณ ชลปภาวิชฌ์โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
5. นางคนึงนิตย์ เขียวสมบัติโรงเรียนบ้านนาวงศ์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางภัทรวดี โฆษะวิฑิตกุลโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นางรัชนี สองคำชุมโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
3. นางรัชนีกร เขื่อนอุ่นโรงเรียนบ้านท่าวังผา(ประชารัฐ)กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวมัลลิกา ไชยศิลป์โรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางมาลี ลำนัยโรงเรียนบ้านผักเฮือกกรรมการ
3. นางนงนุช เลี้ยงเพชรโรงเรียนบ้านสบหนองกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเกวริน ทองอยู่โรงเรียนบ้านส้านกรรมการ
2. นายสุมิตร ไชยบุญเรือนโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
3. นางรัชนี สองคำชุมโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล กวาวสิบสองโรงเรียนวรนครประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ สุทธหลวงโรงเรยนบ้านปางแกกรรมการ
3. นายประทีป คำตันโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายชูพงษ์ ปัตถมสิงห์ไชยโรงเรียนธาราบรรพตประธานกรรมการ
2. นายประทิน วงศ์ไชยโรงเรียนริมป่าคาประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายธนภูมิ ฝีปากเพราะโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นายบุญธรรม บุญลาภังค์โรงเรียนบ้านน้ำสอดกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวชิรพงษ์ ละม่อมโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร ยินดีโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
3. นางสาวเธียราภรณ์ ตนะทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางบัวรมย์ นาชัยเวียงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ปันศิริโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
3. นายสิงห์คาน โนราชโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่านกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางวิภาวี ศรีชัยโรงเรียนบ้านปงประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม บุญลาภังค์โรงเรียนบ้านน้ำสอดกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา ธิขัติโรงเรียนบรรณโสภิษฐ์กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ บุญวราเดชาโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ นนปินโรงเรียนบ้านนาคอกกรรมการ
3. นายมานนท์ จันทร์เจียมโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุลโรงเรียนบ้านสบเป็ดประธานกรรมการ
2. นางสาววนัสนันท์ สนโตโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
3. นางนภารัตน์ สิงห์ธนะโรงเรียนบ้านน้ำอ้อกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางชนิดาภา นิลคงโรงเรียนบ้านทุ่งกวางประธานกรรมการ
2. นายชยกร บุญมาโรงเรียนบ้านสบปืนกรรมการ
3. นางสาวกฤษดาภรณ์ อินต๊ะนัยโรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้ากรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวิทยา ใจแก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ อิ่นอ้ายโรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการ
3. นายมานะ ศรีษะโรงเรียนบ้านปางหกกรรมการ
4. นางสาวศิริพรรณ คำวังโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นายสมภพ ทองสุขโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวศรัญญา ทิขัติโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายนเรนทร์ ลาดแก้วโรงเรียนบ้านเปียงซ้อกรรมการ
3. นายจักรภาณุ วีระวงค์โรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประทีป ไชยโยโรงเรียนธาราบรรพตประธานกรรมการ
2. นายจารุวัฒน์ อรินทร์โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์กรรมการ
3. นางสาวมณฑาทิพย์ ตามัยโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
4. นางสาวรัตนา ขวัญวารีโรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายประทีป คำตันโรงเรียนบ้านบ่อหยวกประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม บุญลาภังค์โรงเรียนบ้านน้ำสอดกรรมการ
3. นายยุพเรศ ไชยอ้ายโรงเรียนชุมชนศิลเพชรกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายประทิน วงค์ไชยโรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามณี ณัญญะโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
3. นายนพดล ปิงยงโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายชุณหวัฒน์ หงส์ศิลาโรงเรียนบ้านสว้าประธานกรรมการ
2. นายสุรวุฑ เสรีนวกุลโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนากรรมการ
3. นางเกสร กวิกุลโรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่งกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพัชรนันท์ วิสุทธิ์อัมพรโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่98ประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย วรณัฐนันท์โรงเรียนบ้านปางหกกรรมการ
3. นางนวลน้อง หมั่นดีโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสรายุทธ วีรวงค์โรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
2. นายสิงห์คาน โนราชโรงเรียนบ้านขุ่นน้ำน่านกรรมการ
3. นายเสน่ห์ นันธ์สิงห์โรงเรียนบ้านสะปันกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงษ์ ปิงยงโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร สิทธิวุฒิโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
3. นายประธาน บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุดาพร ลือชาโรงเรียนบ้านท่าค้ำประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา ใบยาโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ
3. นางอารีย์ อิ่นแก้วโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวจรวยพร สุธรรมแปงโรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางวรากรณ์ นันธิสิงห์โรงเรียนบ้านสะปันกรรมการ
3. นางจินตนา สิงคปาลโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางทับทิม จะเฮิงโรงเรียนบ้านป่าลานประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ก่อเกิดโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
3. นางสุริยา ยศมงคลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสุพัตรา ปัญญาภูโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ เปียงใจโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
3. นายนายประเสริฐ คำแฮโรงเรียนบ้านน้ำอ้อกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายจิระเมศร์ พิพัฒน์คงถาวรโรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นายสันชัย ศิริลักษณ์โรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
3. นางสมร สุทรหลวงโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ ณ น่านโรงเรียนบ้านดอนแท่นประธานกรรมการ
2. นายสมชาย กะรัตน์โรงเรียนบ้านส้านกรรมการ
3. นางวาทินี เมธีวีรวัฒน์โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางณัฐธินียา ปราบสงบโรงเรียนบ้านบ่อหยวกประธานกรรมการ
2. นางบำเพ็ญ ริกันด์โรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
3. นางวีณา กันนิยมโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายเทวินทร์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนสกาดพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางกัลยานี ใจแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
3. นายสง่า จิตอารีโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวเพ็ญสิริ กะรัตน์โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคำหมั้น ไชยยะโรงเรียนบ้านพานกรรมการ
3. นางวีรัชณีย์ จตุมงคลภัทรโรงเรียนบ้านป่ากลาง(มิตรภาพที่166)กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุครอง นันทแลบโรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางสุดธิดา เต่าสิงห์แก้วโรงเรียนบ้านป่ากลาง(มิตรภาพที่166)กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านนาหนุน 2กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางราตรี อินทำโรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ศักดาศรีโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
3. นางจรรยา กะรัตน์โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางรัชฎาภรณ์ สุทธวิจิตรโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นางสิริรำไพ ลำน้อยโรงเรียนบ้านเชียงแลกรรมการ
3. นางสาวดาราณี เทพสุคนธ์โรงเรียนบ้านหนาดกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางพัชรนันท์ วิสุทธิ์อัมพรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98ประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา ถิ่นสอนโรงเรียนสหราษฎร์ศึกษากรรมการ
3. นางดวงนภา กรุณาดวงจิตรโรงเรียนบ้านนาฝ่ากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางทักษกานต์ เสฏฐวุฒิพงษ์โรงเรียนบ้านนาวงศ์ประธานกรรมการ
2. นางดวงนภา กรุณาดวงจิตรโรงเรียนบ้านนาฝ่ากรรมการ
3. นางจารุณี อินต๊ะแสนโรงเรียนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางปริญญา เนตรทิพย์โรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางอรพินธ์ คำรสโรงเรียนบ้านสบขุ่นกรรมการ
3. นางบุษบา ตนะทิพย์โรงเรียนบ้านนน้ำฮาวกรรมการ
4. นางพิมพ์พรรณ สมทราโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางเครือวัลย์ พรหมรักษ์โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางชญาณินท์ แสนพิชโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
3. นางพรทิวา สมบัติโรงเรียนบ้านเกวตกรรมการ
4. นางจำนงจิต บุญเกิดโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่115กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุายรุ้ง ติ๊บขันโรงเรียนเพียงหลวง7ประธานกรรมการ
2. นางกรกฎ จันต๊ะยอดโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณษา อุ่นเครือโรงเรียนผักเฮือกกรรมการ
4. นางสาวจีรนันท์ พุฒหมื่นโรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางพัชร์กชณัน จัน๖ีะวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งกวางประธานกรรมการ
2. นางหทยา เตชนันท์โรงเรียนบ้านสบปืนกรรมการ
3. นางวัจนา ณาณกรสกุลโรงเรียนบ้าน้ำลักใต้กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ปันชูโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรัตนาพร ไชยศิลป์โรงเรียนบ้านเฟือยลุงประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรีกร สุวรรณโรงเรียนวรนครกรรมการ
3. นางภัทราวดี ทีฑาวงค์โรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุกานต์ดา กรองทองโรงเรียนบ้านปงประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา สังฆะมณีโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่านกรรมการ
3. นายกิตติชัย ก้อนใหม่โรงเรียนบ้านปางปุกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวภัทรวดี คำลือโรงเรียนบ้านบวกหญ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวภิภัสรา กองมงคลโรงเรียนบ้าน้ำรีพัฒนากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ เจนจิจะโรงเรียนบ้านน้ำสอดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเนตรนรินทร์ วีระเชวงกุลโรงเรียนสกาดพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางนรีรัตน์ งึ้มนันใจโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
3. นางสาวเพลินพิศ จันต๊ะยอดโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางปราวรินทร์ ยศอินทร์โรงเรียนบ้านท่าวังผาประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี เมฆแสนโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
3. นายอนุสาร ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเนตรนรินทร์ วีระเชวงกุลโรงเรียนสกาดพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ คำตันโรงเรียนบ้านห่างทางหลวงกรรมการ
3. นางปรานอม อรุณานันท์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวกฤษณา นาคอ้ายโรงเรียนบ้านสบมางประธานกรรมการ
2. นางวาสนา มีบุญโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
3. นายพงษ์ภัทร์ โพธิเลิศโรงเรียนท่านผู้หยิงสง่า อิงคุณานนท์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางชมเดือน คำผัดโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช ล้อธรรมมาโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
3. นางอารีย์ อิ่นแก้วโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางทัศนาภรณ์ ดอกเกี๋ยงโรงเรียนบ้านดอนตันประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ จันทโคตรโรงเรียนบ้านน้ำยาวกรรมการ
3. นางสาวอุรารัตน์ ตันกุระโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางณัฐภาส์ ทะสีโรงเรียนชุมชนศิลาแลงประธานกรรมการ
2. นายทิวากร จิตอารีโรงเรียนสกาดใต้กรรมการ
3. นางนภสร บุญสิงห์โรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
4. นางปิยพร พัฒนพรหมโรงเรียนบ้านน้ำคากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐชยา อุ่มมีโรงเรียนไตรประชาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา วรินทร์โรงเรียนบ้านสบปืนกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี ร่อนทองโรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์กรรมการ
4. นางสาวจุรีรัตน์ กันยะโรงเรียนบ้านสะปันกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชมเดือน คำผัดโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ คงศรีศักดิ์โรงเรียนบ้านน้ำคากรรมการ
3. นางสัมพรรณ์ ไชยโยโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
4. นางกรกช กองคำโรงเรียนบ้านหนองผุกกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชมเดือน คำผัดโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ คงศรีศักดิ์โรงเรียนบ้าน้ำคากรรมการ
3. นางกรกช กองคำโรงเรียนบ้านหนองผุกกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์รินทร์ อินทำโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
2. นายนพรัตน์ จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
3. นายอำนาจ สารเทพโรงเรียนปรางค์กรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ ไชเด็ชโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ สารเทพโรงเรียนปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ ไชเด็ชโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
3. นายศักดิ์รินทร์ อินทำโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
4. นายนพรัตน์ จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์รินทร์ อินทำโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
2. นายนพรัตน์ จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
3. นายอำนาจ สารเทพโรงเรียนปรางค์กรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ ไชเด็ชโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ก่อเกิดโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ไชเด็ชโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
4. นางสุขิตา คำเขื่อนโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนบ้านสบมางประธานกรรมการ
2. นายประทีป คำตันโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
3. นายทิวากร จิตอารีโรงเรียนบ้านสกาดใต้กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ ไชเด็ชโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
3. นายศักดิ์รินทร์ อินทำโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์รินทร์ อินทำโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ ไชเด็ชโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
3. นายนพรัตน์ จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์รินทร์ อินทำโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ ไชเด็ชโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
3. นายยุทธนา สะตะโรงเรียนบ้านน้ำพิกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
2. นายศักดิ์รินทร์ อินทำโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ไชเด็ชโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายนพดล สิทธิโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตพงษ์กรรมการ
2. นายนเรณท์ ลาดแก้วโรงเรียนบ้านเปียงซ้อกรรมการ
3. นายนิยม ไพรสวัสดิ์โรงเรียนสบเป็ดกรรมการ
4. นายภิรมย์ เสรีนวกุลโรงเรียนบ้านปางยางกรรมการ
5. นายโกศล ตามะทะโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางดอกปิ่น สมศรีโรงเรียนสกาดพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายนิยม ไพรสวัสดิ์โรงเรียนสบเป็ดกรรมการ
3. นายนพดล สิทธิโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตพงษ์กรรมการ
4. นายนเรณท์ ลาดแก้วโรงเรียนบ้านเปียงซ้อกรรมการ
5. นายโกศล ตามะทะโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภิรมย์ เสรีนวกุลโรงเรียนบ้านปางยางกรรมการ
2. นายนพดล สิทธิโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตพงษ์กรรมการ
3. นายนเรณท์ ลาดแก้วโรงเรียนบ้านเปียงซ้อกรรมการ
4. นายโกศล ตามะทะโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
5. นายนิยม ไพรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายภิรมย์ เสรีนวกุลโรงเรียนบ้านปางยางกรรมการ
2. นายนพดล สิทธิโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตพงษ์กรรมการ
3. นายนเรนท์ ลาดแก้วโรงเรียนบ้านเปียงซ้อกรรมการ
4. นายนิยม ไพรสวัสดิ์โรงเรียนสบเป็ดกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ เสรีนวกุลโรงเรียนบ้านปางยางกรรมการ
2. นายนพดล สิทธิโรงเรียนหม่อเจ้าเจริญใจ จิตพงษ์กรรมการ
3. นายนเรณท์ ลาดแก้วโรงเรียนบ้านเปียงซ้อกรรมการ
4. นายนิยม ไพรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
5. นายโกศล ตามะทะโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายโกศล ตามะทะโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
2. นายภิรมย์ เสรีนวกุลโรงเรียนบ้านปางยางกรรมการ
3. นายนพดล สิทธิโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตพงษ์กรรมการ
4. นายนิยม ไพรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
5. นายนเรณท์ ลาดแก้วโรงเรียนบ้านเปียงซ้อกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ เสรีนวกุลโรงเรียนบ้านปางยางกรรมการ
2. นายนพดล สิทธิโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตพงษ์กรรมการ
3. นายนเรณท์ ลาดแก้วโรงเรียนบ้านเปียงซ้อกรรมการ
4. นายโกศล ตามะทะโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
5. นายนิยม ไพรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนุจริน ณ น่านโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นางจริยา ตนะทิพย์โรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ โนราชโรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนุจริน ณ น่านโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจริยา ตนะทิพย์โรงเรียนบ้าน้ำเลียงกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ โนราชโรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์กรรมการ
4. นางสุดารัตน์ จันทร์เติมโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรนันท์ วิสุทธิ์อัมพรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีนา แก้วตาโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรกรรมการ
3. นางธนพร เพราะจะโปะโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสาคร สุวรรณโภคโรงเรียนธาราบรรพตประธานกรรมการ
2. นายประทีป ธนะโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนากรรมการ
3. นายมนตรี ขนิษฐ์น้อยโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
4. นายสุวรรณ นนปินะโรงเรียนบ้านาคอกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสาคร สะสมโรงเรียนบ้านแดนพนาประธานกรรมการ
2. นายประทีป ธนะโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนากรรมการ
3. นายสุวรรณ นนปินะโรงเรียนบ้านนาคอก/สาขานาบงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวบุญเรียม สุทธหลวงโรงเรียนบ้านร้องประธานกรรมการ
2. นายสัจจา สุภาโรงเรียนบ้านขอนกรรมการ
3. นางยุพิน ตั้งเจียมศริโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวบุญเรียม สุทธหลวงโรงเรียนบ้านร้องประธานกรรมการ
2. นายสัจจา สุภาโรงเรียนบ้านขอนกรรมการ
3. นางยุพิน ตั้งเจียมศริ โรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชลาศัย จิณะสิทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสาประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ จิตอารีโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
3. นางรุ่งนภา อุ่นเครือโรงเรียนบ้านน้ำยาวกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรุ่งนภา อุ่นเครือโรงเรียนบ้านน้ำยาวประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ จิตอารีโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
3. นางชลาศัย จิณะสิทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประทิน ไชยวงค์โรงเรียนริมป่าคาประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายธนวัฒน์ โนราชโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายจักรภานุ วีระวงค์โรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการ
4. นางชุติกาญจน์ สุวรรณโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
5. นางนลินาสน์ ยาวิไชยโรงเรียนบ้านพร้าวกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิทยา ใจแก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวประธานกรรมการ
2. นายประทิน ไชยวงค์โรงเรียนริมป่าคาประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายธนวัฒน์ โนราชโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายจักรภานุ วีระวงค์โรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการ
5. นางชุติกาญจน์ สุวรรณโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายฐิติเชาว์ ปินตาโรงเรียนบ้านสบหนองประธานกรรมการ
2. นายประสาท พุฒหมื่นโรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง)กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ระวังการโรงเรียนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางศิริวรรณ นนท์คลังโรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายฐิติเชาว์ ปินตาโรงเรียนบ้านสบหนองประธานกรรมการ
2. นายประสาท พุฒหมื่นโรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง)กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ระวังการโรงเรียนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางศิริวรรณ นนท์คลังโรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์ 089-952-5938 e-mail/[email protected]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป น่าน เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]