เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
29 ต.ค. 2557
30 ต.ค. 2557
31 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 ประกาศแจ้งแนวปฏิบัติของโรงเรียนตัวแทน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1. ขณะนี้ได้โอนข้อมูลตัวแทนของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าสู่ระดับภาค เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พย. 57

2. ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และครูผู้สอน ในเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ http://north64.sillapa.net/sp-center/ > เมนูแสดงรายชื่อเป็นรายโรง

2. ให้แต่ละโรงเรียนเข้า login เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ในระดับภาคเหนือ  โดยใช้รหัสผ่านของโรงเรียนแต่ละโรง (อยู่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์เครือข่ายฯ) เพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อมูล และเพิ่มรูปภาพเข้าไปในบัตรประจำตัวของนักเรียน และ ครูผู้สอนฝึกสอน

3. หากต้องแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงตัวแทน  สามารถทำได้  ตั้งแต่ 18-25 พ.ย. 2557  โดยยึดหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัวตามที่ สพฐ. กำหนดให้  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

- ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลง มากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (ควรจะพิมพ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน) และลงนามโดย ผอ.รร. เสร็จแล้วให้นำเอกสารดังกล่าวมาสแกนบันทึกให้เป็นไฟล์ PDF เตรียมไว้ 

- login เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ในระดับภาคเหนือ  โดยใช้รหัสผ่านของโรงเรียน  แล้วไปที่ เมนู แก้ไข+เปลี่ยนตัว >เลือกกลุ่มสาระ > รายการแข่งขัน > และรายชื่อที่ต้องการเปลี่ยนแปลง  พร้อมกับแนบไฟล์เอกสารการขอเปลี่ยนแปลงที่เตรียมไว้(ไฟล์ PDF) เป็นหลักฐานเพื่อให้กรรมการระดับภาคพิจารณา

*** กรณีเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน กรณียังไม่ย้ายโรงเรียน ให้มีหนังสือยินยอมจากครูผู้ฝึกสอนคนเดิมด้วย เพื่อป้องกันปัญหา (แนบมาเช่นกัน)
**** การเปลี่ยนตัวกรุณาดูเกณฑ์ด้วยหากไม่เข้าหลักเกณฑ์ระบบจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวได้

- หลังจากนั้น คณะกรรมการระดับภาคเหนือจะพิจารณาการขอแก้ไข หรือ เปลี่ยนตัว  ในวันที่ 26-28 พย. 2557  ถ้าไม่ผิดหลักเกณฑ์ จะทำการเปลี่ยนให้ 
- และให้โรงเรียนนำเอกสารตัวจริงมามอบให้กรรมการในวันแข่งขันด้วย 

4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่  30  พฤศจิกายน 2557 

5. โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ระดับภาค วันที่ 3-12 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

6. โรงเรียนเดินทางเข้าแข่งขันในระดับภาค วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557

 ดาวน์โหลดหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน และนักเรียน

 ดาวน์โหลดหนังสือขอเพิ่มครูผู้ฝึกสอนหรือนักเรียนกรณีส่งยังไม่ครบตามเกณฑ์

 
 

 
 

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

 
 

          ข่าวแจ้งถึงโรงเรียน            

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒  ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ในระหว่างวันที่  ๒๙ - ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ผ่านไปแล้วนั้น  โดยได้ดำเนินการบันทึกผลการแข่งขันของทุกรายการเสร็จแล้ว  และจะดำเนินการส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมแม่ฮ่องสอน เขต ๒  เข้าแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ  ณ  จังหวัดแพร่  ดังนั้นจึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินการของโรงเรียนในเบื้องต้น  ดังนี้

1. ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการตรวจสอบรายการแข่งขัน  รายชื่อนักเรียน  ครูผู้ฝึกสอน  คณะกรรมการตัดสิน  และคณะกรรมการดำเนินงาน  หากพบข้อผิดพลาด หรือ ต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ  ให้จัดทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลมายังกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมแม่ฮ่องสอน เขต ๒  ภายในวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗

2. โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตร และพิมพ์เกียรติบัตรเองได้ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา http://north64.sillapa.net/sp-msn2/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3. แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือเพิ่มเติม  เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขัน  โดยได้คัดเลือกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดลงมาที่มีคะแนนอยู่เกณฑ์ระดับเหรียญทอง  ให้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน  ซึ่งมีรายการดังนี้

3.1  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.๑-ป.๖  ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทน  คือ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 

3.2  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.๑-ป.๖  ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทน  คือ  โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)

3.3  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.๑-ป.๖  ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทน  คือ  โรงเรียนดอนชัยวิทยา

ดังนั้นจึงขอให้โรงเรียนดังกล่าวเตรียมการฝึกซ้อมและความพร้อมให้กับนักเรียน

4. กำหนดการโอนข้อมูลนักเรียนตัวแทนเข้าสู่ระบบการแข่งขันในระดับภาคเหนือ  ในวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

5. โรงเรียนที่เป็นตัวแทนในระดับภาคเหนือ สามารถตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน  ได้ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  โดยใช้รหัสผ่านของโรงเรียนเข้าระบบเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะกรรมการจัดการแข่งขันในระดับภาคเหนือ ผ่านเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ที่ http://north64.sillapa.net/sp-center/

6. คณะกรรมการจัดการแข่งขันในระดับภาคเหนือ จะปิดระบบและดำเนินการพิจารณาคำร้องขอแก้ไขรายชื่อที่ส่งไป  ในวันที่  ๒๖ – ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗

7. คณะกรรมการจัดการแข่งขันในระดับภาคเหนือ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดในวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ

8. โรงเรียนที่เป็นตัวแทนในระดับภาคเหนือ  ดำเนินการดาวน์โหลดและพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน  ครูผู้ฝึกสอน  และตารางการแข่งขัน  ได้ในวันที่  ๓ – ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ

9. โรงเรียนที่เป็นตัวแทนในระดับภาคเหนือ  เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ  จังหวัดแพร่  ตามตารางการแข่งขันที่กำหนด

10. ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนในระดับภาคเหนือ  เฝ้าติดตามดูข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือทางเว็บไซต์ http://north64.sillapa.net/sp-center/  ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการแข่งขันได้  (บางรายการแข่งขันจะมีการแจ้งให้ส่งเอกสารล่วงหน้า)  สามารถดูและสอบถามข้อมูลที่พัก  เส้นทางการเดินทาง  สถานที่แข่งขัน  แผนผังการแข่งขัน  ข้อมูลผู้ประสานงาน  การนัดหมายและกำหนดการต่าง ๆ  และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง   ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒  จะแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข

 
 
 
 

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันที่มีรายชื่อบนเว็บทั้งหมด  มาประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการตัดสินการแข่งขัน  ในวันจันทร์ที่ 27 ต.ค. 57 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เวลา 8.30 เป็นต้นไป (  หนังสือเชิญประชุมคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสิน | รายชือแนบท้ายคำสั่ง | คำสั่งคณะกรรรมการดำเนินงาน) * หมายเหตุ รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการตัดสินอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ในวันประชุมนี้

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายแสง สี เสียง มาประชุมเพื่อวางแผนเตรียมการดำเนินงานจัดงาน ในวันที่ 27 ตค. 57 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบัวตอง  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 (หนังสือเชิญประชุมรายชื่อดังแนบ

 ประกาศ!  โรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวเข้าแข่งขัน ตารางการแข่งขัน  รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทั้งหมด  ได้แล้วครับ  หากที่ข้อผิดพลาด! โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ นายชุติพงษ์ โพธิ์หย่า (ตู่) 082-8949529

ตัวอย่างบัตรประจำตัวนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ด้านหน้าและหลัง (ให้พับครึ่ง นำไปใส่กรอบพสาสติกใส ใส่สายห้อยคอ หรือ ติดหน้าอก )

แผนผังสถานที่การจัดการแข่งขัน

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 (คลิกดาวน์โหลด)

โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร (คลิกดาวน์โหลด)

วัดศรีบุญเรือง (คลิกดาวน์โหลด)

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

 
 

ขยายเวลาสั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคเหนือ
 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557  หมดเวลาเที่ยงตรงนะดรับ
สั่งจองได้ที่ นายชุติพงษ์ โพธิ์หย่า  กลุ่มนิเทศฯ โทร. 082-8949529

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 186
จำนวนทีม 1,675
จำนวนนักเรียน 3,362
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,192
จำนวนกรรมการ 809
ครู+นักเรียน 5,554
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,363
ประกาศผลแล้ว 192/259 (74.13%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 3
เมื่อวาน 18
สัปดาห์นี้ 32
สัปดาห์ที่แล้ว 49
เดือนนี้ 49
เดือนที่แล้ว 3,514
ปีนี้ 3,636
ทั้งหมด 233,603