หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 25 41 31
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 27 51 35
3 004 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 38 104 48
4 005 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 32 74 52
5 006 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 29 43 31
6 008 โรงเรียนบ้านกลอเซโล 3 3 3
7 009 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 14 20 18
8 010 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 41 60 41
9 011 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 9 14 14
10 012 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 1 15 4
11 013 โรงเรียนบ้านกะริคี 0 0 0
12 017 โรงเรียนบ้านขุนวง 2 2 2
13 016 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 2 4 2
14 014 โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 2 16 5
15 015 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 14 21 17
16 018 โรงเรียนบ้านคะปวง 7 27 9
17 020 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 3 6 5
18 021 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 29 66 32
19 022 โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 2 4 2
20 023 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 24 34 24
21 024 โรงเรียนบ้านดงกู่ 0 0 0
22 025 โรงเรียนบ้านดงใหม่ 3 8 5
23 026 โรงเรียนบ้านดอยงาม 3 4 3
24 027 โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 3 3 3
25 028 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร 4 6 6
26 030 โรงเรียนบ้านต้นงิ่วสาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 1 3 2
27 029 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 4 21 7
28 031 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 2 6 2
29 035 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 7 14 7
30 036 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 7 7 7
31 037 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 2 4 4
32 032 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 14 21 16
33 033 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 12 17 15
34 034 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 25 38 30
35 038 โรงเรียนบ้านนาดอย 17 33 28
36 039 โรงเรียนบ้านบุญเลอ 11 24 16
37 044 โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 0 0 0
38 042 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 8 12 8
39 043 โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 2 2 2
40 040 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 6 10 7
41 041 โรงเรียนบ้านป่าโปง 3 7 5
42 046 โรงเรียนบ้านผาเยอ 2 12 4
43 045 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 7 12 11
44 047 โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง 0 0 0
45 048 โรงเรียนบ้านพะมอลอ 2 8 3
46 051 โรงเรียนบ้านฟักทอง 1 2 1
47 113 โรงเรียนบ้านละอูบ 27 49 35
48 116 โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 0 0 0
49 118 โรงเรียนบ้านสบหาร 1 1 1
50 117 โรงเรียนบ้านสบเมย 7 22 15
51 120 โรงเรียนบ้านสันติสุข 7 7 7
52 121 โรงเรียนบ้านสาม 13 14 13
53 122 โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 0 0 0
54 119 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 15 32 21
55 124 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 7 11 8
56 156 โรงเรียนบ้านหัวลา 3 7 3
57 155 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 5 6 5
58 125 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 1 3 2
59 126 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 9 16 9
60 128 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 8 14 8
61 187 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 1 3 0
62 127 โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 5 8 6
63 129 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 26 61 41
64 130 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 6 10 9
65 133 โรงเรียนบ้านห้วยงู 0 0 0
66 135 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 19 40 20
67 136 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 3 7 3
68 137 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 12 15 12
69 138 โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 0 0 0
70 139 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 28 45 41
71 140 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 28 61 45
72 143 โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 1 6 3
73 142 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 4 13 6
74 145 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 14 23 21
75 146 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 36 90 56
76 147 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 2 4 2
77 148 โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 2 17 6
78 149 โรงเรียนบ้านห้วยหลวง 0 0 0
79 150 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 0 0 0
80 151 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 13 24 17
81 154 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 0 0 0
82 153 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 23 46 39
83 134 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 7 15 7
84 152 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 8 9 9
85 141 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 12 29 14
86 132 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 2 4 2
87 131 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 7 11 8
88 144 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 9 11 9
89 157 โรงเรียนบ้านอมพาย 35 90 58
90 159 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 6 12 6
91 158 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 3 8 4
92 160 โรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือ 2 11 4
93 019 โรงเรียนบ้านเครอะบอ 2 3 2
94 114 โรงเรียนบ้านเลโคะ 23 39 23
95 115 โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 0 0 0
96 123 โรงเรียนบ้านเสาหิน 0 0 0
97 049 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 33 61 45
98 053 โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ 0 0 0
99 052 โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ 1 3 1
100 054 โรงเรียนบ้านแม่กองคา 2 6 4
101 055 โรงเรียนบ้านแม่กองแป 10 25 15
102 057 โรงเรียนบ้านแม่กะไน 8 18 8
103 056 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 4 11 8
104 060 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 22 47 32
105 061 โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 1 1 1
106 063 โรงเรียนบ้านแม่งะ 0 0 0
107 065 โรงเรียนบ้านแม่จอ 2 3 2
108 066 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 18 30 22
109 185 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 13 24 14
110 069 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 1 2 1
111 068 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 5 9 8
112 067 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 4 8 6
113 073 โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 4 10 4
114 074 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 5 16 9
115 075 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 4 8 8
116 076 โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า 0 0 0
117 077 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 18 31 20
118 078 โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 1 2 2
119 082 โรงเรียนบ้านแม่ละ 7 10 9
120 083 โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 1 3 2
121 084 โรงเรียนบ้านแม่ลามา 10 22 12
122 085 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 9 10 10
123 086 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 21 68 28
124 089 โรงเรียนบ้านแม่สวด 58 85 73
125 090 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 8 11 8
126 091 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 11 25 11
127 092 โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 2 4 4
128 093 โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด 0 0 0
129 094 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 0 0 0
130 095 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 2 4 3
131 098 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 5 9 8
132 097 โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 0 0 0
133 096 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 9 10 8
134 099 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 11 33 20
135 100 โรงเรียนบ้านแม่สุ 3 5 3
136 101 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 6 9 8
137 102 โรงเรียนบ้านแม่หาด 1 2 1
138 103 โรงเรียนบ้านแม่หาร 5 8 5
139 104 โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 0 0 0
140 105 โรงเรียนบ้านแม่ออก 2 6 2
141 106 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 10 20 14
142 107 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 2 3 3
143 108 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 3 6 4
144 109 โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 1 2 2
145 110 โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง 0 0 0
146 111 โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 2 4 2
147 059 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 4 6 4
148 058 โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 1 6 1
149 064 โรงเรียนบ้านแม่เงา 13 44 24
150 070 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 23 48 29
151 062 โรงเรียนบ้านแม่แคะ 0 0 0
152 080 โรงเรียนบ้านแม่แพ 5 12 8
153 079 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 3 4 3
154 081 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 3 7 5
155 087 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 9 12 9
156 088 โรงเรียนบ้านแม่และ 6 12 6
157 072 โรงเรียนบ้านแม่โถ 22 40 25
158 071 โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 0 0 0
159 173 โรงเรียนบ้านโพซอ 58 96 84
160 112 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 23 69 29
161 181 โรงเรียนป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 3 4 4
162 162 โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 3 4 3
163 165 โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 1 2 2
164 164 โรงเรียนล่องแพวิทยา 7 17 11
165 166 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 18 38 20
166 167 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 30 63 42
167 172 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 31 51 40
168 170 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 15 30 17
169 171 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 8 13 12
170 001 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 12 25 13
171 161 โรงเรียนเพียงหลวง 11 3 4 4
172 007 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 35 85 52
173 179 โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ 1 3 2
174 169 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 18 25 22
175 182 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 26 64 34
176 186 โรงเรียนอนุบาลบ้านกาศ 2 4 2
177 180 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 2 2 2
178 168 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 1 3 2
179 183 โรงเรียนไท่จง 20 41 26
180 163 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 27 70 34
181 184 โรงเรียน ตชด.แม่ลางิ้ว 1 0 0
182 176 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านจอปราคี 1 3 1
183 175 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านปอหมื้อ 1 1 1
184 178 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านวาทู 0 0 0
185 177 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านแม่เหลอ 0 0 0
186 174 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านโกแประ 2 4 2
รวม 1675 3362 2192
5554

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมคิด ศรีธร และ นายชุติพงษ์ โพธิ์หย่า
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
Tel : 080-1225455, 082-8949529 Email : [email protected]
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]