หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   13 ก.ย. 2557   9 เม.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวรนคร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.6/1 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.6/2 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 2557 13.00-16.00
7 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวรนคร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ประชุมช่อเอื้อง 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ประชุมช่อเอื้อง 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
2 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง กอท./ภาษาจีน 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง กอท./ภาษาจีน 13 ก.ย. 2557 09.00น.-เป็นต้นไป
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ชั้น ป 6/1 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
4 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง วิทยาศาสตร์ ประถมฯ 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง อิเล็กทรอนิคส์ 13 ก.ย. 2557 08.00 เป็นต้นไป
6 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง มรกต 13 ก.ย. 2557 08.00 เป็นต้นไป
7 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 09.00น.-เป็นต้นไป
8 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง สมุด 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง สมุด 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
10 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง สวดมนต์ 13 ก.ย. 2557 09.00น.-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง ประชุมขุนน่าน 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง ประชุมขุนน่าน 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง มัธยมปีที่ 3/ห้องวิทยาศาสตร์มัธยม 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป.6/2 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป 5 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป 4 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง วิทยาศาสตร์ 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป 3 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป 2 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป 1 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง - อาคารเอนกประสงค์ 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
2 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง - อาคารเอนกประสงค์ 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
3 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง - อาคารเอนกประสงค์ 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
4 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง - อาคารเอนกประสงค์ 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
5 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง - อาคารเอนกประสงค์ 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป 3/2-3 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป 3/1 - ป3/2 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป 2/2 - ป 5/3 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
4 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป 5/1 - ป 5/2 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
5 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
6 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป 4/1 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
7 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป 4/2 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
8 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป 4/3 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
9 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป 2/1 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สพป.น่าน เขต 2 สนามเทศบาลปัว 13 ก.ย. 2557 08.30
2 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง มรกต 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
3 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง สมุด 13 ก.ย. 2557 09.00น.-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ประชุมเจดีย์ชัยพัฒนา 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00 น.
2 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ประชุมเจดีย์ชัยพัฒนา 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00 น.
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ประชุมเจดีย์ชัยพัฒนา 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ที่จอดรถส่วนกลาง 13 ก.ย. 2557 08.30-11.30
2 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 - ที่จอดรถยนต์ หลังกลุ่มอำนวยการ 13 ก.ย. 2557 08.30-11.30
3 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ที่จอดรถข้างกลุ่มส่งเสริมเอกชน 13 ก.ย. 2557 08.30-11.30
4 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ที่จอดรถยนต์/ห้องพัสดุกลาง 13 ก.ย. 2557 08.30-11.30
5 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ที่จอดรถยนต์/ห้องพัสดุกลาง 13 ก.ย. 2557 08.30-11.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง ห้องสมุด 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง ห้องสมุด 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00
4 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00
5 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00
6 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00
7 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00
8 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00
9 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง ห้องพเศษ 1 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง ห้องพเศษ 1 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง ห้องพเศษ 2 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง ห้องพเศษ 2 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง ใต้อาคารเรียนหลังใหม่ 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง ใต้อาคารเรียนหลังใหม่ 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์ 089-952-5938 e-mail/[email protected]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป น่าน เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]