หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 16- 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายรังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นางพวงมณี ชัยเสรี ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาสฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายธีระ จันทรรัตน์ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ สถานศึกษากลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายศิริพันธุ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
9 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
10 ดาบตำรวจวิชาญ บุญเสาร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการที่ปรึกษา
11 นายสาคร ศรีคูณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการที่ปรึกษา
12 นายสาธร แก่นมณี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการที่ปรึกษา
13 นายสุรพล หล้าเตจา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ สถานศึกษากลุ่ม 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
14 นางพิกุล เลียวสิริพงศ์ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ สถานศึกษากลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา
15 นายสมศักดิ์ ชัยชนะ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ สถานศึกษากลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา
16 นายสุกิจ ไชยนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 26 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
17 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
18 นายสุมนจ์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
19 นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะแม่จันจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
20 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 55 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
21 นายสมศักดิ์ สุขนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
22 นางอำไพ อุตตาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
23 นางสุนันท์ จารุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
24 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
25 นางกาญจนา ฮวดศร๊ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
26 นางกาญจนา ฮวดศร๊ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
27 นายราเชน ไชยทิพท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 25 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
28 นางพัทธยา หมื่นแสน ครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูงจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
29 นางสุรัชดา สาจักร ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูงจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
30 นางไข่มุกข์ ถุงคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
31 นายอิทธิกร แก้วมา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
32 นายปริญญา วัฒภักดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
33 นายทนงศักดิ์ ชำนาญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
34 นางสาวจีรวัฒน์ วงค์แสนสี ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูงจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
35 นางวรุณี กิ่งศักดิ์ ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูงจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
36 นางสาวธาทิพย์ สุจาคำ ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูงจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
37 นางวิภาวรรณ ปวงคำ ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูงจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
38 นางนิตยา นิยมธูร ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูงจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
39 นางสาวนิลรัตน์ สุรีย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำงจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
40 นางวิภาวรรณ ปวงคำ ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
41 นางเรียมน้อย กาศเกษม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำงจังหวัดแพร่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
42 นายธิติพันธ์ จันแปงเงิน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำงจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดถานที่
43 นายทรงยศ พลเอี่ยม ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล Web Admin/เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์
44 นางจีราภา เกษม ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมฝ่ายจัดทำเอกสาร
45 นางสาววิลาวัณย์ ป่าธะนูคำ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมฝ่ายจัดทำเอกสาร
46 นางสาวทิวารัตน์ พลวงศ์ศรี โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมฝ่ายจัดทำเอกสาร
47 นางสาวสายหยุด ขันแก้ว โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมฝ่ายจัดทำเอกสาร
48 นางวิไลลักษณ์ มั่นประเทศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมฝ่ายจัดทำเอกสาร
49 นางสาวเสาวลักษณ์ ตามธรรม โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมฝ่ายจัดทำเอกสาร
50 นางสาวธีรนุช ไชยชนะ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมฝ่ายจัดทำเอกสาร
51 นางสาวสาวิตตรี จำปาจี โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมฝ่ายจัดทำเอกสาร
52 นางพัชรินทร์ วารินทร์ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมฝ่ายจัดทำเอกสาร
53 นางสาวสินาภรณ์ บุญเรือง โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมฝ่ายจัดทำเอกสาร
54 นางสาวศิรประภา หมื่นโฮ้ง โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมฝ่ายจัดทำเอกสาร
55 นางสาววาสนา ปะทะนมปีย์ ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
56 นางพรพิมล กาบสนิท ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
57 นายภาณุพงศ์ มาอุ่น ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
58 นางสาวธีระนุช ไชยชนะ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
59 นางสาวนนทิยา ตายัน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
60 นางสาวกรรณภัทร์ ธนานุศักดิ์ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
61 นางสาวเอมอร นันต๊ะปัน ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
62 นางสาวศิโรรัตน์ ป่าหลวง โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/โสตและทัศนูปกรณ์
63 นายภูดิส เครื่องชัย โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/โสตและทัศนูปกรณ์
64 นายธีระเดช ไชยโย โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/โสตและทัศนูปกรณ์
65 นายวิษณุ ถายา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/โสตและทัศนูปกรณ์
66 นางสาวกานต์พิชชา ช่างน้อย ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล
67 นางสาวโสภิดา นวลดั้ว ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล
68 นางสาว จิราวรรณ ปัญญา ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล
69 นางสาวมนฤทัย โลกคำลือ ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล
70 นางสาวกฤษดาภา อินประชา ธุรการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล
71 นางสาวปัทมา วารินทร์ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พัก
72 นางกัญญพัชรฐ์ น้ำคำ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พัก
73 นางสาวอมรรัตน์ สุขมาก โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พัก
74 นางสาวศิรประภา หมื่นโฮ้ง โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พัก
75 นางณิชมาศ คำสูงเนิน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พัก
76 นางสาวโสภิตา ปลอบโยน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พัก
77 นางสาวบี ปินตาติ๊บ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พัก
78 นางโชติรส มาเชียงผา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พัก
79 นางสาววาสนา เหมืองหม้อ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พัก
80 นายธีระพงษ์ หงส์ทอง โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พัก
81 นายอัศวิน สุขปัน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พัก
82 นายเอกรินทร์ จันทร์ใส โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พัก
83 นางสาวญาณิศา นาทิพย์ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พัก
84 นางสาวกัลยานี ประสงค์การ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พัก
85 นางสมพร แก่นตะนุ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พัก
86 นางสาวพนิจตา บัวผัน ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
87 นางสุภาพร น้อยเอี่ยม ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
88 นางสาวจิตนากาญจน์ อิ่นคำ ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
89 นางรุ่งรุจีวรรณ ศรจักร์ ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
90 นางสาวสาวิตตรี จำปาจี โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
91 นางสาวปรียาภรณ์ บุญศรีทุม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำงจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
92 นางสาวพัชราพรรณ วงค์สม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำงจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
93 นางวรุณี กิ่งศักดิ์ ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และต้อนรับ
94 นางสาวสุธาทิพย์ สุจาคำ ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และต้อนรับ
95 นางวิภาวรรณ ปวงคำ ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และต้อนรับ
96 นางสายสมร ปัทมาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม และต้อนรับ
97 นายวีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
98 นางมาติกา ศรีอ่อน ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ กรรมการ/เลขานุการฝ่ายอำนวยการ
99 นางสุภา เหลาธรรม ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่่ายอำนวยการ
100 นายทินกรรตุ์ ปันใจ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่่ายลงทะเบียน
101 นางพัทธยา หมื่นแสน ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ กรรมการ/เลขานุการฝ่ายปฎิคม และต้อนรับ
102 นางสาวสุรัชดา สาจักร ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายอาหาร และโภชนาการ
103 นางนิตยา นิยมธูร ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ กรรมการ/เลขานุการฝ่ายอาหาร และโภชนาการ
104 นางจารุณี กิตติสมร ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาหาร และโภชนาการ
105 นายชวลิต กรวดสูงเนิน ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
106 นายณัฏฐ์ทัต ศิริวิวัฒน์ ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
107 นายจิรพงศ์ กาศเกษม ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
108 นายกิตติศักดิ์ ถือแก้ว ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
109 นางรัตติยา การินตา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
110 นางวิไล ทับลา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
111 นายอดุลย์ ปวงคำ ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ กรรมการ/เลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
112 นางอทิตยา ราชดี ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
113 นายวสันต์ แสงเมือง ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/โสตและทัศนูปกรณ์
114 นายจำลอง ธรรมมัง ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ กรรมการ/เลขานุการฝ่ายเครื่องเสียง/โสตและทัศนูปกรณ์
115 นางสาวศศิธร มูลละ ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล กรรมการ/เลขานุการฝ่ายการเงิน และยานพาหนะ
116 นางสาวนันทนิตย์ แดนเหมือง โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน และยานพาหนะ
117 นางสุริษา จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณสุข และการพยาบาล
118 นางมาลี วรรณสมพร ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล กรรมการ/เลขานุการฝ่ายสาธารณสุข และการพยาบาล
119 นางกชรัตน์ ยะตุ้ย โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสาธารณสุข และการพยาบาล
120 นายสยาม จันทราภานนท์ ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล ประธานกรรมการฝ่ายจัดที่พัก
121 นางสาวจีรวัฒน์ วงค์แสนสี ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ กรรมการ/เลขานุการฝ่ายจัดที่พัก
122 นางสุมล ศรีใจ ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
123 นางธีราภรณ์ ทรงประศาสน์ ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล กรรมการ/เลขานุการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
124 นางสาวสุกัญญา สีเคน ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
125 นางสาวแสงเทียน ธารกมลโสภา ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล ประธานกรรมการฝ่ายนิทรรศการนักเรียน
126 นางสาวรัชนู สุขอ้าย ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายนิทรรศการนักเรียน
127 นายประหยัด หมื่นแสน ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล ประธานกรรมการฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
128 นายวิทยา แสนบูรณพันธ์ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
129 นายหลิด อุดปั๋น โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
130 นายประดิษฐ์ วารินทร์ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
131 นายธนดล ปันทะนันท์ ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ กรรมการ/เลขานุการฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
132 นายคมฉัตร มากมี โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
133 นางสาวชลิตาภรณ์ ปัจฉิมมา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และโภชนาการ
134 นางสาวนันทนิตย์ แดนเหมือง โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และโภชนาการ
135 นางพิมพ์ปวีณ แมตเมือง โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และโภชนาการ
136 นางลำดวน จอมแปลง โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และโภชนาการ
137 นางสาวเกวลี ขันตี โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และโภชนาการ
138 นางสาวดุจมณี แสนเขื่อน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และโภชนาการ
139 นายนราธิป ป่าดอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และโภชนาการ
140 นายอนุรักษ์ ตันจันตา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และโภชนาการ
141 นายอัศวิน สุขปัน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และโภชนาการ
142 นายธีระพงษ์ หงษ์ทอง โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และโภชนาการ
143 นางสาวสุรีรัตน์ แสนบูรณพันธ์ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และโภชนาการ
144 นางพนิดา เวรุริยะ ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
145 นายอรรถกร พรินทรากูล ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเครื่องเสียง/โสต และทัศนูปกรณ์
146 นายธงไทย บุตรที รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล ประธานฝ่ายวิเคราะห์ และประมวลผล
147 นางสายสุนีย์ แสงเมือง ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และยานพาหนะ
148 นางสาวธารทิพย์ จิตมณี ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และยานพาหนะ
149 นางรวิวรรณ โดเคน ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และยานพาหนะ
150 นางสาวพิชชากร กันศรีเวียง ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และยานพาหนะ
151 นายยงยุทธ ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และยานพาหนะ
152 นายสมิง มาเชียงผา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และยานพาหนะ
153 นางภาวนา จันทราภานนท์ ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล กรรมการ/เลขานุการฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล
154 นางสาวเพ็ญนภา รักษาผล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย กรรมการ/เลขานุการฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล
155 นายออมทรัพย์ ไพฑูรย์แก้วกานต์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย กรรมการ/เลขานุการฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล
156 นายบูรชาติ ศิริเป็ง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย กรรมการ/เลขานุการฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล
157 นางสาวมัทนา บั้งเงิน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย กรรมการ/เลขานุการฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล
158 นายทรงยศ พลเอี่ยม ครูผู้สอน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล
159 นางชัญญาภัค บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล
160 นางผกาพันธ์ อริยา หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน และยานพาหนะ
161 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
162 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
163 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
164 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
165 นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
166 นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิิต์อารี ในพระอุปถมภ์สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบบรมราชชนนี จังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
167 นายกัจจายน์ อำพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
168 นายสุกิจ ไชยนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
169 นายสมศักดิ์ สุขนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
170 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
171 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
172 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
173 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
174 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
175 นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
176 นางอัมไพ อุตตาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
177 นายอุทิตร น้อยใย รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
178 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
179 นายครรชิต ฝายนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
180 นางสุนันท์ จารุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
181 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
182 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
183 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
184 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
185 นายนรวัฒน์ อัมภวา ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
186 นายณรงค์ นาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
187 นางพิมลพร จันทร์สมดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตอนึสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
188 นายอดสรณ์ พวงทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
189 นายวินัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
190 นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
191 นายอัมริทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
192 นายประสิทธิ์ คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
193 นางสาวบุษบา ตาไว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
194 นางสาวบุษบา ตาไว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
195 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
196 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
197 นายเดช สุธรรมปวง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
198 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
199 นายณัฐพล สอนเสริม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
200 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
201 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
202 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
203 นายปรัชญา มีพรหมดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
204 นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
205 นางบุญยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
206 นายวีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและจัดการแข่งขัน
207 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
208 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
209 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
210 นางสุนันท์ จารุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
211 นางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
212 นางวีระดี กองแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
213 นายนรินทร์ สุขอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
214 นางสาวนิภา เกิดแพร่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
215 นางวนิดา จิตอาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
216 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
217 นายอดิสร แดงเรือง รองผู้อำนวยการโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
218 นางพนารัตน์ วสุวัฒนศรี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
219 นายสุวิทย์ สุทาลา รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
220 นางมาลินี สุทาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
221 นายศฤงคาร ใจปันทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
222 นางพิมลพร จันทร์สมดี รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
223 นางอ่อนแก้ว จรัสดำรงค์วัฒน์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
224 นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดลำปาง คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
225 นางจิราพร จริยภมรกุร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
226 นางสาวพิมผกา รวมจิต ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
227 นางสาวอรทัย อามาตย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
228 นางสาวรักศิธร ศรแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
229 นางสาวกาญจนา คำทะวงค์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
230 นางเจนจิรา วันศรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
231 นางอังคณา ลิ้มกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
232 นายจักรพงศ์ หมื่นสุ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
233 นางสาวสุพัตรา นามวงค์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
234 นายสมพร ผัดแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
235 นางสาวสัตตบงกช ยานะปลูก ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
236 นายสลิต พิมวาปี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
237 นางภาวนา จันทราภานนท์ ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
238 นางพนิดา เวรุริยะ ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
239 นางสุมล ศรีใจ ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
240 นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
241 นายครรชิต ฝายนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
242 นางบุญยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
243 นางผกาพันธ์ อริยา ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
244 นางสายสมร ปัทมาภรณ์ ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
245 นางภาวนา จันทราภานนท์ ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
246 นางมาติกา ศรีอ่อน ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
247 นางมาลินี ชำนาญณรงค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
248 นางชนม์นิภา ร่องพืช ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
249 นางดวงพร วงศ์ดาว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
250 นายวีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกูล รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
251 นางธงไทย บุตรที รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
252 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
253 นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิิต์อารี ในพระอุปถมภ์สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบบรมราชชนนี จังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
254 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
255 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
256 นายวีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกูล รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
257 นายธงไทย บตรที รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
258 นางผกาพันธ์ อริยา ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
259 นางภาวนา จันทราภานนท์ ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
260 นางสายสมร ปัทมาภรณ์ ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
261 นางพนิดา เวรุริยะ ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
262 นางสุมล ศรีใจ ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
263 นางสุริษา จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
264 นางจีราภา เกษม ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
265 นางมาติกา ศรีอ่อน ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
266 นายประหยัด หมื่นแสน ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
267 นางสุภา เหลาธรรม ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
268 นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
269 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
270 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
271 นางไพวรรณ ทิพย์โพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
272 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
273 นายจีรพล อุดคำมี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
274 นางสาวสุจิตรา พิลาสุทธิ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
275 นางสาวสุจิตรา พิลาสุทธิ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
276 นางสาวอมรินทร์ คำห้อง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
277 นายบัญชา บุญมี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
278 นางชนัญญาภัค ธินะ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
279 นางสาวพรธิดา ถิระวัฒน์ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
280 นายธนวัฒน์ ศรีศฤงฆาร ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
281 นายอลงกรณ์ ไชยราช ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
282 นายอลงกรณ์ ไชยราช ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
283 นายเจษฎา ชนะเดช ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
284 นายสำเนียง เสนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
285 นางสายสุนีย์ สายถิ่น ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
286 นายอัศวศิลป์ แผ่นชัยภูมิ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
287 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ [email protected]
โทร 054-653276
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]