หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-msn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางอุไรวรรณ มณีธรโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภา ประยูรโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งรองประธานกรรมการ
3. นางจิดาภา ฉั่วตระกูลโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการ
4. นางสาวสุภัชยา กันทาหูโรงเรียนไท่จงกรรมการ
5. นางสาวณัฐวดี ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางพิศวาส อินทรัตน์โรงเรียนบ้านท่าสองแควประธานกรรมการ
2. นายธิติ ธิติภูมิเดโชตระกูลโรงเรียนบ้านแม่อุมพายรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์ขจร ไชยนาโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการ
4. นางสาวศรีวิลัย ไตรแก้วโรงเรียนบ้านแม่อุมลองกรรมการ
5. นางสาวปาวีรัตน์ ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวาสนา กุลจิตร์โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ นิเทโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสยามล เพียรงานโรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการ
4. นางกฤษณา สุวรรณลพโรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางอวยพร วังกัลยาโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)ประธานกรรมการ
2. นางขวัญญธรณ์ จันทะเมธีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)รองประธานกรรมการ
3. นางอำภา สว่างชัยพรโรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อกกรรมการ
4. นายอุกฤษฎ์ ไชยมาลีโรงเรียนบ้านแม่เงากรรมการ
5. นางชยาภรณ์ แจ้งจิตรโรงเรียนลุ่มน้ำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางอาภรณ์ จิตต์มาลาโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศรีเพ็ญ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริกานต์ สัมพันธ์วนาโรงเรียนแม่ฮุกรรมการ
4. นางสาวอภิรดี เลาซางโรงเรียนป่าหมากวิทยากรรมการ
5. นางพูลเพ็ญ ชาญณรงค์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร ใจแสนโรงเรียนห้วยไก่ป่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ก้อนมณีโรงเรียนบ้านอุมดาใต้รองประธานกรรมการ
3. นางคนึงนิตย์ สมแก้วโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นางปภาพร ศรีเจริญตระกูลโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
5. นางทิพากร บุญสนองโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางผ่องศรี คำสัตย์โรงเรียนบ้านแม่สรรค์น้อยประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะรองประธานกรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ โฉมพรรณโรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
4. นางสาวสาธิตา กัณนิกาโรงเรียนแม่สะปึ๋งกรรมการ
5. นางสาวอังคนา วงค์อ้ายโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางกมลชนก วนาศิริโรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดาภา วงศ์ไชยาโรงเรียนบ้านห้วยทรายรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา เหมืองหม้อโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193กรรมการ
4. นายนันทวัฒน์ มหาวันโรงเรียนบ้านแม่ลิดกรรมการ
5. นางอัจฉริยาพร กำจัดโรงเรียนบ้านแม่กองคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสายสุดา ตาบังโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางนริสรา โพธิพฤกษ์โรงเรียนบ้านแพะพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมลฤดี มั่นในโรงเรียนห้วยกองมูลกรรมการ
4. นางขวัญฤทัย วงค์แจ่มโรงเรียนห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ ณ น่านโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางดรุณี หมอกคำจันโรงเรียนบ้านแม่สวดประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราพรรณ หอมนานโรงเรียนบ้านกองก๋อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรภาพรรณ มัลลิกาโรงเรียนบ้านเลโค๊ะกรรมการ
4. นางกัญช์ภัสส์ พงษ์พานิชย์โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางอารีย์ มินมุนินท์โรงเรียนบ้านแม่สุประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ หยกอาภาสิริโรงเรียนบ้านแม่กะไนรองประธานกรรมการ
3. นายพรชัย สุนภาสถาพรโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10กรรมการ
4. นางราณี ถาทวีโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. นายชุมพร แจ้งจิตรโรงเรียนลุ่มน้ำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางทัตพร คำยืนโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนาตญา จันแสนโรงเรียนบ้านแพะพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศิริขวัญ เพ็ญจิตต์โรงเรียนบ้านแม่เงากรรมการ
4. นางวาสนา แก้วใสโรงเรียนบ้านท่าสองแควกรรมการ
5. นางสาววรัญญา อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางศุภลักษ์ ปินตาโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ เชวงกิจไพศาลโรงเรียนท่าสองแควรองประธานกรรมการ
3. ส.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ เมฆบุญเขตโรงเรียนต.ช.ด.แม่ลางิ้วกรรมการ
4. นางรัชฎาภรณ์ เสคาโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)กรรมการ
5. นางสาวสุภัตรา จันแก้วโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ พันเลิศโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางแสงทอง ฟองลอยโรงเรียนอนุบาลกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ จตุแสนโรงเรียนไท่จงกรรมการ
5. นางสาวนวลจันทร์ จอมเมืองกาศโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย ขัติยะโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซางประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ทองแก้วโรงเรียนราชประชาฯรองประธานกรรมการ
3. นางพิทตยา คำแปงโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
4. นางโสมสราริน ผิวนวลโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
5. นายนิวัติ จงสร้างสรรค์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางอัมพร อินตาวงษ์โรงเรียนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย แก้วศักดิ์โรงเรียนบ้านต้นงิ้วรองประธานกรรมการ
3. นางผกามาศ ปิ่นประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา น้อยสกุลโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
5. นางพรนรินทร์ มะโนคำโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางอัมพร อินตาวงษ์โรงเรียนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย แก้วศักดิ์โรงเรียนบ้านต้นงิ้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา น้อยสกุลโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
4. นางผกามาศ ปิ่นประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการ
5. นางพรนรินทร์ มะโนคำโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางศิรินันท์ สมาศิลป์โรงเรียนบ้านศรีมูลเมืองประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ จ๊ะปินโรงเรียนบ้านท่าสองแควรองประธานกรรมการ
3. นางภาวิณี คำใสโรงเรียนบ้านแม่ทะลุกรรมการ
4. นางนุชจีราภรณ์ จิตรค้ำคุณโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการ
5. นางเกตุสุดา วรรณวินิจโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางศิรินันท์ สมาศิลป์โรงเรียนบ้านศรีมูลเมืองประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ จ๊ะปินโรงเรียนบ้านท่าสองแควรองประธานกรรมการ
3. นางนุชจีราภรณ์ จิตรค้ำคุณโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการ
4. นางภาวิณี คำใสโรงเรียนบ้านแม่ทะลุกรรมการ
5. นางเกตุสุดา วรรณวินิจโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายทวุธ วงศ์วงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33ประธานกรรมการ
2. นางณัฐกาญจน์ วีรกิจธีรกุลโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัลยาพร กระทู้โรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการ
4. นางสุรีย์พร สิงห์แก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ผาติธีรกุลเดชโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายทวุธ วงศ์วงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33ประธานกรรมการ
2. นายจักรวาล รักสกุลใหม่โรงเรียนบ้านแพะพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัลยาพร กระทู้โรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการ
4. นางดวงพร คงนาโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางศุมารินทร์ ไชยประโคมโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสุกัลยา วงศ์บุญโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ บุญมาคำโรงเรียนบ้านเลโคะรองประธานกรรมการ
3. นางอริสรา เขียวมูลโรงเรียนบ้านแม่ละกรรมการ
4. นางขนิษฐา มิ่งอรุณมงคลโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์กรรมการ
5. นางจันจิรา ศรีบุศย์โรงเรียนแม่แลบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสง่า ศรีวิชัยวงศ์โรงเรียนป่าหมากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิศักดิ์ ทิพย์มังโรงเรียนแม่สะปึ๋งใต้รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารดา เฒ่าตระกูลโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์กรรมการ
4. นายณรงค์ อินดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการ
5. นางสาวรัชฎาภรณ์ ธรรมขันธ์โรงเรียนแม่สะปึ๋งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสิรวิชญ์ มะโนธรรมโรงเรียนบ้านอุมดาเหนือประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพงษ์ ขัดสีโรงเรียนราชประชาฯรองประธานกรรมการ
3. นายเสกสรร บุญปลูกโรงเรียนแม่งะกรรมการ
4. นางปราณี จันทร์วันโรงเรียนอุมดาใต้กรรมการ
5. นางสาวนวลจันทร์ จอมเมืองกาศโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวนฤนาท วัฒนวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ วรรณวินิจโรงเรียนบ้านแม่แลบรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภิรดา ริยองโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสกรรมการ
4. นางสาวจิตราวดี เร่งถนอมทรัพย์ โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ สันติสกุลชัย โรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิราวรรณ์ มีศรี โรงเรียนบ้านแพะพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ อินมาโรงเรียนบ้านแม่กะไนรองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ประดิษฐ์โรงเรียนราชประชาฯกรรมการ
4. นายทวี เทียมคีรีโรงเรียนบ้านแม่จ๊างกรรมการ
5. นางรสสุคนธ์ รุ้งประนมกร โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางอินธิรา ธนรัตนพิศาลโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจงศิริ วิวัฒน์เชาว์พันธ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(ทุ่งพร้าว)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพร อรุณแจ่มวิไลโรงเรียนบ้านขุนแม่ลากรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ กล่ำแย้ม โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือกรรมการ
5. นายณัฐพล ทาปิยะโรงเรียนบ้านกองก๋อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี วัลลภาโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางธีรดา สิงห์สูตร โรงเรียนบ้านแม่กองแปรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเดือนฉาย สุริยาส่องไพรโรงเรียนบ้านแม่ลิดกรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ ทะนันไชยโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการ
5. นางสาวบุณยวีร์ คงความดีโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมหวัง วงศ์แจ่มโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางณัชชา โพธฺ์ดี โรงเรียนบ้านแม่สวดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา ตุงคนาครโรงเรียนบ้านแม่แพกรรมการ
4. นางชิดชไม พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านแม่ปางกรรมการ
5. นางสาวณัฐรดา ปิ่นประยูรโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพนิดา วงศ์อ้ายโรงเรียนห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางกฤตติมา สิงห์สูตร โรงเรียนโรงเรียนดอนชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวดรุณี เชวงกิจไพศาลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพนิดา ตาแก้วโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการ
5. นายธนพัฒน์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านเลโคะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาววัชราภรณ์ น้อยสกุลโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววริยา ทาทะลักษณ์โรงเรียนบ้านห้วยโผรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรัญญาพร ฝั้นเต่ยโรงเรียนบ้านท่าสองแควกรรมการ
4. นางสาวจำลองลักษณ์ พันธ์จันทร์โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์กรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสร้อยฟ้า ขยันงานโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรชา ทองประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย เทพเสาร์โรงเรียนบ้านทุ่งแพมกรรมการ
4. นางพัฒนาภรณ์ บุญสุทธิ์โรงเรียนบ้านแม่จอกรรมการ
5. นางสาวฝนทิพย์ ธนชัยสิทธิกุล โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางปราจิน สายฝั้น โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าประธานกรรมการ
2. นางจีรภา แก้ววงศ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ดวงดี โรงเรียนห้วยสิงห์กรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ คชไพรโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมีตรภาพที่ 193กรรมการ
5. นายณรงค์เดช พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ บุญลือโรงเรียนบ้านคะปวงประธานกรรมการ
2. นางวารุณี ศรีมาลี โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมีตรภาพที่ 193รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตติยาพร จันต๊ะโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
4. นางสาวจรัสศรี ดีเพียรโรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการ
5. นายไกรลาศ รบชนะโรงเรียนบ้านแม่ปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางวนิดา คำลือโรงเรียนบ้านแม่หลุยประธานกรรมการ
2. นางสาวนิมิตรพร จันตาโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมีตรภาพที่ 193รองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงศ์ วัชวงษ์โรงเรียนไท่จงกรรมการ
4. นางสาววิภาดา แก้ววงศ์ธิโรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหวกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ บุญมาคำโรงเรียนพระบาทฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ ทินแย่งโรงเรียนบ้านแม่กองแปประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ พูลธวัช โรงเรียนบ้านป่าโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายพรสวัสดิ์ กรุณาคุณโรงเรียนแม่แลบกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ วงศ์คีรี โรงเรียนบ้านละอูบกรรมการ
5. นายกิตติพันธ์ ปวงคำโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสิทธิศักดิ์ ชูสินทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยผึ่งใหม่ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎาภรณ์ คำปันโรงเรียนบ้านแม่โถรองประธานกรรมการ
3. นายรชานนท์ ฤดีแกล้วกล้าโรงเรียนแม่แลบกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจรูญ คันธะระโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือกรรมการ
5. นายภูตะวัน แสนใจอิโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสมควร คำเรืองโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)ประธานกรรมการ
2. นายถวิล สารภีสุวรรณสาร โรงเรียนบ้านละอูบรองประธานกรรมการ
3. นายอุทัย ขจรงามยิ่งโรงเรียนท่าสองแควกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ผกา แก้วเงินโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. นางสาวกันต์กมล คุณรัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายปกรณ์ คงแแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(ทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางปรัศนีใจ ราชพลแสนโรงเรียนห้วยไก่ป่าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบัญชา ประสมสงค์ โรงเรียนแม่สะปึ๋งใต้กรรมการ
4. นางสาวนริศรา มากมี โรงเรียนราชประชากรรมการ
5. นายสากล ชนะบูรณ์โรงเรียนบ้านแม่ต๊อบเหนือกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวณัฐฐิฐา มณีรัตน์ผ่องไพรโรงเรียนบ้านห้วยโผประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ขำเลิศบ้านห้วยผึ้งใหม่รองประธานกรรมการ
3. นายพนม แสงศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
4. นายอรรถพล เทพจันทร์โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้งกรรมการ
5. นางยุพิน ชัยนันตาโรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอรรถชาติ หินแปงโรงเรียนบ้านอมพายประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ จิรยุทธนาโรงเรียนบ้้านห้วยผึ้งรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ใจคำโรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวริศรา หลักบุญโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่33 (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นายเสรี อัยกรโรงเรียนแม่ต๊อบเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายธารินทร์ อินนั่งแท่นโรงเรียนห้วยมะกอกกรรมการ
4. นางสาวอังคณา วงค์คำโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
5. นางวาริกา สุยะโรงเรียนบ้านแม่ปางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายดำรงค์เดช วงศ์ละม่อมรัตนประทีปประธานกรรมการ
2. นายธนาคม นะกาลังบ้านห้วยแห้งกรรมการ
3. นางสาวอังคณา วงค์คำชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
4. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพุทธฺพงษ์ โรจนเกียรติคุณบ้านท่าตาฝั่งประธานกรรมการ
2. นางสิริพร อินต๊ะขวาบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
3. นายสุปรีชา ษมาชัยเรืองฤทธิ์บ้านห้วยม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. พระประพันธ์ วิสุทฺธิจิตฺโตวัดศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางดรุณี หมอกคำจันบ้านแม่สวดกรรมการ
3. นางขวัญธัญญธรณ์ จันทะเมธีไทยรัฐวิทยา ๓๓กรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ อ้ายนันท์ดูลาเปอรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางฉันทนา ศรีศิลป์บ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา กันทาหอมทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายพรชัย สุนภาสถาพรเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ เสนาคำบ้านห้วยโผกรรมการ
5. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางฉันทนา ศรีศิลป์บ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุนภาสถาพรเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10กรรมการ
3. นางสาวปนัดดา กันทาหอมทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ เสนาคำบ้านห้วยโผกรรมการ
5. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวรฉัตร ฉัตรตันใจโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา คำภีระโรงเรียนบ้านแม่จอรองประธานกรรมการ
3. นางสิริพร ฝั้นเต่ยโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางพัชรี ปันทวังโรงเรียนบ้้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางนภควรรณ ธิมาโรงเรียนบ้านศรีมูลเมืองรองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ขจรศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193กรรมการ
4. นางธนาพร มั่นอ่าวโรงเรียนบ้านละอูบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ประไพ วิริยะภาพโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางกัญญ์ภิญญา ป้อมบุปผาโรงเรียนแม่สวดรองประธานกรรมการ
3. นายเจษฏา กันทาทรัพย์โรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางบรรเรียง ปวงคำคงคะปวงประธานกรรมการ
2. นางสุธารัตน์ ปวงจักร์ทาโรงเรียนลุ่มน้ำกรรมการ
3. นางสาวปวรรัตน์ แดงไฟโรงเรียนอนุบาลเทศบาลกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ ศึกษาพงศ์พันธ์บ้านห้วยเดื่อกรรมการ
5. นางสาวรัตนา พวงไพรพฤกษ์โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศิริพรรณ วงศ์สันติพงษ์นักวิชาการวัฒนธรรมอำเภอแม่สะเรียงประธานกรรมการ
2. นางสาวรังสิมา พิกุลงามไทยรัฐวิทยา ๓๓กรรมการ
3. นางสาวฉัตรสุดา รัตนชมภูบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
4. นางสาวชนิดาภา วงศ์ไชยาบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นายพนมไพร ใจขัดบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ ก้างออนตาบ้านแพะพิทยาประธานกรรมการ
2. นายนนท์ปวิธ ขิรณะอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)กรรมการ
3. นางวิไลพร ภักดิ์ปานอนุบาลธารทิพย์กรรมการ
4. นายวิทวัส เจริญศรีทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
5. นายเจนตะวัน ศรีวิชัยบ้านทิยาเพอ สาขากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. พระประพันธ์ วิสุทฺธิจิตฺโตวัดศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ วิจันทรโรงเรียนราชประชาฯกรรมการ
3. นายประวิตร ประธรรมโยกศน.อำเภอแม่สะเรียงกรรมการ
4. นายสวาท ใจมาดีบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นายสุพจน์ สุขสมหวัง โรงเรียนบ้านแม่สามแลบกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ คำเรืองโรงเรียนบ้านแม่ต๊อบเหนือประธานกรรมการ
2. นายปิยวิทย์ ปิยะโกศลโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายมานพ สุดสวยวนาโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการ
4. นายสุวิจักขณ์ วาสน์เกื้อกูลโรงเรียนบ้านแม่โถใต้กรรมการ
5. นายสัญญา บุญสนองโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ เขียวมูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33ประธานกรรมการ
2. นายสมทบ ใจจักรคำโรงเรียนเจ้าพ่ออุปถัมถ์ 10กรรมการ
3. นายสรายุทธ์ ชะนาราโรงเรียนบ้านละอูปกรรมการ
4. นายสนั่น หลักรอดโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
5. นางสาวลาวัณฉวี ลาดหนองขุ่นโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ปวงคำคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นางฐิติมา ใจพันธ์โรงเรียนบ้านอุมป๊อกรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรัตน์ อุตส่าห์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10กรรมการ
4. นางสาวรสรินทร์ จันทร์ต๊ะภาโรงเรียนแม่สะปึ๋งกรรมการ
5. นายพรสวัสดิ์ กรุณาคุณโรงเรียนบ้านแม่แลบกรรมการ
6. นายวิเชียร อุตะภาโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสุทธินันท์ สรรเสริญบุญโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์กรรมการ
8. นายศุภัฎฎ์ไชย เดียวสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพิเชียร เกลอดูโรงเรียนบ้านแพะพิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ สุทนโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภินันท์ ขัตติยะโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการ
4. นายสถาพร คำเอ้ยโรงเรียนแม่ฮุกรรมการ
5. นายธนู จิตอารีย์โรงเรียนพระบาทห้วยผึ้งกรรมการ
6. นายกัมพล กมลวิสัยโรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการ
7. นายกฤษระ ใจพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ อัมพุธโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์เดช วงค์ละม่อมโรงเรียนรัตนประทีปวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชุมพร แจ้งจิตรโรงเรียนลุ่มน้ำกรรมการ
4. นายอิศรา บุญสุทธิ์โรงเรียนบ้านแม่สุกรรมการ
5. นายสถาพร คำเอ้ยโรงเรียนแม่ฮุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายวุฒิชัย ใจสุโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักกฤษณ์ ทองอิสสระโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ เมืองอินทร์โรงเรียนบ้านหนองม่วนกรรมการ
4. นางพิมลพรรณ สมบัติพนาโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)กรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา รัตนาโรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอัครัช สิปปนันท์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ แสงน้อยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลรองประธานกรรมการ
3. นายประสงค์ อินสุวรรณโรงเรียนราชประชาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางศิราภรณ์ สิริวิจิตรกุลโรงเรียนสะปึ๋งใต้ประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ แสงน้อยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลรองประธานกรรมการ
3. นายอลงกรต จูด้วงโรงเรียนบ้านแม่อุมลองกรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ โชคฤทัยวัลย์โรงเรียนบ้านแม่หลุยกรรมการ
5. นางสาวเสาวณีย์ จันต๊ะโรงเรียนบ้านผาแดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางศิริพร โพธิ์หย่าโรงเรียนบ้านแพะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติ จารุชาตโรงเรียนบ้านแม่โถรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา สอนมาลาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
4. นางรุจิกาญจน์ ปุ๊ดพรมโรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยากรรมการ
5. นางขวัญฤทัย วงศ์แจ่มโรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ โคนโทโรงเรียนแม่ลานอยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงศ์ บุญปราบโรงเรียนบ้านแม่ขีดรองประธานกรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ เผ่าพันธุ์เหนือโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ นันโตโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษากรรมการ
5. นายนนท์ประวิธ ขิระณะโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงศ์ บุญปราบโรงเรียนบ้านแม่ขีดประธานกรรมการ
2. นายอัครัช สิปปนันท์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ นันโตโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษากรรมการ
4. นายสมบัติ โคนโทโรงเรียนแม่ลานอยดรุณสิกข์กรรมการ
5. นายอนิรุทธิ์ เผ่าพันธุ์เหนือโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสถาพร คำเอ้ยโรงเรียนแม่ฮุประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ อินสุวรรณโรงเรียนราชประชาฯรองประธานกรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ เผ่าพันธุ์เหนือโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์กรรมการ
4. นายนนท์ประวิธ ขิระณะโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)กรรมการ
5. นายโอภาส ประวัติงามโรงเรียนร่มฉัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางเทียมจันทร์ ยั่งยืนโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลัยวรรณ ทานาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ทวีวงศ์อำไพโรงเรียนบ้านทิยาเพอกรรมการ
4. นายปรัชญานุพงษ์ คำน้อยโรงเรียนบ้านสามกรรมการ
5. นายพัฒนมงคล กำจัดโรงเรียนบ้านแม่กองคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสุภาพ พุ่มเรียงป่าโรงเรียนบ้านแม่และประธานกรรมการ
2. นายมนัส แก้วทะวันโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ารองประธานกรรมการ
3. นายพีระวัตร ศรีเมืองโรงเรียนบ้านผาแดงหลวงกรรมการ
4. นางสาวณัฐชญา ปวงคำคงโรงเรียนบานต้นงิ้วกรรมการ
5. นายพัฒนมงคล กำจัดโรงเรียนบ้านแม่กองคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางกานต์ศิริ หลวงมะลิโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193ประธานกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ อินต๊ะมังโรงเรียนลุ่มน้ำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสยาม ครจารีโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ มหาชัยโรงเรียนบ้านแม่จ๊างกรรมการ
5. นายชยพล ตาพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ โคนโทโรงเรียนแม่ลานอยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายสุเมฆ วีระโรงเรียนราชประชาฯกรรมการ
3. นายโอภาส ประวัติงามโรงเรียนร่มฉัตรกรรมการ
4. นายวุฒิชัย ใจสุโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ นันโตโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสมปอง แสนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นางอำภา สุภะมาตราโรงเรียนบ้านแม่แลบรองประธานกรรมการ
3. นายอุทัย ตันศิริโรงเรียนบ้านนกองก๋อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอุทิศ จ๊ะปินโรงเรียนบ้านท่าสองแควประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ วงค์ขัติโรงเรียนบ้านอมพายรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ณัฐธยานนท์โรงเรียนบ้านนาดอยกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา ปะนันทาโรงเรียนบ้านแม่ปุ๋นกรรมการ
2. นายกฤตภัทร อรุณดีโรงเรียนเพียงหลวง 11กรรมการ
3. นางอัจฉริยาพร กำจัดโรงเรียนบ้านแม่กองคากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
3. นายประเสริฐ เกิดมงคลโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
3. นายประเสริฐ เกิดมงคลโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธวัช โลกาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
2. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกอร ติ๊บหลานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวิลลอง วรรณสุโรงเรียนบ้านกอมูเดอประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา นิยมโรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวงรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ แป้นเขียวโรงเรียนราชประชาฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวิลลอง วรรณสุโรงเรียนบ้านกอมูเดอประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา นิยมโรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวงรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ แป้นเขียวโรงเรียนราชประชาฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายธวัช โลกาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายมัชฌมา บุญทวีโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
3. นางอรทัย ยวงศิริโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายมนัส จันทร์กุญชรโรงเรียนชุมชนบ้านนำดิบประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สุทธกุลโรงเรียนบ้านท่าสองแควกรรมการ
3. นางจันทร์ แก้วทะวันโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางพิกุล ไชยอาสาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบุญเที่ยง แก้วเสมอโรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ วนาสถิตย์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางพิกุล ไชยอาสาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบุญเที่ยง แก้วเสมอโรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ วนาสถิตย์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสยาม เรืองสุกใสย์โรงเรียนล่องแพวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฉัตริยานันท์ วงศ์ทองโรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยากรรมการ
3. นางเมธิกา รัตนรังษีโรงเรียนดอนชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสยาม เรืองสุกใสย์โรงเรียนล่องแพวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฉัตริยานันท์ วงศ์ทองโรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยากรรมการ
3. นางเมธิกา รัตนรังษีโรงเรียนดอนชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายเจริญ สมปัญญาโรงเรียนดอนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัญวรา วงค์ธิดาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ปู่หล้าโรงเรียนบ้านเลโคะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายเจริญ สมปัญญาโรงเรียนดอนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัญวรา วงค์ธิดาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ปู่หล้าโรงเรียนบ้านเลโคะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทวี เฮียงโฮมโรงเรียนบ้านแพะพิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายเจตรินชัย เจริยเล็กโรงเรียนบ้านแม่ละกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทวี เฮียงโฮมโรงเรียนบ้านแพะพิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายเจตรินชัย เจริญเล็กโรงเรียนบ้านแม่ละกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองสุข นิลภาโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง อัตไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ วนาสถิตย์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ สืบพงษ์เอื้อโรงเรียนบ้านแม่หารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทองสุข นิลภาโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง อัตไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ วนาสถิตโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ สืบพงษ์เอื้อโรงเรียนบ้านแม่หารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายเศวต ครองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยากรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2กรรมการ
3. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ แป้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2กรรมการ
2. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ แป้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบวร เรืองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแม่สะเรียงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ แป้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ชาย ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)ประธานกรรมการ
2. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
4. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
5. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)ประธานกรรมการ
2. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
4. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
5. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)ประธานกรรมการ
2. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
4. นางสาวกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
5. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)รองประธานกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
4. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)รองประธานกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
4. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)รองประธานกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
4. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)รองประธานกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
4. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางกัญวรา วงค์ธิดาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ตาตันโรงเรียนบ้านกลอเซโลกรรมการ
3. นางสาวนวพรรษ จันทร์ลอยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางศิริวรรณ งอกงามโรงเรียนบ้านท่าสองแควประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ปวงคำโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
3. นางสาวสุมาลี พรหมปัญโญโรงเรียนบ้านแม่จ๊างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวปิมธ์ แสงอุทัยโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกฤตภัทร อรุณดีโรงเรียนเพียงหลวง11(บ้านสล่าเจียงตอง)กรรมการ
3. นายศุภชัย จันทร์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวนภัสวรรณ อินต๊ะโรงเรียนบ้านแม่สวดประธานกรรมการ
2. นางสาวอักษราพร แสงศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหัวแม่โถกรรมการ
3. นางอัญชลีย์ เผ่าพันธุ์เหนือโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายทวี เฮียงโฮมโรงเรียนบ้านแพะพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา ไผทพิทักษ์วงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ปู่หล้าโรงเรียนบ้านเลโคะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางอมลวรรณ จำปาทองโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นางสาววันทนีย์ พรหมโรงเรียนป่าหมากวิทยากรรมการ
3. นางชลินทรา คำวันดีโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวพรเพ็ญ กมลวิสัยโรงเรียนบ้านแม่โถประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐิกา ตันเจริญโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสกรรมการ
3. นางสาวมติกาญจน์ ขาวสะอาดโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางบุปผา สุวรรณลพโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวมานิดา เสาวรสโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
3. นางสาวสุภาพ เพชรพญาไพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสุมิตรา พนาพงศ์ไพรโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงเดือน ปัญญาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
3. นายชวลิต เฮียงโฮมโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
4. นายอัศวิน สิทธิประภาโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา สิงห์สูตรโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยมาศ ชุม่วิเศษโรงเรียนบ้านขุนแม่ลากรรมการ
3. นางสาวลีลาวดี จีระเสมานนท์โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
4. นางสาวเฟื่องลดา เมืองแก้วโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. นางสาววรัญญา เครือสารโรงเรียนบ้านนาดอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางจิตตราพร ศรีศักดิ์อุดมชัยโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญมี อุดมดอนโรงเรียนบ้านกองก๋อยกรรมการ
3. นางสาววันทนีย์ สุวรรณลพโรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวนวพร ขจิตกาญจนาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายพิชยดนย์ กิ่งแก้วเพชรโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวนวพร ขจิตกาญจนาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายพิชยดนย์ กิ่งแก้วเพชรโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางจตุพร อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางสาวส่วยหน่อย การวิเศษศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่แลบกรรมการ
3. นางสาวพัชราพรรณ กันทะลือโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายณรงค์ วงศ์แก้วโรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหวกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ สุขหยอมโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวอัญชลี ประจงโรงเรียนแม่ฮุประธานกรรมการ
2. นางสุพร มากคำโรงเรียนบ้านเสาหินกรรมการ
3. นางสาวภัทรา กัลยาโรงเรียนแม่สะปึ๋งกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสง่า สิทธิ์โรงเรียนบ้านสบหารประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา ชัยชนะโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ วรรณวินิจโรงเรียนแม่แลบกรรมการ
4. นายภูวนาถ ปัญญาโรงเรียนราชประชาฯกรรมการ
5. นายธนภัทร สิริวิจิตรกุลโรงเรียนลุ่มน้ำวิทยากรรมการ
6. นางดวงรัตน์ สายสวาทโรงเรียนบ้านหัวลากรรมการ
7. นายนภศูล สมวิสัตย์โรงเรียนบ้านแม่ทะลุกรรมการ
8. นายชาคริต อินแถลงโรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะกรรมการ
9. นายอนุสรณ์ ตาสาโรงเรียนบ้านแม่จ๊างกรรมการ
10. นายสัญญา บุญสนองโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายดำรง ปันทะวังโรงเรียนบ้านอมพายประธานกรรมการ
2. นายประจญ สิงหนาทโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงรองประธานกรรมการ
3. นางเพชราลัย แตงน้อยโรงเรียนบ้านศรีมูลเมืองกรรมการ
4. นายกิติพันธ์ ปวงคำโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
5. นายอนันต์ ประวังโรงเรียนบ้านพะมอลอกรรมการ
6. นายดอนชัย สุธาโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
7. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)กรรมการ
8. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีเมืองโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมนัส จันทร์กุญชรโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายพีระยุทธิ์ นงค์ยาโรงเรียนสังวาลย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ สุทนโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นายจิรพัส ปันดิษโรงเรียนบ้านแม่แพน้อยกรรมการ
5. นายธนกฤต โตสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่เงากรรมการ
6. นายอดุลย์ เขียวมูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการ
7. นายรักเกียรติ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายถวิล แดงสุกสีโรงเรียนบ้านแม่โถประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ประไพ วิริยะภาพโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดาภา วงษ์ไชยยาโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นายสัญญา บุญสนองโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
5. นางฉันทนา ศรีศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสมใจ อินทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193ประธานกรรมการ
2. นายจำรัส ปันทะวังโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้รองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ จำรัสโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการ
4. นางสาวไสว ออกสุขโรงเรียนบ้านกอกหลวงกรรมการ
5. นายประสาท วันทะนะโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ เขียวมูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไชย ใจสุโรงเรียนสังวาลย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงค์ สายสุริยะโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
4. นางสาวภาวิณี ศรีกระจ่างโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมถ์ ๑๐กรรมการ
5. นางศิขริน มงคลเจริญฤทธฺ์โรงเรียนบ้านแพะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสุภาวดี ประวัติงามโรงเรียนอนุบาลกรรมการ
2. นางชยาภรณ์ แจ้งจิตรโรงเรียนลุ่มน้ำกรรมการ
3. นายบุญชัย ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
4. นางกัญญ์ภิญญา ป้อมบุปผาโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ ณ น่านโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเขมรักษ์ กุมารสิทธิ์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุเพ็ญ วงค์เทพโรงเรียนบ้านแม่ปางรองประธานกรรมการ
3. นางพรฉวี ธิทะโรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการ
4. นางกาญจนา เหมืองหม้อโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
5. นางลัดดาวรรณ อภิวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร ใจแสนโรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวธิดา กันทาโรงเรียนบ้านดอนชัยรองประธานกรรมการ
3. นางมาลี คำภีระโรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา พิศฏางค์โรงเรียนบ้านแม่จ๊างกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ตุ้ยสารโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางทิพากร บุญสนองโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ แป้นเขียวโรงเรียนราชประชานุคราะห์ ๒๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร พรหมเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี อินแถลงโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายชาญนรินทร์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านแม่สะลาบกรรมการ
3. นางสาวจรัสศรี ดีเพียรโรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการ
4. นายพฤธิกร สุรีย์โรงเรียนบ้านแม่อมลานกรรมการ
5. นายกิติคุณ เมฆอากาศโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวปนัดดา กันทาหอมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ มะโนธรรมโรงเรียนไท่จงกรรมการ
3. นายภูเบศวร์ รัตนมงคลโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการ
4. นางสาวสุดาพร วงศ์กิติโรงเรียนบ้านทิยาเพอกรรมการ
5. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางฐิติพร ไหวดีโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก คำวินิจโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกชกร เนียมท่าเสาโรงเรียนบ้านแม่สะเรียงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดงโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิราภรณ์ สิริวิจิตรกุลโรงเรียนลุ่มน้ำวิทยากรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ คงคาใสโรงเรียนบ้านแม่สะเรียงกรรมการ
4. นางสาววลัยพร หงษ์จันดาโรงเรียนบ้านบุญเลอกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด นิลมลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธนาคาร โกศัยโรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการ
3. นายจักพร สะตะโรงเรียนแม่ฮุกรรมการ
4. นางนงนุช วิชชโลกาโรงเรียนบ้านแม่สามแลบกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวรรณ อภิวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ เชาวน์ชวานิลโรงเรียนบ้านอมพายประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ เซนักค้าโรงเรียนบ้านนาดอยกรรมการ
3. นายอนุพงศ์ จิตหาญโรงเรียนแม่แลบกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ มิ่งศรีสุขโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพันธ์ มาลีโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
3. นางสาวภาวินี ติ๊บแสนโรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ มีบุญโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)ประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ จิตหาญโรงเรียนแม่แลบกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ เซนักค้าโรงเรียนบ้านนาดอยกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา กันทาหอมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวจรัสศรี ดีเพียรโรงเรียนบ้านห้วยโผประธานกรรมการ
2. นายอถิเชษฐ์ หมื่นเทพโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ มะโนธรรมโรงเรียนไท่จงกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านเลโคะกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางณัฐชมลณ์ อรัญญภูมิโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกิติคุณ เมฆอากาศโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านเลโคะกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายจักกฤษ มหาสิงห์โรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณฐนน สมเจริญโรงเรียนบ้านป่าแก่กรรมการ
3. นายสมคิด สิงห์สูตรโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นายอุทิศ จ๊ะปินโรงเรียนบ้านท่าสองแควกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวธัญชนก คำวินิจโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดงโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายพฤทธิกร สุรีย์โรงเรียนบ้านแม่อมลานกรรมการ
4. นางปรียา จำรัสโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนาคาร โกศัยโรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสมคิด สิงห์สูตรโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายประหยัด นิลมลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นายสุวิทย์ มณีทองโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ มะโนธรรมโรงเรียนไท่จงกรรมการ
5. นายชาญนรินทร์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านแม่สะลาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ศรีบุษย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก คำวินิจโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรวาล รักสกุลใหม่โรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการ
4. นายอุทิศ จ๊ะปินโรงเรียนบ้านท่าสองแควกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ มีบุญโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีไพภร มุ่งดีโรงเรียนบ้านแม่ลิดประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ คงคาใสโรงเรียนบ้านแม่สะเรียงกรรมการ
3. นายสุวิทย์ มณีทองโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการ
4. นายสายันต์ รัตนรังษีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต โตสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่เงาประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ รัตนรังษีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑กรรมการ
3. นายศุภชัย ศรีบุษย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีไพภร มุ่งดีโรงเรียนบ้านแม่ลิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายประยูร อยู่สุภาพโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อประธานกรรมการ
2. นายณที คำรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการ
3. นายทวี พิสสมัยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นายสามารถ ยงศรีมงคลชัยโรงเรียนบ้านแม่สะเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประยูร อยู่สุภาพโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อประธานกรรมการ
2. นายณที คำรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการ
3. นายทวี พิสสมัยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นายสามารถ ยงศรีมงคลชัยโรงเรียนบ้านแม่สะเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายนนท์ปวิธ ขิระณะโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)ประธานกรรมการ
2. นายณฑวรรษ นนท์ศรีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางมาลัย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายนนท์ปวิธ ขิระณะโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)ประธานกรรมการ
2. นายณฑวรรษ นนท์ศรีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางมาลัย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑กรรมการ
4. นางศิขริน มงคลเจริญฤทธิ์โรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการ
5. นายบุญชัย ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุเพ็ญ วงค์เทพโรงเรียนบ้านแม่ปางประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ สวัสดีโรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการ
3. นางวันพร รุ้งประนมกรโรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะกรรมการ
4. นางณัฐธิกา กิจเมืองโรงเรียนดอนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสำเนียง อัตไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นางแพรวนภา ธรรมเนียมต้นผอ.โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลแม่ยวมกรรมการ
3. นางสาวเยาวเรศ กิติลังการ์ผอ.กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ยวมกรรมการ
4. นายมงคล เกียรติฟูเฟื่องเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้กรรมการ
5. นางสาวภัสราภรณ์ วงษ์จันทธนพงษ์นักวิชาการเกษตร เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้กรรมการ
6. นางสาวกิตติยา มิ่งศรีสุขโรงเรียนร่มฉัตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ สวัสดีโรงเรียนบ้านแม่ขีดประธานกรรมการ
2. นางณัฐธิกา กิจเมืองโรงเรียนดอนชัยวิทยากรรมการ
3. นางสุเพ็ญ วงศ์เทพโรงเรียนบ้านแม่ปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสำเนียง อัตไพบูลย์ผอ.โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ มะขามเทศบาลตำบลแม่ยวมกรรมการ
3. นายชลธี สมหมายนักวิขาการเกษตร เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้กรรมการ
4. นายมงคล เกียรติฟูเฟื่องเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้กรรมการ
5. นางสาวปริญนันท์ ช่างเหลาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวมกรรมการ
6. นายสมนึก ชัยเพชภูธรโรงเรียนบ้านกลอเซโลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางบัวจันทร์ ฉัตรตันใจโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าประธานกรรมการ
2. นางสุทธาวาส บุญยวงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑กรรมการ
3. นางสาวเมตตา พรมมาโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
4. นางนันธิญา จิรพนาสมโรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางบัวจันทร์ ฉัตรตันใจโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าประธานกรรมการ
2. นางสาวเมตตา พรมมาโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
3. นางสาวสุทธาวาส บุญยวงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑กรรมการ
4. นางนันธิญา จิรพนาสมโรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ประไพ วิริยะภาพโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันธิญา จิรพนาสมโรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุนกรรมการ
3. นางเกศริน วงษ์วัฒธรรมโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
4. นางเกียรติสุดา สิทธิร้านอาหารกรรมการ
5. นางมาลัย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนันธิญา จิรพนาสมโรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุนกรรมการ
2. นางเกศริน วงษ์วัฒธรรมโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
3. นางเกียรติสุดา สิทธิร้านอาหารกรรมการ
4. นายทศวรรษ นนท์ศรีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสุทธาวาส บุญยวงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายมาลัย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ประไพ วิริยะภาพโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
3. นายณฑวรรษ นนท์ศรีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุทธาวาส บุญยวงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ประธานกรรมการ
2. นายณฑวรรษ นนท์ศรีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวพรพิมล คำขอดโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวไสว ออกสุขโรงเรียนบ้านกอกหลวงประธานกรรมการ
2. นายนนท์ปวิช ขิระณะโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)กรรมการ
3. นางสาววนิดา บำรุงราษฎร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ มณีธรโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา บำรุงราษฎร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไสว ออกสุขโรงเรียนบ้านกอกหลวงกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางเสาวนีย์ ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงประธานกรรมการ
2. นางสาวอ้อมใจ วนาศิริโรงเรียนบ้านแม่ทะลุรองประธานกรรมการ
3. นางณิชกานต์ วงศ์ละม่อมโรงเรียนรัตนประทีปวิทยากรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตน์ เครืองามโรงเรียนบ้านละอูบกรรมการ
5. นางสาวสุภาพรรณ คิดดีโรงเรียนบ้านดอยงามกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางรักวิชา หนองเสโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นางนิภา เพียงไพรชมโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)รองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา ใจมะโนโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
4. นางสาวปภาณี ศิริปัญญาโรงเรียนบ้านแม่โถใต้กรรมการ
5. นางสาวนิลวรรณ จันธิดาโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพัชรี แก้วปราณีโรงเรียนดอนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ศิลาชาลโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)รองประธานกรรมการ
3. นางอิ่มเอม จ๊ะปินโรงเรียนท่าสองแควกรรมการ
4. นางจุฑามาศ แสนใจโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวประทุมพร อุตมณีโรงเรียนบ้านกองก๋อยกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางพานิช ปัญโญนันท์โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงประธานกรรมการ
2. นางมาลี คำภีระโรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฉัตรสุดา รัตนชมภูโรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
4. นางสาวพรนิภา ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
5. นางสาวแสงมณี ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี ครองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราพรรณ หอมนานโรงเรียนบ้านกองก๋อยกรรมการ
3. นางจงจิต ไชยวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี ครองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราพรรณ หอมนานโรงเรียนบ้านกองก๋อยกรรมการ
3. นางจงจิต ไชยวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุปราณี ครองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราพรรณ หอมนานโรงเรียนบ้านกองก๋อยกรรมการ
3. นางจงจิต ไชยวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวังสำนักเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณฑรีย์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวไม้หวาน กันทะวังโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวังสำนักเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวไม้หวาน กันทะวังโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยกรรมการ
3. นางสาวบุณฑรีย์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชราภรณ์ ไชยปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓ (บ้านทุ่่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางบรรเรียง ปวงคำคงโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการ
3. นางจรรจิกา ปวงคำคงโรงเรียนบ้านคะปวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพัชราภรณ์ ชัยปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓ (บ้านทุ่่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางบรรเรียง ปวงคำคงโรงเรียนบ้านคะปวงกรรมการ
3. นางจรรจิกา ปวงคำคงโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพัชราภรณ์ ชัยปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓ (บ้านทุ่่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางบุญศรี เมืองเจริญโรงเรียนบ้านคะปวงกรรมการ
3. นางบรรเรียง ปวงคำคงโรงเรียนบ้านคะปวงกรรมการ
4. นางจรรจิกา ปวงคำคงโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวมะลิวัลย์ ดีพอโรงเรียนบ้านป่าหมากประธานกรรมการ
2. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
3. นางน้องนุช ชูวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมะลิวัลย์ ดีพอโรงเรียนบ้านป่าหมากประธานกรรมการ
2. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
3. นางน้องนุช ชูวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวมะลิวัลย์ ดีพอโรงเรียนบ้านป่าหมากประธานกรรมการ
2. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
3. นางน้องนุช ชูวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวมะลิวัลย์ ดีพอโรงเรียนบ้านป่าหมากประธานกรรมการ
2. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
3. นางน้องนุช ชูวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบวร เรืองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแม่สะเรียงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ แป้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์กลุ่มส่งเสริมและจัดการศึกษาเอกชนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวมะลิวัลย์ ดีพอโรงเรียนบ้านป่าหมากประธานกรรมการ
2. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
3. นางน้องนุช ชูวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบวร เรืองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแม่สะเรียงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ แป้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์กลุ่มส่งเสริมและจัดการศึกษาเอกชนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายบวร เรืองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแม่สะเรียงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ แป้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์กลุ่มส่งเสริมและจัดการศึกษาเอกชนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบวร เรืองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแม่สะเรียงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ แป้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์กลุ่มส่งเสริมและจัดการศึกษาเอกชนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓ (บ้านทุ่่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓ (บ้านทุ่่งพร้าว)กรรมการ
3. นางสาวจันทร์ทิพย์ คงจรัสแสงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓ (บ้านทุ่่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓ (บ้านทุ่่งพร้าว)กรรมการ
3. นางจันทร์ทิพย์ คงจรัสแสงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓ (บ้านทุ่่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓ (บ้านทุ่่งพร้าว)กรรมการ
3. นางจันทร์ทิพย์ คงจรัสแสงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓ (บ้านทุ่่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓ (บ้านทุ่่งพร้าว)กรรมการ
3. นางจันทร์ทิพย์ คงจรัสแสงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอนก ไชยวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ อารีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางลัดดาวรรณ อภิวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวภัสราภรณ์ วงษ์จันทธนพงษ์นักวิชาการเกษตร เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ประธานกรรมการ
2. นายมงคล เกียรติฟูเฟื่องเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้กรรมการ
3. นางแพรวนภา ธรรมเนียมต้นผอ.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวมกรรมการ
4. นางสาวเยาวเรศ กิติลังการ์ผอ.กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ยวมกรรมการ
5. นางสาวกิตติยา มั่งศรีสุขโรงเรียนร่มฉัตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวภัสราภรณ์ วงษ์จันทธนพงษ์นักวิชาการเกษตร เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ประธานกรรมการ
2. นางแพรวนภา ธรรมเนียมต้นผอ.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวมกรรมการ
3. นายมงคล เกียรติฟูเฟื่องเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้กรรมการ
4. นางสาวเยาวเรศ กิติลังการ์ผอ.กองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่ยวมกรรมการ
5. นางสาวกิตติยา มั่งศรีสุขโรงเรียนร่มฉัตรวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมคิด ศรีธร และ นายชุติพงษ์ โพธิ์หย่า
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
Tel : 080-1225455, 082-8949529 Email : [email protected]
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]